نمونه سوال از حسابداری شرکت ها

فصل اول:      اشنایی با شرکت های سهامی

1-شرکت سهامی را تعریف کنید؟ شرکتی است که سرمایه ی ان به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی ان ها است.

نکته:شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود هر چند که موضوع عملیات ان امور بازرگانی نباشد.

2-سهم را تعریف کنید؟سرمایه ی شرکت های سهامی به قسمت های مساوی تقسیم شده است که هر قسمت را سهم میگویند.

3-انواع شرکت سهامی را نام ببرید؟ 1-سهامی عام      2-سهامی خاص

4-شرکت سهامی عام را تعریف کنید؟شرکتی است که موسسان ان قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین میکند.

5-موسسین را تعریف کنید؟ فکر تاسیس شرکت ابتدا از ناحیه ی اشخاصی ایجاد میشود که به ان موسسین میگویند.

6- پذیره نویسی را تعریف کنید؟تعهد پرداخت سهام را که از ناحیه ی اشخاص به عمل می آید پذیره نویسی  می گویند.

7-هزینه ی تاسیس را تعریف کنی د؟برای تشکیل و ثبت شرکت سهامی انجام هزینه های مانند:هزینه ی تهیه ی اساسنامه-حقوق ثبتی-حق تمبر و نظایر ان ها ضروری است که این هزینه ها را هزینه ی تاسیس می گویند.

نکته:هزینه ی تاسیس تحت سر فصل سایر دارایی ها در ترازنامه درج و طبق قانون مالیات های مستقیم میتوانند تا 10سال مستهلک شوند.

8- مشخصات شرکت سهامی را بنویسید؟1-سرمایه ی شرکت از 5000000 ریال نباید کمتر باشد. 2-هیئت مدیره ی شرکت سهامی عام کمتر از 5نفر نخواهد بود. 3-شرکت سهامی عام میتواند اوراق قرضه منتشر کند. 4-شرکت میتواند سهام خود را برای فروش در بورس اوراق بهادار و بانک ها عرضه کند. 5-مبلغ اسمی هر سهم از 1000ریال نباید کمتر باشد.

9-شرکت سهامی خاص را تعریف کنید؟ شرکتی است که تمام سرمایه ی ان از سوی موسسین تامین میگردد.

10-مشخصات شرکت سهامی خاص را بنویسید؟1-حق صدور اعلامیه ی پذیره نویسی  را ندارند.
2-سرمایه ی شرکت حداقل 1000000ریال است. 3-هیئت مدیره شرکت حداقل 3 نفر است4- شرکت سهامی خاص حق صدور انتشار اوراق قرضه را ندارند 5- شرکت نمی تواند سهام خود را برای فروش در بورس اوراق بهادار عرضه نمایند.

11-اساس نامه را تعریف کنید؟مهم ترین سند شرکت سهامی و مدرکی است که چهار چوب فعالیت شرکت به ان بستگی دارد و شرکت های سهامی عام و خاص باید دارای اساسنامه باشند.

12-در شرکت سهامی به چند  طریق افزایش سرمایه وجود دارد؟به 2 طریق  1-افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی   2- از طریق صدور سهام جدید.

13-افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید به چند طریق امکان پذیر است؟
1-از محل مطالبات حال شده ی سهامداران یا اشخاص  2-از محل اندوخته ها

14-سهام جایزه را تعریف کنید؟صدور سهام جدید از محل اندوخته ها یا سود تقسیم شده را سود سهمی یا سهام جایزه می گویند.

15-سهام هر شرکت ممکن است به چند صورت انتشار یابد؟1- سهام عادی الف:با نام ب: بی نام
2- سهام ممتاز

16- سهام عادی بانام را تعریف کنید؟ سهام عادی با نام سهامی است که محل شرکت در محل شرکت در دفتر شرکت بر اساس شماره ردیف سهام نام دارنده ی سهم معلوم است.

17- سهام بی نام را تعریف کنید؟ورقه ای است که اسم دارنده ی ان در ورقه و یا در دفاتر شرکت ثبت نشده و مالکیت ان با در دست داشتن ورقه سهم مشخص میشود.

