پاسخ فعاليت هاي كتاب علوم اجتماعي پيش دانشگاهي(بخش دوم)

پاسخ فعاليت هاي كتاب علوم اجتماعي پيش دانشگاهي(بخش دوم)

 

 

درس 5

 

گفت وگو  کنيد  (صفحه37)

 

1- درارتباط با سازمان تجارت جهاني (WTO) کشورها به سه دسته تقسيم مي شوند:

 

                 الف کشورهاي عضو

 

                 ب کشورهاي ناظر

 

                 ج ساير کشورها

 

2-اکثر کشورهاي دنيا به ويژه در قاره آمريکا واروپا عضو سازمان تجارت جهاني هستند .

 

3-تعداد کمي ازکشورها (آسيايي وآفريقايي ) که کمتر از 10 تاهستند عضو ناظر سازمان تجارت جهاني هستند .

 

4-تعداد کمي ازکشورها (آسيايي وآفريقايي ) که کمتر از 10 تاهستند هنوز به عضويت سازمان  تجارت جهاني در نيامده اند .

 

5-ميزان صادرات وواردات کالاوخدمات به توليدناخالص داخلي در بيشتر کشورهاي  عضو به ويژه آمريکا (که مرکزشرکت هاي چند مليتي متعددي درآن وجوددارد وسرمايه گذاري خارجي در آن بيشتر مي باشد)  پايين است ونشان دهنده  اين موضوع است  که علاوه بر اينکه ارزش صادرات وواردات  بالاست ارزش توليد ناخالص داخلي نيز بالا مي باشد .

 

6- ارزش تجارت جهاني(صادرات وواردات ) با افزايش اعضاي سازمان تجارت جهاني افزايش يافته است .

 

7- به دليل افزايش مصرف توليدات کارخانه اي روند افزايش اين توليدات  سير صعودي بيشتري دارد(شيب منحني روند بيشتر است ) ولي روند افزايش توليدات معدني وسوخت وتوليدات کشاورزي سير صعودي کمتري دارد (شيب منحني روند کمتر است ).

 

 

 

 

 

درس5

 

 بررسي کنيد   (صفحه50)

 

موانع وعوامل تسهيل کننده جذب سرمايه خارجي 

 

 

 

مزاياي جذب سرمايه خارجي :

 

      - راهي براي تسريع حرکت اقتصادي به سوي توسعه

 

      -اهرمي براي شتاب توسعه ورشد اقتصادي

 

      - ايجاد اشتغال

 

      - اصلاح نظام مديريتي

 

      -  تبادل تجربيات اقتصادي

 

      - به کارگيري فن آوري نوين

 

عوامل تسهيل کننده جذب سرمايه خارجي :

 

     - ثبات سياسي ،  اجتماعي ،اقتصادي

 

    - زير ساخت هاي اقتصادي مناسب

 

    - مقررات گوناگون شفاف مربوط به  سرمايه گذاري خارجي

 

    - فراهم کردن فضاي ارزشي واقتصادي در جامعه

 

موانع عمده  جذب سرمايه خارجي :

 

موانع جذب سرمايه خارجي در مقولات اقتصادي ، سياسي ،فرهنگي ،حقوقي قابل بررسي است :

 

1-موانع اقتصادي :

 

-        گسترش بيش ازحد بخش دولتي

 

-        دولتي بودن اقتصاد

 

-        نوسانات ارزي

 

-        سياست تجاري ناکارآمد

 

-        نبود ثبات اقتصادي

 

-        عدم زيرساختار هاي  فيزيکي

 

-        ضعف بنادر

 

-        ضعف اقدامات تشويقي وترويجي وخدمات پس ازسرمايه گذاري

 

-        عدم مهارت کافي نيروي انساني

 

-        بي ثباتي قوانين ومقررات اقتصادي

 

-        مشکلات رکود ،تورم ،

 

-        بي نظمي سياست هاي پولي

 

-        بهره وري ضعيف

 

-        نظام بانکي گسترده ولي ناکارآمد

 

-        بسته بودن اقتصاد وغير آزادانه بودن آن

 

-        تعدد قوانين وشفاف نبودن آنها

 

-        تک محصولي بودن واتکا به درآمد يک محصول

 

-        دلبستگي شديد به يک محصول

 

-        عدم تعديل قانون مالياتها

 

-        بالابودن ريسک سرمايه گذاري

 

2-موانع سياسي :

 

     -    اراده خصمانه دولت هاي بزرگ ( مانند آمريکا عليه ايران )

 

     -    تحريم هاي خارجي      

 

