پروفسور ابوالقاسم رادفر - لکزاییان فکور سیستانی

 
 
مشخصات فردی
نام
ابوالقاسم‌
نام خانوادگی
رادفر
سال تولد
1329
آخرين‌ درجه‌ علمي
استاد پايه 30
 
مدارک تحصیلی سال‌ 1362 : اخذ دانشنامه دكتري‌ از دانشكده ادبيات‌ دانشگاه‌ تهران‌ با گذراندن‌ پايان‌نامه‌ با عنوان‌ نقد و بررسي‌ نكات‌ دستوري‌ فرهنگهاي‌ فارسي‌ از نظر زبانشناسي‌ و آواشناسي‌سال‌ 1357 : اخذ دانشنامه فوق‌ ليسانس‌ از دانشكده ادبيات‌ دانشگاه‌ تهران‌ با گذراندن‌ پايان‌نامه بررسي‌ نكات‌ دستوري‌ انجمن‌ آراي‌ ناصري‌ رضا قلي‌ هدايت‌سال‌ 1353 : اخذ دانشنامه ليسانس‌ از دانشكده ادبيات‌ دانشگاه‌ مشهد با گذراندن‌ پايان‌نامه‌ تحت‌ عنوان‌ طنز در دوره مشروطه‌سال 1347 : اخذ مدرك‌ ديپلم‌ طبيعي‌ از دبيرستان‌ حكيم‌ نظامي‌ شهرستان‌ تفرش‌
سوابق‌ شغلي‌ سال‌ 1360-1355 استخدام‌ در وزارت‌ فرهنگ‌ و هنر به‌ عنوان‌ كتابدار
سال‌1360 تا كنون‌ پژوهشگر در پژوهشگاه‌ علوم‌ انساني‌ و مطالعات‌ فرهنگي‌ (مؤ‌سسه مطالعات‌ و تحقيقات‌ فرهنگي) در اين‌ مدت‌ كارها و سمت‌ هاي‌ زير را داشته‌ام: همكاري‌ در طرح‌ فرهنگ‌ دستور و زبانشناسي‌ به‌ سرپرستي‌ مرحوم دكتر خسرو فرشيدوردهمكاري‌ در طرح‌ فرهنگ‌ دستور و زبانشناسي‌ به‌ سرپرستي‌ مرحوم دكتر خسرو فرشيدوردسرپرستي‌ و اتمام‌ طرح‌ فهرست‌ قانون‌ ادب‌ حبيش‌ تفليسي‌ (فرهنگ‌ عربي‌- فارسي) كه متأسفانه هنوز چاپ نشده استسرپرستي‌ طرح‌ فرهنگ‌ دانشوران‌ ايران‌ و اسلام، بخش‌ اول: زندگينامه زنان‌ (آماده‌ چاپ) و بخش‌ دوم: زندگينامه مورخان‌ و جغرافي‌دانان‌ و سفرنامه‌نويسان‌ ( در دست‌ چاپ)سرپرستي‌ زندگينامه‌ شاعران‌ (جلد اول‌ آ و الف‌ آن‌ در حدود600 صفحه، آماده چاپ‌ است)سرپرستي‌ فرهنگ‌ خاورشناسان‌ (تا انتشار جلد اول) تا كنون چهار جلد آن چاپ شده استدر حال‌ حاضر علاوه‌ بر تدريس‌ در دانشگاههاي‌ مختلف‌، رئيس‌ پژوهشكده‌ ادبيات‌ و مدير گروه‌ زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ و مسؤ‌ول‌ بخش‌ تصحيح‌ متون‌ پژوهشگاه‌ هستم‌ كه‌ تصحيح‌ متن‌ رياض‌العارفين‌ رضاقلي‌ خان‌ هدايت‌ را با سركار خانم‌ اشيدري‌ انجام‌ داده‌ايم‌ كه‌ در سال 1385 چاپ‌ شده‌ است. همچنين‌ از ارديبهشت سال ‌1372 تا آبان ‌1375 حدود سه‌ سال‌ در دانشگاه‌ عثمانيه‌ در حيدرآباد هند تدريس‌ دروس‌ مثنوي، حافظ، ادبيات‌ معاصر، دستور و زبانشناسي‌ و فارسي‌آموزي‌ را عهده‌دار بوده‌ام. علاوه‌ بركارهاي‌ پژوهشي‌ اداري‌ تاكنون‌ بالغ‌ بر25 جلد كتاب‌ و80 مقاله‌ در زمينه‌هاي‌ كتابشناسي، مسائل‌ دستوري‌ و زباني‌ و مسائل‌ مختلف‌ ادبي‌ نوشته‌ام. ضمناً‌ حدود30 سال‌ است‌ در دانشگاه­هاي‌ تهران‌ ، الزهراء، شهيد بهشتي‌ ، تربيت‌ معلم‌ و دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌ و تربيت‌ معلم‌ زاهدان‌ و شهيد باهنركرمان‌ و دانشگاه‌ آزاد جيرفت‌ و دانشگاه‌ آزاد ايرانشهر و پژوهشگاه‌ علوم‌ انساني‌ تدريس‌ دروس‌ مختلف از جمله تاريخ‌ ادبيات‌ ايران (‌1 تا 4 )، تاريخ‌ ادبيات‌ جهان، ادبيات‌ معاصر، ادبيات‌ تطبيقي‌ ، دستور زبان‌ فارسي، آئين‌ نگارش، مرجع‌ شناسي‌ و روش‌ تحقيق، مقدمات‌ زبانشناسي، نقد ادبي، بديع، سبك‌ شناسي‌ نظم‌ و نثر، ساخت‌ زبان‌ ، معاني‌ و بيان‌ و متون‌ نظم‌ و نثر را عهده‌دار بوده‌ و فعلاً هم در دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرّس و پژوهشگاه علوم انساني در رشته­هاي كارشناسي ارشد زبان فارسي و عربي و دكتري ادبيات فارسي تدريس مي­كنم
شركت‌ در كنگره‌ها و سمينارها شركت‌ در كنگره جهاني‌ بررسي‌ آرأ غزالي‌ ، تهران‌ ، دانشگاه‌ تهران‌ ، تالار علامه‌ اميني‌ ،5 تا7 اسفند1364شركت‌ در كنگره جهاني‌ بزرگداشت‌ علامه‌ اقبال‌ لاهوري‌ ، دانشگاه‌ تهران‌ ، دانشكده ادبيات‌ ، اسفند.1364مسافرت‌ به‌ كشور هندوستان‌ به‌ مدت‌45 روز جهت‌ مطالعه‌ و آشنايي‌ بامنابع‌ و مآخذ فارسي‌ خطي‌ موجود در كتابخانه‌هاي‌ هندوستان‌ از سوي‌ پژوهشگاه‌ علوم‌ انساني‌ طي‌ حكم‌ ش‌7/1 /66 - 2387شركت‌ و همكاري‌ در سمينار بين‌المللي‌ طبري‌ با ارائه‌ كتابشناسي‌ طبري‌، (چاپ‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ سال‌1368)اقدام‌ به‌ شركت‌ در كنگره بين‌المللي‌ علامه‌ اقبال‌ در پاكستان‌ سال‌1368 با ارائه مقاله «سير اجمالي‌ اقبال‌شناسي‌ در ايران» به‌ كنگره. اما به علت‌ منتفي‌ شدن‌ مسئله كنگره مسافرت‌ انجام‌ نگرفت‌ ولي‌ مقاله‌ در فصلنامه اقباليات‌ در لاهور