اخذ مجوز هاي صنعتي

اخذ مجوز هاي صنعتي

اخذ جواز تاسيس واحد توليدي، طراحي و مونتاژ:

  پس از طي مراحل مطالعاتي و انتخاب طرح، مراجعه به سازمان صنايع و معادن استان و اخذ فرم جواز تاسيس
با آگاهي از مقررات ’’ صنعتي، زيست محيطي، كار و امور اجتماعي و در صورت لزوم وابسته به موضوع فعاليت طرح، نظارت بر مواد غذائي ، داروئي و بهداشتي، شبكه دامپزشكي ‘‘ ، فرم جواز تاسيس تكميل و منضم به تصوير شناسنامه و يامدارك ثبت شركت به سازمان صنايع و معادن استان ارائه ميشود.
اخذ جواز تاسيس از سازمان صنايع و معادن

مراحل صدور پروانه بهره برداري:

پرسشنامه پروانه بهره برداري توسط متقاضي از سازمان صنايع ومعادن ذيربط اخذ و پس از تكميل به آن سازمان ارائه ميگردد تا مورد بررسي و از نظر تكميل بودن اطلاعات مورد تائيد قرار گيرد.

ظرفيت سنجي براي تعيين حداكثر ظرفيت توليد براساس ماشين آلات منصوبه توسط كارشناس ذيربط براي سه شيفت كاري يعني چهار هزار و پانصد ساعت مفيد با راندمان 100 درصد براي كليه صنايع در سال محاسبه ميگردد. در مواردي كه با توجه به ماهيت صنعت نياز به محاسبه تمام اوقات سال به عنوان روزهــاي كــاري ميباشد. (نظير كارخانه سيمان يا شيشه) اين ميزان به شش هزار و پانصد ساعت مفيد با راندمان 100 درصد افزايش مي يابد.
درمورد واحدهايي كه داراي چند خط توليد جداگانه هستند در صورتي كه تنها يك يا چند خط از كل خطوط توليد آماده بهره برداري باشد صدور پروانه بهره برداري براي آن خطوط بلامانع است.
صدور پروانه بهره برداري الزاما با توجه به قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/74 منوط به موافقت سازمان حفاظت محيط زيست است و براي صنايع غذائي و بهداشتي ودارويي با توجه به قانون مواد خوردني آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 28/4/46 منوط به استعلام و اخذ موافقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و براي صنايع دارويي و غذايي دام و طيور با هماهنگي سازمان دامپزشكي كشور يا واحدهاي استاني آنها نيز خواهد بود.
هزينه صدور پروانه بهره بــرداري بــر اساس تصويــب نامه 18154 مورخ 3/4/1364هيات وزيران به حساب شماره 310 خزانه واريز ميگردد.
پروانه بهره برداري بر اساس اطلاعات جمع آوري شده مورد نياز در برگه رنگي مخصوص به همراه نامه ارسال پروانه بهره بــرداري تهيه و به متقاضي ارائه ميگــردد.


مراحل صدور جواز تاسيس واحد كشت و صنعت:

انجام بررسي مطالعه و ارزيابي جهت انتخاب زمينه فعاليت واحد كشت و صنعت و محل اجراي آن توسط سرمايه گذار
مراجعه به سازمان صنايع و معادن استان ذيربط و يا سازمان جهادكشاورزي مورد نظر جهت دريافت پرسشنامه
تكميل دو نسخه از پرسشنامه توسط متقاضي و اعاده يك نسخه از آن به سازمان جهاد كشاورزي و سازمان صنايع و معادن استان مربوط
بررسي پرسشنامه توسط سازمان جهادكشاورزي و سازمان صنايع ومعادن استان ذيربط
طرح نتايج بررسي در كميته مشترك متشكل از نمايندگان سازمان جهادكشاورزي و سازمان صــنايع و مــعادن اســتان ذيربط جهت اتخاذ تصميم (درصورت عدم تطبيق با ضوابط ارسال پاسخ با ذكر دلايل از سوي سازمان جهاد كشاورزي )
تكميل و امضاي فرم جواز تاسيس توسط سازمان جهادكشاورزي استان و ارسال به سازمان صنايع و معادن استان جهت امضاء و عودت آن به سازمان جهادكشاورزي ذيربط جهت صدور
گواهي تحقيق و توسعه، مدركي است كه پس از بررسي كارشناسي و در صورت احراز شرايط از سوي سازمانهاي صنايع و معادن استانها صادر مي گردد و مدت اعتبار آن دو سال مي باشد.

