(ارزشیابی توصیفی 2)

 

(ارزشیابی توصیفی 2)

مقدّمه:

در قرن حاضر کیفیت آموزشی تحت تأثیر شرایطی جهانی با چالش های نظام آموزشی روبرو شد که ضرورت داشت  تصمیم گیرندگان نظام آموزشی درباره ی دو سؤال چاره اندیشی نمایند.

1-  چگونه دانش آموزان بهتر یاد می گیرند؟

2-  چگونه معلمان می توانند بهتر آموزش دهند؟

پژوهش ها نشان داد که نظام ارزشیابی تحصیلی رشته پیوند دو مؤلّفه یادگیری و یاددهی و یکی از عوامل مؤثّر در بهبود کیفیت این دو مؤلّفه است.

نارضایتی از نظام ارزشیابی موجود نگاه تصمیم گیرندگان را متوجّه ارزشیابی تحصیلی و ایجاد اصلاحات در آن کرد.

در شرایط کنونی در جهان انجمن های متفاوتی درصدد اصلاح این نظام برآمده و توجّه خاصّی به ارزشیابی رشد دهنده و پویا نموده اند.این ارزشیابی باید شیوه های کاربردی در سنجش دانش آموزان را فراهم سازد. زیرا از کاربردهای مهم اساسی ارزشیابی بازخورد معلم به دانش آموزان و والدین در سطوح مختلف بوده که کمتر مورد توجّه قرار گرفته است.

در نظام ارزشیابی سنّتی فقط امتحان مداری مورد نظر بوده که تعیین سرنوشت دانش آموزان را در پی داشته است. با علم به این که ارزشیابی از عملکرد دانش آموز فقط با یک ابزار ناقص به نظر می رسید.بنابراین لازم شد از ابزارهای متعددی مانند :

ارزشیابی عملکرد،استفاده از پوشه کار،مشاهده ی آگاهانه،توجّه به تکالیف درسی،توجّه به مهارت های عمومی(ابعاد جسمانی،عاطفی، اجتماعی)که تکمیل کننده ی آزمون مداد کاغذی است استفاده گردد.

این امر یعنی تحوّل در ارزشیابی ، که با توجّه به حیطه های مهارتی ونگرشی و ارائه ی ابزار های جدید معلّم را قدم به قدم به سمت آموزش صحیح وارزشیابی پویا سوق می دهد و مسافر کوچک یادگیری با خیال راحت در این مسیر گام برمی دارد.

معرّفی طرح:

طرح ارزشیابی توصیفی در سال تحصیلی 82-81 به صورت آزمایشی در 25 کلاس در 5 استان( سیستان وبلوچستان،اصفهان، زنجان،تهران،آذربایجان شرقی)اجرا شد.بعد از نقد وبررسی تجربه ی پیش آزمایشی و اصلاح واعمال تغییرات لازم،طرح برای اجرای آزمایشی در سال تحصیلی 83-82 آماده شد. در تاریخ 12/6/82 کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش دستورالعمل ارزشیابی توصیفی دانش آموزان را تصویب نمود و بعد از مصوبات647 و 649 شورای عالی آموزش وپرورش بر تهیّه طرحی بریا تغییر نظام ارزشیابی پایه های اول تا سوم ابتدایی طرحی تحت عنوان ارزشیابی توصیفی تهیه وبه اجرا گذاشته شد.

 

 

 

تعریف طرح:

ارزشیابی توصیفی،الگوی جدیدی است که تلاش می کند،زمینه ای را فراهم نماید تا دانش آموزان در کلاس، درس را یاد بگیرد.بنابراین به جای توجّه افراطی به آزمون های پایانی ونمره ،روند یاددهی ویادگیری را ئر طول سال تحصیلی مورد توجه قرار می دهد ودر راستای این توجه،رشد عاطفی واجتماعی و حتی جسمانی دانش آموزان را نیز در نظر می گیرد.