چاپ‌گرديدشركت‌ در سمينار ادبيات‌ معاصر ايران‌ درشيراز با ارائه‌ مقاله‌ و سخنراني‌ تحت‌ عنوان‌ «جايگاه‌ ادبيات‌ معاصرايران‌ در عرصه ادبيات‌ جهان» (چاپ‌ شده‌ در فصلنامه سيمرغ)شركت‌ در سمينار بررسي‌ ادبيات‌ انقلاب‌ اسلامي‌ با ارائه مقاله‌ تحت‌ عنوان‌ «دگرگونيها و ويژگيهاي‌ ادبيات‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در يك‌ نگاه»،3 تا5 ديماه .1370(چاپ‌ شده‌ در مجموعه‌ مقالات‌- انتشارات‌ سمت)دعوت‌ به‌ گنگره بزرگداشت‌ ابويوسف‌ يعقوب‌ ابن‌ اسحق‌ «ابن‌ سكيت» عالم‌ بزرگ‌ شيعي‌ از21 لغايت‌23 ديماه‌1370 در اهواز با تهيه مقاله «كتابشناسي‌ ابن‌ سكيت».شركت‌ در كنگره بزرگداشت‌ پروين‌ اعتصامي، آبان‌.1370 در دانشگاه‌ علامه‌ طباطباييشركت‌ و همكاري‌ مستمر دركنگره بين‌المللي‌ بزرگداشت‌ نهمين‌ سده تولد حكيم‌ نظامي‌ از تاريخ1/4/‌70 تا 4/4/70 در دانشگاه‌ تبريز با ارائه‌ مقاله‌ تحت‌ عنوان‌ «پژوهشهاي‌ نظامي‌شناسي‌ در ديگر كشورها» (چاپ‌ شده) و ايرادسخنراني‌ و تدوين‌ كتابشناسي‌ نظامي‌ گنجوي‌ در608 صفحه‌ (چاپ‌ پژوهشگاه،1371)شركت‌ در كنگره جهاني‌ بزرگداشت‌ فردوسي‌ با ارائه‌ مقاله‌ و سخنراني‌ تحت‌ عنوان‌ «شاهنامه‌ شناسي‌ در شوروي» در ديماه‌ .70 (چاپ‌ شده‌ در فصلنامهفرهنگ‌ پژوهشگاه)شركت‌ دركنگره‌ خواجوي‌ كرماني‌ با ارائه‌ مقاله «نسخه‌هاي‌ خطي‌ مصور آثار خواجوي‌ كرماني» مهرماه‌ .1370 (چاپ‌ درمجله رشد ادب‌ فارسي‌، ش‌27 )شركت‌ در سمينار سبك‌ آذربايجاني‌ در اروميه‌ با ارائه‌ مقاله‌ و سخنراني، تابستان‌.1376 چاپ‌ در مجموعه مقالات‌ كنگرهارائه‌ مقاله‌ به‌ كنگره بزرگداشت‌ ابن‌ يمين‌ فريومدي‌ سبزوار،- .1376 بدون‌ شركتشركت‌ در سمينار راجي‌ كرماني‌ ، مهر1377 در كرمان. (باارائه‌ مقاله‌ و سخنراني) چاپ‌ شدهشركت‌ در سمينار شمس‌ تبريزي،در اروميه‌ با ارائه‌ مقاله‌ و سخنراني‌، تابستان‌ .1377كه‌ در مجموعه مقالات‌ كنگره‌ چاپ‌ شده‌ استدعوت‌ به‌ سمينار علامه‌ اقبال‌ لاهوري‌ به‌ پاكستان‌ (با دعوت‌نامه‌ و بليط) زمستان‌77شركت‌ در سمينارمنوچهري‌ دامغاني‌ در دامغان‌ ، اسفند 77 (با ارائه‌ مقاله) در مجموعه مقالات چاپ شدهشركت‌ در همايش‌ زبان‌ فارسي‌ در دانشگاه‌ هرمزگان‌ ، بهمن‌ .1377 (باارائه‌ مقاله‌ و سخنراني) چاپ‌ شده‌ در مجموعه مقالاتشركت‌ در همايش‌ زبان‌ فارسي‌ در دانشگاه‌ هرمزگان، اسفند 1378 (با ارائه‌ مقاله‌ و سخنراني). چاپ‌ شدهشركت‌ در همايش‌ فرهنگ‌ عمومي‌ به‌ دعوت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ كرمان، اسفند 1378 (با ارائه‌ مقاله‌ و سخنراني) چاپ‌ شدهشركت‌ در كنگره بزرگداشت‌ فرخي‌ يزدي‌ در يزد (با ارائه‌ مقاله‌ و سخنراني، اسنفد.(1378 چاپ‌ نشدهشركت‌ در همايش‌ مدرسان‌ زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ به‌ دعوت‌ دانشگاه‌ شيراز (ارديبهشت‌1379 )شركت‌ در سمينار مقدماتي‌ نسخه‌هاي‌ خطي‌ فارسي‌ به‌ دعوت‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ (با ارائه‌ مقاله، خرداد.(1379 چاپ‌ نشدهشركت‌ در سمينار بزرگداشت‌ محدث‌ ارموي‌ در اروميه‌ (تابستان‌(1378 با ارائه‌ مقاله‌ و سخنراني‌ و چند همايش‌ ديگر. در مجموعه‌ مقالات‌ چاپ‌ شدهشركت در همايش بيدل دهلوي، دهلي نو (با ايراد سخنراني)شركت در همايش طنز، دهلي نو (با ايراد سخنراني)شركت در همايش بين­المللي هزارويكشب، دهلي نو (با ايراد سخنراني) در اسفند 1388شركت‌ در پيش‌ همايش‌ رودكي‌ سمرقندي‌ با ارائه‌ مقاله‌ از سوي‌ مؤ‌سسه مطالعات‌ و فرهنگ‌ و تمدن‌ ايران‌ زمين (مقاله‌ چاپ‌ شده)دبير علمي‌ همايش‌ ميرزا عبدالعظيم‌ قريب‌ گركاني‌ در دانشگاه‌ تهران‌ از سوي‌ مؤ‌سسه مطالعات‌ و فرهنگ‌ و تمدن‌ ايران‌ زمين. (ضمناً هم درباره تاريخچه دستور زبان فارسي در دست چاپ دارم – از سوي همايش)عضو هيأت‌ علمي‌ كنگره بين‌المللي‌ رودكي‌ و ارائه‌ كننده مقاله‌ كه‌ از سوي‌ مركز ميراث‌ فرهنگي‌ برگزار شدشركت‌ در كنگره بزرگداشت‌ مولوي‌ در قزاقستان‌ با ارائه‌ مقاله‌شركت‌ در همايش‌ مكتب‌ اصفهان‌ و ايراد سخنراني‌ در اصفهان‌ و... (چاپ‌ شده‌ در مجموعه مقالات)
