جنگلداری محلی

12.gifمعرفی گونه­هاي درختي مناسب به­منظور جنگلکاری در شهر اصفهان

•         زهرا اکبری، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

•         زهره اکبری، دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

­      E-mail: [email protected]

 چکیده                                                                                                             

در مورد پروژه­های جنگلکاری نباید گونه­هایی را که اطلاعی از مبدأ آنها نداریم کاشت، چون این عدم آگاهی ممکن است خطرات بیشماری را در پی داشته باشد، بلکه باید شرایط اکولوژیکی منطقه­ای که این گونه­ها به صورت طبیعی در آن رشد کرده­اند با شرایط منطقه­ای که برای کاشت این گونه­ها در نظر گرفته می­شود مشابه باشند، در این مقاله چند گونه معرفی می­شود که در کتاب­ها و منابع موجود، آمده­اند و از نظر شرایط اقلیمی با اقلیم شهر اصفهان، سازگاری دارند. برای مطالعه دقیق­تر باید منطقه را از نظر خاک و عوامل دیگر بررسی کرد. عوامل اقلیمی که مورد بررسی ما واقع می­شوند، مقدار و نحوۀ توزیع بارندگی در طول سال، میانگین دمای سالانه، میانگین بیشینۀ دما در گرمترین ماه سال، میانگین کمینۀ دما در سردترین ماه سال، بیشینه و کمینۀ مطلق دما، میانگین سالانه و فصلی رطوبت نسبی جو، تعداد روزهای یخ­بندان در طول سال، طول مدت خشکی و زمان وقوع آن در طی سال و... می­باشند. در این مقاله تعدادی از انواع پهن­برگ و سوزنی­برگ که از نظر شرایط بررسی شده می­توانند سازگاری داشته باشند، معرفی شده­اند.

 کلمات کلیدی: اقلیم، جنگلکاری، شهراصفهان، شرایط اکولوژیکی.                                                                                                                                        

مقدمه

کاهش سطح جنگل­ها نه تنها نابودی تولید چوب را به همراه دارد بلکه فرسایش، ویرانی و تهدید زندگی مردم را نیز به دنبال خواهد داشت. منظور از جنگلکاری ایجاد یک تودۀ جنگلی مصنوعی در روی خاک­های غیرجنگلی است (afforestation)، در مناطق جنگلی در حقیقت جنگلکاری صورت نمی­گیرد بلکه فقط یک حالت نهالکاری است (reforestation)، ولی در اصطلاح عمومی به هر دو روش که منجر به ایجاد تودۀ جنگلی مصنوعی می­شوند «جنگلکاری» می­گویند. مسئلۀ انتخاب گونه، آماده کردن زمین، کوددهی، عملیات پرورشی و... در مناطق جنگلی و غیر جنگلی تفاوت زیادی دارند و می­بایست بر حسب هدف و نوع جنگلکاری روش مناسب را به­کار برد چون عملا همیشه از اصطلاح جنگلکاری استفاده می­شود می­باید قید شود که آیا این کار در منطقۀ جنگلی است یا غیر جنگلی! جنگلکاریهایی که در اطراف شهرهای ایران، پارک­های تفرجی داخلی یا نزدیک شهرها انجام می­گیرد از نوع جنگلکاری در روی زمین­های غیرجنگلی محسوب می­شوند (مروی­مهاجر،1384). انتخاب گونه: برای انتخاب گونه جنگلی شرایط اکولوژیکی یکی از اصول اساسی به­شمار می­رود. در امر انتخاب گونه منطقه را باید بررسی کرد، در انتخاب گونه­های غیر بومی دقت عمل زیادتری می­خواهد، در کشور ما نظر به اینکه پراکنش جنگلهای طبیعی به­طور طبیعی در سطح کشور نمی­باشند، مسئلۀ جنگلکاری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و می­بایست طبق برنامه­های اصولی و با سرعت زیاد اقدام به جنگلکاری در کلیۀ نقاط کرد. در این­باره باید در هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی، خاکی ، اجتماعی و با در نظر گرفتن امکانات موجود گونه های درختی و درختچه­ای مناسب را انتخاب و نسبت به جنگلکاری آنها اقدام کرد (مروی­مهاجر،1384). هدف جنگلکاری نیز درگزینش گونۀ موثر است و بر این اساس بر حسب اینکه مقصود حفظ خاک یا ایجاد جنگل زینتی یا تهیۀ چوب برای نوتخته سازی باشد گونه­های متفاوتی باید برگزید که در اینجا گونه­ها برای استفاده چند منظوره به حساب می­آیند.

