فهرست منابع اقلیم و معماری

در زیر فهرستی کامل از منابع مهم و مفید در مباحث اقلیم و معماری، تنظیم شرایط محیطی، صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان، پهنه بندی اقلیمی ایران و ... که توسط سرکار خانم دکتر منصوره طاهباز تهیه گردیده است، در اختیار پژوهشگران این حوزه قرار می گیرد. امید است تا برای دوستانی که در این زمینه به فهرست منابع جهت پژوهش نیازمند اند، مفید واقع گردد.

1.       آلن، ادوارد، نظم معماری/ كاربردهای ساختمان، ترجمه كیومرث زنده دل، نشر چكامه، تهران، 1376.

 2.       احمدیان تازه محله، كاوه، آشنایی با اصول طراحی روشنایی، نشر طراح، تهران، 1385

 3.       احمدیان تازه محل، كاوه، اصول طراحی روشنایی در شهر، مجموعه مقالات نخستین همایش نورپردازی در شهر، تهران، 1387.

 4.       اسمیت، ن. ا.، «اصول طراحی روشنایی از دیدگاه ایمنی و بهداشت»، مترجم كاوه احمدیان تازه محله، نشر طراح، تهران، 1386.

 5.       امرایی، مهدی، «ارسی، پنجره‌های رو به نور»، انتشارات سمت، تهران، 1383.

 6.       اوانز، بنجامین اچ.، نور روز در معماری، ترجمه شهرام پوردیهیمی، پوری عدل طباطبائی، نشر نخستین، تهران، 1379.

 7.       بدیعی، ربیع، «جغرافیای مفصل ایران»، جلد اول، مؤسسه اقبال، تهران، 1367.

 8.    بیر، آن. آر. و كاترین هیگینز، «برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین»، ترجمه سید حسین بحرینی و كیوان كریمی، انتشارات دانشگاه تهران، 1381.

 9.       بلت، فرانك ج.، «فیزیك پایه، جلد چهارم، نور و فیزیك نیوتن»، جلد چهارم، ترجمه ناصر مقبلی، انتشارات فاطمی، تهران، 1379.

 10.   بهادری نژاد، مهدی، علیرضا دهقانی، «بادگیر شاهكار مهندسی ایران»، یزدا، تهران، 1387

 11.  پوردیهیمی، شهرام، «تأثیر سایه‌سازها بر كسب انرژی گرمایی»، نشریه صفه شماره 4-3، دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1370.

 12.  پوردیهیمی، شهرام، «اصول انتقال حرارت»، نشریه صفه شماره 10-9، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1372.

 13.   پیرنیا، محمد کریم، « معماری اسلامی ایران»، تدوین غلامحسین معماریان، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1371.

 14.   پیرنیا، محمد کریم، «در و پنجره در معماری ایران»، باستان شناسی و هنر ایران، شماره 2، 1348.

 15.   توسلی، محمود، «ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشك ایران»، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1360.

 16.   ثقفی، محمود، «انرژی‌های تجدید پذیر نوین»، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1382.

 17.   جعفرپور، ابراهیم، «اقلیم شناسی»، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1367.

 18.    حامی، احمد، «مصالح ساختمان»، دانشکده پلی تکنیک تهران، تهران، 1358.

 19.  تكاپومنش، شیده، افشین شاهین، «طراحی دانشكده معماری و هنر بوشهر با رویكرد به معماری بومی»، مجموعه مقالات سمینار زندگی در بیابان، الجزایر، سپتامبر 2006.

 20.   سلطان زاده، حسین، پنجره‌های قدیمی تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران، 1375

 21.  رازجویان، محمود، معماری مناسب آب و هوای بستان، از مجموعه بازسازی مناطق جنگ‌زده دشت آزادگان / بستان، دفتر فنی دانشكده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1363.

 22.   رازجویان، محمود، آسایشبه وسیله معماری همساز با اقلیم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1367.

 23.  رازجویان، محمود، «تقویم نیاز به سایه و آفتاب در شهرهای ایران»، نشریه صفه شماره 2، دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1370.

 24.    رازجویان، محمود، آسایش در پناه باد، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1379.

 25.   ریاضی‌، جمشید، «اقلیم‌ و آسایش‌ در ساختمان‌»، مركز تحقیقات‌ ساختمان‌ و مسكن‌، تهران‌، 1356.

 26.   ریاضی‌، جمشید، «اتلاف حرارت و میعان در ساختمانهای متداول»، مركز تحقیقات‌ ساختمان‌ و مسكن‌، تهران‌، 1369.

 27.  ریاضی‌، جمشید، حسین اسلامی، «عملکرد عایقکاری حرارتی در ساختمان و بهینه سازی آن»، مركز تحقیقات‌ ساختمان‌ و مسكن‌، تهران‌، 1369.

