مشاهیر لُر: دکتر عادل آذر

دکتر عادل آذر متولد  ۱۳۴۵ در شهرستان دهلران استان ایلام است . وی دکتری مدیریت صنعتی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس می باشد.دکتر آذر نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم  بوده و هم اکنون رییس مرکز آمار ایران است.

سوابق اجرایی

عضو هيات امناي دانشگاه تربيت مدرس

عضو كميته علمي پنجمين كنفرانس مجموعه هاي فازي و كاربردهاي آن وزارت علوم، تحقيات و فناوري

عضو كميته برنامه ريزي مديريت علوم اداري و بازرگاني

عضو هيات مميزه دانشگاه تربيت مدرس

عضو كميسيون علمي-راهبردي تحقق چشم انداز ج. ا. ايران مجمع تشخيص مصلحت نظام

عضو انجمن ايراني تحقيق در عمليات

عضو شوراي حمايتي جوانان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

عضو هيات مميزه دانشگاه پيام نور

عضو ستاد نهمين جشنواره شهيد رجايي وزارت امور اقتصادي و دارايي

عضو كميته كار آفريني دانشگاه تربيت مدرس

عضو شوراي برنامه ريزي راهبردي در آموزش عالي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

عضو هيات تحريريه پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران

عضو كميته علمي كنفرانسEROPA

ناظر طرح تحقيقاتي در وزارت علوم، تحقيات و فناوري

ناظر طرح تحقيقاتي در دانشگاه پيام نور

داوري مقاله علمي پژوهشي نشريه دانشكده فني دانشگاه تهران

داوري مقاله علمي پژوهشي فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي وزارت نفت

داوري مقاله علمي پژوهشي فصلنامه شريف دانشگاه صنعتي شريف

داور بيست و پنجمين دوره كتاب سال ايران

مراکز آموزش مديريت دولتي

مدير گروه مديريت دانشگاه تربيت مدرس

عضو كمتيه پژوهشي انتشارات سمت

عضو گروه برنامه ريزي و مديريت نيروي انساني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

رئيس مركز مطالعات مديريت و بهره وري ايران

عضو كميسيون تحول اداري دانشگاه تربيت مدرس

معاون اداري و مالي دانشكده دانشگاه تربيت مدرس

عضو شوراي دانشگاه تربيت مدرس

عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده دانشگاه تربيت مدرس

داور مجلة دانش مديريت وزارت فرهنگ و آموزش عالي

داوري مجلة دانشكده علوم اداري دانشگاه فردوسي وزارت فرهنگ و آموزش عالي

عضو هيأت تحريريه دانشگاه علامه طباطبايي

نماينده مجلس شوراي اسلامي دوره ي هفتم

عضو شوراي تحول اداري وزارت امور قتصاد ي و دارايي

دبير علمي اولين كنگره بين المللي بودجه ريزي عملياتي

هيأت امناء منطقه 2 پژوهشي وزارت علوم، تحقيات و فناوري

عضو هيأت تحريريه مجله مدرس علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس

عضو ناظر در هيات عالي واگذاري سهام مجلس شوراي اسلامي

دبير علمي دومين كنگره بين المللي بودجه ريزي عملياتي

عضو هيأت امناي دانشگاه ايلام

عضو كميته تخصصي علوم انساني هيات مميزه دانشگاه تربيت مدرس

رئيس دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس

رئيس كميسيون بهبود كيفيت مديريت و بهره وري ريا ست جمهوري

عضو كميته تخصصي علوم انساني شانزدهمين دوره جشنواره خوارزمي

عضو كميته تخصصي علوم انساني هفدهمين دوره جشنواره خوارزمي

عضو هيات موسس انجمن مهندسي بهره وري صنعت برق ايران در وزارت نيرو

عضو هيات تحريريه مجله فرهنگ مديريت دانشگاه تهران

سردبير مجله پژوهش هاي مديريت در ايران

مدير گروه مديريت صنعتي دانشگاه امام صادق

رييس مركز آمار ايران

 سوابق علمی-پژوهشی

كتب تاليف شده

1- عادل آذر -منصور مومني ١٣٧٦, آمار و کاربرد آن در مديريت جلد 1 , انتشارات سمت , ايران
2- ١٣٧٨, تحقيق در عمليات (1), دانشگاه پيام نور
3- عادل آذر -منصور مومني ١٣٧٧, آمار و كاربرد آن در مديريت(تحليل آماري) , انتشارات سمت, ايران
4- عادل آذر ١٣٧٩, تحقيق در عمليات (2), دانشگاه پيام نور, ايران
5- عادل آذر ١٣٨٠, تحقيق در عمليات , نشر علوم نوين, ايران
6- عادل آذر- فرجي خورشيدي ١٣٨٢, علم مديريت فازي, مركز مطالعات مديريت و بهروري ايران, ايران
7- عادل آذر- علي شا ئمي ١٣٨٨, مديريت فازي, نشر علوم نوين, ايران
8- دانائي فرد- الواني- عادل آذر ١٣٨٣, روش تحقيق كمي در مديريت, صفار, ايران
9- دانائي فرد- الواني- عادل آذر ١٣٨٣, روش تحقيق كيفي در مديريت, صفار
10- عادل آذر-علي رجب زاده ١٣٨٧, تصميم گيري كاربرد (رويكرد MADM) , نشر قلم, ايران

