بازی های کلاسی

بازی های کلاسی 

 با آمدن فصل سرما در مدارسی که سالن ورزشی موجود نیست زنگ ورزش به کلاس یا نماز خانه منتقل می شود برای استفاده همکاران ابتدایی تعداد بازی کلاس جمع آوری کرده ام امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد.

readingfekpic13.gif

۱- نام بازی: دوچرخه سواری

 اهداف پرورشی: استقامت و بردباری و تقویت عضلات ران و شکم و کتف .

ابزارلازم:میزهاي کلاس

سن بازیکنان : 9تا 13 سال

شکل بندي:دلخواه

شرح بازی: تعدادی از دانش آموزان در فواصل بین میزهای کلاس قرار می گیرند و پس از فرمان مربی دست خود را بر روی طرفین دو میز کناری می گذارند و پاها را از زمین باند کرده و حرکتی شبیه پا زدن دوچرخه سوار را تقلید می نمایند. دربین افراد مزبور شخصی که استقامت و بردباری بیشتری از خود نشان دهد و از سایر افراد بیشتر پا بزند برنده خواهد بود . بازی دوچرخه سوار را می توان در گروههای مختلف اجرا کرد و نفر نهایی کلاس را از طریق رقابت بین نفرات اول گروهها مشخص کرد .

۲-نام بازی: قایق بادی

اهداف پرورشی: استقامت و افزایش حجم دستگاه تنفسی

ابزارلازم:قایق کاغذي یاتوپ پینگ پنگ یاهرشی دیگر

سن بازیکنان: 8تا 18 سال

شکل بندي:به شکل اطراف میز

شرح بازی: مربی بر روی میز تحریر یک قایق کاغذی قرار می دهد و از دانش آموزانی که پیرامون آن قرار گرفته اند می خواهد که با فوت کردن قایق را بسوی منطقه دیگران برانند. دانش آموزان همزمان با اینکه قایق را از خود دورمی کنند ضمنا مانع از آن می شوند که از منطقه آنها به پایین سقوط کند. سقوط قایق از هرمنطقه منجر به خارج شدن شخص مربوطه می گردد. بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند تا نفر نهایی هرگروه مشخص گردد. با رقابت بین نفرات اول گروهها بازیکن ممتاز کلاس شناخته خواهد شد. مربی می تواند به جای استفاده از قایق کاغذی از اشیای دیگری مانند توپ پینگ پنگ استفاده کند.

۳- نام بازي:انداختن توپ به سبد

هدف: دقت وتمر کزحواس ، هماهنگی چشم بادست

ابزارلازم : به تعدا گروه ها سبد وتوپ یاحلقه پلاستیکی

سن بازیکنان: 7تا 18 سال

شکل بندي:به صورت خطی

شرح بازي:دانش آموزان بصورت گروههاي چهار یا شش نفر تقسیم میکنیم .درکنار دیوار دو عدد سبد قرار داده از گروهها می خواهیم که توپ ها را داخل سبد بیندازند. هرگروهی که بیشترین توپ را داخل سبد بیندازد تشویق وبرنده محسوب می شود . بعد گروههاي بعدي به همان صورت باز ي را ادامه می دهند.

نکته :می توان به جاي انداختن توپ ازحلقه پلاستیکی هم استفاده کردبه این صورت که حلقه هابه داخل یک میله انداخته شوند.