-        نبود امنيت سياسي وتبليغ آن توسط رسانه هاي خارجي 

 

-        نبود امنيت وتفسيرهاي گوناگون درمورد آن

 

-        تفسيرهاي گوناگون در مورد استقلال سياسي

 

-        اختلاف نظر بين جريانات سياسي  راجع به حضور سرمايه گذاران خارجي

 

-موانع فرهنگي  :

 

-        داشتن ذهنيت منفي نسبت به سرمايه گذاري خارجي

 

-        ارتباط وتعامل ضعيف با اتباع خارجي  

 

-        شناسايي نشدن فرصت هاي سرمايه گذاري خارجي

 

-        آشنانبودن مردم با آثار سرمايه گذاري خارجي

 

 

 

-موانع حقوقي :

 

-        نبودن قوانين روشن گمرکي ومالياتي

 

-        آشنايي نداشتن با مقررات سرمايه گذاري خارجي

 

-        نبودن متولي مستقيم براي کارها بااختيارات کامل 

 

 

 

راه کار هاي افزايش جذب سرمايه خارجي :

 

-        آزاد سازي اقتصادي وبه دنبال آن خصوصي سازي (تسريع درخصوصي سازي )

 

-        اصلاح قوانين مالياتي

 

-        ثبات قيمت ارز

 

-        تقويت سرمايه گذاري داخلي درکنار سرمايه گذاري خارجي

 

-        تلاش براي فرهنگ سازي بين مردم

 

-        حل مشکلات ساختار اداري وسياسي

 

-        تقويت باور مردم نسبت به آثار سرمايه گذاري خارجي

 

*****************

 

 

 

درس 6

 

 بررسي کنيد   (صفحه 51)

 

1- خبر : سخنراني رئيس جمهور ايران در دانشگاه کلمبيا آمريکا

 

الف -  اساتيد دانشگاه ، دانشجويان ، رهبران سياسي جوامع ،رهبران حزبي جوامع، کشورهاي غير متعهد ، گروه هاي مخالف سياست هاي آمريکا، گروه هاي موافق با ايران  و....    .

 

ب -  در قاره ها ومناطق مختلف  جهان .در فاصله چندمتري ،کمتر از يک کيلومتر تا بيش از ده ها هزار کيلومتر.

 

پ- همزمان بابرگزاري سخنراني ويا چند ثانيه بعدازآن ودربعضي موارد چند دقيقه بعد گزارش شد.

 

ت- روابط افراد وجوامع بسيار سريع است به طوري که وقتي دريک گوشه ازدنيا  رويدادي به وقوع مي پيوندد همزمان مردم در نقاط ديگر مشاهده مي کنند گويا در صحنه ي رويداد حضور دارند  . دريافت اطلاعات از رويدادها ونقاط مختلف دنيا در همان لحظه ي ايجاد ووقوع  انجام مي شود.

 

 

 

درس 6

 

 تحقيق کنيد   (صفحه 61)

 

1-عنوان  :

 

-        فارسي : پوشش محلي ايراني

 

-        انگليسي:    Iranian cloth

 

تعداد سايت :

 

-        فارسي   339.000

 

-        انگليسي  280.000

 

عنوان و آدرس سايت (نمونه)  :

 

فارسي :

 

  الف -  خليج فارس وپوشش محلي         www.kanoonpfbushehr.art.blogsky.com

 

       ب - لباس هاي بومي ومحلي ايراني           www.iranianfashion.blogfa.com

 

انگليسي  :

 

  الف -  Islamic clothing        www.pluralism. org                                      

 

       ب history of Iranian cloth                             www.en.shortfilmnews.com

 

 

 

2-عنوان  :

 

-        فارسي : غذاهاي ايراني 

 

-        انگليسي:    Iranian food

 

تعداد سايت :

 

-        فارسي   210.000

 

-        انگليسي  289.000

 

عنوان و آدرس سايت (نمونه)  :

 

فارسي :

 

  الف -  غذاهاي  محلي مازندران                                                www.iranview.ir

 

       ب غذاهاي محلي ايران                                                         www.ista.ir

 

 

 

انگليسي  :

 

  الف -  best Iranian food& cook          www.ashpazbashi.com                         ب  Iranian food                                              www.forum.iranproud.com

 

 

 

3-عنوان  :

 

-        فارسي : آداب وسنن ايراني  

 

-        انگليسي:    Iranian ceremony

 

تعداد سايت :

 

-        فارسي  548

 

-        انگليسي  222.000

 

عنوان و آدرس سايت (نمونه)  :

 

فارسي :

 