مواد و روش کار                       

موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد بررسی

 شهر اصفهان مركز استان اصفهان در گستره‌اي افزون بر 250 كيلومترمربع قرار گرفته است و در 40 درجه و 39 دقيقه و 51  ثانيه شرقي و 30 درجه و 38 دقيقه و 32 درجه شمالي از نيمروز گرينويچ قرار دارد و بلندي آن از  سطح درياي آزاد 1575 متر مي‌باشد. اين شهر از شرق به منطقه خشك بياباني و نيمه بياباني و از غرب به منطقه كوهستاني زاگرس، ختم می­شود. به منظور تعیین وضعیت آب­و­هوایی منطقه در طی دورۀ 25 ساله با داده­های به­دست آمده از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک و تجزیه و تحلیل از طریق فرمول ضریب رطوبت آمبرژه و شاخص خشکی دومارتون نمایانگر خشک بودن این منطقه است، اغلب نزولات این منطقه به­صورت باران و طول دورۀ خشکی 8-7 ماه است.

روش تحقیق

تحلیل داده­های هواشناسی مربوط به ایستگاه سینوپتیک شهر اصفهان طی دورۀ 25 ساله (1982تا2007) بررسی شده است.

بر اساس تقسیم­بندی اقلیمی آمبرژه :

ضریب رطوبت آمبرژه (Emberger) به فرمول:

Q= <?mso-application progid="Word.Document"?>122000P M+k^2-(m-k)^2'>

که در آن  Qضریب رطوبت آمبرژه ،  Pمقدار بارندگی سالانه به میلی­متر ، Mمتوسط بیشینۀ درجه حرارت گرمترین ماه سال به سانتی­گراد ،و mمتوسط کمینه درجه حرارت سردترین ماه سال به سانتی­گراد و kضریب کلوین و برابر 2/273 است.                   

جدول شماره1- اقلیم­های بدست آمده از فرمول Q، (جزیره­ای،1381).

نوع اقلیم

Q

صحرایی (Saharian)

17-0

خشک (Arid)

27-17

نیمه خشک ((Semi-arid

53-27

نیمه مرطوب (Sub-humid)

95-53

مرطوب (Humid)

150-95

خیلی مرطوب (Perhumid)

بزرگتر از 150

برای تعیین وضع هوای اصفهان نیز، به شرح ذیل، از معدل کمینه دما در سردترین ماه سال استفاده شده است.

 

جدول شماره2- کمینه دما در سردترین ماه سال، (جزیره­ای،1381).

زمستان

معدل کمینه دمادرسردترین ماه سال

گرم

12تا7

معتدل

7تا3

خشک

3تا0

نیمه سرد

0تا3-

سرد

7- تا3-

خیلی سرد

13- تا7-

شاخص دیگر شاخص خشکی دومارتون است که از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است:

Ia= <?mso-application progid="Word.Document"?>12PT+10'>

که در ان  P مقدار بارندگی سالانه به میلی­متر وTمیانگین دمای سالانه به درجه سانتی­گراد است. این نسبت هر چه کمتر باشد اقلیم به همان اندازه خشکتر است .

جدول شماره 3- تقسیم بندی اقلیمی دو مارتون، (جزیره­ای،1381).