كتاب ها همكاري‌ در تهيه كتاب‌ مفتاح‌ الميزان‌ (راهنمايي‌ بر تفسيرالميزان‌ علامه‌ طباطبايي)، تهران‌ ،رجأ ، 1364، ج 3چند مرثيه‌ از شاعران‌ پارسي‌گوي‌ ، تهران‌ ، انتشارات‌ اميركبير، 1365 ، چاپ‌ دوم، 1369 ، چاپ سوم 1389گزيده‌ اشعار سيف‌ فرغاني‌ ، تهران‌ ، انتشارات‌ اميركبير،1365 ، چاپ‌ دوم‌ ، 1369، چاپ سوم، 1389گزيده‌ اشعار فارسي‌ اقبال‌ لاهوري‌ ، تهران‌ ، انتشارات‌ اميركبير،1365 ، چاپ‌ دوم،1369 ، چاپ‌ سوم،1372، چاپ چهارم، 1389فرهنگواره داستان‌ و نمايش‌ ، تهران‌ ، اطلاعات‌ ،1366حافظ‌ پژوهان‌ و حافظ‌ پژوهي‌ ، تهران‌ ، گستره‌ ،1368فرهنگ‌ بلاغي‌- ادبي‌ ، تهران‌ ، اطلاعات‌ ،1368 ،2 جلدكتابشناسي‌ طبري‌ ، تهران‌ ، معاونت‌ پژوهشي‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ ، 1368كتابشناسي‌ نظامي‌ گنجوي‌ ، تهران‌ ، مؤ‌سسه‌ مطالعات‌ و تحقيقات‌ فرهنگي، 1371كتابشناسي‌ ترجمه‌هاي‌ قرآن‌ تهران، انتشارات‌ باز،.1383فرهنگ‌ مقامات‌ حريري، تصحيح‌ و مقدمه، با همكاري‌ دكتر علأالدين‌ افتخار جوادي، تهران، پازينه،1382تصحيح‌ رياض‌ الشعراي‌ واله‌ داغستاني، انتشارات‌ پژوهشگاه علوم انسانی، 1391 (با همکاری گیتا اشیدری)تاريخ‌ تذكره‌هاي‌ عرفاني. دانشگاه‌ جيرفت،1386كشمير ايران‌ صغير. مركز آفرينش‌هاي‌ فرهنگي، 1385تعامل‌ هنر و ادبيات‌ در مكتب‌ اصفهان،1385 ، فرهنگستان‌ هنر، 1385زنان‌ عارف، تهران، انتشارات‌ مدحت،1385كتابشناسي‌ ادبي‌ مكتب‌ اصفهان. فرهنگستان‌ هنر، 1390. (حدود 500 صفحه)فردوسي و شاهنامه در آنسوي كشورها، در انتشارات اميركبير. (1391)كتابشناسي‌ رودكي، تهران، مؤ‌سسه مطالعات‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ايران‌ زمين، 1386تذكره رياض‌العارفين‌ رضاقلي‌ خان‌ هدايت، تصحيح‌ و مقدمه‌ با همكاري‌ خانم‌ گيتا اشيدري، تهران‌ پژوهشگاه‌ علوم‌ انساني،1385، ‌ چاپ دوم، 1388واقعات از ملاّخطا شوشتري، 1390انديشه­ هاي زرّين فردوسي (انتشارات بديهه، 1388)انديشه­ هاي زرّين اقبال لاهوري (انتشارات بديهه، 1388)انديشه­ هاي تاگور (انتشارات بديهه، 1388)مناقب علوی در آیینه شعر شاعران پارسی­گوی (پژوهشگاه، 1381)مناقب علوی در آیینه شعر شاعران شبه قارّه (پژوهشگاه، 1381)و كتابها و مقالات‌ ديگر... در سه‌ چهار سال‌ اخير هم‌ حدود12 مقاله‌ چاپ‌ كرده‌ام‌- البته‌ اين‌ غير از مقالاتي‌ است‌ كه‌ با دانشجوياني‌ بوده‌ كه‌ با اينجانب‌ پايان‌نامه‌ داشته‌اند. ضمناً‌ تاكنون‌ نزديك‌ به‌ صد پايان‌نامه‌ به‌ عنوان‌ راهنما و مشاور در دانشگاه­هاي‌ مختلف‌ داشته‌ام
مقالات‌ به‌ ترتيب‌ الفبايی «آذري‌ اسفرايني‌ شاعر و عارف‌ دوره بهمنيان». نامه پارسي، 1376‌ ‌بهار، شماره اول«آذري‌ اسفرايني‌ ملك‌الشعراي‌ دربار بهمنيان» ، نامه پارسي‌ ، س‌2 ، ش‌ 1 (بهار 1376 ) ص‌135-122«ابعاد جهاني‌ شخصيت‌ خيّام»‌. مجلّه‌ي‌ مطالعات‌ ايراني‌ دانشگاه‌ شهيد باهنركرمان، بهار1381 ‌، شماره 1«ادبيات‌ داستاني‌ عرب» ، ماهنامه ادبيات‌ داستاني‌ ، بخش‌ اول‌ ، س‌ اول، ش‌5 (اسفند(1371 ، ص‌19-16 و بخش‌ دوم، س‌ اول‌ ، ش‌ 6 (فروردين‌ 1372)، ص‌ ص‌32-27«ادبيات‌ معاصر در ترازوي‌ ادبيات‌ تطبيقي»، انجمن‌ ترويج‌ زبان‌ و ادب‌ فارسي‌ ايران. دانشگاه‌ فردوسي‌ مشهد (در دست‌ چاپ) در ارتباط‌ با گردهمايي‌ انجمن‌ ترويج‌ زبان‌ و ادب‌ فارسي‌ ايران‌4 تا6 شهريور1386«ادبيات معاصر فارسي در ترازوي ادبيات تطبيقي» – فصلنامه ادبيات تطبيقي جيرفت، ش 4، ص­ص 79-92 (علمي – پژوهشي)«ارزش‌ اجتماعي‌ ناولهاي‌ نذيراحمد اولين‌ داستان‌نويس‌ زبان‌ اردو»، كيهان‌ فرهنگي‌«ارزشهاي‌ اجتماعي‌ در داستانهاي‌ نذيراحمد». كيهان‌ فرهنگي، 1376 مهر، شماره 136«اسدالله‌ وجهي‌ غالب‌ دكن» (در دست‌ چاپ‌ در فصلنامه فرهنگ‌ ويژه ادبيات‌ پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی)«اسدالله وجهي‌ غالب‌ دكن». ‌فرهنگ، ‌بهار 1379 شماره دوم«اهميت‌ نسخه‌هاي‌ خطّي‌ فارسي‌ در مطالعه‌ و بررسي‌ تصوف‌ اسلامي» ، از پروفسور نثاراحمد فاروقي‌ ، ترجمه از اردو‌ توسّط ابوالقاسم‌ رادفر، فصلنامه نامه پارسي‌«اوّلين‌ ترجمه‌ و تفسير منظوم‌ كلام‌ پاك‌ (ترجمه‌ از اردو)». همايش‌نكوداشت‌ دكتر علوي مقدم، 1380(سبزوار)«باباطاهر و خاورشناسان». ‌پژوهشنامه‌ دانشكده‌ ادبيات‌ دانشگاه‌ شهيد بهشتي.