 28.   زمرشیدی، حسین، «معماری ایران، اجرای ساختمان با مصالح سنتی»، انتشارات زمرد، بی جا، 1374.

 29.  سازمان برنامه و بودجه، نشریه شماه 55، «مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی»، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی، سازمان برنامه و بودجه، تهران، 1373.

 30.  شكیبامنش، امیر و مهشید قربانیان، «تنظیم شرایط محیطی، جلد دوم (اصول و مبانی اقلیم شناسی)»، انتشارات طحان، تهران، 1384.

 31.   صمیمی، جلال، «انرژی خورشیدی برای ایران»، مجله فیزیک، تهران، 1364.

 32.  صنعتی، لیلا، «پنجره و خورشید، اصول طراحی پنجره بر اساس تنظیم نور و سایه»، پایان نامه كارشناسی ارشد معماری، دانشكده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1385.

 33.  طاهباز، منصوره، «خورشید و جهت‌گیری ساختمان»، دفتر فنی آموزشی پژوهشی دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1361.

 34.  طاهباز، منصوره، آسایش در فضاهای باز و معابر، پایان نامه فوق‌لیسانس، دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1369.

 35.  طاهباز، منصوره، «تعیین سرعت باد در بافتهای شهری»، نشریه صفه شماره 4-3، دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1370.

 36.  طاهباز، منصوره، «تأثیر کج باران بر نمای ساختمان»، نشریه صفه شماره 18-17، دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1374.

 37.  طاهباز، منصوره، «روش شناسایی خرد اقلیم برای معماران»، طرح تحقیاتی، مركز اسناد و تحقیقات دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1377.

 38.  طاهباز، منصوره، شهربانو جلیلیان، «مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی، جلد اول: اقلیم و ویژگیهای ساختمانی»، سازمان برنامه و بودجه، تهران، 1377.

 39.   طاهباز، منصوره، «بررسی مساجد سنتی ایران از نظر همسازی با شرایط اقلیمی و ضوابط طراحی مساجد همساز با اقلیم»، مقاله درس تاریخ ادیان، دوره دکترای معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1379.

 40.  طاهباز، منصوره، «قاب هُرم/ شیدی پنجره»، مجموعه مقالات سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، تهران، بهمن 1382.

 41.    طاهباز، منصوره، «قاب هُرم/ شیدی پنجره»، پایان نامه دكترای معماری، دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1383.

 42.    طاهباز، منصوره و شهربانو جلیلیان، « نقش جداره‌های ساختمان در تأمین آسایش حرارتی ساكنین و كاهش مصرف انرژی‌های فسیلی»، مجموعه مقالات چهارمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، تهران، اسفند 1383.

 43.       طاهباز، منصوره، «طراحی سایه در فضای باز»، نشریه هنرهای زیبا، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، 1386.

 44.    طاهباز، منصوره، شهربانو جلیلیان، «اصول طراحی همساز با اقلیم در ایران با رویكرد به معماری مسجد»، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1387.

 45.    طاهباز، منصوره، شهربانو جلیلیان، «صرفه‌جویی انرژی در مسكن روستایی، استان اردبیل»، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، تهران، 1383.

 46.    طاهباز، منصوره، شهربانو جلیلیان، «صرفه‌جویی انرژی در مسكن روستایی، استان سمنان»، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، تهران، 1383.

47.    طاهباز، منصوره، شهربانو جلیلیان، «صرفه‌جویی انرژی در مسكن روستایی، استان گیلان»، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، تهران، 1383.

 48.    طاهباز، منصوره، شهربانو جلیلیان، «اصول طراحی مسكن همساز با اقلیم در شهرهای گرگان و گنبد»، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان گلستان، تهران، 1386.

 49.    عمادیان رضوی، سیده زینب، ارزیابی عملكرد حرارتی جداره‌های خارجی، درساختمان‌های مسكونی  اقلیم گرم و خشك، نمونه شهر یزد، پایان‌نامه كارشناسی ارشد معماری، دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1385.

 50.   علیجانی، بهلول، محمد رضا كاویانی، «مبانی آب و هوا شناسی»، انتشارات سمت، تهران، 1373.

 51.    صنعتی، لیلا، «پنجره و خورشید، اصول طراحی پنجره بر اساس نور و سایه»، پایان‌نامه كارشناسی ارشد معماری، دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1385.

 52.       فرجی، اسماعیل، «هوا و اقلیم شناسی»، انتشارات دانشگاه هوایی نهاجا، تهران، 1374.

 53.    فرخزاد، محمد، «جریان انتقال ناپایدار حرارتی در جداره‌ها»، درس ویژه یك، گروه دكترای معماری، دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1384.