  الف -  زرتشت وايرانيان باستان                                  www.farvahar.blogsky.com

 

       ب هويت ملي ومذهبي                                                    www.-narjes.org

 

انگليسي  :

 

  الف -  tculture of Iranian          www.iranchamber.com                               ب   Eftar ceremony                                                            www.flick.com

 

*****************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس 7

 

گفت وگو کنيد   (صفحه62)

 

1-چالش ها :

 

* کنترل دولت ملت ها بر هويت وفرهنگ ملي کاهش پيداکرده است 

 

*ازبين رفتن ياکمرنگ شدن ارزشها ،باورها وهنجارهادر سطح ملي ،قومي وديني

 

*کمرنگ شدن ارزش ها وهنجارهاي ديني

 

*دوگانگي ارزشي وفرهنگي

 

*کمتر شدن انسجام وپايداري جوامع

 

*تضعيف هويت هاي ديني وملي

 

*تضعيف ماي ملي وتقويت ماي جهاني

 

*ايجادترديددرروايت هاي ملي .تبديل روايت هاي ملي به جهاني (نظام مسلط جهاني )

 

1-فرصت ها :

 

* هماهنگ شدن با پيشرفت هاي فن آوري

 

* تبليغ ارزش ها ،باورها،هنجارهاي ملي ،ديني ،قومي درجوامع ديگر

 

* اطلاع سريع وگسترد ازاخبارواطلاعات (شتاب سرعت دسترسي به اطلاعات )،ازبين رفتن محدوديت زماني

 

* امکان تعاملات بيشتر وتشکيل گروه هاي بيشتر

 

*جابه جا شدن براي تعامل حذف شده .محدوديت مکاني ازبين رفته .

 

آزادي هم افزايش وهم کاهش يافته است

 

2-افزايش آزادي :

 

*امکان دسترسي به اطلاعات بيشتر وامکان انتخاب بيشتر شده است  .

 

*کنترل دولت ملت ها کمتر ودرنتيجه آزادي هاافزايش يافته است .

 

* محدوده ي باورها ،ارزش ها وهنجارهايي که فرددرآن قرار مي گيرد وسيع تر شده است .

 

* ميزان تاثير گذاري برديگران افزايش يافته است

 

2-کاهش آزادي :

 

* ارزشها ،باورها وهنجارهايي که افراد ،بيشتر درمعرض آن قرار مي گيرند متعلق به نظام مسلط هستند 

 

* رسانه ها ارزش هاي خاص را تبليغ مي کنند .بخش خاصي را ترويج مي کنند

 

درس 7

 

گفت وگو کنيد   (صفحه69)

 

الف  :

 

* هويت ملي تضعيف مي شود :اگر فرهنگ وارداتي با فرهنگ ملي مغايرت وتضادداشته باشد وفرهنگ وارداتي بتواند جايگزين فرهنگ ملي شود  

 

* هويت ملي تقويت  مي شود :اگر فرهنگ وارداتي با فرهنگ ملي مغايرت وتضادنداشته باشد وفرهنگ وارداتي  جايگزين فرهنگ ملي نشود  وآن را تکميل وتقويت نمايد .

 

ب  :

 

*امکانات فن آوري ورسانه اي راافزايش دهيم

 

* امکان ساخت وارسال برنامه وتوليدات فرهنگي باکيفيت وکميت بالابه جوامع ديگر راافزايش دهيم

 

* افراد جامعه را براي شناخت وحفظ هويت هاي ملي وقومي آموزش دهيم

 

*هويت وباورهاي خودي را تقويت کنيم

 

*محدود نکردن افراد جامعه براي شناخت ساير فرهنگ ها

 

*قوه تشخيص افراد جامعه را بالاببريم .فرهنگ سازي کنيم

 

* مقابله به مثل کنيم

 

** روش فرهنگ سازي وتقويت باورهاي خودي موفقيت آميز تر است .

 

پ :

 

*فرصت است چون مي توانيم باورهاي ديني راکه رنگ معنوي دارند براي جوامعه اسير ماديات تبليغ کنند

 

*تهديداست درصورتي که نتوانيم از امکانات پيشرفته رسانه اي استفاده کنيم .

 

*****************

 

درس8

 

بررسي  کنيد   (صفحه70)

 

1-کشورهابه دوگروه تروتمند وفقير (ازنظر درآمد امکانات بهدلشتي ،مرگ ومير ، سوادو...)تقسيم مي شوند

 

2-بيشتر کشورهاي جهان (بيش از 50%) جزء کشورهاي فقير هستند .

 

3- تعدادکمي از  کشورهاي جهان جزء کشورهاي داراي درآمد بالاهستند .

