نمونه سوال تاریخ سوم راهنمایی نوبت اول86 و 87 و 88 و 89

     

 بسمه تعالي     آزمون: تاريخ  پايه : سوم راهنمايي     مدرسه:.............

 نام ونام خانوادگي.........................        مدّت:50دقيقه  تاريخ امتحان:

                                                              تعداد صفحه:۲  ص1

 1   گزينه مورد نظررا باعلامت  ضربدر مشخص كنيد: 

الف)آيا كشور ما ايران درجنگ جهاني اول مورد تجاوز بيگانگان قرار گرفت؟بلي    خير                                                                                                                                                                                                                                         

 ب)ناصرالملك تهديدروسهارامبني براخراج مستشاران ازايران پذيرفت.ص       غ                              

  ج)كريم خان زند به جاي عنوان پادشاه خود را چه ناميد؟                                                  

  الف)اعتمادالدوله    ب)وكيل الرعايا       ج)نايب الدوله      د)نايب السلطنه                 

  د)عهدنامه پاريس ميان كدام كشورها بسته شد؟                                                               

 الف)ايران-امريكا    ب)ايران-فرانسه     ج)ايران-انگلستان  د)ايران-روسيه             

  ه)جنگهاي ايران وروسيه درزمان كدام پادشاه  اتفاق افتاد؟                                               

   الف)فتحعلي شاه    ب)لطفعلي خان    ج)آقامحمدخان    د)كريم خان

ن)فتواي لغوقرارداد توتون وتنباكوراچه كسي صادركردواستعمال آن رارسما حرام اعلام كرد؟  

      الف)ميرزاحسن آشتياني                  ب)حاج ملاعلي كني         

        ج)آيت الله ميرزاي شيرازي                د)ميرزارضاكرماني

  و)فرمان مشروطيت توسط كدام پادشاه قاجار صادر شد؟                                                   

       الف)محمدعلي شاه     ب)احمدشاه    

         ج)محمدشاه              د)مظفرالدين شاه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2 - مهمترين طرفداران صفويان هفت طايفه ترك به نام..................بودند.                    

3 -پس ازقرون وسطي دوره تازه اي درتاريخ اروپا پديدآمدكه به ..............معروف است.               

 4 -هسته اوليه قدرت قاجاريه در...................پايه ريزي شد

 ۵ -درزمان فتحعلي شاه ......................در فرانسه حكومت مي كرد.                            

  6 -طبق قرارداد ..........................شهرهاي باكو و گنجه به روسيه واگذار شد.                

  7 -درآغاز انقلاب مشروطه مهم ترين خواسته مردم تاسيس...................... بود.         

  8 -روسيه و انگلستان وفرانسه درجنگ جهاني اول جزؤ كشورهاي............... بودند.                 

 9 -پس ازفتح دهلي پادشاه هندجواهرات گرانبهاي بسياري ازجمله الماسهاي...................

     و.........................راتقديم نادر نمود.                                                                        

 10درزمان محمدشاه حكومتهاي استعمارگر براي ايجاد تفرقه ميان مسلمانان

   مذهب هاي دروغين........................... و ............................ را بوجود آوردند.                                   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ۱۱ - اولين كشورهاي استعمارگر را نام ببريد؟                                                                  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  12 - علت شكست ايرانيان در جنگ چالدران چه بود؟                                                          

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  13 - تعهدات ايران و انگليس در عهدنامه مفصل چه بود؟                                                     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 14- دو مورد از اقدامات مهم اميركبير را نام ببريد؟                                                              

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15 -مردم قهرمان تبريز در انقلاب مشروطيت به رهبري چه كساني دست به قيام زدند؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 16-  دلايل مخالفت روسيه با انقلاب مشروطيت چه بود؟( يك مورد كافي است)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۱۷-  پيش از شروع جنگ جهاني اول اختلاف اصلي كشورهاي اروپايي بر سرچه چيزهاي بود؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  18- چه عواملي موجب رونق تجارت در دوره صفويان گرديد؟( سه مورد كافي است)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19-   آثار وبناهاي مهم تاريخي دوره زنديه را نام ببريد؟(سه مورد) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 20-  سه تن از آزاديخواهان ومبارزان استقلال طلب در زمان احمد شاه را نام ببريد؟(سه مورد)

 

   بسمه تعالی    آزمون: تاریــــــــخ  پایه : ســـوّم راهــــــنمایی   مدرسه :

   نام ونام خانوادگی ......................... کلاس .................. مدّت : 50 دقیقـه

                                                                 تعداد صفحه : 2           ص1

 

ردیف           « در جهان نتوان اگر مردانه زیست                   همچو مردان جان سپردن زندگی است   ( اقبال ) »              بارم

بسمه تعالی                     

امتحان تاريخ پايه سوم راهنمايي نوبت اول    دي ماه 86      وقت : 45دقيقه

نام ونام خانوادگي : ...............................              