18-سهام ممتاز را تعریف کنید؟سهامی است که امتیازاتی نسبت به سایر سهام در نفع و یا سرمایه  و یا سایر موارد داشته باشد ولی در هر حال قیمت اسمی انان تز سایر سهام بیشتر نیست.

19-امتیازات سهام ممتاز را بنویسید؟2- اولویت در دریافت سهم سود 2- حق تقدم در بازیافت مبلغ سهام نسبت به سهام عادی در صورت انحلال شرکت.

20-هر سهم معمولا دارای چند نوع ارزش میباشند؟- ارزش دفتری 2- ارزش اسمی 3-ارزش تصفیه 4-ارزش روز

21-ارزش اسمی را تعریف کنید؟ارزش اسمی سهام همان است که روی ورقه نوشته شده است.

22-ارزش روز را تعریف کنید؟ارزش روز بستگی به سود دهی شرکت دارد اگر شرکت سود ده باشد ارزش ان بالاتر از ارزش اسمی و اگر شرکت زیان ده باشد ارزش روز ان پایین تر از ارزش اسمی میباشد.

23-ارزش دفتری را تعریف کنید؟ارزش دفتری عبارتست از ارزش سهام شرکت در حالت فعلی ان و یا حقی که صاحبان سهام نسبت به ارزش ویژه ثبت شده در دفاتر دارند.

تعداد سهام عادی/صرف سهام+اندوخته ها+سود(زیان)انباشته(-)+سرمایه(سهام عادی)=ارزش دفتری

24-ارزش تصفیه را تعریف کنید؟ عبارتست از مبلغی که در صورت انحلال و تصفیه ی شرکت به هر سهم تعلق می گیرد.
تعداد سهام/سود (زیان)تصفیه+اندوخته ها+  سود(زیان)انباشته(-)+سرمایه =ارزش تصفیه

م-در یک شرکت سهامی کل سرمایه 30000000 ریال سود انباشته 10000000 اندوخته ها 15000000ریال کسر سهام عادی 5000000ریال و سود تصفیه 2000000 ریال است.اگر تعداد سهام عادی 4000و تعداد سهام ممتاز 1000سهم باشد مطلوبست:محاسبه ی ارزش اسمی سهام،ارزش دفتری هر سهم عادی و ارزش تصفیه هر سهم.

تعداد سهام عادی/صرف سهام+اندوخته ها+سود(زیان)انباشته(-)+سرمایه(سهام عادی)=ارزش دفتری
6000=5000/30000000=ارزش اسمی
24000000=6000*4000
11000=4000/5000000-15000000+10000000+24000000=
تعداد سهام/سود (زیان)تصفیه+اندوخته ها+  سود(زیان)انباشته(-)+سرمایه =ارزش تصفیه
11400=5000/2000000+15000000+10000000+30000000=

25-سود هر سهم را تعریف کنید؟اپر کل سود بدست امده را بر تعداد ان ها تقسیم کنیم،سود هر سهم بدست می اید.

26-صرف سهام را تعریف کنید؟اگر سهام شرکتی به مبلغ بیش از مبلغ اسمی ان به فروش رود به این مازاد صدف سهام می گویند.

م-یک شرکت سهامی 1000سهم عادی به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال منتشر کرد این سهام در بازار 1500ریال به فروش رسید مطلوبست ثبت این رویداد مالی در دفتر روز نامه ی عمومی.
ارزش اسمی کل سهام  10000000=1000*10000
ارزش روز کل سهام   15000000=1500*10000
نقد و بانک    15000000
سهام عادی            10000000
صرف سهام عادی   5000000   
بابت فروش سهام با صرف

27-کسر سهم را تعریف کنید؟ اگر یک شرکت سهام صادره ی خود را به مبلغی کمتر از ارزش  
م-اگر در مسئله ی قبل شرکت هر سهم را به مبلغ 800ریال به فروش می رساند مجددا ثبت لازم را ارئه دهید.
نقد و بانک           8000000                         8000000=800*10000
کسر سهام عادی    2000000                     10000000=1000*10000
سهام عادی     10000000    15000000=1500*10000

عملیات حسابداری در شرکت سهامی
موسسین یک شرکت سهامی باید 20%از کل سرمایه ی شرکت را تعهد و از مبلغ تعهد شده 35%ان را به صورت نقدی یا غیر نقدی به شرکت واریز نموده و 80%ار=ز بقیه سرمایه شرکت را حداکثر میتوانند پذیره نویسی نمایند.

