دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور سال 1391

مدیریت جهانگردی-بازاریابی جهانگردی (کد گرایش1)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نیمسال توضیحات
اول دوم  
روزانه دانشگاه تهران - 16  
روزانه دانشگاه سمنان 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد
شبانه دانشگاه تهران - 15  
شبانه دانشگاه سمنان 3 -  
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن –شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد- شیوه آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه علم و فرهنگ-تهران(غیرانتفاعی) 18 - شرایط در انتهای دفترچه
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبا-آبیک 18 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی یزد-اشکذر 9 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی-گرگان 9 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی-قزوین 9 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 9 -  
بین الملل دانشگاه تهران 15 - محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش

مدیریت جهانگردی-برنامه­ ریزی توسعه جهانگردی (کد گرایش2)

              
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه سمنان 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد
روزانه دانشگاه هنر تهران 8 -  
شبانه دانشگاه سمنان 3 -  
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن –شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه هنراصفهان 2 -  
غیرانتفاعی دانشگاه شیخ بهایی-اصفهان(غیرانتفاعی) 18 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبا-آبیک 18 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام 18 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی یزد-اشکذر 9 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی-گرگان 9 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی-قزوین 9 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 9 -  
غیرانتفاعی موسه غیرانتفاعی مازیار-نور 18 -  
 
ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در کدرشته های زیر پذیرش انجام شده است


1125- مدیریت جهانگردی-بازاریابی جهانگردی (کد گرایش1)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبا-آبیک 17
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی یزد-اشکذر 9
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین 4
  

1125- مدیریت جهانگردی-برنامه ­ریزی توسعه جهانگردی (کد گرایش2)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبا-آبیک 16
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر –ایلام 12
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی یزد-اشکذر 8
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین 4
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - نور 9


مطالب مشابه :


اعلام نمرات سیستم اطلاعاتی مدیریت(جهاد دانشگاهی اشکذر)

سید محمد طباطبایی بافقی - اعلام نمرات سیستم اطلاعاتی مدیریت(جهاد دانشگاهی اشکذر) - اقتصاد و
دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور سال 1391

موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی یزد-اشکذر: 9- موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی یزد-اشکذر: 8:
تعاریف بازده پرتفوی

جهاد دانشگاهی ایران انجمن حسابداری خبره وبلاگ دانشجویان حسابداری جهاد دانشگاهی اشکذر
مشاهیر بوشهر 6

مسائل اجتماعی و فرهنگی اشکذر یزد – سال 1359 – انتشارات جهاد دانشگاهی
برخی سایت های روستا های مجاور (بخش خبری )

اشکذر شهرداری ندوشن فاطمه جعفری سلمانی ندوشن ندوشن تبار اندراحوالات جهاد دانشگاهی اشکذر
برچسب :