اهداف طرح:

-        بهبود کیفیت فرایند یاددهی-یادگیری

-        فراهم نمودن زمینه ی مناسب برای حذف فرهنگ بیست گرایی

-        تأکید بر اهداف آموزش وپرورش از طریق توجّه به فرایند یادگیری به جای تأکید بر محتوا

-        افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی-یادگیری

-        فراهم نمودن زمینه ی مناسب برای حذف حاکمیت مطلق امتحانات پایانی در تعیین سرنوشت تحصیلی

-        تغییر مقیاس فاصله ای (20-0 ) به مقیاس ترتیبی ( در حد انتظار،نزدیک به حد انتظار،احتیاج به تلاش)

محاسن ارزشیابی توصیفی:

-        توجّه به نیاز های اجتماعی عاطفی دانش آموزان

-        توجه به عملکرد واقعی دانش آموزان

-        دستیابی به مهارت های زندگی و بها دادن به آموزش این مهارت ها در فعالیت های دانش آموزان

-        افزایش علاقه به یادگیری دانش آموزان

-        آگاهی خانواده ی دانش آموز و خود او از واقعیت تحصیلی اش( مدیریت فرایند یادگیری خود)

-        از بین رفتن دلهره و اضطراب امتحان

-        بالا رفتن استقلال،اطمینان واعتماد به نفس در دانش آموز

-        شکوفایی خلاقیت وافزایش تفکّر خلّاق در دانش آموزان

-        از بین رفتن حسّ حسادت و رقابت کاذب

-        افزایش روحیه نقدپذیری دانش آموزان

-        افزایش مشارکت در یادگیری

ضرورت اجرای طرح:

در ارشیابی سنّتی امتحان از مهمترین ابزار سنجش به حساب می آید که مطالعات زیادی نشان داده که یک تجربه اضطراب آور و استرس زاست.(حسین زاده، 1380)

امتحان جزء آخرین فعالیت های آموزشی معلم است که بر اثر نتایج به دست امده از آن به جای تأکید بر آن چه دانش آموز صحیح انجام داده است بر اشتباهاتش تأکید می شود و مفاهیم ومطالب آموزشی را فقط برای کسب نمره و افزایش معدل می اندوزد.و امتحان به جای آمادگی و شور وشوق در یک مسابقه لذّت بخش به ابزاری وحشت آور تبدیل می شود که سلامت روانی و جسمی دانش آموز را تهدید می کند که ممکن است منجر به فرار از مدرسه شود. رقابت فردی تهدیدآمیز بودن امتحانات معمول،تقلّب نمودن از دیگر پیامدهای منفی امتحان محسوب می شود که در مجموع سبب ایجاد نگرش منفی به تحصیل می شود.

ارزشیابی سنّتی و خلاقیت:

یکی از راه های کاهش ذوق خلاقیت کودکان توجه بیش از حد به ارزشیابی است.سؤالاتی که در ارزشیابی سنّتی مطرح می شود دانش آموزان را وادار می کند که پاسخ خاص (بسته) به پرسش های مطرح شده بدهند که این امر باعث می شود قوّه ی خلاقیت وتکر و نوآوری در کودکان سرکوب شود . هم چنین توجه به پاسخ های از پیش تعیین شده و فالبی روح جست وجو گری و پرسش گری را در کودک سد می نماید.وقتی به کودک اقا شود که هر سؤال یک پاسخ مشخّص دارد جایی برای تفکر و خلاقیت باقی نخواهد ماند.

نقش ارزشیابی سنّتی در ارزیابی از حیطه های مختلف شخصیت:

در ارزشیابی سنتی برخلاف ارزشیابی توصیفی که اطلاعات جمع آوری شده متنوع است. فقط تکیه بر نتایج به دست آمده از آزمون ها را دارد که نمرات کسب شده به هیچ وجه بازگو کنند هی تحقق هدف های تعیین شده دردوره ی تحصیلی نیست و فقط معلومات ذهنی انسان مورد ارزشیابی وسنجش قرار می گیرد و درباره ی او قضاوت می کند. در صورتیکه انسان از ویژگی های متعددی(عاطفی،اجتماعی،جسمانی)برخوردار است واین ویژگی ها را صرفاً با ملاکی به نام نمره نمی توان مورد ارزیابی قرار داد. پس ما نیازمند سیستم هایی از سنجش وارزشیابی هستیم که به هر دانش آموز به دیده ی حرمت نگاه کند و موهبت های طبیعی وانسانی را بسیار بیشتر از آزمون های سنّتی پرورش دهد .بازخوردی مثبت و تکالیفی رشد دهنده به او ارائه کند . باور داشته باشد که هر دانش آموز قابلیت رشد وپیشرفت های مداوم دارد.