 

4- کشورهاي ثروتمند داراي درآمد سرانه بالا ، مرگ وميرهاي بسيار پايين ، پوشش تحصيلي بالا هستند.

 

5- کشورهاي فقيرداراي درآمد سرانه پايين  ، مرگ وميرهاي زياد ، پوشش تحصيلي پايين هستند.

 

6- توزيع ثروت به صورت نابرابر وناعادلانه در ميان جوامع انجام شده است .

 

درس8

 

تحقيق  کنيد   (صفحه77)

 

درسايت (nationmaster)دربخش آمار باعنوان (statistics) اطلاعات وآمارهاي مختلفي در زمينه هاي مختلف اقتصادي ،بهداشتي،جمعيتي وغيره وجوددارد . در قسمت اقتصادي آمارها واطلاعات عددي مقايسه اي درمورد توليد ناخالص وخالص ملي وداخلي  ،درآمد خالص وناخالص ملي وداخلي وسرانه و... همراه بانمودار وجود دارد .نمونه زير اطلاعات مربوط به توليد ناخالص داخلي(GDP)ورتبه بندي 195کشور در سال 2005مي باشد که از سايت فوق دريافت شده است.

 

         تاريخ    مبلغ از بيشتربه کمتر (به دلار )                                               کشور    رتبه

  

Rank  

 

Countries 

 

Amount  (top to bottom)   

 

Date  

 

 

#1  

 

United States:

 

12,416,510,000,000  

 

2005 ...

 

 

#2  

 

Japan:

 

4,533,965,000,000  

 

2005 ...

 

 

#3  

 

Germany:

 

2,794,926,000,000  

 

2005 ...

 

 

#4  

 

China:

 

2,234,297,000,000  

 

2005 ...

 

 

#5  

 

United Kingdom:

 

2,198,789,000,000  

 

2005 ...

 

 

#6  

 

France:

 

2,126,630,000,000  

 

2005 ...

 

 

#7  

 

Italy:

 

1,762,519,000,000  

 

2005 ...

 

 

#8  

 

Spain:

 

1,124,640,000,000  

 

2005 ...

 

 

#9  

 

Canada:

 

1,113,810,000,000  

 

2005 ...

 

 

#10  

 

India:

 

805,713,800,000  

 

2005 ...

 

 

#11  

 

Brazil:

 

796,055,200,000  

 

2005 ...

 

 

#12  

 

Korea, South:

 

787,624,500,000  

 

2005 ...

 

.

 

.

  

#31  

 

Iran:

 

189,783,800,000  

 

2005 ...

 

 

 

.

 

.

  

#191  

 

Tonga:

 

213,853,300  

 

2005 ...

  

 

#192  

 

Palau:

 

144,665,000  

 

2005 ...

  

 

#193  

 

Marshall Islands:

 

144,357,000  

 

2005 ...

  

 

#194  

 

Kiribati:

 

76,437,110  

 

2005 ...

  

 

#195  

 

S?o Tomé and Pr?ncipe:

 

70,573,780  

 

2005 ...

  

  

Total:

 

44,181,363,108,890   

   

  

Weighted average:

 

226,571,092,866.1   

  

 

 

*****************

 

درس9

 

مقايسه کنيد   (صفحه78)

 

1-کشورهاي ثروتمند (داراي درآمد بالا )در سال هاي 1820و1973 :

 

آمريکا آلمان فرانسه انگليس ايتاليا

 

2-کشورهاي داراي درآمد پايين  در سال هاي 1820و1973 :

 

برزيل اندونزي چين پاکستان هند بنگلادش

 

3-نسبت کشور داراي بيشترين سرانه توليد ناخالص داخلي  به کمترين  درسال 1820معادل 4/3ودرسال 1973 معادل 7/34است . اين نسبت در سال 1973 ، 2/10 برابر شده است .

 

4/3= 523  ÷  1756

 

7/34=  478 ÷  16607

 

نسبت متوسط سرانه کشورهاي ثروتمند به فقير درسال 1820معادل 3/2ودرسال 1973معادل 2/9است .

 

3/2= 567   ÷  1293

 

2/9=  1491 ÷  13174

 

فاصله کشورهاي ثروتمند وفقير در سال 1820کمتر وبعد از 153سال اين فاصله شتاب بيشتري مي گيرد.

 

4-متوسط سرانه توليد ناخالص داخلي  در کشورهاي دسته اول در سال 1820حدود 1293دلار ودر سال 1973حدود 13174 دلار شده و919درصد رشد داشته است .طي 153سال از سال 1820تا 1973 سرانه توليد ناخالص داخلي  در اين کشورها به طور متوسط  2/10برابر شده است.