‌ (علمي – پژوهشي)«بازتاب‌ كلام‌ علي‌ (ع) در اشعار اقبال‌ لاهوري». فرهنگ، 1379 ‌زمستان، شماره 1-4«بازتاب هويت ايراني در آثار هنري و مواريث فرهنگي». مجلّه دانشگاه آزاد واحد دهاقان ش اوّل، ص 37- 57«بخشي‌ از كتابشناسي‌ حافظ» ، كيهان‌ فرهنگي‌ ، س‌4 ، ش‌ 10 (دي‌1366 )، ص‌ 45-42«بررسي‌ اجمالي‌ ترجمه‌هاي‌ قرآن‌ مجيد به‌ زبان‌ اردو». نامه پارسي، 1379 (تابستان)«بررسي جنبه ­هاي نفوذ واژگان زبان فارسي در زبان­هاي شبه قارّه هندوپاكستان»، همان، ش 7، ص­ص 35-52 (علمي – پژوهشي)«بررسي‌ و تحليل‌ مخزن‌الاسرار» ، فرهنگ‌ ، كتاب‌ دهم‌ ويژه نظامي، به‌ كوشش‌ ابوالقاسم‌ رادفر (پاييز1371 )، ص‌.148-131«بررسي‌انتقادي‌ «سب‌رس» شاهكارتمثيلي‌ وجهي‌ در ادب‌ اردو و مشابهت‌هاو مآخذ آن‌ در ادبيات‌ فارسي». ادبيات‌ داستاني، زمستان 1377 ، شماره 49«برهان‌ قاطع»‌. سال‌ها بايد كه‌ تا... جشن‌نامه استاد پرويز شهرياري (مجموعه‌ مقالات)، 1382«بزرگ‌ صوفي‌ سيستان‌ خواجه‌ معين‌الدين‌ حسن‌ چشتي». مجله علوم‌ انساني‌ دانشگاه سيستان‌ وبلوچستان. 1379 ‌‌شهريور، شماره 11«بزرگ‌ عارف‌ و شاعر سمنان‌ «علأالدوله» ».كنگره عارف‌ بزرگ‌ شيخ علأالدوله‌ سمناني، 1381 (سمنان)«بهرام‌ بيضايي‌ و نمايشنامه‌هايش». ‌قندپارسي، 1376/1997 پاييز ، شماره 12«بهرام‌ بيضايي‌ و نمايشنامه‌هايش»، قند پارسي، ش‌ 12 (پائيز(1376 ص‌ 97-87«بيدل‌ و حباب‌ (ترجمه‌ از زبان‌ اردو)». نشريه‌ دانشكده‌ شهيد بهشتي، 1377 (پاييزوزمستان). (علمي – پژوهشي)«پروين‌ شعر» ، كيهان‌ فرهنگي‌ ، س‌4 ، ش‌ 1 (فروردين‌1366 )، ص‌35-34 . (علمي – پژوهشي) درباره انديشه‌ و عناصر شعري‌ پروين‌ اعتصامي‌«پژوهشها و ترجمه‌ها درباره فردوسي‌ و شاهنامه‌ در اتحاد جماهير شوروي‌ سابق»، سخنراني‌ در كنگره هزاره تدوين‌ شاهنامه‌، چاپ‌ در فصلنامه، فرهنگ‌ويژه ادبيات‌ ، س‌8 ، ش‌1 ، ش‌ مسلسل‌ 16 (زمستان‌(1374 ، ص‌ 98-90 وتجديد چاپ‌ با تجديد نظر بهار1378 ، ص‌220-205«پژوهش‌هاوترجمه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ فردوسي‌ وشاهنامه‌ در اتحاد جماهير شوروي‌ (سابق)». فرهنگ، 1378 بهار، شماره 1«پژوهشهاي‌ نظامي‌شناسي‌ در ديگر كشورها» ، سخنراني‌ در كنگره بين‌المللي‌ بزرگداشت‌ نهمين‌ سده تولد نظامي(1/4/70 تا4/4/70) ، چاپ‌ در مجموعه مقالات‌ كنگره نظامي‌ ، دانشگاه‌ تبريز«پيشينه فرهنگ عامّه در زبان فارسي و منابع آن در فارسي، كردي و تركي»، فرهنگ ويژه ادبيات، س 18، ش 3، پياپي 55، پاييز 1384، ص­ص 65- 82«تأثيرپذيري سب­رس وجهي از حسن و دل و دستور عشّاق»، فصلنامه زبان وادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي- واحد تهران جنوب – معاونت پژوهشي- دفتر اوّل – پاييز 1384، ص­ص 47- 64«تأثير و نفوذ زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ در شبه قاره». آئينه‌ هند، 1379 ‌، شماره 9«تاريخچه تدوين‌فرهنگهاي‌ عربي‌ درشبه‌قاره‌ پس‌ از تأليف‌ قاموس فيروزآبادي». دانش‌ فصلنامه‌ مركز تحقيقات ‌فارسي‌ ايران‌ وپاكستان. 1379 پاييز‌و زمستان، شماره 62-63«تاريخچه زبان‌ فارسي‌ در حيدرآباد دكن‌». نامه پارسي، 1378 بهار، شماره 1«تاريخچه زبان‌ فارسي‌ در حيدرآباد دكن»، نامه پارسي‌ س‌4 ، ش‌1 (بهار1378) ص‌179-155«تاريخچه‌ زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ درجنوب‌ هند (دكن)». آشنا، 1376 تابستان، شماره 35‌«تاريخنگاري در دوره قطبشاهيان، فصلنامه تاريخي دانشكده ادبيات تهران (گروه تاريخ)». (علمي – پژوهشي)«تحرير بيش‌ از20 مقاله‌ بزرگ‌ و متوسط‌ در دانشنامه شبه‌ قارّه‌ چاپ‌ فرهنگستان‌ ادب‌ و هنر». و مقالات‌ ديگر در دانشنامه قرآن‌ پژوهي‌ (بالغ‌ بر70 مقاله) و برخي‌ دايرهالمعارفهاي‌ ديگر«تحرير حدود 15 مقاله‌ در كتاب‌ فرهنگ‌ ناموران‌ معاصر ايران»، چاپ‌ حوزه هنري‌ ج‌ 1 و2«ترجمه‌ وتأثيرشعر فارسي‌ درشبه‌- قاره». قند پارسي، 1379، شماره 14«ترجمه‌هاي‌ حافظ‌ به‌ زبانهاي‌ ديگر» ، مجموعه سخنرانيهاي‌ كنگره ششصدمين‌ سال‌ حافظ‌ به‌ نام‌ سخن‌ اهل‌ دل‌ ، چاپ‌ يونسكو، تهران،1371 ، ص462-449«ترجمه‌هاي‌ شاهنامه» ، فرهنگ‌ ، كتاب‌ هفتم‌ ، مؤ‌سسه مطالعات‌ و تحقيقات‌ فرهنگي‌ ، ص‌190-145«ترجمه‌هاي‌ قرآن‌ به‌ زبانهاي‌ مختلف‌80) زبان) و تهيه زندگينامه قرآن‌ پژوهان‌ شبه‌ قاره» چاپ‌ در دانشنامه قرآن‌ و قرآن‌ پژوهشي‌ زير نظر استاد بهأالدين‌خرمشاهي،1377 (حدود80 مقاله و150 صفحه)«ترجمه‌هاي‌ منثور قرآن‌ مجيد به‌ زبان‌ اردو»، نامه پارسي. و حدود ده‌ مقاله ديگر«ترجمه‌هاي‌ منظوم‌ قرآن‌ مجيد به‌ زبان‌ اردو» .چاپ در فدك (دانشگاه جيرفت) ش 1«ترجمه­هاي منظوم قرآن مجيد به زبان اردو». فدك دانشگاه آزاد جيرفت ش 1/ 87- 100. (علمي – پژوهشي)«تطبيق مبحث حروف كتاب نهج­البلاغه رامپوري با حروف فارسي»، ادبيات تطبيقي جيرفت (مشترك) ص­ص 107- 119 (علمي – پژوهشي)«تفرش‌ خاستگاه‌ مردان‌ بزرگ». ‌راه‌ دانش، 1376 پائيز و زمستان‌، شماره 12- 11«تفرش‌ خاستگاه‌ مردان‌ بزرگ»، راه‌ دانش‌ فصلنامه تحقيقات‌ فرهنگي‌- هنري‌ استان‌ مركزي، ش‌ 11-12 (پائيز و زمستان ‌1376) ص‌230-219«جايگاه‌ عماد فقيه‌ درده‌ نامه‌سرايي». ‌همايش‌بزرگداشت‌ خواجه‌ عماد فقيه‌ كرماني. 