۴- نام بازی : بلند شدن و نشستن

هدف:تقویت قدرت شناخت وسرعت عکس العمل

ابزارلازم: ماژیک یاهرشی دیگر

سن بازیکنان: 8تا 18 سال

شکل بندي:دلخواه

شرح بازی : به بچه ها گفتم هر وقت شنیدید یک، دست راستتون رو بلند کنید، با شنیدن عدد دو، دست چپتون رو بلند کنید، با شنیدن عدد سه، بلند بشوید و با شنیدن عدد چهار بشینیدکه گه گداری که حواسشون نبود و یا این که ناخودآگاه بعضی ها از جاشون بلند می شوند، این بازی رو اجرا می کنند و بچه ها هم به همدیگه تذکر می دهند که عدد ها رو اشتباه نکنید (چون بین دو ردیف مسابقه می گذریم که کدوم ردیف دیر تر دچار اشتباه میشه.) این از بازی اول بازی دیگری که در بخش نشستن و بلند شدن قرار می گیرد و به صورت رقابتی اجرا گردد، نشستن و بلند شدن با نگاه کردن به ماژیک هستدو ماژیک، یکی در دست راست (آبی) و دیگری در دست چپ(قرمز) گرفتم و به بچه ها گفتم اگه سر ماژیک دست راست رو بلند کردم دستهاتون رو ببرید بالا و اگه سر ماژیک دست راست(آبی) رو پایین آوردم دست هاتون رو بیارید پایین و اگه سر ماژیک دست چپ (قرمز) رو بالا بردم، خودتون بلند بشید و اگه پایین آوردم، بشینیدضمن این که اگه هر دو ماژیک بلند بودند، بچه ها هم باید دستشون رو بالا می گرفتند و هم خودشون در حالت ایستاده باقی می موندند و در این بین در هر ردیف بعضی از بچه ها که دچار اشتباه می شدند و نوعی نشاط در کلاس حاکم می شد

۵- نام بازی: این کار را بکن این کار را نکن

اهداف پرورشی : دقت و هوشیاری و تبعیت از سخنان مربی و بهبود عکس العمل

شرح بازی : در حالیکه دانش آموزان در جای خود نشسته اند معلم یک سری نرمشهای سرعتی ارائه داده و پی در پی الفاظ «این کار را بکن » و یا «این کار را نکن» را بر زبان می آورد. دانش آموزان در زمانیکه لفظ «این کار را بکن» را می شنوند باید از مربی تبعیت کنند و زمانیکه «این کار را نکن» را می شنوند نیاید حرکت را اجرا کنند. در غیر این صورت از بازی خارج می شوند .

۶- نام بازی: رد کردن کیف امدادی

اهداف پرورشی : همکاری و تعاون ، حس رقابت و بهبود سرعت

ابزارلازم:شنی یاکیفی بزرگ توپ مدیسینبال ویاکیسه   

سن بازیکنان :محدودیت سنی ندارد.

شکل بندي:به صورت نیمکت هاي کلاس

شرح بازی: دانش آموزان را به تعداد ردیف نیمکتهای کلاس به چند گروه مساوی تقسیم می کنیم . توپی نسبتا سنگین (مدیسنبال) کیفی بزرگ و یا کیسه ای شنی را به اولین نفرات هرگروه داده و از آنها میخواهیم که با رد کردن شئ مزبور به افراد گروه خود بازی را بصورت امدادی شروع کنند . گروهی که توپ را سریعتر به آخرین نفر خود را برساند یک امتیاز خواهد گرفت . تیمی که در مدت زمان کمتری مجموع امتیازاتش به حد مشخصی برساند به عنوان گروه برنده شناخته خواهد شد .

۷-نام بازی : رد کردن کلاه

اهداف پرورشی : دقت و هوشیاری و بهبود سرعت

ابزارلازم:کلاه یاهرشی دیگرمثل شال گردن

سن بازیکنان:محدودیت سنی ندارد.

شکل بندي:به صورت نیمکت هاي کلاس یابه دلخواه معلم به صورت ایستاده

شرح بازی: مربی کلاهی را بر سر اولین نفر ردیف جلویی کلاس قرار می دهد و از او می خواهد که پس از شروع بازی کلاه را بر سر شخص کناری قرار دهد و ...  پس از گذشتن وقت مشخصی (مثلا 20ثانیه) کلاه بر سر هر بازیکنی باشد او از بازی خارج می شود بازی تا مشخص شدن نفر نهایی ادامه دارد. مربی میتواند به جای اخراج بازیکن از او بخواهد که مثلا 10 شنای پرس انجام دهد.