1- مهم ترين فتح نادرفتح بخارا بود .            ص             غ                                                                                                                                                                                                                                                                     

 2-جنگ ها ن ايران وروسيه درزمان محمد شاه اتفاق افتاد .         ص             غ

3- امتياز رويتر با مخالفت شد يد كدام روحاني مبارز روبه رو شد ؟

1) ميرزاي شيرازي       2) ميرزا حسن آشتياني       

 3) حاج ملا علي كني    4) میرزا رضا کرمانی                                                                                                                                             

4- عهدنامه مفصل بين چه كشورهايي به امضا ء رسيد ؟

1) روسيه – انگلستان     2) ايران- روسيه      3) ايران- انگليس   4) ایران - فرانسه

5- مشهورترين پادشاه صفوي .......................  بود .                                                                                                                                                                                                                                                                           1نمره

6- جنگ مهمان دوست بين نادرو................درگرفت.

7- دو اقدام مهم امیرکبیر را نام ببرید؟

 .....................................................................................................................

 8-  در قرارداد ترکمانچای چه قسمتهایی از خاک ایران به روسیه واگذار شد؟

 9- رهبران روحاني انقلاب مشروطيت ايران رانام ببريد .   1) ................ 2) ...................      

10- دواقدام  مهم شاه اسماعيل صفوي را بيان كنيد  .                                                                                                           

1) .............................................................  2) .......................................................

11- درباره كريم خان زند به سئوالات مربوطه پاسخ دهيد : 1) كدام سلسله را تأسیس کرد؟ ...........                       

2)  كدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟ ..............  3) به جاي (پادشاه) خودراچه ناميد؟ ..................

12-عوامل رونق تجارت دردوره صفويه رابنويسيد . (4 مورد)  .............................................                                                                                                                                                                                                                                                                        ...................................................................................................................................

13- دلايل ضعف وسقوط حكومت صفويان رابنويسيد .(دومورد) 1) ...................................................

2) ....................................................................

14- منظور از ( انقلاب صنعتي) دراروپا چيست ؟                                                                       

15- درآغازانقلاب مشروطه مهم خواسته مردم چه بود ؟ ................................................................      


16- مردم قهرمان تبريزبه رهبري چه كساني برعليه استبداد قيام كردند؟ 1) ......................2) ................

17- چراروسيه با انقلاب مشروطه ايران مخالف بود ؟(2مورد )                                                                                                                                                 ...............................................................................................................................   .

18- كدام گزينه ي سمت راست وسمت چپ باهم ارتباط دارند ؟ (با كشيدن يك فلاش آنها رامشخص كنيد)

              امتيازرويتر                                             قيام مردم تبريز

                                                                                                                                                                                                                                                                   

            قراردادپاريس                                           اداره گمرگ

 

  علماي نجف                                              استقلال افغانستان

 

   بهائيگري                                               ميرزا حسينعلي نوري

بسمه تعالی آزمون : تاریــــخ     پایه: سوّم راهنمایی         مدرسه :

 نام و نام خانوادگی .......................... کلاس سوّم (..........) مدّت : 50دقیقه           تاریخ امتحان: 22/10/89

 شماره داوطلب ..............        تعدادصفحه: ۲      ص۱                                                                     تعداد صفحه: 2         ص1

 

       ردیف                               (( در جهان نتوان اگر مردانه زیست    همچو مردان جان سپردن زندگیست . (اقبال) ))                                   بارم

         1     یکی از دلایل تفرقه شدید در میان مردم ایران پس از انقراض تیموریان اختلافات مذهبی بود. ص   غ             5/.

       2     پایتخت افشاریه چه نام داشت؟                                                                                                 5/.

              الف) ابیورد          ب) مهماندوست            ج) مشهد            د) دشت مغان      

       3    در دوره  قرون جدید اروپا با توطئه کدام کشور، دولت مسلمان عثمانی که تا قرن هجدهم قدرتی مهمّ در آسیا و اروپا محسوب می شد، ضعیف شد؟     5/.

               الف) اسپانیا          ب) پرتغال           ج) فرانسه          د) انگلیس

       4      آقامحمّدخان کجا را پایتخت خویش قرار داد؟                                                                              5/.

              الف) تهران        ب) استرآباد(گرگان)          ج) کرمان         د) شیراز

        5     حکومت های استعمارگر برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان مذهب های دروغین را در زمان کدام پادشاه قاجار بوجود آوردند؟             5/.

                  الف) محمّدعلی شاه    ب) ناصرالدین شاه   ج) فتحعلی شاه     د) محمّد شاه

       6     قرارداد پاریس میان کدام کشورها بسته شد؟                                                                               5/.