1380 (انجمن‌ ‌آثار و مفاخر فرهنگي‌ كرمان)«جريانهاي‌ ادبي‌ در نثر معاصر فارسي». بياض‌ انجمن‌ فارسي‌ دانشگاه‌ دهلي، 1991، شماره 2«جلال‌ آل‌ احمد در يك‌ نگاه» ، فصلنامه ادبيات‌ داستاني‌ شهريور1377«جلوه‌هاي‌ فرهنگ‌ عامه‌ در ادبيات‌ فارسي». نامه فرهنگ‌، بهار1380، شماره 39«جلوه‌هايي‌ از ادبيات‌ انقلاب‌ اسلامي». ‌مجله تحقيقات‌ فارسي.1373/1994«جلوه‌هايي‌ از زبان‌ و ادبيات‌ معاصرايران‌ در ادبيات‌ جهان» ، ماهنامه فرهنگي‌ سيمرغ‌ ، ش‌13-12 ، (فروردين1372‌) ، ص‌ 139 - 154«جلوه‌هايي‌ از شخصيت‌ و ذهن‌ و زبان‌ بيدل‌ دهلوي» (در دست‌ چاپ‌ در فصلنامه فرهنگ‌ و هنر كرمان)«چند نسخه خطي‌ مهم‌ طبي‌ فارسي‌ در كتابخانه شبلي» ، از رئيس‌ احمد نعماني‌ ترجمه از زبان اردو‌ ابوالقاسم‌ رادفر، نامه پارسي‌ (بهمن‌1377)«حميدي‌ لاهوري‌ وطوطي‌نامه او». نامه پارسي، 1380 پاييز، شماره 3«خاقاني‌ و هند». دانشكده‌ ادبيات‌ تبريز 1380، شماره 9- 178 . (علمي – پژوهشي)«خاورشناسان‌ و نظامي» ، كيهان‌ فرهنگي‌ ، س‌8 ، ش‌ 4 (مهر(1370 ، ص‌ 29- 33«خيام‌ و هند». نخستين‌ همايش‌ ملّي‌ ايران‌شناسي. 1381 (بنياد ‌ايرانشناسي)«دارالترجمه عثمانيه‌ و وضع ‌اصطلاحات‌ علمي‌ به‌ زبان‌ اردو». نخستين‌ هم‌انديشي‌ مسائل واژه‌گزيني‌ واصطلاح‌شناسي، 1378 (فرهنگستان‌ زبان‌وادب‌ فارسي)«داستان‌نويسي‌ عطار نيشابوري» ، فصلنامه ادبيات‌ داستاني‌ (مشخصّات آن خاطرم نيست)«درآمدي‌ بر پيشينه‌ و منابع‌ فرهنگ‌ عامه‌ در فارسي‌ و تركي‌ و كردي»، ارائه‌ به‌ نخستين‌ همايش‌ ديرينه‌ شناسي‌ زبانهاي‌ كردي‌ و تركي‌ آذري، اروميه، خرداد1379«درآمدي‌ بر حافظ‌ پژوهي‌ در شبه‌ قاره»، فصلنامه قند پارسي. ش‌11 ، زمستان‌ 1375، چاپ‌ دهلي، ص‌ 58- 137«درآمدي‌ بر حافظپژوهي‌ در شبه‌ قاره». ‌قند پارسي، 1375/1996 زمستان، شماره 11«درآمدي بر منابع واژگاني شاهنامه و معرّفي گنج­نامه»، شاهنامه­پژوهي، دفتر نخست، دانشگاه فردوسي، مشهد، 1385«درآمدي‌ برتأثير و نفوذ زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ در شبه‌ قاره». نامه پارسي، 1379 ‌تابستان، شماره 2«درآمدي‌ بركتابشناسي‌ فردوسي» (در دست‌ چاپ)«درآمدي‌ به‌ منابع‌ واژگاني‌ شاهنامه‌ و معرفي‌ گنج‌نامه»، شاهنامه‌ پژوهي، دفتر نخست‌ با نظارت‌ دكتر محمد رضا راشد محصل، مشهد، انتشارات‌ فرهنگسراي‌ فردوسي،1385 ، ص‌ ص‌ 141- 151«درآمدي تطبيقي برشعر فارسي و اردو در دوره مشروطه»، ادبيات تطبيقي جيرفت، ش 9/ 69- 85 (علمي – پژوهشي)«درونمايه‌ وسرچشمه‌هاي‌ افكار گاندي‌ وبرخي‌ مشابهت‌هاي‌ آن با مفاهيم‌ اشعارسعدي»، آئينه‌ هند، 1999 ‌ژوئيه‌ و سپتامبر (شهريور78)ستورنويسي‌ در هند و پاكستان» ، مجله دانشكده ادبيات‌ مشهد ، ويژه‌نامه مرحوم‌ دكتر غلامحسين‌ يوسفي، س‌23 ، ش‌3 و4، ش‌ مسلسل‌ .91-90 (پائيز و زمستان‌1369 )«دستورهاي‌ فارسي‌ در زبانهاي‌ اروپايي» ، فرهنگ‌ ، ويژه زبانشناسي‌ ، كتاب‌ سيزدهم، به‌ كوشش‌ دكتر يحيي‌ مدرسي‌ (زمستان1371) ، چاپ‌ پژوهشگاه‌ ، ص‌ 59- 80«دكتر اسپرنگر و فهرست‌ اَوَد» ، آئينه‌ پژوهش‌ (ترجمه‌ از اردو)«دگرگوني‌ها و ويژگي‌هاي‌ ادبيات‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در يك‌ نگاه». بررسي‌ ادبيات‌ انقلاب‌ اسلامي، 1373 (دانشگاه‌ ‌تهران)«راجي‌ كرماني، حمله‌ حيدري‌ و ويژگي‌هاي‌ آن». همايش‌ بزرگداشت‌ ملّا‌ بمانعلي ‌راجي‌ كرماني، 1377(كرمان)«زبان‌ فارسي‌ در هند» ، فصلنامه دانشگاه‌ انقلاب‌ ش‌ 108-109 (بهار1376 ) ص‌130-121 ضمناً‌ در فصلنامه گلستان‌ (چاپ‌ آمريكا) مجدداً‌ چاپ‌ شده‌است«زبان‌ فارسي‌ در هند». دانشگاه‌ انقلاب‌، بهار 1376 ، شماره 109-108«زبان‌ فارسي‌ منبع‌ مهم‌ جهت‌ شناخت‌ تاريخ‌ و فرهنگ‌ شبه‌ قاره»، كيهان‌ فرهنگي‌ ، ش‌ مسلسل142«زبان‌ فارسي‌ منبع‌ مهم‌ شناخت تاريخ‌ و فرهنگ‌ شبه ‌قاره». كيهان‌ فرهنگي ،آذرودي 1377 ‌، شماره 148«زبان‌ فارسي‌ منبعي‌ مهّم‌ براي‌ شناخت‌ تاريخ‌ وفرهنگ‌ شبه‌قاره». قند پارسي، 1378/1999 ‌بهار ، شماره 13«زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ در دوره بهمنيان‌ دكن» ، مجله آشنا«زبان‌ و درونمايه شعر پروين». ‌يادواره اخترچرخ‌ ادب‌ (پروين‌ اعتصامي)، 1376 (اداره‌ كل‌ّ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ استان‌ تهران‌).