خطوط تقارن

خطوط تقارن

  خطوط تقارن:

1.مربع دارای 4 خط تقارن است.              2.مستطیل دارای 2 خط تقارن است.   

3.لوزی 2 خط تقارن دارد.                      4.متوازی الاضلاع خط تقارن ندارد.      

5.مثلث متساوی الاضلاع 3 خط تقارن و مثلث متساوی الساقین1خط تقارن دارد مثلث قائم الزاویه خط تقارن ندارد.

6.دایره بی نهایت خط تقارن دارد./نیم دایره 1 خط تقارن دارد.

7.ذوزنقه متساوی الساقین1 خط تقارن دارد/ ذوزنقه قائم الزاویه خط تقارن ندارد.

8.چند ضلعی های منتظم به تعداد ضلع ها خط تقارن دارند.

 تعداد خطوط تقارن نوشته شده در صورتی برقرار است که شکل مورد نظر تنها باشد در صورت ترکیب با شکل دیگر این اعداد متفاوت است.مطالب مشابه :


خطوط تقارن

خانه خلاقیت و نبوغ کودک استان فروشگاه کتاب کودک و نوجوان گروه آموزشی ناحیه5 اصفهان
روش ساکت کردن دانش آموزان

خانه خلاقیت و نبوغ کودک استان فروشگاه کتاب کودک و نوجوان گروه آموزشی ناحیه5 اصفهان
خاک زندگی بخش

خانه خلاقیت و نبوغ کودک استان فروشگاه کتاب کودک و نوجوان گروه آموزشی ناحیه5 اصفهان
درباره آهن ربا و مغناطیس بیشتر بدانیم؟

خانه خلاقیت و نبوغ کودک استان فروشگاه کتاب کودک و نوجوان گروه آموزشی ناحیه5 اصفهان پایه
معلم خوب

خانه خلاقیت و نبوغ کودک استان فروشگاه کتاب کودک و نوجوان گروه آموزشی ناحیه5 اصفهان
انشا

خانه خلاقیت و نبوغ کودک استان فروشگاه کتاب کودک و نوجوان گروه آموزشی ناحیه5 اصفهان
برچسب :