ارسال درخواست كتبي توسط واحد توليدي به سازمان صنايع و معادن استان ذيربط
بازديد از بخشهاي تحقيق و توسعه واحد توليدي توسط كارشناس سازمان صنايع و معادن استان و تكميل فرم مربوطه
گذراندن دوره "مديريت تحقيق و توسعه واحدهاي توليدي" توسط مسئول مركز تحقيق و توسعه برگزار شده توسط سازمان صنايع ومعادن استانها و يا مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
تكميل و ارسال كليه مدارك به سازمان صنايع ومعادن استان جهت صدور گواهي تحقيق و توسعه

 

مراحل صدور پروانه تحقيق و توسعه:

پروانه تحقيق وتوسعه، مدركي است كه جهت دارندگان گواهي تحقيق و توسعه و پس از بررسي كارشناسي با حفظ شرايط لازم و طي دوره آموزشي تكميلي ويژه مديران تحقيق و توسعه واحدهاي توليدي از سوي معاونت برنامه ريزي، توسعه و فناوري صادر مي گردد.

ارسال درخواست كتبي توسط واحد توليدي كه داراي گواهي تحقيق و توسعه باشد به سازمان صنايع و معادن استان ذيربط، بازديد از بخشهاي تحقيق و توسعه واحد توليدي توسط كارشناس سازمان صنايع و معادن استان و تكميل فرم مربوطه
گذراندن دوره آموزشي تكميلي ويژه مديران تحقيق و توسعه واحدهاي توليدي توسط مسئول مركز تحقيق و توسعه برگزار شده توسط سازمانهاي صنايع و معادن استانها و يا مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
تكميل و ارسال كليه مدارك پس از تاييد رئيس سازمان صنايع و معادن استان به دفتر پژوهش فناوري و آموزش وزارت صنايع و معادن جهت صدور پروانه تحقيق و توسعه

 

  تخصيص زمين در شهركهاي صنعتي:

1- مراجعه به شركت شهركهاي صنعتي استان و دريافت اطلاعات مربوط به شهركهاي صنعتي استان از واحد برنامه ريزي و امور توليدي

2- ارائه جواز تاسيس صادره از وزارت صنايع و معادن و يا يكي از سازمانهاي ذيربط و همچنين ارائه كپي شناسنامه و كپي كارت پايان خدمت براي اشخاص حقيقي و براي اشخاص حقوقي، كپي اساسنامه شركت، آگهي تاسيس شركت، آگهي ثبت شركت و كپي شناسنامه اعضاي هئيت مديره شركت

3- تكميل فرم درخواست زمين توسط متقاضي

4- بررسي استقرار و مسائل زيست محيطي (توسط شركت شهركهاي صنعتي استان)

5- انتخاب شهرك صنعتي و انتخاب قطعه

6- انعقاد قرارداد حق انتفاع از تاسيسات شهرك صنعتي

7- تحويل زمين به مجري طرح يا نماينده ايشان

8- ارائه نقشه هاي ساختماني توسط مجري طرح به شركت شهركهاي صنعتي استان

9- دريافت پروانه ساختمان از شركت شهركهاي صنعتي استان

10- شروع عمليات اجرائي ساخت و ساز واحد صنعتي

11- دريافت پايان كار (بصورت رايگان) از شركت شهركهاي صنعتي استان

 

اجراي طرح در خارج از شهركهاي صنعتي:

1- انتخاب زمين با رعايت مقررات صنعتي از جمله ممنوعيت 120 كيلومتري تهران و 50 كيلومتري اصفهان و ... ، مقررات زيست محيطي و ...