«زبان‌ و درونمايه‌هاي‌ شعر پروين» (در مجموعه مقالات‌ كنگره پروين‌ كه‌ توسط‌ اداره‌ كل‌ ارشاد تهران‌ برگزار شد در دست‌ چاپ‌ است.)«زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ در سرزمين‌ اَوَده»‌. نامه پارسي، 1380 تابستان،‌ شماره 2«زبان، صور و اسباب ايجاد طنز»، نشريه تحقيقات زبان ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، س 1، پيش شماره 1، ص ص 107- 120«زنان و ادبيات سياسي ايران»، فصلنامه تخصّصي بانوان شيعه، س 2، ش 5، پاييز 1384، صص 169- 192«سَب‌ رس‌ داستان‌ مشهور وجهي‌ كه‌ تحت‌ تأثير حسن‌ و دل‌ نوشته‌ شده» ، فصلنامه ادبيات‌ داستاني‌ ،اسفند ماه‌1377«سبك‌ و درونمايه شعر منوچهري». ‌فصلنامه ‌فرهنگ‌ كرمان، 1378 بهاروتابستان، شماره 3 و 4«سبك‌ و دورنمايه شعر منوچهري» (ارائه‌ جهت‌ كنگره بزرگداشت‌ منوچهري‌ دامغاني‌ كه‌ در13 و14 اسفند77 در دامغان‌ برگزار شد.) چاپ‌ در فرهنگ‌قومس‌ س‌3 ، ش‌ 9 (بهار(1378 ص‌152-148 و نيز: فصلنامه فرهنگ‌ و هنركرمان‌ س‌1، ش‌3 و 4 (زمستان‌(1378 ص‌ 97- 112«سبك‌ و درونمايه شعرفارسي». نشريه دانشكده‌ ادبيات‌ و علوم‌انساني‌شهيد باهنركرمان، 80- 1379 دورهجديد، شماره 8 و 9.(علمي – پژوهشي)«سرويليام‌ جونز پدر پژوهش‌هاي‌ ايران‌شناسي‌ درانگلستان». مجلّه‌ي‌ مطالعات‌ ايراني،1381 ‌پاييز«سودي‌ بسنوي‌ سعدي‌ وحافظ‌ كا يوروپين‌ شارح (اصل‌ مقاله‌ به‌ فارسي)». سب‌ رس‌ (اردو)، 1993 دسامبر، شماره 12«سير اقبال‌ شناسي‌ در ايران» ، مجله اقباليات‌ ، ش‌9 ،1993) م) ، چاپ‌ اقبال‌ اكادمي‌ پاكستان‌ در لاهور ، ص‌ 137- 164«سير اقبال‌ شناسي‌ در ايران». ‌اقباليات، 1993«شاعران‌ عصرساماني‌ و گزيده‌ كتابشناسي‌ آنان». نامه پارسي، 1379زمستان، شماره 4«شاعران‌ مرو» ، مجله تحقيقات‌ تاريخي‌ (مرونامه)، ش‌6 و7 ، مؤ‌سسه مطالعات‌ وتحقيقات‌ فرهنگي‌ (پائيز(1371 ، ص 243- 268«شاهنامه در شبه قارّه»، در كتاب اسطوره متن بنياد فرهنگي حضور شاهنامه در فرهنگ­ها و زبان­هاي جهان، به كوشش بهمن نامور مطلق، تهران، مركز انتشارات علمي و فرهنگي، 1388، ص ص 17- 60«شعر فارسي‌ غالب‌ دهلوي» ، مجله آشنا«شعر معاصر دري در افغانستان»، ارج­نامه غلامحسين يوسفي زندگي، آثار، جستارهاي متن پژوهي، به كوشش محمّد جعفر ياحقّي، تهران، مركز پژوهشي ميراث مكتوب، 1388«شعرفارسي‌ غالب».‌ آشنا، 1376 پاييز، شماره 36«شمس‌ تبريزي‌ به‌ روايت‌ اهل‌ قلم» (سخنراني‌ در كنگره شمس‌ تبريزي‌ در خوي‌كه‌ در مجموعه‌ مقالات‌ كنگره‌ توسط‌ اداره‌ كل‌ ارشاد اسلامي‌ در اروميه‌ چاپ‌ شده‌ است.)«شمس‌ تبريزي‌ به‌ روايت‌ اهل‌ قلم».‌همايش‌ بزرگداشت‌ شمس‌ تبريزي،1377 (اداره‌ كلّ‌ ‌ارشاد و انجمن‌ مفاخرآذربايجان‌ غربي) (اروميه)«شناخت‌ ابن‌ يمين‌ در پرتو منابع‌ خارجي» ، (ارائه‌ به‌ كنگره‌ ابن‌ يمين‌ در مجله دانشكده‌ ادبيات‌ كرمان‌ در دست‌ چاپ‌ است)«شناخت‌ بيشترابن‌يمين‌ در پرتو منابع‌ خارجي». نشريه دانشكده‌ ادبيات‌ و علوم‌انساني‌شهيد باهنركرمان 1377- 78 ، ‌سال‌ دوم‌ و سوم ، شماره 4و5 ‌ (علمي – پژوهشي)«طنز اجتماعي‌ در ادبيات‌ نوين‌ ايران‌ (ترجمه‌ از انگليسي)». نامه اقبال‌ (مجموعه‌ مقالات)، 1377 (بزرگداشت)«طنز اجتماعي‌ در ادبيات‌ نوين‌ فارسي»، از منيب‌الرحمن‌ ترجمه‌ از انگليسي‌ ابوالقاسم‌ رادفر. چاپ‌ در نامه اقبال‌ (يادنامه اقبال‌ يغمايي)، 1378«طنز جيست» ، در مجموعه گستره تاريخ‌ و ادبيات‌(1) تهران‌ ، نشر گستره‌ ، 1364 ، ص‌ 109- 125«طنز چيست‌ و طنزنويس‌ كيست؟» ، قند پارسي‌ ، فصلنامه رايزني‌ فرهنگي‌ سفارت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ، دهلي‌ نو، ش‌ 7 (بهار(1373 ، ص 139- 150«طنزچيست‌ و طنزنويس‌ كيست». ‌قند پارسي،1373/ 1993 بهار، شماره 7«عبيد زاكاني‌ نابغه هزل‌ و طنز در قرن‌ هشتم‌ هجري». همايش‌ سالانه زبان‌ و ادبيات ‌فارسي، 1378(دانشگاه‌ ‌‌هرمزگان)«علماي‌ مرو» ، ياد يار ... مجموعه مقالات‌ درباره آسياي‌ مركزي، به‌ كوشش‌ مسعود مهرابي، مؤ‌سسه مطالعات‌ و تحقيقات‌ فرهنگي‌1372 ، ص‌ 125- 146«غارهاي‌ اجانتا». يادنامه استاد كريم‌پيرنيا، 1381«فتوح‌ السلاطين‌ عبدالملك‌ عصامي‌ فردوسي‌ دكن» ، مجله دانشگاه‌ انقلاب‌- ويژه‌ تاريخ. ش‌ 112 (پائيز(1378 ص‌ 225- 234«فتوح‌السلاطين‌ عبدالملك‌ عصامي‌ «فردوسي‌ دكن» ». دانشگاه‌ انقلاب، 1378 پاييز، شماره 112«فرخي‌ يزدي‌ روزنامه‌نگاري‌ افشاگر و شاعري‌ مبارز و انقلابي». كنگره بزرگداشت‌ فرّخي‌ يزدي. 1378(يزد)«كتابخانه مركزي‌ دانشگاه‌ عثمانيه‌ در حيدرآباد هند». كتابداري، 1381«كتابشناسی‌ خواجوكرماني».