۸-نام بازی: بچه های گمشده

اهداف پرورشی: دقت و هوشیاری و پرورش تفکر در دانش آموزان

شرح بازی: یکی از دانش آموزان از کلاس خارج می شود و مربی جای چندنفر را تعویض می کند. سپس شخص مزبور به داخل کلاس خوانده می شود تا تغییرات ایجاد شده را دریابد و هریک از دانش آموزان را به محل خود راهنمایی کند. در شکل پیچیده تر بازی مربی تغییراتی در محل اشیا موجود در کلاس و یا لباس بازیکنان و ... ایجاد می کند.

۹-نام بازي:کی صندلی داره

هدف:تقویت چابکی وتمرکزوسرعت عکس العمل

ابزارلازم:تعدادي صندلی

سن بازیکنان: 7تا 18 سال      

شکل بندي:دایره وار

شرح بازی: دراین بازي نیمکت یاصندلی هاي کلاس رابه شکل دا ی ره نزدی ک هم م ی چین یم. تعداددانش آموزان رابه گونه اي انتخاب میکنیم که یک نفربیشترازتعدادصند لی هاباشد.باصداي دست یاگفتن کلمه شروع دانش آموزان شروع به دویدن به دورصندل ی هامی کنندزمانی که صداي دست مجددمعلم شنیده شد دانش آموزان باید سریع روي صندلیها بنشینند هرکس که بدون صندلی بماندازدورمسابقه خارج می شود.باخارج شدن هرفردازدورمسابقه یکی ازصندلی هاهم کم می شودتاجایی که تعدادصندل ی هابه ی ک عددبرسدکه دراین صورت هرکس زودترروي آن صندلی بنشیندبرنده بازي خواهدبود. نکته:براي سخت ترکردن بازي میتوان تعداددانش آموزان را 2یا 3نفربیشترازتعدادصندلی هادرنظرگرفت.

۱۰-نام بازي : خط روي خط

هدف:تقویت قدرت انفجاري عضلات پشت ساق پا

ابزارلازم:گچ ؛سوت

سن بازیکنان :7 تا 18 سال

شکل بندي:به صورت خطی

معلم در کلاس با گچ یک خط راست می کشد وازدانش آموزان می خواهد در یک صف کنار یکدیگر بایستند . بعد پایین خط و بالاي خط و روي خط را براي آنها مشخص می کند . پس از آن به دانش آموزان می گوید اگر یک بار صداي سوت را شنیدید همه به صورت جفت پاروي خط بپرید ، اگر دوبار صداي سوت را شنیدید بالاي خط و اگر سه بار صدا ي سوت را شنیدید ، همه پایین خط بپرید. در دفعات اول معلم یک سوت م ی زند و خودش می گوید روي خط . دو سوت می زند و می گوید بالاي خط و ... پس از چند بار تمرین معلم فقط سوت می زند و بچه ها باید عمل کنند . در مرحله ي آخر بازي معلم سوت ها را به صورت هاي نامرتب به صدا در می آورد و دانش آموزان باید عمل کنند.نکته:براي ایجادتنوع دربازي می توان حرکت جهش رابه صورت لی لی هم انجام داد.

۱۱-نام بازي : حلقه و شانس

هدف: تقویت فاکتورهاي آمادگی جسمانی –افزایش دامنه حرکتی مفصل مچ دست-ایجادنشاط وهیجان

ابزارلازم: گچ ’ توپ پینگ پنگ ’ دانش آموزان

سن بازیکنان: 7تا 13 سال

شکل بندي:به صورت گروه هاي چندنفري

شرح بازی : با استفاده از گچ 5 دایره روي زمین می کشیم . به طوري که دایره ها روي یک خط مستقیم بگیرد و فاصله هاي بین آن ها 20 سانتیمتر باشد . عددها را با اختلاف 5 تا فاصله می نویسیم .سپس دانش آموزان را در گروه هاي 4 نفري تقسیم می کنیم و به ترتیب از هر گروه می خواهیم تا در فاصله ي یک متري پشت حلقه اول قرار بگیرد . بعد توپ را به او می دهیم و او آن را بدون حرکت تمام دست و فقط با حرکت مچ دست درون یکی از دایره ها می اندازد درون هردایره یک قرعه قرارمی دهیم که قرعه هامی توانندبنابه خواست معلم چندحرکت ورزشی یاانجام شیرین کاري باشد. پس از محاسبه ي امتیازها توسط یکی از اعضاي گروه هر گروهی که بالاترین امتیاز را کسب کرده باشد برنده است