               الف) ایران- فرانسه    ب) ایران- انگلستان    ج) روسیه- ایران    د) افغانستان- ایران

      

       7     در زمان شاه اسماعیل جنگ ....................... صورت گرفت.                                                      5/.

       8     نام قدیم بندرعباس ......................... بود.                                                                                5/.

       9    افغانها به رهبری یکی از رؤسای خود به نام ........................ و در زمان ......................... پادشاه صفوی دست به شورش زدند.  1

      10   بنیان نیروی نظامی صفویان تا زمان شاه عباس و قبل از تشکیل نیروی منظّم بر ........................ بود.   5/.

         11   در تاریخ اروپا از جمله کسانی که مخالف سلطه کلیسا و پاپ بود و دست به اعتراض زد ، .................................. نام داشت.        5/.

        12   در زمان فتحعلی شاه ............................... در فرانسه حکومت می کرد.                                        5/.

         13   از کارهای مهمّ امیرکبیر ایجاد مدرسه .......................... و انتشار روزنامه ..........................بود.     1

       14     در آغاز انقلاب مشروطه مهمّ ترین خواسته مردم ............................................................. بود.                          1

     

       15      دو تا از اقدامات مهمّ شاه اسماعیل را نام ببرید؟ 1ـ .............................................................................................   1                                                                                                            

                  2ـ ............................................................................................                              

        16    چه عواملی سبب رونق تجارت در دوره صفویان گردید؟ 1 ........................................... 2.......................................    1

                       3.................................................................... 4.....................................................................................                                                                                     

        17     علّت لشکرکشی نادر به هند چه بود ؟  و نتیجه آن چه شد؟ ...............................................................................   5/1

                     .......................................................................................................................................................................................

                    ........................................................................................................................................................................................                                                                       

        18    تلاش اصلی کریم خان چه بود؟ ..............................................................................................................................     1

         19   منظور از انقلاب صنعتی چیست؟............................................................................................................................   1

                    .......................................................................................................................................................................................

 

        20    تعهدات ایران و انگلیس در عهدنامه مفصّل چه بود؟ .....................................................................................................    1

                      ............................................................................................................................................................................................................

                  

      21    دو عهدنامه ننگینی که در زمان فتحعلیشاه با روسیه منعقد شد را نام ببرید؟ 1ـ ...................... 2 ـ ..........................  1

 

       22    میرزا رضا کرمانی که بود و چه کرد؟  ..............................................................................................................................   1

                       ...........................................................................................................................................................  

      23     دو تن از رهبران نهضت مشروطیّت ایران را نام ببرید؟ ..................................................................................... 1                                                                        

      24     دلایل مخالفت روسیه با انقلاب مشروطیّت را بنویسید؟ (یک مورد)                                                 1

                ..................................................................................................................................................................................

  

         25    نیروهای فاتح تهران پس از پیروزی در بهارستان چه اقداماتی انجام دادند؟                                        1

                     1 ....................................................................................................................................................................................

                    2 ...................................................................................................................................................................................     نمره به عدد      حــــــــــــروف

   پیـــــروز و کامـــیاب باشــــید

بسمه تعالی    آزمون : تاریــــــــخ         پایه: سوّم راهنمایی    مدرسه :

نام و نام خانوادگی ..............................                   مدّت : 50دقیقه                   تاریخ امتحان:       /10/89                                       

       1    شاه اسماعیل با رسمی کردن مذهب شیعه و سرکوبی مخالفان حکومتی قوی بوجود آورد. ص   غ                      5/.   

      2    شورش افغانها به رهبری محمود در زمان کدام پادشاه صفوی صورت گرفت ؟                                                           5/.

              الف ) شاه اسماعیل          ب) شاه عباس          ج) شاه سلطان حسین         د) شاه تهماسب

      3     نادر در کجا اشرف افغان را شکست داد؟                                                                                                         5/.

               الف) دشت مغان      ب) مهماندوست دامغان       ج) ابیورد خراسان          د) مورچه خورت اصفهان

     4     قرون جدید شامل چه زمانی از تاریخ اروپاست؟                                                                                                 5/.

           الف) از قرن 15 تا 18 میلادی  ب) از قرن 5 تا 15 میلادی  ج) از قرن 10 تا 15 میلادی  د) از قرن 5 تا 10 میلادی

      5    کدامیک از موارد زیر جزء تحولات سیاسی – اجتماعی قرون جدید نیست؟                                                               5/.

              الف) استقلال امریکا    ب) انقلاب کبیر فرانسه    ج) تضعیف دولت عثمانی    د) انقلاب صنعتی   

      6    هسته اولیه قدرت قاجاریه در کجا پایه ریزی شد؟                                                                         5/.