‌كنگره جهانی‌ بزرگداشت خواجوي‌ كرماني،1379(دانشگاه‌ شهيدباهنركرمان).چاپ درمجموعه مقالات«كتابشناسي‌ صائب‌ بزرگ‌ شاعر سبك‌ اصفهاني» ، مدرس‌ فصلنامه دانشكده علوم‌ انساني‌ دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌ ، ش‌5 و6 و7 ، دوره اول‌ (پائيز و زمستان‌ 1370 و بهار(1371 ، ص‌ 81- 108«گزيده كتابشناسي‌ تعزيه» ، كيهان‌ فرهنگي‌ ، س‌4 ، ش‌ 7 (مهر(1366 ، ص‌ 33- 34«گزيده كتابشناسي‌ سيد جمال» ، كيهان‌ فرهنگي‌ ، س‌4 ، ش‌ 12 (اسفند 1366)، ص 36- 38«گفتاري‌ كوتاه‌ درباره طنز» ، كيهان‌ فرهنگي‌ ،3 يا(1365) 4 ، ص‌ 30- 31«گنج‌ حقيقت‌ : نگاهي‌ به‌ شعر و انديشه پروين‌ و كتابشناسي‌ او» ، قند پارسي‌ ، دهلي‌ نو، ش‌ 8 (پائيز(1373 ، ص 193 – 228 و نيز: فصلنامه فرهنگ‌ كرمان، س‌ 1، ش‌ 2 (زمستان‌(1377 ص 117 - 148«گنج‌ حقيقت: نگاهي‌ به‌ شعر وانديشه پروين‌ و كتابشناسي‌ او». قند پارسي، 1373/1993 پاييز، شماره 8«محمود گاوان ستاره درخشان دكن»، در پردگيان خيال، ارجنامه محمّد قهرمان به درخواست و اشراف محمّدرضا شفيعي كدكني- محمّد جعفر ياحقي، مشهد- دانشگاه فردوسي و انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، زمستان 1384، ص­ص 163-172«مروري‌ اجمالي‌ برداستانسرايي‌عطار». ادبيات‌ داستاني، 1376 پاييز، شماره 44«مستوره كردستاني، مهين‌ بانوي شعر،هنروعرفان»‌.‌ نشريه دانشكده ادبيات‌ دانشگاه‌ ‌شهيد باهنركرمان، در دست‌ ‌چاپ«مطالعات‌ رودكي‌شناسي‌ در ايران‌ و جهان»، قرائت‌ در پيش‌ همايش‌ رودكي‌ چاپ‌ در ياد يار مهربان‌ مجموعه‌ مقالات‌ پيش‌ همايش، تهران، مؤ‌سسه‌ مطالعات‌ فرهنگي‌ و تمدن‌ ايران‌ زمين،1386 ، ص‌ ص‌ 69- 75«مولوي‌پژوهي‌ در هند»، در دست‌ چاپ، دانشگاه‌ شهيد باهنر كرمان«ميرزا حبيب‌ دستان‌ و دستور زبان‌ فارسي»، ارائه‌ به‌ كنگره بزرگداشت‌ ميرزاحبيب‌ دستان‌- شهر كرد، تير ماه‌.1379 چاپ‌ در فصلنامه بام‌ ايران‌ نشريه اداره‌كل‌ فرهنگ‌ و هنر چهار محال‌ و بختياري‌«ميرزاحبيب‌ دستان‌ و دستور زبان‌ فارسي». كنگره‌ بزرگداشت‌ ميرزاحبيب ‌اصفهاني، 1379(شهركرد اداره كل‌ ارشاد)«ميرمحمد مؤ‌من‌ استرابادي‌ مروّج‌ تشيع‌ در جنوب‌ هند». نامه پارسي، 1379 پاييز، شماره 3«ميرمؤ‌من‌ استرآبادي‌ مروج‌ تشيع‌ در جنوب‌ هند»، نامه پارسي«نذيراحمد دهلوي‌ اولين‌ داستان‌ نويس‌ زبان‌ اردو» ، ادبيات‌ داستاني‌«نذيراحمددهلوي‌ اولين‌ ناول‌نگارزبان‌ اردو». ادبيات‌ داستاني، 1376 تابستان، شماره 43‌«نسخه‌هاي‌ خطيِ‌ فارسيِ‌ زندگينامه عرفا دركتابخانه سالار جنگ»، سمينار مقدماتي‌ نسخه‌هاي‌ خطي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌1 و2 خرداد 1379«نسخه‌هاي‌ خطي‌ فارسي‌ زندگينامه عرفا در كتابخانه سالارجنگ». نامه پارسي،1380 ‌زمستان‌، شماره 4«نسخه‌هاي‌ خطي‌ مصور آثار خواجوي‌ كرماني» ، رشد زبان‌ و ادبيات‌ فارسي، س‌7 ، ش‌ 27 (زمستان‌1370 ) ، ص 52 - 55«نظيره‌پردازان‌ خمسه نظامي» ، كيهان‌ فرهنگي‌ ، س‌9 ، ش‌ 5 (مرداد(1371 ش‌ پياپي‌87 ، ص 30- 33 و س‌9 ، ش‌ 6 (شهريور(1371 ص‌ 24- 27«نفوذ زبان‌ فارسي‌ بر زبانهاي‌ شبه‌ قاره‌ هندوستان». نخستين‌ گردهمايي‌ پژوهشهاي‌زبان‌ وادبيات‌ فارسي ، ‌1380 (دانشگاه‌ ‌تربيت‌ مدرس)«نفوذ معنوي‌ مولانا در غرب»، در دست‌ چاپ‌ در ويژه‌نامه مولوي، پژوهشگاه‌ علوم‌ انساني«نگاهي‌ به‌ منظومه ليلي‌ و مجنون» ، ماهنامه فرهنگي‌ سيمرغ‌ ، س‌2 ، ش‌1 (مهر(1370 ، ص‌ 28- 34«نگاهي‌ گذرا بر فعاليتهاي‌ بانوان‌ داستان‌نويس‌ در دو دهه اخير» ، فصلنامه ادبيات‌ داستاني‌ ويژه ادبيات‌ داستاني‌ انقلاب«نگاهي‌ گذرا بر فعاليتهاي‌ بانوان‌ داستان‌نويس‌ در دو دهه اخير». ادبيات‌ داستاني، 1378 تابستان‌وپاييز، شماره 51«نگاهي‌ گذرا به‌ وضعيت‌ زبان‌ و ادبيات‌ فارسيِ‌ هند در دوره شمس‌الدين‌ التتمش» سخنراني‌ در كنگره زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ كه‌ در اسفند ماه‌1377 دردانشگاه‌ هرمزگان‌ برگزار شد). چاپ‌ شده«نگاهي‌ گذرا به‌ وضعيت‌ زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ هند در دوره شمس‌الدين‌ التتمش». همايش‌ سالانه