آگهی نفت آغاجاری

فرم فراخوان مناقصه عمومی برای کارهای خدماتی و عملیاتی

مناقصه عمومی شماره م م آج/030/90 نوبت اول

مربوط به انجام خدمات تهیه، تامین و هدایت 72 دستگاه وانت دوکابین (DX) 16 و 24 ساعته مورد نیاز اداره ترابری ( فاز سه)

شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری در نظر دارد انجام خدمات فوق را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای براساس مفاد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی مربوطه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

-1 شرح مختصرکار:

1-1 تهیه و تامین و هدایت 72 دستگاه وانت دوکابین جهت انجام کارهای روزمره در حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری

1-2 کلیه هزینه های خودروها، رانندگان، کسورات قانونی، تهیه و تامین سوخت و بیمه خودروها بعهده و هزینه پیمانکار می باشد.

-2 محل انجام خدمات:

شهرستان امیدیه حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

-3 مدت پیمان:

مدت اجرای پیمان یکسال شمسی از تاریخ ابلاغ شروع بکار توسط کارفرما می باشد.

-4 پیش بینی می شود تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد نرخ حدود 60 روز دیگر باشد.

-5 شرایط متقاضی:

1-5 داشتن شخصیت حقوقی

2-5 داشتن سابقه کار مفید و مرتبط با خدمات مورد نظر

3-5 داشتن تعیین صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی

4-5 توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 55.632.000 ریال ( پنجاه و پنج میلیون وششصدو سی و دو هزار ریال) و همچنین تهیه تضمین انجام تعهدات ( درصورت برنده شدن) به میزان 5 درصد بارمالی یکساله پیمان براساس نرخ پیشنهادی

5-5 دارا بودن توان مالی جهت اجرای موضوع پیمان.

-6 برآورد تقریبی کارفرما : 16.377.314.500 ریال ( شانزده میلیارد و سیصدوهفتادو هفت میلیون و سیصدوچهارده هزار و پانصد ریال) می باشد.

-7 متقاضیانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی انجام خدمات فوق را دارند، می توانند ظرف مدت 10 روزکاری از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی ضمن ارائه درخواست کتبی همراه مدارک مشروحه ذیل:

1-7 ارائه نسخه گواهی تعیین صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی

2-7 ارائه اساسنامه شرکت و آخرین تعییرات مربوطه

3-7 ارائه فهرست سوابق کاری مفید، معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با ارائه قراردادهای منعقده و ذکر مبالغ و مفاصا حسابهای مزبور بانضمام رضایت نامه و یا تشویق نامه از کارفرمایان مربوطه

4-7 ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی و نظام مدیریت HSE متناسب با موضوع مناقصه

5-7 ارائه شناسه ملی و کد مودیان اقتصادی

6-7 ارائه آخرین اظهارنامه مالیاتی ممهور به مهر اداره امور اقتصادی و دارایی و در صورتی که جمع درآمد ناخالص شرکت پیش از 8.000.000.000 ریال ( هشت میلیارد ریال) یا جمع دارایی آن بیش از 16.000.000.000 ( شانزده میلیارد ریال) باشد ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط موسسات مورد تایید سازمان حسابرسی الزامی می باشد.

به آدرس: امیدیه – محوطه صنعتی شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری ساختمان 300 امور حقوقی و قراردادها اتاق 303 مراجعه نمایند و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به شماره تلفن 3227701-0652 تماس حاصل فرمایند.

همزمان ارائه اصل گواهی تعیین صلاحیت پیمانکاری با توجه به موضوع آگهی مناقصه بمنظور تطبیق با تصویر آن الزامی و ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکت ها در همه مراحل لازم و ضروری می باشد.

لازم به توضیح ، بدیهی است ارائه سوابق و مدارک مزبور هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد  و ضمناً هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در قبول یا رد پیشنهادات مختار خواهد بود.

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

شماره مجوز: 0112


مطالب مشابه :


پروژه های کارشناسی مهندسی نفت

جامعه مهندسین نفت امیدیه - پروژه های کارشناسی مهندسی نفت - Society of Petroleum Engineers Omidiyeh - جامعه
برنامه انتخاب واحد نیمسال اول 91 - 90 --دانشگاه ازاد امیدیه--

جامعه مهندسین نفت امیدیه - برنامه انتخاب واحد نیمسال اول 91 - 90 --دانشگاه ازاد امیدیه-- - Society of
آغاجاری و نفت

بعدها شرکت نفت تصمیم به جابجائی کرده و مرکز اداری از آغاجاری به امیدیه منتقل گردید که با
حل المسایل مکانیک سیالات فاکس ویرایش 6

جامعه مهندسین نفت امیدیه - حل المسایل مکانیک سیالات فاکس ویرایش 6 - Society of Petroleum Engineers Omidiyeh
آگهی نفت آغاجاری

به آدرس: امیدیه روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری . شماره مجوز: 0112
مهار نفت‌ریزی خط لوله صادراتی امیدیه به جزیره خارگ

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، این اتفاق صبح روز پنجشنبه هفتم
نفت امیدیه قهرمان مسابقات شنای جام خلیج فارس شد+ برترین ها

1- تیم نفت امیدیه از اول دی ماه گذشته با شرکت 7 تیم ؛ نفت امیدیه ، هیات شنای گیلان
برچسب :