۱۲- نام بازی :میوه بازی

هدف :تقویت دقت و سرعت عمل

شرح بازی :در این بازی که بسیار جذاب و خنده آور می باشد بازیکنان به گروه های 3 یا 4 یا 5 نفری تقسیم شده و هر گروه اسم یک میوه را برای خود انتخاب می کند. سپس مربی با شروع بازی اسم هر گروه را صدا میزند اعضای آن گروه باید یکبار بلند شده و دوباره سر جای خود بنشینند . کسانی که نام میوه گروهشان برده شد و بلند نشدند سوخته و از بازی اخراج می شوند همچنین کسانی که اشتباها به جای گروه دیگر از جای خود بلند شوند. آنقدر بازی ادامه پیدا میکند تا یکنفر باقی مانده و باعث برنده شدن گروهش می شود.

نکته : مربی برای هیجان انگیزتر شدن بازی و همچنین خنده دار تر شدن و شادی بچه ها می تواند از واژه هایی شبیه به نام گروه ها استفاده کرده و آنان را به اشتباه بیندازد. به عنوان مثال بجای سیب بگوید بیب ......

این بازی بسته به خلاقیت مربی اگر مهیج انجام شود بسیار محبوب بچه ها بوده و از آن استقبال میکنند. به دلیل خنده و شادی که در خلال بازی وجود دارد.


مطالب مشابه :


لینک ثبت نام آزمون ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی خوزستان

مدرسه شهید بابایی ناحیه 4 اهواز سایت اداره آموزش و پرورش ناحیه 4
بازی های کلاسی

معلمان تربیت بدنی ناحیه 4 اهواز. آخرین مطالب لینک دوستان تماس با ما معرفی سایت.
صبحانه سالم و میان وعده

مدرسه شهید بابایی ناحیه 4 اهواز - صبحانه سالم و میان وعده - m-sb.blogfa.com معرفی سایت.
پوشاک دانش آموزان

مدرسه شهید بابایی ناحیه 4 اهواز - پوشاک دانش آموزان - m-sb.blogfa.com معرفی سایت.
درختکاری اطراف حیاط مدرسه

مدرسه شهید بابایی ناحیه 4 اهواز - درختکاری اطراف حیاط مدرسه - m-sb.blogfa.com معرفی سایت.
گزارش عملکرد سه ماهه سرگروه علوم اجتماعی و اقتصاد ناحیه 4 اهواز

گزارش عملکرد سه ماهه سرگروه علوم اجتماعی و اقتصاد ناحیه 4 اهواز - ناحیه 4 اهواز معرفی سایت.
نصیحت مادر به دختر

دبستان راضیه ناحیه 4 اهواز. راضیه در یک نگاه . امارگیر حرفه ای سایت  [ طراح قالب
برگزاری کلاس تقویتی ریاضی ضمن سال

مدرسه شهید بابایی ناحیه 4 اهواز. m-sb.blogfa.com. آخرین مطالب لینک دوستان تماس با ما معرفی سایت.
تجدید میثاق فرهنگیان ناحیه 4 اهواز با شهیدان

سایت زنده از حرم امام رضا علیه تجدید میثاق فرهنگیان ناحیه 4 اهواز با
تصویرسازی ذهنی (Mental Imagery)

معلمان تربیت بدنی ناحیه 4 اهواز. آخرین مطالب لینک دوستان تماس با ما معرفی سایت.
برچسب :