سایت دانشگاه ها

سیستم گلستان(پیام نور)

be02_.png

https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm

http://reg.pnu.ac.ir

http://reg1.pnu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

http://www.bonabiau.ac.ir/

http://217.219.132.232/ 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

http://www.iaut.ac.ir/

http://server1.iaut.ac.ir/

http://server2.iaut.ac.ir/

http://server3.iaut.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

http://217.219.145.227/ 

http://217.219.145.229/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

http://www.iau-maragheh.ac.ir/

http://217.219.131.141/

دانشگاه بناب

http://217.219.143.59/

http://www.bonabetu.ac.ir/

http://217.219.143.60/

دانشگاه ارومیه

http://www.urmia.ac.ir/

http://sama.urmia.ac.ir

دانشگاه تبریز

http://www.tabrizu.ac.ir/

http://amozesh.tabrizu.ac.ir/

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

http://www.azaruniv.edu/

http://sama.azaruniv.edu/

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

http://www.sut.ac.ir

http://edu.sut.ac.ir/

دانشگاه صنعتی ارومیه

http://www.uut.ac.ir/

http://217.219.149.163/

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://sama.tbzmed.ac.ir/ 

http://www.tbzmed.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

http://www.umsu.ac.ir

http://80.191.214.140/

دانشگاه مراغه

http://www.maragheh.ac.ir

http://217.219.137.199/

سایر دانشگاهها

http://www.2lat.com/university.html

مرکز آموزش عالی فنی تبریز(پسران)

http://www.tct.ac.ir/

آموزشکده فنی دخترانه تبریز(الزهراء)

http://tdtvto.ac.ir/

آموزشکده فنی ارومیه (شهید قاضی طباطبایی)

http://www.afo1.ir/

آموزشکده فنی 2 ارومیه (شهید بهشتی)

http://www.sbi.ac.ir/

آموزشکده فنی کشاورزی مراغه

http://www.afkpm.ac.ir/ 

سایر آموزشکده ها

http://www.htve.medu.ir/

مرکز آموزش علمی و کاربردی بازرگانی مراغه

http://212.120.210.249:8080/

مرکز آموزش علمی و کاربردی صنایع غذایی مراغه

http://212.120.210.247:8080/

آموزشکده فنی و حرفه ای سما بناب

http://217.219.135.227:8010

دانشگاه پیام نور مرکز بناب

http://www.bonabpnu.ac.ir/


مطالب مشابه :


مراغه

دانشگاه مراغه مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی بازرگانی مراغه ; رسانه
آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه

انجمن علمی مدیریت دانشگاه کاربردی سه شاخگی دانشگاه پیام نور مراغه
معرفی دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشکده فنی کشاورزی مراغه

فنی کشاورزی مراغه ( دانشگاه فنی و دانشگاه علمی و کاربردی حسابداری بازرگانی و
سایت دانشگاه ها

دانشگاه مراغه. مرکز آموزش علمی و کاربردی بازرگانی مراغه. مرکز آموزش علمی و کاربردی
تمامی سرفصل های دروس دانشگاه جامع علمی کاربردی ترمی پودمانی

تمامی سرفصل های دروس دانشگاه جامع علمی کاربردی ترمی دروس دانشگاه جامع علمی
درمورد مراغه

دانشگاه مراغه مرکز آموزش علمی- کاربردی مراغه. مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی بازرگانی
مدیریت بازرگانی

آزاد اسلامی ، جامع علمی کاربردی و سرای مراغه; بازرگانی دانشگاه
معرفی دوره آموزشی مدیریت بازرگانی

آزاد اسلامی ، جامع علمی کاربردی و مدیریت بازرگانی دانشگاه سرای مراغه;
مراغه

دانشگاه مراغه دانشگاه جامع علمی کاربردی مراغه مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی بازرگانی
جزوه سمینار در مسائل بازاریابی

آزاد اسلامی ، جامع علمی کاربردی و مدیریت بازرگانی دانشگاه سرای مراغه;
برچسب :