آیه 11 سوره نور - استخاره نور 11

نتیجه استخاره :   اختیار با توست  
توضیح:   اول آن بد است ولی عاقبت خوبی دارد.  
سوره:   نور  
آیه:   11  
صفحه:   351     
سوره النور مشتمل بر 64 آیه - سوره شماره 24

استخاره نور 11 ,