             الف) قزوین         ب) کرمان         ج) استرآباد(گرگان)         د) تهران

      7    عهدنامه مفصّل میان کدام کشورها بسته شد؟                                                                                                    5/.

              الف) ایران ـ انگلستان         ب) فرانسه ـ ایران        ج) ایران ـ روسیه            د) ایران ـ هند

      8    چه کسی ناصرالدین شاه را یک روز قبل از آغاز جشن های پنجاهمین سال سلطنتش به قتل رسانید؟                              5/.

           الف) میرزا حسن آشتیانی   ب) میرزا رضا کرمانی    ج) سیدجمال الدین اسد آبادی    د) شیخ مرتضی انصاری

      9    فرمان مشروطیت بدستور کدام شاه قاجار صادر شد؟                                                                                          5/.

             الف) مظفرالدین شاه             ب) ناصرالدین شاه              ج) احمدشاه             د) محمّدعلی شاه 

     10   جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

          الف) مهمّ ترین طرفداران صفویان هفت طایفه ترک بودند که به ............................ معروف شدند.                           5/.

            ب) یکی از وقایع مهمّ زمان شاه عباس جنگ با استعمارگران ..................... بود.                               5/.

            ج) مهمّ ترین کارخانه های ایران در دوره ی صفویان ......................... و ........................ بود.         1

            د) پس از فتح دهلی پادشاه هند جواهرات گرانبهای بسیاری از جمله الماس های .............................. و ............................ را    1

                   تقدیم نادر نمود.                                                                                                                                    

       خ ) کریم خان شهر ...................... را پایتخت خویش قرار داد و بجای عنوان پادشاه لقب ........................... را برای 5/1

                خود برگزید و سلسله ........................ را تأسیس کرد.

               ژ ) به موجب عهدنامه گلستان شهرهای  .................... و .................... به روسیه واگذار شد.                                1

             چ ) در زمان فتحعلی شاه ............................. در فرانسه حکومت می کرد.                                    5/.

                  پ ) جنگ های ایران و روسیه در زمان ............................... پادشاه قاجاریه صورت گرفت.                                  5/.

            هـ ) درآغاز انقلاب مشروطه مهمّ ترین خواسته ی مردم تأسیس ........................... برای رسیدگی به شکایات مردم بود. 5/.

                  ن) از مهمّ ترین اقدامات امیرکبیر ایجاد مدرسه .................................. و انتشار روزنامه ............................... بود.  1

           ی) مردم قهرمان تبریز در انقلاب مشروطیت به رهبری ................... و ...................دست به نبردهای دلاورانه برضد استبداد زدند. 

       11   علّت شکست ایرانیان در جنگ چالدران چه بود؟ ......................................................................................................   1

                ..........................................................................................................................................................................

       12   دانشمندان بزرگ عصر صفوی را نام ببرید؟ 1.......................2........................3........................4.................... 1

                

       13    اولیّن کشورهای استعمارگر را نام ببرید؟..................... 2 ـ .....................                              1

     

       14     قرارداد پاریس درباره ی چه موضوعی بود؟ توضیح دهید؟ ..............................................................................  5/1

               ...........................................................................................................................................................

 

      15   دو تن از رهبران روحانی نهضت مشروطیت ایران را نام ببرید؟1..............................................  1

     

       16    مجلس به پیشنهاد شیخ فضل الله نوری چه مادّه ای بر متمّم قانون اساسی افزود؟                                                      1

               .........................................................................................................................................................

                    پیـــــروز و کامـــیاب باشــــید                                                                                                                      


مطالب مشابه :


تبريك سال تحصيلي 91-90

مدرسه راهنمایی شهید دکتر بهشتی مراغه - تبريك سال تحصيلي 91-90 - علمی و آموزشی
تعطیلي روز چهارشنبه و پنجشنبه

مدرسه راهنمایی شهید دکتر بهشتی مراغه - تعطیلي روز چهارشنبه و پنجشنبه - علمی و آموزشی
نمونه سوال تاریخ سوم راهنمایی نوبت اول86 و 87 و 88 و 89

گروه علوم اجتماعی راهنمایی مراغه پسرانه شهید دکتر بهشتی مراغه. ایجاد مدرسه
افتخارات کسب شده توسط فرهنگیان و دانش آموزان آموزش و پرورش مراغه در سال 90-89

آموزش و پرورش مراغه در جذب خیرن مدرسه های تیز هوشان شهید بهشتی مراغه
سمپاد

راهنمایی و دبیرستان شهید بهشتی مراغه ; (شهید افشار) مدرسه راهنمایی فرزانگان 3 تهران ;
مدارس نمونه دولتی استان آذربایجانشرقی

این وبلاگ برای خبر رسانی در مورد مدرسه و ارتباط بیشتر اولیا و مراغه . پسرانه خ ش بهشتی
برچسب :