تیپ اقلیم

حدود شاخص خشکی

خشک

10-0

نیمه خشک

20-10

مدیترانه ای

24-20

نیمه مدیترانه ای

28-24

مرطوب

35-28

خیلی مرطوب (نوع الف)

55-35

خیلی مرطوب (نوع ب)

بیشتر از 55

 

نتایج و بحث

با استفاده از روش های بالا ابتدا ضریب رطوبت آمبرژه را محاسبه می­کنیم:

2796/36= M

408/2-= m

تعداد سالها ÷جمع بارندگی سالانه P=

18/121=25÷5/ 3029

پس داریم ضریب آمبرژه: 07314162/25

با توجه به اینکه ضریب رطوبت آمبرژه برابر07314162/25مقدار درآمدکه براساس تقسیم­بندی صورت گرفته جز اقليم خشك بحساب می­آید درنتیجه اقليم اصفهان را خشك معرفي مي­كنيم.

محاسبۀ ضریب دومارتون:

تعداد سالها ÷جمع بارندگی سالانه P=

18/121=25÷5/3029

نحوه ی بدست آوردن T:

تعدادسالها ÷ جمع دمای سالیانهT=

516/16 =25 ÷ 9/412T=

نکته اینکه بدلیل ناقص بودن آمار یکی از سالها (سال 1994) از این سال صرف نظر می­کنیم.

570070901/4= (20+516/16) ÷  18/121 Ia =

در تقسیم بندی اقلیمی دومارتون اصفهان جز مناطق خشک (Arid) به حساب می­آید .

بر اساس نتایج حاصله از فرمول  Q و I اقلیم اصفهان بصورت زیر معرفی شد. چون Ia  برابر 570070901/4 بدست آمد که طبق تقسیم­بندی انجام شده جز اقلیم خشک (Arid) است و چون Q برابر 07314162/25 بدست آمد که براساس تقسیم­بندی صورت گرفته جز اقليم خشك بحساب می­آید درنتیجه اقليم اصفهان را خشك معرفي مي­كنيم. و اما بر اساس  Tكه مقدار8/5- را به خود اختصاص داد زمستان­هاي اصفهان را سرد معرفي مي­كنيم.   

جدول شماره4- داده های مربوط به دما وبارش ماهانه در مدت زمان 25سال

Percipitation

Temperature

Mounths

592/18

156/3

Jan

08/15

904/5

Feb

5/28

008/10

Mar

548/13

652/16

Apr

608/8

588/21

May

764/1

128/27

Jun

776/0

412/29

Jul

252/0

064/28

Aug

004/0

98/23

Sep

388/3

188/17

Oct

228/10

064/10

Nov

44/20

06/5

Dec

18/121

516/16

Year

 

شکل شماره 1: نمودار بارش دمایی شهر اصفهان

 

رسم منحنی بارندگی و دما به این صورت موجب می­شود که این دو منحنی در مواردی همدیگر را قطع کنند که از روی تقاطع بین دو منحنی می­توان شدت خشکی و طول مدت آنرا حساب کرد که شدت ازروی سطح (S) وطول مدت خشکی از روی اختلاف اندازه بین ابتدا و انتهای فصل خشکی در روی محور  Xها محاسبه می­شود . در بین این دو عامل شدت خشکی و مدت خشکی، باید به مدت بیشتر اهمیت داد، چرا که مدت خشکی در حیات نبات تاثیر بیشتری دارد و در مورد دو نقطه که شدت خشکی آنها برابر، اما مدت خشکی متفاوت دارند آنکه مدت خشکی طولانی­تری دارد باید خشکتر به حساب آید. قسمت­هايي را كه منحني دما بالاتر از منحني بارندگي است را طول دوره خشكي مي­ناميم با توجه به نمودار الف طول دوره خشكي براي اصفهان برابر 8-7 ماه بدست می­آید.

شکل شماره 2: نمودار هایتروگراف شهر اصفهان

 

از نمودار بالا مي­توان براي 2منطقه كه از لحاظ اقليمي و شرايط محيطي مشترك هستند استفاده كرد كه اين كار كمك زيادي به انتخاب گونه­هاي بومي وغير بومي مي­كند .

