موضوعات درس پروژه مالی

1- طراحي سيستم محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد : ( با استفاده ازبرنامه Excel ) که شامل موارد زیر باشد :

- تعريف سيستم حقوق و دستمزد

- انواع سيستمهاي پرداخت حقوق ودستمزد در كشور (توضيح مختصر)

- توضيح در مورد سيستم حقوق مورد نظر درپرو‍ژه شامل تعيين مباني حقوقي و نحوه ارتقاي سالانه و...

- قوانين و مقررات مربوط به ماليات و بيمه حاكم بر سيستم مورد نظر

- نحوه ي جمع آوري اطلاعات كاركرد ماهانه واينكه توسط چه كساني باشد

- چگونگي محاسبه حقوق ماهانه توسط حسابداري حقوق و دستمزد وپرداخت آن

- كنترلهاي لازم براي كاركردها، انتقال كاركرد به ليست حقوق و دستمزد وپرداخت حقوق

- شيوه هاي مختلف پرداخت حقوق و معايب و مزاياي آنها

- طراحي فرمهاي مورد نياز سيستم حقوق و دستمزد مورد نظر در پروژه

- در نهایت، دانشجو می بایست با طراحی یک شرکت فرضی ، یک لیست حقوق و دستمزد فرضی برای آن ایجاد نموده و لیست تشریح شده را با اعدادی فرضی، برای آن شرکت پیاده سازی نماید.

2- طراحي يك سيستم انبارداري ( با استفاده ازبرنامه Excel ) که شامل موارد زیر باشد :

- هدف از استقرار يك سيستم انبار

- فرمهاي مورد نياز در انبار

- كنترلهاي مورد نياز هنگام دريافت كالا از فروشنده

- مجوزهاي مورد نياز براي دريافت كالا از انبار

- مشخصات مكان لازم براي نگهداري كالا

- مشخصات كارت انبار

- تعداد انبارهاي لازم براي شركت

- ترتيب تنظيم فرمهاي مختلف هنگام دريافت و خروج كالا از انبار وامضاهاي مجاز لازم

- چگونگي ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالي و مدارك انبار

- كنترل بين مدارك انبار ومدارك حسابداري

- در نهایت، دانشجو می بایست با طراحی یک شرکت فرضی ، انبار فرضی برای آن ایجاد نموده و سیستم تشریح شده را با اعدادی فرضی، برای آن شرکت پیاده سازی نماید.

3 - طراحی مدل ترازنامه ، سود وزیان با استفاده از برنامه Excel و همچنین محاسبه تعدادی از نسبت های مالی

- استخراج صورتهای مالی 4 ساله یکی از شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سایت www.codal.ir

- وارد کردن اطلاعات مالی فوق به برنامه Excel

- محاسبه تمامی نسبت های نقدینگی، سودآوری، فعالیت و اهرمی برای 4 سال

تشریح وضعیت شرکت با توجه به نسبت های محاسبه شده برای هر سال

4- ثبت و  طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی یک شرکت تجاری که شامل موارد زیر باشد:

- شرح مختصري از عمليات واحد تجاري مورد نظربا تاكيد بر عملياتي كه آثار مالي دارد

- طرح سرفصلهاي حسابداري مورد نياز واحد تجاري

- طراحي فرمهاي مورد نياز سيستم مانند فرمهاي دريافت وپرداخت نقدي ، دريافت و پرداخت چك،فرم تنخواه گردان، فرم سند حسابداري و... ،تعداد نسخ آنها و نحوه ي توزيع هر يك

- تعريف عمليات مختلف مالي وانجام ثبت حسابداري آن و تعيين چگونگي شناسايي سود ونحوه بستن حسابها

- تعيين كنترلهاي داخلي لازم در مراحل مختلف از جمله پرداختها،صدور سند حسابداري،ثبت سند حسابداري در دفاتر

- نحوه ي نگهداري موجودي كالا(ادواري – دايمي ) و روش ارزشيابي موجوديها

- بكارگيري موارد فوق براي انجام عمليات حسابداري اولين دوره ي مالي واحد تجاري مورد نظر با استفاده ازاعداد وارقام و رويدادهاي مالي فرضي توسط دانشجو