2- معرفي محل زمين به دستگاههاي اجرائي ذيربط از جمله محيط زيست و در صورت ضرورت اداره كل نظارت بر مواد غذائي، داروئي و بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان دامپزشكي كشور

3- تاييد نقشه ساختماني توسط واحد مرتبط در وزارت كار و امور اجتماعي

4- اخذ پروانه ساخماني از شهرداري و يا فرمانداري منطقه محل اجراي طرح

5- پيگيري مراحل تامين آب، برق، تلفن، گاز، تصفيه خانه فاضلاب و ....

مزايا و مشوق ها

مزاياي استقرار صنايع در شهركها و نواحي صنعتي :

 • تهيه زمين مناسب براي اجراي طرح هاي صنعتي با توجه به مكانيابي و طراحي انجام شده مطابق با اصول فني و مهندسي و آخرين روش‌هاي شهرك سازي
 • عدم نياز به كسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمانهاي متعدد از قبيل محيط زيست، منابع طبيعي، كشاورزي، آب، برق و امور اراضي، ميراث فرهنگي، خاك‌شناسي، ثبت‌، راه و ترابري، كار و امور اجتماعي و ...
 • مستثني بودن از قانون شهرداريها
 • ايجاد شرايط لازم به منظور هم افزايي صنايع مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي
 • فراهم شدن بستر مناسب براي ايجاد شبكه‌ها و خوشه‌هاي مرتبط به يك صنعت در محدوده شهركها و نواحي صنعتي
 • دسترسي آسان و سريع به امكاناتي از قبيل راه، آب، برق، گاز، فاضلاب صنعتي، مخابرات، اينترنت و ...
 • استفاده از خدمات نرم‌افزاري ( مشاوره اي فني ، مهندسي، مديريتي و ...) مراكز خدمات فناوري و كسب و كار
 • ارائه خدمات رايگان در زمينه صدور مجوزهاي ساخت و ساز و پايان كار واحدهاي صنعتي
 • كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري به دليل استفاده از خدمات مشترك ساماندهي شده
 • امكان اجاره و خريد كارگاههاي كوچك آماده و پيش ساخته بمنظور تسريع در بهره برداري و اشتغال‌زايي
 • واگذاري اداره شركت ها و نواحي صنعتي به هيات امناي منتخب صاحبان صنايع
 • پرداخت نقد و اقساط هزينه هاي حق بهره برداري از تاسيسات

 

معافيت‌ها و بخشودگي هاي ويژه شهركها و نواحي صنعتي :

دستور العمل اعطاي مشوقات جديد به سرمايه گذاران در شهركها و نواحي صنعتي

به منظور تشويق و جذب متقاضيان سرمايه گذاري در شهركهاي و نواحي صنعتي، در صورت ارائه برنامه زمانبندي اجراي واحد توليدي مورد تقاضا مشروط به تحقق شرايط مندرج در اين دستور العمل تسهيلات جديد بشرح مواد زير اعطا مي‌گردد :

ماده 1- متقاضيان در صورت ارائه برنامه زمانبندي، ساخت و سازواحد صنعتي حداكثردر 12 ماه مشمول 5% بخشودگي با داشتن شرايط ذيل خواهند شد .
1- شرايط

1-1- ارائه جدول زمانبندي اجراي طرح در زمان عقد قرارداد

2-1- نداشتن تخلف از ضوابط ساخت و ساز و ارائه پايان كار

3-1- پرداخت به موقع اقساط در سر رسيد هاي تعيين شده در قرارداد

4-1- رعايت حداقل زير بناي احداثي در عرصه تخصيصي در استانهاي مازندران، گلستان، گيلان، كردستان ، لرستان ، ايلام ، كهگيلويه و بويراحمد و آذربايجان غربي 45 درصد و ساير استانها 35 درصد.

ماده 2- متقاضيان در صورت دريافت و ارائه پروانه بهره برداري حداكثر 12 ماه از زمان انعقاد قرارداد از ارگانهاي ذيربط مطابق ظرفيت محصولات توليدي مندرج در جواز تأسيس ارائه شده و ارائه بيمه كاركنان از سازمان تأمين اجتماعي براي هر اشتغال ايجاد شده نيم درصد بخشودگي در قيمت حق بهره برداري از زمين و تأسيسات تا سقف 50 نفر خواهند شد. ( حداكثر بخشودگي 25%)

در صورت تحقق شرايط فوق الذكر، تعداد اشتغال از 10 تا 20 نفر تقسيط بخش غير نقدي از 30 ماه به ماه 35 ، اشتغال تا سقف 30 نفر تقسيط بخش غير نقدي از 30 ماه به 40ماه، اشتغال تا سقف 40 نفر تقسيط بخش غير نقدي از 30 ماه به 45 ماه و اشتغال تا سقف 50 نفر تقسيط بخش غير نقدي از 30 ماه به 50 ماه افزايش مي‌يابد.