معرفی گونه:

مسئلۀ انتخاب گونه یکی از مهمترین مراحل تصمیم­گیری در پروژه­های جنگلکاری است و چنانچه گونه درست انتخاب نشود هر چه سایر عملیات با دقت و مراقبت زیادی هم صورت گیرد، ما را به هدف مورد نظر نمی­رساند (مروی­مهاجر،1384).

Acer Negundo-1 : در قبال ميزان بارندگي و دما داراي انعطاف مي­باشد. ميانگين بارندگي سالانه آن 375 ميليمتر (از 90تا1020ميليمتر) است، ميانگين دماي سالانه7درجه سانتي­گراد (از1تا13درجه ي سانتي گراد) است، ميانگين بيشينه دما39درجه سانتي­گراد (از30تا50درجه سانتي­گراد ) می­باشد. تعداد روزهاي يخ­بندان130روز (از 50تا200روز) است و ميانگين کمینه دما تا22- درجه سانتي­گراد می­رسد. گزارش شده است اين گونه در شهركرد به حداقل دماي مطلق محل كه به33- درجه سانتي­گراد مي­رسد مقاومت نشان داده است. اين گونه­ها با هدف كاهش گرما ، مبارزه با آلودگي هوا، ايجاد گردشگاه جنگلي، تغيير آب وهواي محلي، جلب سياح، تثبیت شن­های روان و... جنگلكاري مي­شوند.

Aesculus octandra-2: اين گونه قادر به تحمل بارندگي بين 170تا990 ميلي­متر است ولي به خاطر نرمش اكولوژيكي كه دارد بارندگي­هاي پايين­تر را نيز تحمل مي­كند. دامنه دمايي قابل تحمل براي آن برابر است با 16تا18 درجه سانتي­گراد و حداقل دمايي را كه مي­تواند تحمل كند برابر 18- درجه سانتي­گراد است و حداكثر آن برابر 38 درجه سانتي­گراد مي­اشد .

Ailanthus altissima-3: کمترین دمايي كه مي­تواند تحمل كند 7/21- درجه سانتي­گراد وبیشترین دما8/38درجه سانتي­گراد است. متوسط دماي سالانه 10تا20درجه سانتي­گراد است. طول دوره خشكي 8 ماه است و ميانگين بارندگي سالانه آن250 ± ميليمتر است كه در بعضي مناطق نظير كرج بارندگي معادل 188ميليمتر را نيز تحمل كرده است .نسبت به يخ­بندان مقاوم است و اين در خت مقاومت فراواني نسبت به آلودگي محيط دارد ازاين رو در اماكن صنعتي از آن براي درختكاري استفاده ميشود pH خاك آن نيز برابر 5/5 تا 8 است.

Alnus glutinosa-4: متوسط بارندگي كه اين گونه ميتواند تحمل كند برابر 100تا500 ميلي­متر است و حداقل دمايي را كه ميتواند تحمل كند برابر 54- درجه سانتي­گراد است PH اين گونه برابر 5/5 تا 7 است.

Alnus rubra-5: اين گونه توانايي رشد در اقليم­هاي خشك و نيمه­خشك را دارد. متوسط بارندگي آن برابر 90 تا  400 ميلي­متر است و قادر به تحمل زمستان­هاي سرد است اكسترمم دمايي آن برابر 30- تا46 درجه سانتي­گراد مي­باشد.

Betula papryifera-6: متوسط بارندگي را كه اين گونه مي­تواند تحمل كند برابر 120تا1520ميلي­متر است و نيمي از اين بارندگي را نيز در داخل تابستان تحمل مي­كند و اين نكته نشان مي­دهد كه اين گونه در تابستان به آب زيادتري احتياج دارد و متوسط دمايي را كه مي­تواند تحمل كند برابر 13تا21 درجه سانتي­گراد است. توصيه مي­شود اين گونه را به صورت آميخته با كاج بكارند زيرا بر خلاف كاج قدرت تثبيت نيتروژن بالايي دارد.