زبان‌ و ادبيات ‌فارسي، 1377 (دانشگاه‌ ‌هرمزگان)«نوآوري‌هاي‌ عبيدالله عبيدي‌ در دستور زبان‌ فارسي». نامه فرهنگستان 1381، شماره 5. ‌ (علمي – پژوهشي)«نوايي‌ نظام‌الملك‌ ثاني‌ اميركبير خراسان‌ شاعر انديشمند و بزرگ‌ ازبك»، فصلنامه ايرانشناخت‌ ، (ش‌11 زمستان)1377 ص‌ 42- 63«نوايي‌ نظام‌الملك‌ ثاني‌ و امير كبير خراسان». ايرانشناخت، زمستان 1377 ‌‌، شماره 11«نيم‌نگاهي‌ به‌ جنبه‌هاي‌ متفاوت‌ ادبيات‌ داستاني‌ پيش‌ از انقلاب». دومين‌ كنگره تأثيرامام‌ خميني ‌و انقلاب‌ اسلامي‌ بر ادبيات معاصر ، 1378 (دانشگاه‌ ‌ علامه‌طباطبايي)«نيم‌نگاهي‌ به‌تاريخچه زبان ‌فارسي‌ و مشكلات‌ آموزشي‌ آن‌ در شبه‌ قاره»‌. سومين‌ مجمع‌ بين‌المللي‌استادان‌ زبان‌ وادبيات‌ فارسي،1381 (دانشگاه‌تهران)«هنديان‌ و دستور زبان‌ فارسي» ، فصلنامه فرهنگ‌ كرمان‌ ، س‌1 ، ش‌1 ، پائيز 1377، ص 219- 227«هنديان‌ و دستورزبان‌ فارسي». ‌فصلنامه ‌فرهنگ‌ كرمان، 1377 پاييز، شماره 1«هنر طنز و قلمرو آن» ، قند پارسي‌ ، دهلي‌ نو، ش‌ 6 (زمستان‌1372 )، ص‌ 70- 76«هنر طنز و قلمرو آن». ‌قند پارسي، 1372/1992 زمستان، شماره 6«واله داغستاني‌ و رياض‌الشعرا» ، فصلنامه ايرانشناخت، ش‌ .5 (زمستان‌77 ) ص‌ 66- 101«واله‌ داغستاني‌ و تذكره رياض الشعرا». ايران‌ شناخت، 1376 تابستان، شماره 5‌«ويژگي‌هاي‌زباني ‌و سبك تاج‌المآثر نخستين‌ تاريخ‌ شبه‌ قاره‌هندوستان». دانشكده‌ ادبيات‌ دانشگاه، 1382«يك‌ قصه؛چهار روايت»،فصلنامه ادبيات‌ تطبيقي‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ جيرفت،س‌1،ش‌1، بهار1386 ص‌ ص‌ 21- 3(علمي–پژوهشي)
كتابها و طرح هاي پژوهشي قرآنی سهم هنديان در پژوهش­هاي قرآني اجرا در دانشگاه آزاد اسلامي جيرفت (تمام شده)كتابشناسي ترجمه هاي قرآن (حدود 2100 ترجمه به 83 زبان)چندين مقاله قرآني كه در فهرست آثار آمده كه ديگر بدان­ها اشاره نكرده­امنوشتن حدود 70 مقاله قرآني در دانشنامه قرآن پژوهي 2 ج، به سرپرستي بهاءالدّين خرّمشاهيشاهنامه و نظیره پردازان آن (دانشگاه جیرفت)، به اتمام رسیده استفرهنگ های فارسی (دانشگاه جیرفت – طرح در دست اجرا)
طرح های در دست اجرا تصحیح تذکره خیرات حسان تألیف اعتمادالسلطنه. سرپرست طرح (با همکاری خانم رباب صادقی اسکویی و آقای محمد علی لسانی فشارکی و خانم فریال امرایی زاده (تایپ)زندگینامه شاعران (کار گروهی) سرپرست طرحزندگینامه زنان (کار گروهی) سرپرست طرحسفینه تبریز (کار گروهی به سرپرستی آقای مهدی مداینی و مجری طرح ابوالقاسم رادفر) 
کتاب های چاپ شده در پژوهشگاه کتابشناسی نظامی گنجوی (پژوهشگاه، 1371)مناقب علوی در آیینه شعر شاعران پارسیگوی، 1381مناقب علوی در آیینه شعر شاعران شبه قارّه، 1381
کتاب های چاپ پژوهشگاه در دست چاپ تصحیح ریاض­الشعرای واله داغستانی (با همکاری گیتا اشیدری)، 1391
 
 
آخرین زمان بروزرسانی: شنبه, ٣٠ فروردین ١٣٩٣ ٠٣:٠٠ ب.ظ
تعداد افراد آنلاین: 45
فیدار رایان ایپک ، کل
 مطالب مشابه :


مشايي : اميراحمدي را دعوت نكرده ايم ! متن دعوت نامه دركيهان امروز

متن دعوت نامه واقعيت ندارد زيرا فرمت دعوت نامه اين همايش چيز ديگري بود و اين كه
دومين همايش منطقه اي بررسي مسايل شهرسازي زنجان

اهداف همايش آخرين مهلت ارسال متن مقالات و فرستادن دعوت نامه براي همايش و تعيين زمان
سند دعوت از هوشنگ اميراحمدي به همايش ايرانيان خارج از كشور.

شيوه نامه ي برپايي همايش و دعوت از ميهمانان را مي‌كند، متن دعوتنامه را
دعوت نامه اولین جلسه شوراي سياستگذاري برنامه هاي آ.پ وناجا سال تحصيلي 92-91

دعوت نامه اولین متن پیام اعزام دانش آموزان اعضاي برتر شوراهاي دانش آموزي به همايش
همايش بزرگ شعرخواني استان بوشهر - بندر گناوه

محسني با دعوت كردن كليه متن دعوتنامه و چاپ ويژه نامه همايش را بر عهده
جوابیه تعدادی از امضا کنندگان نامه دعوت از خاتمی به یکی از سایت های خبری استان

جوابیه ذیل را به همراه متن کامل نامه دعوت از آقای خاتمی طبق قانون همايش خورشيد
متن کامل جزوه و مطالب مربوط به ارتباط با رسانه

بهتر است در متن دعوت نامه به 4- شركت در اختتاميه فيلم ها و همايش هاي معروف و جمع
برگزاری آزمون وکالت 91 در شهریور ماه

حسب دعوت قبلي موجب آيين نامه اجرايي ماده سپس متن در همايش گلستان
پروفسور ابوالقاسم رادفر - لکزاییان فکور سیستانی

(با دعوتنامه درده‌ نامه‌سرايي». ‌همايش‌بزرگداشت جستارهاي متن پژوهي، به
برچسب :