 

   متوسط  سرانه توليد ناخالص داخلي در سال 1820                 1293 =  5 ÷  6465

 

   متوسط  سرانه توليد ناخالص داخلي در سال 1973                 13174 =  5 ÷  65871

 

   درصدرشد سرانه توليد ناخالص داخلي در سال 1973        

 

100  ×1293 ÷  ( 1293- 13174)

 

5-متوسط سرانه توليد ناخالص داخلي  در کشورهاي دسته دوم در سال 1820حدود 567دلار ودر سال 1973حدود 1492دلار شده و163درصد رشد داشته است .طي 153سال از سال 1820تا 1973 سرانه توليد ناخالص داخلي  در اين کشورها به طور متوسط  6/2برابر شده است.

 

   متوسط  سرانه توليد ناخالص داخلي در سال 1820                 567 =  6 ÷  3400

 

   متوسط  سرانه توليد ناخالص داخلي در سال 1973                 1491 =  6 ÷  8949

 

   درصدرشد سرانه توليد ناخالص داخلي در سال 1973        

 

100  ×567 ÷  ( 567- 1491)

 

  

سرانه درآمد ناخالص ملي

 

تعداد

 

درصد

 

قشر

 

کشور

 

 

بيش از 9000

 

18

 

26

 

 

 

بالا

 

لوکزامبورگ-پرتقال-فرانسه-يونان-ايتاليا-نروژ-بلژيک-هنگ کنک ژاپن-سوئد-انگليس-استراليا-کانادا-آلمان ايرلند-نيوزيلند-سنگاپور-آمريکا

 

 

9000-1900

 

14

 

20

 

متوسط

 

آرژانتين برزيل تايلند-ترکيه-آفريقاي جنوبي ونزوئلا-پرو- مکزيک-روسيه-بوتسوانا-پاناما-تونس-لبنان مالزي-

 

 

1900-0

 

37

 

54

 

 

 

 

 

پايين

 

آلباني بلاروس-بوليوي-بروندي-پاراگوئه-چين-مصر-قزاقستان ماداگاسکار-مالي-اوکراين-الجزاير-ارمنستان-آذربايجان بوسني وهرزه گوين-بلغارستان پاکستان تاجيکستان توگو-ترکمنستان-اريتره-گرجستان ايران کنيا-مالاوي- ويتنام-آنگولا-بنگلادش-بنين بورکينافاسو-فيليپين-تانزانيا-اکوادور-اتيوپي-اردن-سوريه -يمن

 

 

جمع

 

69

 

100

  

 

 

 ادامه دارد...

 


مطالب مشابه :


نمونه تجربیات خلاق

كلينيك مجازي علوم اجتماعي ناحيه يك تجربيات اوليا مسائل اجتماعي، اقتصادي
پاسخ فعاليت هاي كتاب علوم اجتماعي پيش دانشگاهي(بخش دوم)

روزنه اي براي يك انسان - تبادل تجربيات اقتصادي لغات و اصطلاحات مطالعات اجتماعي.
پژوهش درعمل (تجربه خلاق در اقدام پژوهی)

را بعنوان دبير علوم اجتماعي مي خواستم، يك روز بعد از مطالعات اجتماعي نقشه
طرح درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه اول

مطالعات اجتماعي دوره‌ي نام دبير : يادگيري و تعامل تجربيات ]
شیوه نامه درس پژوهی

گروه مطالعات وب مطالعات اجتماعي درس ،زمان انجام فيلمبرداري،تعيين دبير
راهنمايي تحليل محتواي كتب درسي

گروه مطالعات اجتماعي محتواي يك درس يا سال94-93 و دبير مطالعات اجتماعي
در همايش مشاغل نوين راهكاري براي اشتغال جوانان عنوان شد،جوانان از تكنولوژي هاي نو و مشاغل جديد استقب

توسط مركز مطالعات اجتماعي تجربيات جديدي يك سرمايه اجتماعي در
جامعه شناسی پدیدار شناسی

در زبان جامعه شناسي، پديدار يك واقعيت اجتماعي است مطالعات پديدار به تجربيات واقعى
نگاهی اجمالی بر مقاله نویسی برای مطبوعات

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي كه از تجربيات نسل هاي يك رويداد
نقدي بر نظريات دانيل لرنر پيرامون توسعه در جهان سوم

است كه در يك نظام اجتماعي، شبكه از تجربيات جديدي كه دبير يك روزنامه
برچسب :