Carpinus corolinana-7: اين گونه از لحاظ اقليمي تنوع بسيار بالايي دارد متوسط بارندگي كه مي­تواند تحمل كند. برابر 110تا710 ميلي­متر است. کمترین دمايي را كه اين گونه مي­تواند تحمل كند برابر 13- درجه سانتي­گراد است و بیشترین دمايي را كه مي­تواند تحمل كند برابر 29 درجه سانتي­گراد است از لحاظ خاك، خاك با PH اسيدي را تحمل مي­كند كه مقدار آن برابر 5/5 تا 6 است.

Cupressus arizonica-8: در آب­وهواي معتدل گرم ومعتدل سرد مي­رويد وبه خشكي محيط مقاومت و يخ­بندان تحمل وايستادگي نشان ميدهد .به سرماي شديد (25- درجه سانتي­گراد)مقاوم است وازنظر تحمل سرما در بين گونه­هاي سرو سر­آمد است واز اين­رو كاربرد وسيعي در مناطق خشك ونيمه­خشك جهان پيدا كرده است .يكي از كم­نيازترين درختان جنگلي به حساب ميايد .در ارتفاعات 900تا2200متري ميرويد .کمترین دمايي كه مي­تواند تحمل كند 2- تا29- درجه سانتي­گراد است، تعداد روزهاي يخ­بندان از 4 تا 100 روز است، ميزان بارندگي سالانه 230تا1257ميلي­متر است. اين نوع كاج در مناطقي با بارندگي 120تا200ميلي­متر هم رشد مي­كند.

Fraxinus pennsylvanica-9: متوسط بارندگي اين گونه برابر 250تا890 ميلي­متر و به­دليل نرمش اكولوژيكي كه دارد قادر به تحمل باران­هاي بين 100تا150ميلي­متر نيز مي­باشد. متوسط دمايي آن برابر 13تا18 در جه سانتي­گراد است. قادر به تحمل خاك با PH 5/7تا8 است.                           -10Halaxylon-: از دسته گياهان خشكي­گرايند، طالب خاك نرم هستند، مقدار بارندگي سالانه آن­ها از40تا170ميلي­متر است و بيشينه وكمينه دما در اين زيستگاه­ها به ترتيب به 50 و25 - (حتي30-) درجه سانتي­گراد ميرسد.

Juniperusvirginiana-11: متوسط بارندگي را كه اين گونه مي­تواند تحمل كند برابر 100تا380ميلي­متر است در بعضي مناطق بارندگي 1520ميلي­متر را نيز تحمل كرده است. بیشترین دمايي را كه تحمل مي­كند برابر 41درجه سانتي­گراد و کمترین دمايي را كه تحمل مي­كند برابر 43-درجه سانتي­گراد است.

Juglans nigra-11: اين گونه قادر به تحمل دمايي بين 7تا19درجه سانتي­گراد است کمترین دمايي را كه مي­تواند تحمل كند برابر 42- درجه سانتي­گراد است. مقدار بارندگي آن برابر 640 تا 1780 ميلي­متر است اين مقدار بارندگي در برابر بارندگي اصفهان خيلي زياد است ولي اين جنگلكاري در اصفهان صورت گرفته و به­دليل خاصيت آللوپاتي درخت گردو اين جنگلكاري­ها اغلب به­صورت تك­كاشت است و چون بارندگي اصفهان خيلي كم است معمولا ميزان آب اين جنگلكاري­ها را كنترل مي­كنند. اين جنگلكاريها موفق بوده وبا هدف توليد چوب صورت ميگيرد .(جنبه ي اقتصادي).