چگونه ارزشیابی توصیفی اجرا می شود:

برای اجرای ارزشیابی توصیفی معلم از چگونگی فعالیت های یادگیری دانش آموز با شیوه های مختلف اطلاعاتی را جمع آوری می کند و با استفاده از نتایج به دست آمده و اهداف وانتظارات آموزشی درباره ی وضعیت فرد داوری کرده وضعف ها وقوت های او را مشخص می کند و برای بهبود فعالیت های یادگیری توصیه هایی را ارائه می نماید.

ابزارهای ارزشیابی توصیفی:

1- پوشه کار   2- تکالیف درسی  3- آزمون قلم کاغذی 4- آزمون عملکردی 5- همسال سنجی وخود سنجی 6- فهرست مشاهدات(چک لیست ها ) 7- واقعه نگاری(ثبت مشاهدات) 8- بازخورد 9- گزارش پیشرفت تحصیلی

پوشه کار:

ابزاری است که مجموعه ای از نمونه آثار ومحصولات فعالیت های مختلف دانش اموز، در آن به شکل مدونی گردآوری می شود که قابل ارزشیابی باشد و به دانش آموز امکان می دهد تا توانایی های خود را از جهت مختلف به نمایش بگذارد.پوشه فرصت شناخت و اصلاح اشتباهات را به دانش آموز می دهد. بدین ترتیب دانش آموز در فرآیند آموزش خود سهیم می شود.

چرا باید از پوشه استفاده کرد؟

- پوشه ی کار به دانش آموز فرصت می دهد تا اشتباهات حود را اصلاح کرده و شاهد رشد وپیشرفت خود باشد . اعتماد به نفس او را افزایش می دهد.

- پوشه ی کار به دانش آموز فرصت می دهد تا بین آموخته های قبلی وجدید ارتباط برقرار کند.

-پوشه ی دانش آموز ابزاری بریا تعامل با همکلاسی ها ،معلمان و والدین است.

-مرور پوشه ی دانش آموز به معلم امکان می دهد تا با اطمینان بیشتر وبر اساس دلایل مستند در مورد دانش آموز قضاوت کند. به اولیا نیز امکان می دهد تا نقاط ضعف وقوت او را شناخته و نقش مثبت،سازنده وفعالی در هدایت تحصیلی او داشته باشد.

- زمانی که دانش آموز موردی از کارهای خود را برای نگهداری در پوشه انتخاب می کند فرصتی برای تمرین تصمیم گیری های آگاهانه و قضاوت مسؤلانه پیدا می کند.

سازماندهی پوشه کار:

الف) روی جلد- مشخصات فردی،کلاس ،نام معلم و سال تحصیلی مربوطه درج شود.

ب) فهرست محتوای پوشه-

معلم باید مشخص کند که پوشه ی کار به یک درس اختصاص دارد یا چند درس. بهتر است برای هر درس بخشی را در یک پوشه با قرار دادن پوشه های اضافی درون آن اختصاص دهید تا مواد جمع آوری شده از همدیگر مجزا شود. این کار ارزشیابی را آسان تر می کند.(پوشه ی چند لایه ای)

طرز جمع آوری مواد:

بهتر است مشخص شود که چه موادی داخل پوشه قرار داده شود.این مواد چه ویژگی هایی داشته باشد.مثلاً ممکن است آثاری که برای ارزشیابی از نحوه ی پیشرفت دانش آموز به آموزگار کمک می کند یا بهترین آثار او باشد.

موادی که برای پوشه ی کار انتخاب می شود تاریخ ویادداشت(بازخورد کتبی)  داشته باشد.در این یادداشت قوت وضعف کار و رهنمودهای مورد نیاز نوشته می شود.

موادی که در پوشه ی کار نگهداری می شوند می تواند شامل مواد زیر باشد:

-        آثار هنری دانش آموز

-        آثار نوشتنی دانش آموز،تمرینات،املا و جمله نویسی و...