5-طراحی یک سیستم حسابداری صنعتی و  بررسی فرایند تولید یک محصول در یک کارخانه و تعیین بهای تمام شده آن بوسیله سیستم حسابداری صنعتی

- شرح مختصري از عمليات واحد صنعتی مورد نظربا تاكيد بر عملياتي كه آثار مالي دارد

- طرح سرفصلهاي حسابداري مورد نياز واحد صنعتی

- طراحي فرمهاي مورد نياز سيستم مانند حواله های ورود مواد و محصول به انبار و خروج از انبار، حواله مصرف مواد، فرم تنخواه گردان، فرم سند حسابداري و... ،تعداد نسخ آنها و نحوه ي توزيع هر يك

- شرح مختصري از هزینه های سربار و روش های تسهیم آن

- در نهایت، دانشجو می بایست با طراحی یک شرکت فرضی ، مواد مورد نیاز و همچنین هزینه های مستقیم و غیرمستقیمفرضی برای تولید محصول آن ایجاد نموده و برای محصول تولید شده یک سیستم بهای تمام شده طراحی نموده و با استفاده از آن بهای تمام شده یک واحد محصول تولید شده را محاسبه نماید.

6- ثبت یا طراحی یک سیستم حسابداری برای شرکتهای خاص مانند پیمانکاری که شامل موارد زیر باشد:

- شرح مختصری از فعالیتهای عملیاتی شرکت وشناسایی فعالیتهایی که آثار مالی دارند.

- طراحی سرفصل های حسابداری مورد نیاز شرکت

- طراحی نحوه نگهداری حساب موجودیها و مواد و مصالح کارگاه ها و ارزیابی آنها در پایان سال

- طراحی فرم های مورد نیاز حسابداری ، انبار در دفتر مرکزی و کارگاههای شرکت

            - تعیین نحوه شناسایی درآمد در پایان سال      

- شرح مختصری از صورت وضعیت پیمانکاری ونحوه ثبت حسابداری آنها از دید پیمانکار

- تعیین فعالیتهای مالی مختلف وصدور سند حسابداری برای هریک از آنها

- شناسایی انواع مختلف مالیات وبیمه پیمانکاری با توجه به نوع قرارداد(درصد بیمه)

- نحوه تسویه حساب با کارفرما ومدارک مورد نیاز دراین رابطه


مطالب مشابه :


پروژه مالی

2- بررسي وضعيت شركتهاي پذيرفته شده در بورس اداري و مالي يك موسسه پروژه: (مانند صفحه
پروژه مالی

دانشجوياني كه درس پروژه مالي را اخذ نموده محاسبه نسبتهای مالی یکی از شرکتهای بورس
لیست عناوین حسابداری،اقتصاد،پروژه مالی

553 - پروژة مالي انبارداري شركت توليد محصولات غذايي به سبز 49 1447 - حسابداري مالي 24 1448 - بورس 50
صورتهای مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار

حسابداری (باصری) - صورتهای مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار پروژه تحقيقي اصول حسابداري2
موضوعات درس پروژه مالی

حسابداری، حسابرسی و سرمایه گذاری در بورس - موضوعات درس پروژه مالي و مدارك شده در بورس
بورس چيست و انواع بورس و مفهوم اوراق بهادار

تحقیق و مقاله و پروژه - بورس چيست و انواع در آن اسناد در اوراق مالي و پولهاي كشورهاي مختلف
موضوع پروژه های مالی حسابداری

بورس اوراق بهادار و اقتصاد مروري بر روش‌هاي تامين مالي پروژه ها (مديريت طرح‌هاي توسعه)
تامين مالي پروژه معدن مهدي آباد با استفاده از توان بانك‌هاي خارجي

EPSnews - تامين مالي پروژه معدن مهدي آباد با استفاده از توان بانك‌هاي خارجي - اخبار/ گزارش و
برچسب :