م-موسسین یک شرکت سهامی شر کتی را با 50000000ریال سرمایه می خواهند تاسیس کنند موسسین 20%را تقبل و از مبلغ تعهد شده 35%ا ن را به صورت نقدی به شرکت واریز نموده
1/4 بابت بقیه ی سرمایه ی شرکت موسسین اعلامیه پذیره نویسی منتشر کردند که تمام ان توسط مردم تکمیل گردید.
15/4 بابت بقیه سرمایه ی شرکت موسسین اعلامیه های پذیره نویسی منتشر کردند که تمام ان توسط مردم تکمیل گردید.
مطلوبست ثبت این رویداد مالی در دفتر روزنامه ی عمومی
نقد و بانک     3500000                        10000000=20%*50000000
تعهد موسسین 6500000                          3500000=35%*10000000
سرمایه   10000000
بابت تشکیل شرکت

تعهد پذیره نویسان 40000000              نقدوبانک       40000000
سرمایه 40000000                      تعهد پذیره نویسان 40000000
بابت پذیره نویسی سهام شرکت              بابت واریز مبلغ پذیره نویسی به ح شرکت


نکته-چنانچه در این دوره هزینه هایی اتفاق بیافتد شرکت هنوز به ثبت نرسیده است و نمی توان بر دارایی های خود تصرف نمایند این گونه هزینه ها از سوی هیئت موسس یا یکی از انان پرداخت میشود و ثبت ان به صورت زیر است:      ه تاسیس        ***
ح پرداختنی      ***
و زمانیکه شرکت به صورت کامل تشکیل شد مبلغ این افراد پرداخت میشود.

مطالبه سرمایه تعهد شده از سهامداران:زمانی  که شرکت تاسیس گردید ما تعهد موسسین  و تعهد پذیره نویسان را تماما تعهد سهامداران مینامند و زمانی که هیئت مدیره تعهد سهامداران را مطالبه نمود بلافاصله ثبت زیر صورت میگیرد:

بدهی سهامداران    ***
تعهد سهامداران    ***
بابت تبدیل به بدهی
و زمانی که سهامداران در مهلت مقرر بدهی خود را پرداخت نمودند:
نقد و بانک       ***
بدهی سهامداران     ***
و اگر تعدادی از سهامداران بدهی خود را بعد از مهلت مقرر پرداخت نمایند ثبت زیر صورت
میگرد که همراه با جریمه می باشند:
نقد و بانک             ***
بدهی سهامداران             ***
درامد خسارت دیر کرد    ***
م-در یک شرکت سهامی خاص سرمایه ا300000000ریال سهم 1000ریالی با نام تشکیل شده است که در زمان تاسیس 60% سرمایه ان تادیه شده بود و مابقی در تعهد انان است عملیات زیر در طی سال 84 اتفاق افتاده است:
15/4-هیئت مدیره 40% باقیمانده سرمایه را پرداخت نمود اخرین مهلت 15/5 میباشد و جریمه ی تاخیر 12% در سال است.
15/5-همگی سهامداران به جز دارندگان 100000سهم تعهد خود را پرداخت نمودند.
15/8-دارندگان 30000سهم به شرکت مراجعه و بدهی خود را همراه با جریمه پرداخت نمودند.
نقد و بانک        180000000                                180000000=60%*300000000
تعهد سهامداران  120000000
سرمایه    300000000

15/4بدهی سهامداران    120000000                  40000000=40%*1000*100000
تعهد سهامداران       120000000       80000000=40000000-120000000

15/5 نقد و بانک    80000000                    12000000=40%*1000*300000
بدهی سهامداران   80000000        360000=12/3*12%*12000000