-        آزمون ها وبرگ هایی که عمدتاً به صورت آزمون انجام می گیرد.

-        گزارش دانش آموز از فعالیت های کلاسی و خارج از کلاس،مانند نوار قرآن ،گزارش وفعالیت های علوم و ...

-        تشویق ها و ...

لزومی به گردآوری تمامی آثار دانش آموز نیست بلکه با توجه به انتظارات آموزشی منتخبی از آثار وی در پوشه ی کار نگهداری شود.

از پوشه چگونه استفاده کنیم:

-        برای همه ی موضوعات درسی یک پوسشه ی چندلایه ای انتخاب شود.

-        پوشه ها در مدرسه نگهداری شود.

-        در پایان دو نوبت پوشه ها به دانش آموزان داده شود تا به خانه ببرند.(شهریور ماه)

-        در زمان های معینی معلم و یا دانش آموز به بررسی پوشه می پردازند و دانش آموز خود را ارزیابی می کند.

-        والدین بعد از بررسی پوشه ی کار می توانند در صورت تمایل نظرات خود را در مخلی مناسب بنویسند.

معیار برای ارزشیابی پوشه ای:

ارزشیابی پوشه ای ارزشیابی پویا ورشد دهنده ای است که هدف آن جمع آوری اطلاعات به منظور شناخت ورشد و پیشرفت دانش آموز است و به معلم کمک می کند که با اطمینان کامل در رابطه با تخقق اهداف درسی داوری نماید.

ارزشیابی از عملکرد دانش آموز در پوشه ی کار در خصوص موضوعاتی چون نوشتن،ریاضی،درس هنر و... بر اساس شواهد

و نشانه های نقل شده هر یک از انتظاارات مربوطه انجام می گیرد. نتایج این ارزشیابی ها در زمان تکمیل(کارنامه) به گزارش

پیشرفت تخصیلی منتقل می شود.

برخی از معیارها عبارتند از:

-        نظم وترتیب

-        دقت در کار

-        شواهدی حاکی از پیشرفت دانش آموز

-        تأمل و تصخیخ اشتباهات

-        خلاقیت ونوآوری

-        ...

ثبت مشاهدات(واقعه نگاری)

ابزاری است که از طریق آن برخی رفتارها و اعمال ویژه ی دانش آموز در آن ثبت می شود تا در هنگام ارزشیابی از آن ها استفاده

شود. این ابزار در هر زمان که معلم احساس کند لازم است رفتارهای خاصی از کودک در زمینه ی درسی و اجتماعی و... ثبت شود

اقدام به استفاده از آن می کند.

مثلاً ممکن است دانش آموزی در حین مشاهده ودستکاری یک وسیله دقت و وسواس زیادی به خرج دهد که این

 رفتار مورد توجه معلم واقع می شود و از آن گزارش توصیفی تهیه می کند. این گزارش هنگامی که معلم قصد دارد

درباره ی دقت در مشاهده داوری کند به کار می آید.

فعالیت های خاص درسی،رفتار اجتماعی،رفتار عاطفی، فعالیت های بهداشتی و ... را می توان به طور خاص ثبت کرد.

اجزاء برگ ثبت مشاهدات:

    1-مشخصات دانش آموز

    2-شرح وتوصیف رویداد

     3-تفسیر وپیشنهاد

چند نکته مهم برای استفاده از ابزار ثبت مشاهده:

-    ثبت مشاهده باید دارای تاریخ،توصیف عینی و تفسیر رویداد باشد. در بخش توصیف آن چه واقعاً رخ داده است را بنویسیم سپس تفسیر خود را از آن رویداد  بیان کنید. در بخش تفسیر می توانید به دلایل احتمالی و راه حل ها و یا نتایج مثبت ومنفی آن اشاره کنید.( تفسیر و پیشنهاد)

-        زمان ثبت مشاهده می تواند هنگامی که دانش آموزان مشغول فعالیت ها هستند یا وقتی که در کلاس نیستند باشد.

