صفحه تقدیم پایان نامه

تقدیم به:

پدرم به استواری کوه

مادرم به زلالی چشمه

همسرم به صمیمیت باران

دخترم به طراوت شبنم


مطالب مشابه :


صفحه تقدیم پایان نامه

صفحه تقدیم پایان نامه تقدیم به: و به : همسرم، اسطوره زندگیم، پناه خستگیم و امید بودنم
صفحه تقدیم پایان نامه

تقدیم به: پدرم به استواری کوه. مادرم به زلالی چشمه. همسرم به صمیمیت باران . دخترم به طراوت شبنم
صفحه تقدیم پایان نامه

تقدیم به همسرم: که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات
نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

تقدیم به همسرم و اما متن تقدیم و سپاس پایان نامه ی خودم: تقدیم به:
نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

این پایان نامه را به پدر و مادرم، اساتید عزیز و خواهر مهربانم تقدیم تقدیم به همسرم:
تقديم و تشكر پايان نامه

تقدیم به همسرم این پایان نامه را به پدر و مادرم، اساتید عزیز و خواهر مهربانم تقدیم
تمامیت طلب یا تقدیم به مادرم پدرم و همسرم!

تمامیت طلب یا تقدیم به به مادرم پدرم و همسرم! اول اون پایان نامه ببین
برچسب :