Juniperus occidentalis-12: اين گونه اغلب در اقليم­هاي متنوعي رشد مي­كند و قادر به تحمل گرما و سرما بسيار شديد است مقدار بارندگي كه تحمل مي­كند برابر 120تا 355 ميلي­متر است كه اين امر به صورت باران در طول بهار و برف در طول زمستان اتفاق مي­افتد کمترین دمايي را كه تا به حال تحمل كرده است برابر 32- درجه سانتي­گراد و بیشترین آن برابر 41درجه سانتي­گراد است. اين گونه از لحاظ خاك به خاكي احتياج دارد كه از لحاظ مواد آلي و معدني بسيار غني باشد و پيشنهاد مي­شود اين گونه را به صورت آمیخته با گونه­هايي بكارند كه قدرت تثبيت نيتروژن رادارند و اگر اين امر نيز امكان­پذير نبود بايد مواد آلي ومعدني مورد نياز اين گونه را از طريق كودهاي آلی و شيميايي تامين كنند.

Juniperus polycarpos-13: درارتفاعات 1500تا2500متری از سطح دریا دیده می­شود. در اقلیم­های خشک­ونیمه­خشک پایداری دارد. مقدار بارندگی آن در تابستان 150تا300میلی­متر و در زمستان و بهار 50تا150میلی­متر است. این گونه قادر به تحمل سرمای شدید و خشکی هوا است.

Morus alba-14: درختي مقاوم به خشكي است بدين جهت مي­توان از آن براي جنگلكاري و درختكاري در مناطق خشك استفاده کرد. از نظر تحمل سرماي شديد نيز درخت توت درخور توجه است وبراي بعضي از اكوتيپ­هاي آن تحمل تا 35- درجه سانتي­گراد در حالت خواب زمستانه ذكر شده است. علاوه بر اين درخت به گرماي شديد (تا 56درجه سانتي­گراد) نيز مقاومت مي­کند.

Pinus banksiana-15: اين گونه قادر به تحمل گرما و سرماي شديد است و از گونه­هايي است كه سطح پاييني از بارندگي را تحمل مي­كند. مقدار بارندگي آن از 110تا890 ميلي­متر است. ميانگين کمترین دمايي كه تحمل مي­كند از 29- تا4- درجه سانتي­گراد و ميانگين بیشترین دمايي آن برابر 29تا38 درجه سانتي­گراد است. از اين گونه ميتوان در جهت تعديل آب و هوا استفاده كرد. بیشتر در مناطقي كه آلودگي بالاي دارند كاشت ميشود.

Pinus monophylla-16: متوسط بارندگي كه مي­تواند تحمل كند برابر است با 120تا 460ميلي­متر اما اين مقدار بارندگي در فصل­هاي مختلف سال كمتر هم مي­شود از لحاظ دمايي قادر به تحمل کمترین دماي 6-درجه سانتي­گراد و بیشترین دماي 30 درجه سانتي­گراد است. از لحاظ خاك، خاك­هايي باPH 6 تا 8 را تحمل مي­كند .

Pinus eldarica-17: گونه­اي كم­نياز، درختي مقاوم به خشكي، سرما و گرما. در رويشگاه طبيعي آن مقدار بارندگي سالانه در حدود 250تا350 ميلي­متر است. در تاجيكستان وجمهوري آذربايجان به ترتيب دماي 22- و26- درجه سانتي­گراد را تحمل نموده است. مقاومت آن به گرماي شديد نيز نسبتا قابل ملاحظه است چنانچه در كافيرنيگان سفلي كه درجه حرارت در سطح زمين از65درجه سانتي­گراد تجاوز مي­كند بدون پژمردگي به طور عادي رشد مي­نمايد.

Pinus elliottii-18: اين گونه قادر به تحمل آب­و­هواي گرم وخشك و مرطوب است. مقدار بارندگي آن بسيار اندك است ودر حدود 13تا1270ميلي­متر است كه از اين لحاظ بسيار حائز اهميت است. اما از لحاظ تحمل دمايي قادر به تحمل دماهاي كم تا حدود 18- درجه سانتي­گراد و بیشترین دماي 41 درجه سانتي­گراد است. پيشنهاد ميشود اين گونه را در مناطق كويري و شنزار جنگلكاري كنند به منظور تثبيت شنهاي روان زيرا اين گونه قادر به تحمل باران كم است.