-    می توان دفترچه ای با تعدادی اوراق تهیه کرد و به هر دانش آموز یک یا چند برگ اختصاص داد وبر اساس حروف الفبا مانند دفترچه ی تلفن تنظیم کرد.و گزارش های مربوط به دانش آموز را در آن ثبت کرد.

-        بهتر است اطلاعات ثبت شده در دسترس دیگران، ختی والدین نباشد.

-    هنگام تهیه گزارش،واقع بینانه توصیف کنید. توجه به ضعف ها وقوت ها به تنهایی تصویری یک سویه از دانش
آموز به دست می دهد.

چک لیست(سیاهه رفتار)

چک لیست عبارت است از مجموعه ی انتظارات خاصی که معلم بر اساس آن مشاهدات معمول حود را در کلاس درس یا فضای دیگر،وجود یا عدم وجود شواهد آن را در رفتار و عملکرد فرد مشخص می نماید.این انتظارات ممکن است فهرست کردن مفاهیم،مهرات یا نگرش ویژه ای باشد که آموزگار در نظر دارد آن را ثبت نماید. چگونگی تنظیم فهرست مشاهدات و شکل ظاهری آن بسته به نظر معلم می باشد.

چند نکته مهم برای استفاده از چک لیست:

-ابتدا هدف آموزشی خود را مشخص سازید. سپس تلاش کنید تا نشانه های تحقق هر هدف یا انتظار آموزشی را فهرست کنید.

- چک لیست هایی که تهیه می کنید ساده ومحدود باشد.

- اگر می خواهید برای تمام کلاس اجرا کنید بهتر است در ستون اول نام دانش آموز کلاس را نوشته و گویه های چک لیست را در سطر قرار دهید به این صورت با یک برگ چک لیستی از تمامی دانش آموزان خواهید داشت.

- از چک لیست هایی استفاده کنید که به آن نیاز بیشتری دارید. بنابراین نیازی نیست از تعداد زیادی چک لیست استفاده کنید.

- در مواردی که از روش های دیگر نمی توان برای ثبت شواهد پیشرفت ویادگیری دانش آموز استفاده نمود به ابزار چک لیست  

- می توان روی آورد. مثلاً برای جنبه ی اجتماعی چک لیست مناسب است. اما برای اهداف جزئی بخشی از درس ریاضی ضرورتی

ندارد.

- مقدار گویه های چک لیست حداکثر 12 گویه باشد.

- گویه های چک لیست را بر اساس نشانه های هر یک از انتظارات تهیه کنید.

آزمون عملکردی:

یکی از انواع آزمون ها که در ارزشیابی توصیفی مورد توجه قرار گرفته آزمون عملکردی است که برای ارزشیابی از عملکرد واقعی دانش آموز طراحی شده و موقعیتی را برای دانش آموز فراهم می آورد که ان چه از مهارت و دانش کسب کرده از خود بروز می دهد.

انواع آزمون عملکردی:

1-آزمون عملکرد کتبی

2-آزمون عملکرد با  نمونه کار

3-آزمون عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده

4-آزمون شناسایی

آزمون عملکرد کتبی:

در این نوع آزمون معلم از دانش آموز می خواهد گزارش را ارائه دهد یا نقشه ای رسم نماید یا داستانی کوتاه بنویسد.

آزمون عملکرد با نمونه کار:

در این شیوه از شاگرد خواسته می شود حاصل فعالیت عملی خود را ارائه دهد. مثلاً مکعبی را با ابعاد مختلف بسازد. متنی را ترجمه کند. اطلاعاتی را در مورد یک موضوع گردآوری کند و یا آن را طبقه بندی و یا خلاصه نماید یا مادّه ی جدیدی را بسازد.

آزمون عملکرد در موقعیت شبیه سازی شده:

در این نوع آزمون ها در موقعیتی غیر واقعی از دانش آموز خواسته می شود که فعالیتی را انجام دهد. مثلاً نامه ای را نوشته در پاکت صندوق بیندازد. این صندوق می تواند در کلاس به صورت نمایشی ساخته شود. عبور از خیابان را نشان دهد.

محاسن آزمون:

-        از طریق آزمون عملکردی دانش اموز بین ان چه در کلاس فراگیرد و آن چه در دنیای واقعی به کار آید ارتباط برقرار می کند.