15/8نقد و بانک     12360000
بدهی سهامداران       12000000
درامد خسارت دیرکرد 360000
ادامه ی مسئله-15/12شرکت سهامی افرادی را که مابقی تعهد خود را پرداخت نمودند در بازار به  برداشت نمود که به تعهد خود عمل نکرده بودند پرداخت کرد.
نقد و بانک          62000000                      28000000=40%*1000*70000
بدهی سهامداران        28000000                63000000=900*70000
درامد خسارت دیرکرد    1960000   62000000=1000000-63000000
ح پرداختنی              32040000   1960000=12/7*12%* 28000000
ح پرداختنی     32040000
نقد و بانک   32040000
صورت های مالی در شرکت های سهامی:در شرکت های سهامی صورت های مالی مانند بقیه شرکت ها میباشد فقط در ترازنامه ی شرکت های سهامی به جای استفاده از سرمایه از حقوق صاحبان سهام استفاده می شود.
حقوق صاحبان سهام در شرکت های سهامی شامل موارد زیر است:
1-سهام عادی ،کسر و صرف سهام عادی
2-سهام ممتاز ،کسر و صرف سهام ممتاز
3-اندوخته ها «عمومی،قانونی،احتیاطی»
4-سود و زیان انباشته

م-اطلاعات زیر از شرکت سهامی روشن در دست میباشد:
موجودی نقد 152000ریال اسناد دریافتی 100000 ریال ،سرمایه گذاری کوتاه مدت 200000
سرمایه گذاری بلند مدت  18000 ریال اثاثه 900000 ریال استهلاک انباشته اثاثه 90000 ریال
اسناد پرداختنی بلند مدت 120000 ریال پ پ هزینه 18000 ریال پ د از مشتری 140000
اسناد پرداختنی 60000 ریال سهام عادی 900سهم 1000 ریال اندوخته قانونی 180000 ریال
اندوخته احتیاطی 150000 ریال سود انباشته 60000
مطلوبست:تنظیم ترازنامه طبقه بندی شده شرکت سهامی روشن.

بدهی جاری:
اسناد پرداختنی          60000
پ دریافت از مشتری 140000
جمع بدهی جاری                  200000
بدهی بلند مدت:
اسناد پرداختنی بلند مدت         120000
جمع کل بدهی ها                          320000
حقوق صاحبان سهام:
سهام عادی                                  900000
اندوخته ها:
اندوخته قانونی         180000
اندوخته احتیاطی       150000
سود انباشته             60000
جمع اندوخته ها                            390000

جمع کل                                    1610000    دارایی جاری:
موجودی نقد                   152000
سرمایه گذاری کوتاه مدت  200000
اسناد دریافتنی                 100000
پ پ هزینه                     18000
جمع دارایی جاری                        470000
دارایی ثابت:
اثاثه                  900000
استهلاک اثاثه     (90000)
اثاثه اداری                    810000
سرمایه گذاری بلند مدت    330000
جمع دارایی ثابت                       1140000جمع کل                                     1610000


تهیه و تنظیم : محمد برخوردار

هنراموز هنرستان شهید باهنر

برگرفته از :http://hhbq.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=3&Itemid=3


مطالب مشابه :


نمونه کارنامه آزمون اصول بازار سرمایه

نمونه کارنامه آزمون اصول بازار سرمایه سه شنبه بیست و پنجم تیر 1392 12:58
آزمون اصول بازار سرمایه

آزمون اصول بازار سرمایه یکی از مهمترین آزمون‎های سازمان بورس و فروشگاه نمونه سوال
سوالات اصلی اصول بازار سرمایه شهریور 91 + پکیج کامل + سوالات چند دوره قبل و جزوات آزمون بورس

باسلام خدمت دوستان که در آزمون اصول بازار سرمایه و همچنین جزوات زیرهمراه با نمونه سوال :
نمونه سوال اقتصاد

نمونه سوال اقتصاد سوالات آزمون: اصول 47و49 قانون اساسی درمورد چیست؟
سوال امور عمومی بازرگانی

نمونه سوال اصول دوم حسابداري آزمون امور عمومی بازرگانی بازار حمل ونقل
دانلود نمونه سوال اصول حسابداری 2

سازمان سرمایه راهنماي ازمون ارشد حسابداري ; دانلود نمونه سوال اصول حسابداری 2.
تعداد سوالات و منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت

تعداد سوالات و منابع آزمون مالی، مدیریت سرمایه‌گذاری و نمونه سوال درس
نمونه سوال از حسابداری شرکت ها

نمونه سوال از شرکتی است که سرمایه ی ان به سهام تقسیم نمودند در بازار به برداشت
برچسب :