رتبه و محل قبولی 92

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت بازرگانی و منابع انسانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1392
 

رتبه محل قبولی
3 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش بازاریابی بین الملل
7 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش بازاریابی
8 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش بازاریابی
11 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش بازاریابی بین الملل
21 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش بازاریابی بین الملل
26 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش بازاریابی
28 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش بازاریابی
30 دانشگاه شهیدبهشتی-روزانه-گرایش بازاریابی
46 دانشگاه تهران-نوبت دوم-گرایش بازاریابی
61 دانشگاه شهیدبهشتی-روزانه-گرایش بازاریابی
62 دانشگاه شهیدبهشتی-روزانه-گرایش بازاریابی
63 دانشگاه شهیدبهشتی-روزانه-گرایش بازاریابی
69 دانشگاه شهیدبهشتی-روزانه-گرایش بازرگانی بین المللی
70 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش مدیریت بیمه
72 دانشگاه تبریز-روزانه-گرایش بازرگانی بین المللی
79 دانشگاه شهیدبهشتی-روزانه-گرایش بازرگانی بین المللی
91 دانشگاه تهران-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
93 دانشگاه علامه طباطبایی- روزانه- گرایش بازرگانی بین الملل- فقط مرد
95 دانشگاه تهران- نوبت دوم- گرایش بازاریابی
110 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش مدیریت بیمه
117 دانشگاه اصفهان-روزانه- گرایش بازاریابی
123 دانشگاه علامه طباطبایی- روزانه- گرایش بازاریابی- فقط زن
128 دانشگاه تهران-نوبت دوم- گرایش بازاریابی بین المللی
143 دانشگاه مازندران-بابلسر-روزانه
148 دانشگاه کردستان-سنندج-روزانه
157 دانشگاه اصفهان-روزانه- گرایش مدیریت مالی
179 دانشگاه فردوسی مشهد- روزانه- گرایش بازاریابی بین الملل
199 دانشگاه علامه طباطبایی- روزانه- گرایش بازرگانی بین الملل- فقط مرد
203 دانشگاه تهران-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش منابع انسانی بین الملل
211 دانشگاه تهران- نوبت دوم- گرایش مدیریت بیمه
215 دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه- گرایش مدیریت بیمه- فقط زن
221 دانشگاه اصفهان-روزانه-گرایش بازاریابی
224 دانشگاه فردوسی مشهد-روزانه- گرایش بازاریابی بین الملل
227 دانشگاه تهران-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش منابع انسانی بین الملل
237 دانشگاه شهیدچمران اهواز- روزانه- گرایش بازاریابی
244 دانشگاه الزهرا (س)- روزانه-گرایش بازاریابی- فقط زن
256 دانشگاه شهیدچمران اهواز- روزانه- گرایش مدیریت مالی
260 دانشگاه فردوسی مشهد- روزانه-گرایش مدیریت تحول
264 دانشگاه تهران-نوبت دوم- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
283 دانشگاه تبریز-  روزانه- گرایش بازرگانی بین المللی
330 دانشگاه فردوسی مشهد- روزانه-گرایش مدیریت تحول
332 دانشگاه تهران-روزانه- گرایش مدیریت مالی-محل تحصیل پردیس قم
333 دانشگاه فردوسی مشهد- روزانه-گرایش مدیریت تحول
336 دانشگاه شیراز- روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی
359 دانشگاه علامه طباطبایی-نوبت دوم-گرایش بازاریابی-شیوه آموزش محور-فقط مرد
369 دانشگاه الزهرا (س)- روزانه-گرایش بازاریابی- فقط زن
420 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی- روزانه- گرایش مدیریت مالی
433 دانشگاه تهران – پردیس قم- روزانه- گرایش مدیریت بیمه
442 دانشگاه الزهرا (س) – نوبت دوم-  گرایش بازاریابی- فقط زن
469 دانشگاه یزد – روزانه – مدیریت مالی
497 دانشگاه مازندران- بابلسر- روزانه
509 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی- روزانه-گرایش بازاریابی
648 دانشگاه تهران (پردیس قم)-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
653 دانشگاه تهران (پردیس قم)-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
661 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی- روزانه- گرایش بازاریابی بین المللی
673 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی- روزانه- گرایش بازاریابی بین المللی
675 دانشگاه شهیدچمران اهواز- روزانه-گرایش بازاریابی
679 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی- روزانه- گرایش مدیریت مالی
698 دانشگاه تهران (پردیس قم)-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
707 دانشگاه تهران-پردیس قم- نوبت دوم- گرایش بازاریابی
731 دانشگاه تربیت مدرس- نیمه حضوری- گرایش بازاریابی بین الملل
796 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی- روزانه- گرایش بازرگانی داخلی
981 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی- روزانه- گرایش مدیریت تحول
1003 دانشگاه تهران (پردیس قم)-نوبت دوم- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
1076 دانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان-روزانه-گرایش مدیریت تحول
1087 دانشگاه تربیت مدرس- نیمه حضوری- گرایش بازاریابی بین الملل
1096 دانشگاه الزهرا (س)-  نوبت دوم- گرایش بازاریابی- آموزش محور- فقط زن
1102 دانشگاه تهران-پردیس قم- نوبت دوم- رشته مدیریت منابع انسانی-گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
1147 دانشگاه ملایر-روزانه
1432 دانشگاه تربیت مدرس- نیمه حضوری- گرایش بازاریابی بین الملل
1437 دانشگاه علامه طباطبایی- نوبت دوم- گرایش مدیریت تحول- اموز محور- فقط مرد
1715 دانشگاه پیام نور مرکزتهران غرب- گرایش بازاریابی
1833 دانشگاه شهیدچمران اهواز-پردیس خودگردان- گرایش
1931 دانشگاه تهران- پردیس خودگردان البرز کرج
1970 دانشگاه تهران- مجازی آموزش محور
2011 دانشگاه شیخ بهایی اصفهان (غیرانتفاعی)
2063 دانشگاه شیخ بهایی اصفهان (غیرانتفاعی)
2181 دانشگاه پیام نور تهران- واحد ری- گرایش بازاریابی
2194 دانشگاه پیام نور-مرکز تهران غرب-گرایش بازاریابی- آموزش محور
2648 دانشگاه ارومیه- نیمه حضوری-گرایش بازرگانی بین المللی
2661 دانشگاه پیام نور- مرکز کرج – گرایش بازاریابی
3028 دانشگاه پیام نور- مرکز گرمسار-گرایش بازاریابی- آموزش محور
3123 دانشگاه پیام نور-مرکز کرج-گرایش بازرگانی بین الملل- آموزش محور
3693 موسسه غیرانتفاعی مولانا- آبیک قزوین
4058 دانشگاه پیام نور-مرکز بین الملل کیش-گرایش بازرگانی بین الملل- آموزش محور
4089 موسسه غیرانتفاعی کار- واحد خرمدره
4237 دانشگاه تهران- مجازی آموزش محور
5711 دانشگاه تهران-پردیس قم-مجازی اموزش محور- گرایش بازرگانی داخلی
5766 دانشگاه تهران (پردیس قم)-مجازی آموزش محور- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
7669 دانشگاه تهران-پردیس قم-مجازی اموزش محور- گرایش مدیریت تحول
8113 دانشگاه تهران-پردیس قم-مجازی اموزش محور- گرایش مدیریت تحول
  رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است  