-        امکان جمع آوری دلایل مستند برای قضاوت در مورد خدود توانایی های دانش آموز را فراهم می کند.

آزمون های عملکرد چگونه طراحی می شوند؟

-        تکلیف عملی- برگه ارزشیابی-سیستم ارزش گذاری

تکلیف عملی:

بدنه ی اصلی آزمون عملکردی فعالیتی است که معلم طراحی می کند تا دانش آموز در آن درگیر شود. ممکن است دانش آموز را با مشکلی مواجه کند تا راه حل ارائه کند.

برگه ارزشیابی:

دانش اموز ایده،راه حل شیوه کار،نقشه کار و ... را روی برگه ی ارزشیابی منعکس می کند.

سیستم ارزش گذاری:

معلم با توجه به هدف های  آزمون عملکردی که از قبل مشخص است معیار ارزشیابی را مشخص می کند.سیستم ارزشیابی آزمون عملکرد بسیار مهم است.

در طراحی آزمون های عملکردی به نکته های زیر باید توجه کرد:

-        اهداف آموزشی مورد نظر را معین نمود.(هدف آموزشی باید مهم واساسی باشد.)

-    تکلیف یا فعالیت مناسب با هدف مورد نظر را مشخص کنید.یعنی فعالیتی را تعریف کنید که نشان از تخقق هدف مورد نظر باشد. مثلاً اندازه گرفتن مساحت زمین بازی در حیاط آموزشگاه به وسیله ی متر.

-    دانش پیش نیاز تکلیف مورد نظر مشخص شود وبریا معلم روشن شود که دانش آموز پیش نیاز را کسب نموده است.مثلاً در تکلیف قبلی با مفاهیم طول و سطح آشنا شده است.

-    دانش واطلاعات لازم برای انجام آزمون عملکردی را نیز فراگرفته باشد.به عنوان مثال اگر آزمون به اندازه ی سطح و طول مربوط می شودبدیهی است که دانش آموز اطلاعات لازم در خصوص اندازه گیری واحدهای مربوط را داشته باشد.

-        به دقت فرایند اجرای آزمون را برای دانش آموزان توضیح دهید.می توان آن را به صورت دستورالعملی بر روی کاغذ نوشت.

-    مواد ووسایلی را که دانش آموز برای انجام و اجرای آزمون نیاز دارد مشخص نمائید. در مثال فوق، متر وکاغذ یادداشت و قلم وسایل مورد نیاز است.

-        روش ارزشیابی از محصول کار دانش آموز را مشخص کنید.

-        مدت انجام فعالیت در کلاس را برای دانش آموزان مشخص کرده و به اطلاع آن ها می رسانیم.

 

 

 

 

آزمون مداد کاغذی:

آزمون های مداد کاغذی تنها وسیله ی جمع آوری اطلاعات تلقی می شود که شامل آزمون های چند گزینه ای، کوتاه پاسخ، تشریحی ومانند این ها است.

در ارزشیابی توصیفی آزمون های مداد کاغذی یکی از ابزار های جمع آوری اطلاعات به شمار می آید. معلم می تواند از اطلاعات حاصل از این آزمون ها در راستای اهداف ارزشیابی استفاده نماید. برای بهره گیری بهتر و بیشتر نوجه به نکات زیر ضروری است:

-    در تهیه ی این آزمون ها ، به سؤالاتی که تنها سطح حافظه و فهم را می سنجد اکتفا نکنید و سطوح بالاتر را مورد توجه قرار دهید.

-    شرایط وموقعیت اجرای این آزمون ها به گونه ای باشد که ایجاد اضطراب ننماید.بهتر است آن را به عنوان یک فعالیت یادگیری تلقی نمائید تا دانش آموزان دچار اضطراب نشوند.

-        به عنوان یک ابزار محور ارزشیابی از آن ها استفاده نکنید.

-        نتایج این آزمون ها را به صورت توصیفی بازخورد دهید و از آن ها بخواهید که ضعف های خود را اصلاح کنند.

-        در بررسی این آزمون ها می توانید از روش خودسنجی و همسال سنجی استفاده کنید.

