لیست مجلات داخلی مرتبط با آب

بانک اطلاعات نشریات کشور

http://www.magiran.com/

 

لیست مجلات مرتبط با عمران و آب

 

1.       فصلنامه آب و فاضلاب اصفهان
Journal of Water & Wastewater
ISSN 1024-5936`
فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)

http://wwcerd.ir/

 

2.       فصلنامه اساس

علمي - پژوهشي (فنی مهندسی)

انجمن مهندسين عمران ايران

http://isce.aut.ac.ir/

 

3.       بين المللي مهندسي عمران
International Journal of Civil Engineering
ISSN 1735-0522
فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي) به زبان انگليسي

http://www.ijce.iust.ac.ir/

 

4.       مجله پژوهش آب ايران
Iranian Water Research Journal
دوفصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)

http://www.sku.ac.ir/fa/iwrj/

 

5.       دوفصلنامه تحقيقات منابع آب ايران
Iran-Water Resources Research
ISSN 2347-1735
فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)

http://iranwra.com/

 

6.       نشريه دانشكده فني دانشگاه تهران
ISSN 0803-1026
دوماهنامه فني مهندسي داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)

http://journals.ut.ac.ir/page/journal-main-page.html?jourId=157113&langId=en

 

7.       فصلنامه روش هاي عددي در مهندسي
Journal of Computational Methods in Engineering
فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)

r http://www.jcme.iut.ac.i

 

8.       مهندسي منابع آب
ISSN 2008-6377
فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)

http://journals.miau.ac.ir/wej/

 

9.       نشريه مهندسي عمران
Journal of Civil Engineering
ISSN 2008-7454
دوفصلنامه مهندسي عمرن داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)

http://jm.um.ac.ir/index.php/Civil

 

10.   فصلنامه مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز
Journal of Civil and ENvironmental Engineering University of Tabriz
ISSN 2008-7918
فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)

http://www.tabrizu.ac.ir/Faculties/civil/index.htm

11.   فصلنامه مهندسي عمران و محيط زيست اميركبير

Amirkabir Journal of Civil Engineering

رتبه علمي: علمي - پژوهشي (فنی مهندسی)

http://www.autjournal.com/index/

 

12.   مهندسي عمران مدرس
فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)

http://civil.journals.modares.ac.ir/

 

13.   مهندسي عمران شريف
Sharif Journal Civil Engineering
دوماهنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)

http://www.sharifjournal.ir/journals/sjce/

14.   فصلنامه مهندسي دريا
Journal of Marine Engineering
ISSN 1735-7608
دوفصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)

http://www.iranjme.ir/

 

15.   مجله آب و خاك
Journal of water and soil
دوماهنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (کشاورزي)

http://jm.um.ac.ir/index.php/jsw

 

16.   آبياري و زهكشي
Iranian Journal of Irrigation & Drainage
ISSN 2008-7942
فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (کشاورزي)

http://www.ijid.org/

 

17.   پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي)
Whatershed Management Research
فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (کشاورزي)

http://www.pajouheshmag.ir/

 

18.   فصلنامه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك
Water and Soil Conservation
فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (کشاورزي)

 

19.   مجله پژوهش آب در كشاورزي
Journal of Water Research in Agriculture
فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (کشاورزي)

http://www.wrajournal.ir/

 

20.   مجله تحقيقات آب و خاك ايران
Iranian Journal of Soil and Water Research
دوفصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (کشاورزي)

 

21.   فصلنامه دانش آب و خاك
ISSN 2008-5133
فصلنامه علوم آب و خاك داراي رتبه علمي - پژوهشي (کشاورزي) دانشگاه تبریز

 

22.   علوم و مهندس آبياري

Irrigation Sciences and Engineering

علمي - پژوهشي (کشاورزی)

http://jms.scu.ac.ir/index.asp

23.   علوم و مهندسي آبخيزداري
Iran-Watershed Management Science and Engineering
فصلنامه آبخيزداري ، حفاظت آب و خاك داراي رتبه علمي - پژوهشي (کشاورزي)

http://www.wmsi.ir/

 

24.   مديريت آب و آبياري

 Journal of Water and Irrigation Management

علمي - پژوهشي (کشاورزی)

دانشگاه تهران 

http://journals.ut.ac.ir/page/journal-main-page.html?jourId=316804

 

 


مطالب مشابه :


گروه قرآنی رشد ( عکاسی- فیلم کوتاه- وبلاگنویسی- آثار حجمی و ..

عملکرد و فعالیتهای کانون قرآن و عترت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
18رشته جديد به رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه اضافه شد

www.alvelaye.blogfa.com - 18رشته جديد به رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه اضافه شد - درج مطالب
اخراج تعدادی از کارمندان دانشگاه آزاد مراغه

وبلاگ خبری و اطلاع رسانی - اخراج تعدادی از کارمندان دانشگاه آزاد مراغه - سیمانگار - سیاسی
دانلود و راهنمای نرم افزار WIN QSB

دانشجویان ارشدعمران-آب دانشگاه آزادمراغه - دانلود و راهنمای نرم افزار win qsb -
فرم پروپوزال واحد مراغه

دانشجویان ارشدعمران-آب دانشگاه آزادمراغه - فرم پروپوزال واحد مراغه -
فهرست نشریات اصلی(ISC) مرتبط با علوم مهندسی آب‎ همراه با آدرس اینترنتی

دانشجویان ارشدعمران-آب دانشگاه آزادمراغه - فهرست نشریات اصلی(isc) مرتبط با علوم مهندسی آب
مباني طراحي و راهنماي اجراي سازه هاي كنترل فرسايش

دانشجویان ارشدعمران-آب دانشگاه آزادمراغه - مباني طراحي و راهنماي اجراي سازه هاي كنترل
کتاب هیدرولوژی- آقای بوداقپور

دانشجویان ارشدعمران-آب دانشگاه آزادمراغه - کتاب هیدرولوژی- آقای بوداقپور -
لیست مجلات داخلی مرتبط با آب

دانشجویان ارشدعمران-آب دانشگاه آزادمراغه - لیست مجلات داخلی مرتبط با آب -
لیست ژورنال های خارجی مرتبط با آب

دانشجویان ارشدعمران-آب دانشگاه آزادمراغه - لیست ژورنال های خارجی مرتبط با آب -
برچسب :