Pinus contorta-19: از لحاظ دمايي بسيار نرمش دارد به­طوريكه کمتیرین دمايي كه تحمل مي­كند از 57- تا 7 درجه سانتي­گراد است و بیشترین دمايي كه تحمل مي­كند برابر 27تا38 درجه سانتي­گراد است متوسط بارندگي آن از100 تا250 ميلي­متر است و اين دامنه بارندگي نشان ميدهد كه قادر به تحمل اقليم­هاي خشك ونيمه­خشك است.

Pinus clausa-21: در بعضي ماه­هاي سال بارندگي آن به50 تا 75 و در بعضي از ماه­هاي سال بارندگي آن به 200 تا230 ميلي­متر مي­رسد اكسترمم دمايي آن برابر 11- تا 41 درجه سانتي­گراد  است. از لحاظ اقليمي قادر به تحمل اقليم­هاي خشك ونيمه­خشك است و قادر به تحمل خاك­هاي اسيدي نیز میباشد.

populus trichocarpa-22: متوسط بارندگي آن برابر 3050-140ميلي­متر است. اما اگر در حدود 3/1 از متوسط بارندگي هم در طول دوره رشدش اتفاق بيفتد رشد خوبي دارد . بیشترین دمايي را كه مي­تواند تحمل كند 47 تا 16درجه سانتي­گراد است و کمترین آن 0 تا 47- درجه سانتي­گراد است. واما از لحاظ طول دوره يخبنداني كه تحمل مي­كند از 70 روز و حتي 260 روز هم درمناطق جنوبي كاليفرنيا ديده شده است.

Populus grandidentata-23: متوسط بارندگي كه ميتواند تحمل كند برابر 100 تا510 ميلي­متر است و محدوده دمايي آن برابر 16 تا 18درجه سانتي­گراد و بیشترین دمايي راكه تحمل مي­كند برابر 26درجه سانتي­گراد و کمترین آن برابر46- درجه سانتي­گراداست .

Populus deltoids-24: بیشترین دمايي را كه اين گونه مي­تواند تحمل كند برابر 46درجه سانتي­گراد و کمترین آن برابر 45- درجه سانتي­گراد است. متوسط بارندگي آن از  90 تا 380 ميلي­متر است و اين لحاظ بسيار حائز اهميت مي­باشد. خاكي كه داراي PH 5/5 تا 5/6 باشد را مي­شود تحمل كند 

Salix nigra-25: متوسط بارندگي آن برابر 500 تا1300 ميلي­متر است و پيشنهادي كه براي كاشت اين گونه مي­شود اين است كه آن را در نزديكي رودخانه­ها جنگلكاري كنند و اين گونه اكثرا در اصفهان در پارك­هاي جنگلي كاشته مي­شود و بسيار موفق بوده است واز طرفي امكان كاشت آن در مناطق ديگر هم وجود دارد ولي بايد آبياري شود. بیشترین دمايي كه تحمل مي­كند برابر34 درجه سانتي­گراد وکمترین آن برابر 50- درجه سانتي­گراد است. اين گونه سايه زيادي توليد مي­كند و در جنگلكاري­هاي آميخته پيشنهاد مي­شود در كنار گونه­هايي كاشته شود كه براي اعمالي نظير فتوسنتز و ... احتياج فراواني به سايه دارند و همچنين در جنگلكاري­هايي كه با هدف تجاري و صنعتي كشت مي­شوند حائز اهميت است زيرا با ايجاد سايه­اي كه مي­كند باعث ايجاد تنه­هايي صاف و بدون شاخه براي گونه­هايي كه در زير آن كاشته­اند مي­شود.