 54.       فلاح‌فر، سعید، «فرهنگ واژه‌های معماری سنتی ایران»، چاپ كامیاب، تهران، 1379.

 55.       قائمی، هوشنگ، «مبانی هواشناسی»، انتشارات دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی)، تهران، 1357.

 56.       قبادیان، حمید، «بررسی اقلیمی ابنیه‌ سنتی ایران»، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1373.

 57.       كاویانی، محمدرضا، «میكروكلیماتولوژی»، انتشارات سمت، تهران، 1380.

 58.    کاویانی، محمد رضا، «بررسی اقلیمی پدیده شرجی در سواحل و مناطق جنوب کشور»، نشریه جغرافی دانان ایران، تهران، 1360.

 59.       كسمایی‌، مرتضی‌، «پهنه بندی اقلیمی‌ ایران»‌، مركز تحقیقات‌ ساختمان‌ و مسكن‌، تهران‌، 1372.

 60.   كسمایی، مرتضی، «اقلیم و معماری»، نشر خاك، اصفهان، 1382.

 61.   كنسبرگر،‌ ا. اچ. و دیگران، راهنمای طراحی اقلیمی، ترجمه مرتضی كسمایی، مركز تحقیقات ساختمان و مسكن، تهران، 1368.

 62.   گاندمر، ژ.، آ. گیو، «تأثیر باد در شكل‌گیری فضاهای شهری»، ترجمه فیروز جناب، مهندسین مشاور نوی، تهران، 1373.

 63.   لكنر، نوبرت، «گرمایش، سرمایش، روشنایی»، ترجمه علی كی نژاد و رحمان آذری، دانشگاه هنر تبریز، 1385.

 64.  مسترز و برانت، «پیش بینی عمر مفید مصالح و اجزاء ساختمان»، ترجمه مهرآسا خانپور، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، 1369.

 65.   مك كارتی، بتل، «بادخان، ملاحظات كالبدی باد در ساختمان»، ترجمه محمد احمدی نژاد، نشر خاك، اصفهان، 1381.

 66.   مور، فولر، «سیستم‌های كنترل محیط زیست (تنظیم شرایط محیطی در ساختمان)»،  ترجمه علی كی‌نژاد و رحمان آذری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 1382.

 67.  واتسون ـ دانلد، لب ـ كنت، «طراحی اقلیمی، اصول نظری و اجرایی كاربرد انرژی در ساختمان»، ترجمه وحید قبادیان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1372.

 68.   هالتون، فرانسس، «از مجموعه دنیای نامرئی، حواس پنجگانه»، ترجمه محمود سالك و زهرا آذرنوش، رسالت قلم، تهران، 1383.

 69.   هنربخش، حسن، «اصول انتقال حرارت»، هنرسرای عالی، تهران، 1348.

 70- بسه دیگه بابا. کافیه.


مطالب مشابه :


سایت خرید اینترنتی بلیط عدل از مبداء اصفهان ، کرمان ، یزد ، ساری و ....

شرکت مسافربری عدل اصفهان جی - پایانه جی - سایت خرید اینترنتی بلیط عدل از مبداء اصفهان ، کرمان
شرکت مسافربری عدل اصفهان جی ترمینال جی

شرکت مسافربری عدل اصفهان جی عدل صفه اصفهان : 5 - 36732804 - 031. پیامک پیشنهادات و انتقادات عدل
مجموعه سایتهای خرید اینترنتی بلیط اتوبوس از شرکت های عدل کشور

شرکت مسافربری عدل اصفهان جی - پایانه جی - مجموعه سایتهای خرید اینترنتی بلیط اتوبوس از شرکت
راهنمای خرید اینترنتی بلیط عدل

شرکت مسافربری عدل اصفهان جی همسفراصفهان همسفریزد هسفر پایانه جی همسفرپایانه جی کاوه صفه
خرید بلیط اتوبوس با تلفن همراه از شرکت عدل کاوه

شرکت مسافربری عدل اصفهان جی - پایانه جی - خرید بلیط اتوبوس با تلفن همراه از شرکت عدل کاوه
درب‌كوشك

اصــفــهــان عدل دانشگاه اصفهان . و دو طرف آن را نيز صفه مانند با ستونهاي
چهارمین نشست وبلاگ نویسان حوزه سردفتری کشور - اصفهان

دفتر اسناد رسمي 377 سميرم اصفهان و سايت عدل نويس" که تفریحی صفه و سپس پل
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان فرهنگی صفه واقع در پارک عدل / آرامش و امنیت
فهرست منابع اقلیم و معماری

نور روز در معماری، ترجمه شهرام پوردیهیمی، پوری عدل نشریه صفه شماره 4-3 اصفهان. باشگاه
برچسب :