ماده 3- متقاضيان در صورتي كه در طول 2 سال به طور متوالي با حداقل 85% ظرفيت توليد فعاليت نمايد با تحقق شرايط ذيل شامل 15% تخفيف در قيمت حق بهره برداري از زمين و تأسيسات نسبت به مبلغ اوليه قرارداد با تصويب هيأت مديره مي گردد .

* ارائه بيمه كاركنان از سازمان تأمين اجتماعي طي دو سال

* ارائه اظهار نامه مالياتي طي دو سال ( به تفكيك سالانه)

* گزارش، ماهيانه توليد به شركت استاني در پايان هر ماه

* تهيه گزارش كارشناسي شركت مبني بر تأييد ظرفيت توليدي موضوع اين بند

تبصره1-در صورت عملياتي نشدن فعاليتهاي اجراي ساخت كارخانه در مدت 12 ماه حداكثر تا 18

ماه قابل قبول است اما از بابت 6 ماه تأخير در بخش ساخت و بهره برداري 3/1 از محل تخفيف كسر خواهد شد.

تبصره 2- در صورت عدول از سقف 18 ماه در بخش ساخت و بهره برداري تخفيف كن لم يكن تلقي مي گردد.

تبصره 3- دوران تقسيط كليه قراردادهاي منعقده ( در زمان انعقاد ) با مشمولين اين دستور العمل

طبق ماده 22 وجدول پيوستشماره 4 مندرج در دستور العمل حق بهره برداري از زمين، اعياني و تأسيسات در شهركها و نواحي صنعتي سال 87 خواهد بود .

تبصره 4- چنانچه طبق جدول شماره 4 دستور العمل اقساط متقاضي 36 ماهه باشد، زمان تقسيط به حداكثر تقسيط جدول فوق تغيير مي كند.

تبصره 5- اقساط ايثارگران و نخبگان در قرارداد، در صورت داشتن شرايط به حداكثر تقسيط در جدول فوق تغيير مي‌كند.

تبصره 6- متقاضيان در صورتيكه صرفاً حائز يكي از شرايط باشند از امتيازات همان شرايط
بهره‌مند خواهند شد.

ماده 4 – بخشودگي‌هاي متعلقه واحدهاي صنعتي پس از محاسبه و تائيد هيأت مديره در قالب اولين سفته‌هاي سررسيد نشده به متقاضي عودت داده مي شود و سر رسيد مابقي سفته هاي مشمول تشويق به ماههاي آخر طبق روال قرارداد انتقال مي‌يابد.

ماده 5 – با تصويب اين دستورالعمل ماده 1 و تبصره هاي ذيل آن از پيوست شماره 2 دستورالعمل بهره برداري از زمين، اعياني و تأسسات در شهركها و نواحي صنعتي سال 87 حذف و مفاد دستورالعمل حاضر جايگزين آن مي گردد.

ماده 6 – اين دستور العمل در 6 ماده و 6 تبصره و يك جدول پيوست در تاريخ 26/03/87 به تصويب هيأت مديره رسيد.

برگرفته از سایت www.iraniec.ir


مطالب مشابه :


اخذ مجوز هاي صنعتي

كهگيلويه و بويراحمد و آذربايجان غربي 45 درصد و ماهيانه توليد به شارژ ایرانسل | 
ما ادعا داريم كه متخلف نيستيم

خدماتي آذربايجان غربي فاضلاب ، مخابرات و مي ليسانس ماهيانه 120 هزار
پاسخ به مسابقه «اين تصوير را شناسائي كنيد»(1) «وجيه‌الله ميرزا قاجار»

محوطه اربابي خروان در نزديكي دفتر مخابرات مشخص آذربايجان و ماهيانه كارمندان
برچسب :