Ulmus Americana-26:اين گونه ازلحاظ اقليمي داراي تنوع بسيار بالايي است به­طوريكه قادر به تحمل سرما و گرماي شديد است و در مناطق خشك­ونيمه­خشك سازگاري بالايي دارد کمترین دمايي كه تحمل مي­كند برابر 40-درجه سانتي­گراد است و بیشترین آن برابر 41درجه سانتي­گراد است متوسط بارندگي آن از 100تا 1270ميلي­متر است اين گونه قادر به تثبيت نيتروژن است و به خاطر همين توصيه مي­شود  در جنگلكاريهاي آمیخته به­صورت مخلوط باگونه­هايي كاشته شود كه قدرت تثبيت نيتروژن را ندارند نظير كاجها تا نسبتN/C كاهش يابد و لاشبرگ­ها سريعتر تجزيه شوند و در اختيار درختان قرار گيرند.

قدردانی

بدینوسیله از زحمات جناب آقای دکتر احسان صیاد که در مراحل مختلف اجرای این تحقیق همکاری ارزشمند داشته­اند کمال تشکر و قدردانی را به عمل می­آورد.

منابع مورد استفاده

1-­ ثابتی، حبیب الله، 1381. درختان و درختچه ­های ایران، انتشارات دانشگاه یزد، شماره 113، ص 807.

2-­ جزیره­ای، محمدحسین و ابراهیمی رستاقی، مرتضی، 1382. جنگل­شناسی زاگرس، انتشارات دانشگاه تهران، ص387.

3-­ جزیره­ای، محمدحسین، 1381. جنگلکاری در خشکبوم، انتشارات دانشگاه تهران، شمارۀ2476، ص458.

4-­ مروی مهاجر، محمدرضا، 1384. جنگل­شناسی وپرورش جنگل، انتشارات دانشگاه تهران،  شماره2709، ص387.

5-­ مصدق، احمد، 1383. جنگل شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 2314، ص481.

6-­ مصدق، احمد ، 1384، جنگلكاري ونهالستانهاي جنگلي، انتشارات دانشگاه تهران، ص 516.

7-http://www.desert-tropical.com/index.htm.

8-http://www.floridata.com/index.cfm.

 


مطالب مشابه :


مقدار بارندگي سالانه مراكز استان‌ها

دانستنیها ی تاریخ وجغرافیایی ایران وجهان - مقدار بارندگي سالانه مراكز استان‌ها شهركرد
وضعیت جوی: مقدار بارش و ميزان بارندگي سال زراعی در شهرهای ایران و استان فارس به میلیمتر مکعب - جدید

هواشناسي - وضعیت جوی: مقدار بارش و ميزان بارندگي سال زراعی در شهرهای ایران و استان فارس به
موقعيت جغرافيايي مجموعه گردشگري ، تفريحي چغاخور

منبع تامين آب اين تالاب علاوه بر بارندگي سالانه به انجمن علمی مهندسی آب دانشگاه شهركرد
اقلیم شناسی عامیانه در استان چهار محال وبختیاری

گروه كوهنوردي شیدا شهركرد. گروه کوهنوردی گلستان نجف
خلاصه سه مقالعه اقلیمی بر گرفته از سایت : http://www.civilica.com

باشد و يكي از ويژگيها، نحوه توزيع مقدار باران در طول مدت بارندگي است كه آن را اصطلاحا
جنگلداری محلی

گزارش شده است اين گونه در شهركرد به طول دوره خشكي 8 ماه است و ميانگين بارندگي سالانه
اقلیم ووضعیت اب وهوای استان چهارمحال بختیاری

۹۰ درصد بارش سالانه در فاصله خرداد از ۶۰ درصد از بارندگي شهركرد مركز استان
عناصر اقليمي استان چهارمحال و بختياري

جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی) - عناصر اقليمي استان چهارمحال و بختياري - - جغرافياي طبیعی
اقلیم استان...

۹۰ درصد بارش سالانه در فاصله خرداد از ۶۰ درصد از بارندگي شهركرد مركز استان
مناطق حفاظت شده وشکار ممنوع استان چهارمحال و بختیاری

از نظر تقسيمات كشوري اين محدوده از قسمتهايي از بخش شرقي شهرستان شهركرد و بارندگي سالانه
برچسب :