مطالب مشابه :


ظـرفيت هاي قبولي ارشد رشته حسـابداري...

پردیس خودگردان دانشگاه –شرایط در انتهای پردیس خودگردان: دانشگاه فردوسی
دانشگاه های دارای ارشد مدیریت بازرگانی در سال 93

آموزش محور- پردیس خودگردان دانشگاه-شرایط در انتهای پردیس خودگردان: دانشگاه فردوسی
اولين همايش آموزش زبان فارسي و زبان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد

و زبان شناسي دانشگاه فردوسی مشهد; دانشگاه پردیس خودگردان دانشگاه
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی1392

دانشگاه فردوسی محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در چابهار –گرایش مدیریت
مدیریت اجرایی ارشد

دانشگاه فردوسی محل تحصیل پردیس فارابی
دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی و منابع انسانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393

آموزش محور- پردیس خودگردان دانشگاه-شرایط در انتهای پردیس خودگردان: دانشگاه فردوسی
ظرفیت ارشد 92 رشته زبان و ادبیات عربی گرایش ادبیات و ترجمه

· نوبت دوم / دانشگاه فردوسی مشهد 5 - زن · پردیس خودگردان / دانشگاه الزهرا(س) 5
رتبه و محل قبولی 92

دانشگاه فردوسی مشهد- روزانه-گرایش مدیریت دانشگاه شهیدچمران اهواز-پردیس خودگردان-
ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری 1392

(پردیس خودگردان) ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه های سراسری ۷ نفر / فردوسی
ظرفیت پذیرش دانشگاه ها

دانشگاه فردوسی پردیس خودگردان: دانشگاه
برچسب :