سبک زندگی ترجیحات و سلیقه‌ها - سبک زندگی در روانشناسی چیست؟

سبک زندگی ترجیحات و سلیقه‌ها

سبک زندگی عبارت است از نحوه ساماندهی زندگی برای تحقق نیازها و خواسته‌ها...
سبک زندگی عبارت است از نحوه ساماندهی زندگی برای تحقق نیازها و خواسته‌ها با بکارگیری مجموعه‌ای از رفتارها که از طریق نحوه صرف زمان، پول و مواد در ابعاد، انتخاب اشیاء مصرفی، انتخاب علائق و ترجیحات (سلیقه)و انتخاب ادراک خاص از اشیاء مصرفی، رفتارهای مصرفی و سلیقه خاص انجام می‌گیرد...

سبک زندگی در روانشناسی چیست؟

سبک زندگی در روانشناسی چیست؟

سبک زندگی دارای دو بعد است: بعد اول آن مربوط به مصرف عینی/ مادی (انواع انتخاب، نوع کاربرد امکانات) شامل مصرف امور مادی و اجتماعی و فرهنگی است. بعد دوم مصرف ذهنی/ غیر عینی: نحوه انتخاب، نحوه کاربرد (امکانات) شامل« علائق، ترجیحات که مساوی است با سلیقه و ادراک از امور است. زیرا ادراک و سلیقه از امور بطور مستقیم قابل روئیت و شناسایی نیستند، بلکه با واسطه رفتارها، نمادها و نشانه‌هایی که انسان به کار می‌برد عینیت می‌یابند.
سبک زندگی به کامل‌ترین وجه در آثار پیر بوردیو دنبال شده است. بوردیو، برحسب اینکه انسان‌ها و گروه‌ها چه نوع رفتارهایی، در ابعاد مختلف دارند و چگونه و چقدر زمان، صرف رفتارهای مصرفی می‌کنند سبک‌های زندگی را مورد مطالعه قرار می‌دهد که بدین ترتیب است تا بین گروه‌هاو لایه‌ها، مرزهای نمادین ایجاد می‌شود.
از این منظر بوردیو در تحلیل سبک زندگی به هفت مفهوم زمینه، سرمایه، منش، عمل، نماد، طبقه و قریحه اشاره کرده است. بوردیو به سرمایه فرهنگی اعتقاد دارد. تحصیلات را نمودی از سرمایه فرهنگی می‌داند. بوردیو مضامین سبک زندگی در کالاهای فرهنگی را به ترجیحات و سلیقه‌ها نسبت می‌دهد. اینکه داشتن چه کالاهایی را بر چه کالاهای دیگری و اینکه چه رفتارهایی را بر چه رفتارهای دیگری ترجیح می‌دهند

منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:برگزیده ها


,