عوامل ایجاد کننده رطوبت در مرغداری

chicken15.jpg       رطوبت در سالن مرغداري

رطوبت سالن مرغداري يكي از بزرگترين مسائل در سيستم بسته مي باشد .اين رطوبت ناشي از مدفوع و همچنين رطوبت هواي تنفسي مي باشد .تقريباً تنها راه نجات از رطوبت سالن، افزودن جريان هوا در آن مي باشد. رطوبت نسبي تعيين كننده ميزان جذب رطوبت توسط هواست .هنگاميكه رطوبت نسبي پايين تر باشد جذب رطوبت هواي سالن بيشتر است .كل رطوبت سالن مرغداري در هوا نيست، بلكه قسمت اعظم آن در بستر پوشال و يا مدفوع قرار گرفته است .مدفوع تازه داراي 80-75 درصد آب است در حاليكه ميزان رطوبت بستر پوشال بسيار متغير مي باشد، بطور مثال در آب و هواي گرم اين ميزان به 10 – 5 ردصد و در آب و هواي مرطوب به 80-70 درصد مي رسد .تعيين رقمي بعنوان رطوبت طبيعي بستر پوشال مشكل به نظر مي رسد، ولي براي جوجه هاي در حال رشد رطوبت بستر پوشال 40-20 درصد و براي پرندگان مسن تر بين 30-10 درصد مناسب است .وقتي رطوبت نسبي هواي سالن به 50 درصد مي رسد، رطوبت بستر پوشال نزديك به 25 درصد خواهد شد .


ميزان آب در مدفوع
يك پرنده در دماي c°21 به ازاء مصرف يك كيلوگرم غذا حدود دو كيلوگرم آب مي نوشد كه65-60 درصد از اين آب بصورت رطوبت مدفوع دفع مي گردد .در حرارت محيطي بالاتر ميزان آب مصرفي و دفع شده بطور قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد .خارج نمودن رطوبت سالن مرغداري در هواي سرد به مراتب مشكلتر از خارج نمودن آن در هواي گرم است، زيرا در زمستان براي ابقاء حرارت سالن بايستي جريان هوا را كم نمود و از طرفي رطوبت هوا افزايش يافته، در نتيجه تبخير كاهش مي يابد و باعث مرطوب شدن بستر پوشال مي شود .


عوامل بوجود آورنده رطوبت در سالن مرغداري
تحت شرايطي كه ذيلاً به آنها اشاره مي گردد رطوبت سالن افزوده مي شود ،مگر اينكه اين رطوبت از سالن مرغداري خارج گردد :
1 – زمانيكه مصرف آب توسط طيور افزايش يابد .
2 – زمانيكه حرارت سالن كاهش يابد .كاهش حرارت سالن توانائي حفظ رطوبت در هوا را مي كاهد، و در نتيجه رطوبت كمتري از بستر پوشال دفع مي گردد. هوا ميزان كمتري از رطوبت حاصل از تنفس را در خود نگهداشته و بيشترين مقدار جذب بستر مي شود .وقتي هواي سالن گرمتر شود، رطوبت بيشتري جذب خواهد كرد و به اين ترتيب حرارت توليد شده توسط طيور كمك بزرگي به خروج و حذف رطوبت از سالن مي كند .
3 – زمانيكه رطوبت نسبي هواي سالن افزايش يابد.افزايش رطوبت نسبي باعث كاهش جذب رطوبت شده و قسمت اعظم رطوبت حاصل از تنفس و مدفوع جذب بستر پوشال مي گردد .
4 – زمانيكه مقدار نمك جيره افزايش يابد .طيور با افزايش نمك در دان، آب بيشتري مصرف مي نمايند .
5 – زمانيكه ميزان انرژي جيره كاهش يابد .
6 – زمانيكه دان بصورت پلت باشد .وقتي دان بصورت پلت يا كرامبل باشد مصرف آب افزايش مي يابد .
7 – زمانيكه آب مصرفي آلوده به ميكروارگانيسم ها باشد .
8 – زمانيكه طيور در قفس نگهداري شوند .طيوري كه در قفس پرورش داده مي شوند نسبت به آنهائيكه در بستر نگهداري مي گردند آب بيشتري مصرف مي نمايند


مطالب مشابه :


بازدید از مرغداری

در مرغداری از جوجه های 1 روزه نگهداری می شود تا 45 روزه شوند و تبدیل به مجتمع آموزش قدس
پرورش مرغ تخمگذار

با توجه به اینکه آماده سازی و ضد عفونی مرغداری از اصول اساسی -افزایش سطح آموزش از طریق
فروش جوجه بوقلمون

مرغداری - فروش جوجه بوقلمون - مرغداري، پرورش پرندگان و تجهیزات مرغداری آموزش
درباره مرغ جولا

مرغداری - درباره مرغ جولا - مرغداري، پرورش پرندگان و تجهیزات مرغداری آموزش
کلیه سیستم های نوری مورد نیاز در واحد های مرغداری ( گوشتی - تخمی - قفس )

اصول جامع و نوین پرورش طیور - کلیه سیستم های نوری مورد نیاز در واحد های مرغداری ( گوشتی - تخمی
تهویه و کیفیت هوا در سالن های مرغداری

تهویه و کیفیت هوا در سالن های مرغداری آموزش و ترویج مباحث تخصصی پرورش طیور و همکاری در
کارکرددریچه های ورودی هوا(اینلت ها) درسالنهای پرورش مرغ گوشتی

2014/4/14" > آموزش مرغداری:قدم به قدم ; 2014/4/8" > کرچی در مرغ مادر گوشتی
بررسی عوامل موثر بر بازدهی سیستم‌های تهویه مرغداری در شرایط اقلیمی متفاوت

اصول جامع و نوین پرورش طیور - بررسی عوامل موثر بر بازدهی سیستم‌های تهویه مرغداری در شرایط
عوامل ایجاد کننده رطوبت در مرغداری

اصول جامع و نوین پرورش طیور - عوامل ایجاد کننده رطوبت در مرغداری 2014/4/14" > آموزش مرغداری:
برچسب :