تکالیف درسی:

تکالیف درسی یکی از ابزار های مهم ارزشیابی توصیفی است که منبع مناسبی برای کسب اطلاعات از وضعیت یادگیری دانش آموز به حساب می آید وموقعیتی را ایجاد می کند  که در آن دانش آموز به تقویت و بسط دانش هاو مهارت های خود می پردازد.

معلم در هنگام ارائه ی تکلیف مستقیماً قصد ارزشیابی از دانش آموز را نداردو اگر پیشنهاد وبررسی تکالیف را به خوبی مدیریت کند تکلیف از ابزارهایی است که می توان با ان عملکرد دانش آموزان را سنجید. بررسی تکالیف همراه با اظهار نظر معلم بر کیفیت کار می افزاید. معلم درباره ی ضعف ها وقوت های کار توضیحاتی می دهد که عمدتاً تشویق کننده می باشد و در عین حال حاوی رهنمودهایی است که به دانش آموز کمک می کند تا کیفیت کارهایش بهتر شود.

تکالیف درسی از نظر محتوا به چهار گروه تقسیم می شود:

1-تکالیف تمرینی:

 این نوع تکالیف قدیمی ترین و رایج ترین تکالیف درسی در مدارس هستند. معملاً به صورت کتبی و برای تثبیت یادگیری به روش تمرین وتکرار انجام می گیرد. اگر این تکلیف بیش از حد استفاده شود خسته کننده بوده لذا در حد واندازه باید از ان استفاده شود.

2-تکالیف آماده سازی:

 این نوع تکلیف برای درس های روزهای بعد به کار می رود.مثلاً اگر قرار است هفته  یآینده درس گیاهان تدریس

 شود می توانید از پیش به دانش آموزان خود بگوئید که برگ یا دانه ی گیاهان را جمع اوری کرده وبه کلاس بیاورند و یا تکالیفی شبیه این تکالیف.

3-تکالیف بسطی وامتدادی:

 این نوع تکلیف شاگردان را از سطح کلاس بالاتر می برد و دانش و مهارت وتجربه آن ها را توسعه می دهد. این تکالیف می تواند به صورت پروژه به دانش آموزان ارائه شود. مثلاً به دانش آموزان گفته شود که در کتاب خانه کتابی درباره ی سنگ ها پیدا کنند و قسمت هایی از آن را به کلاس ارائه دهند.

4-تکالیف خلاقیتی:

 این تکالیف دانش آموزان را وادار می کند از طریق راه وروش جدید کاری را انجام دهد یا اثر کاملاً جدیدی از خود ارائه دهد. در درس هنر این تکلیف جایگاه خاصی دارد.

 

http://school-5.blogfa.com/

 


مطالب مشابه :


بررسی عملکرد ارزشیابی توصیفی در پیشرفت تحصیلی مقاطع ابتدایی

بررسی عملکرد ارزشیابی توصیفی در عوامل تأثیر گذاری و تأثیر پذیر در ضرورت و جایگاه
(ارزشیابی توصیفی 2)

در نظام ارزشیابی سنّتی فقط طرحی بریا تغییر نظام ارزشیابی پایه در یادگیری. ضرورت
مقاله ای در خصوص نقش ارزشیابی توصیفی در ارزیابی یادگیری دانش آموزان

ضرورت واهمیت ارزشیابی توصیفی در نظام ارزشیابی تغییر و تحول به که در نظام سنتی
نظام ارزشیابی در مدارس ایران

نظام ارزشیابی در تغییر رویکرد ارزشیابی آموزاني كه در ارزشیابی سنتی هيچ
نگاهی به فرایند ارزشیابی

نظام ارزشیابی سنتی دارای نقاط ضعف و آسیب‌زایی است که ضرورت اجرای ارزشیابی در نظام
نقش ارزشیابی توصیفی در ارزیابی یادگیری دانش آموزان

ضرورت واهمیت ارزشیابی توصیفی در نظام ارزشیابی تغییر و تحول به که در نظام سنتی، کاملاً
انواع روش های سنجش و ارزشیابی دانش آموزان

اهمیت و ضرورت ارزشیابی را در که گاهی تغییر در نظام ارزشیابی یک سنتی را تصور
برچسب :