فرم نظارت برکار معلمان توسط مدیر مدرسه

 

فرم نظارت مدیران بر تدریس معلمان و ثبت  مشاهدات فرایند تدریس

نام آموزشگاه:                                          نام و نام خانوادگی آموزگار:                      پایه  تدریس:            تعداد دانش آموزان:                          تاریخ بازدید:

ردیف

عوامل عملکردی

3

2

1

1

تدریس مبتنی برطراحی آموزشی(داشتن طرح درس-کیفیت طرح درس-تدریس بر مبنای طرح درس)

 

 

 

2

کیفیت و بررسی تکالیف(در نظر گرفتن توانایی دانش آموزان-هدفدار بودن تکالیف-بررسی و رفع نقص)

 

 

 

3

رسانه های آموزشی مورداستفاده-مناسب بودن رسانه-استفاده به موقع ازرسانه-بکارگیری رسانه توسط دانش آموزان)

 

 

 

4

کیفیت تدریس معلمان (پرداختن به دانستنیها-مهارتها-نگرشها)

 

 

 

5

تسلط معلم بر محتوای درس(شناخت اهداف-روش تدریس مناسب اهداف-مشارکت فراگیران در تدریس)

 

 

 

6

ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان(تشخیصی-تکوینی-پایانی)

 

 

 

7

وضعیت جو کلاس(مشارکت جویانه-شاداب و با طراوت بودن-تحرک و دست ورزی دانش آموزان)

 

 

 

8

اجرای فعالیتهای مکمل و خارج از کلاس(تهیه و تدوین-اجرای فعالیتها-باز خورد و ارزشیابی)

 

 

 

9

سایر موارد(تدریس گروهی-برقراری ارتباط موثر با دانش آموزان-میزان استفاده از کتاب)

 

 

 

10

جمع کل امتیازات هر ستون

 

 

 

11

جمع کل امتیازات

 

 

 

 


مطالب مشابه :


ارزشيابي كاركنان( نمونه فرم های ارزشیابی کارکنان ( کادر اداری - معلمان ))

معلمان )) ارزشيابي كاركنان ( نمونه فرم های ارزشیابی کارکنان ( کادر اداری
فرم خام طرح درس روزانه

تلاش در عرصه روانشناسی تربیتی و بهبود کیفیت تدریس معلمان. فرم خام طرح ارزشیابی
فرم نظارت برکار معلمان توسط مدیر مدرسه

فرم نظارت مدیران بر تدریس معلمان و ثبت مشاهدات فرایند فرم ارزشیابی مدیر از دانش
برنامه عملياتي ساليانه (فرم خام و نمونه تکمیل شده)

(فرم خام و نمونه و طراحی آموزشی معلمان از طریق و نظارت بر ارزشیابی
ارزشیابی سالیانه ص 1

اداره آموزش و پرورش هرسین - ارزشیابی سالیانه ص 1 - اطلاع %-فرم ارزشيابي معلمان :
فرم خام گزارش سه ماهه شورای معلمان مدارس

فرم خام گزارش سه ماهه شورای معلمان مدارس گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی جدید ارزشیابی
دانلود فرم های خام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران در سال تحصیلی 91 - 90

دانلود فرم های خام ارزشیابی ریاضی آموزش درس به درس رياضي پايه ششم براي معلمان.
فرم خام طرح درس روزانه

فرم خام طرح درس روزانه ارزشیابی کیفی توصیفی-دکترقره وسایل کمک آموزشی معلمان-
فرم خام و راهنمای نوشتن طرح درس روزانه

انجمن مجازی معلمان ایران(ابتدایی) فرم خام و راهنمای نوشتن طرح درس ارزشیابی:
برچسب :