مقالات داخلي

 1. عادل آذر ١٣٦٩, '- دامهاي آماري در علوم رفتاري ', فصلنامه دانش مديريت – دانشگاه تهران , جلد 4, شماره 11, صفحات
 2. عادل اذر ١٣٦٩, ' کاربرد شبيه سازي در ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري ', – فصلنامه دانش مديريت , جلد 3, شماره 12, صفحات

 3. عادل آذر ١٣٧٠, 'تجزيه و تحليل کيفيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت مديران ', فصلنامه دانشگاه شاهد , شماره 2, صفحات

 4. عادل آذر ١٣٧٠, ' طراحي مدل رياضي ارزيابي طرحهاي حمل و نقل ', – فصلنامه دانش مديريت – دانشگاه تهران , جلد 5, شماره 11, صفحات

 5. عادل آذر ١٣٧١, 'برنامه ريزي آرماني فازي تکنيکي نوين براي برنامه ريزي ', – فصلنامه – دانشگاه شاهد , شماره 4, صفحات

 6. عادل آذر ١٣٧٣, 'مباني تئوريک طراحي آزمايشات در تحليل ريسک (مدلي چند معياره', فصلنامه مديريت مالي – دانشگاه تهران , جلد 3, شماره 5, صفحات

 7. عادل آذر ١٣٧٣, ' تبيين آماري فرضيات درعلوم رفتاري و مديريت ', فصلنامه دانش مديريت – دانشگاه تهران , جلد 6, شماره 2, صفحات

 8. عادل آذر ١٣٧٣, 'مباني تئوريك طراحي آزمايشات در تجزيه و تحليل سود', تحقيقات مالي, شماره 5و6, صفحات

 9. عادل آذر - عزيزاله معمارياني ١٣٧٣, 'برنامه ريزي شولاتكنيكي نوين براي برنامه ريزان', مجلة علمي پژوهشي دانشور, شماره 5و6, صفحات

 10. عادل آذر - ميرمهدي سيداصفهاني ١٣٧٤, 'رويكردهاي رياضي در تنظيم بودجه', دانش مديريت, شماره 31و32, صفحات

 11. عادل آذر ١٣٧۵, 'طراحي مدل رياضي برنامه ريزي هزينه در سازمانهاي دولتي', فصلنامه فصلنامه دانش مديريت, شماره 35و36, صفحات

 12. عادل آذر - مهران فرازمند ١٣٧۵, '- طراحي مدل بهره برداري از سد کرخه با افراز فازي', فصلنامه علمي – پژوهشي مدرس – دانشگاه تربيت مدرس, جلد 2, شماره 2, صفحات

 13. عادل آذر - ميرمهدي سيداصفهاني ١٣٧٦, 'طراحي مدل رياضي بودجه', مجله علمي پژوهشي مدرس, شماره 2, صفحات

 14. عادل آذر - شعبان الهي ١٣٧٧, 'منطق فازي رويكردي نوين به مديريت', مجله علمي پژوهشي مدرس, شماره 6, صفحات

 15. عادل آذر - احمد تلنگي ١٣٧٧, 'مدل برنامه ريزي آرماني فازي براي انتخاب پرتفوليو', فصلنامه مطالعات مديريت, صفحات

 16. عادل اذر - اسداله كردنائيج ١٣٧٧, 'طراحي مدل سنجش اندازه سازمان در ادارات آموزش و پرورش استان تهران', مجله علمي پژوهشي دانشور, شماره 21, صفحات

 17. عادل آذر ١٣٧٨, 'افرازبندي فازي و كاربرد آن در مساله بهره برداري از سد', مجله علمي پژوهشي مدرس, شماره 6, صفحات

 18. عادل آذر - شعبان الهي ١٣٧٨, 'سيستم هاي هوشمند اطلاعاتي مديريت. رويكرد فازي. عصبي', فصلنامه علمي پژوهشي مدرس, شماره 1, صفحات

 19. عادل آذر ١٣٧٨, 'بررسي تحليلي. تطبيقي از بودجه ريزي در شرايط قطعي و فازي', فصلنامه علمي پژوهشي مدرس, شماره 1, صفحات

 20. عادل آذر ١٣٧٩, 'فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي', مديريت و توسعه, شماره 4, صفحات 38-46

 21. عادل اذر - علي رجب زاده ١٣٧٩, 'ارزيابي تركيبي روشهاي پيش بيني در بورس اوراق بهادار تهران', مدرس, شماره 2, صفحات

 22. عادل اذر - گي ابادي - غلامرضا امينيان ١٣٨٠, 'برنامه ريزي توليد سلسله مراتبي (HPP)- مورد: شركت ايپاكو', مدرس علوم انساني, جلد 5, شماره 1, صفحات 107-127

 23. عادل آذر- مهدي عبديان ١٣٨٠, 'طراحي مدل تصميم گيري چند شاخصه با رويكرد AHP به منظور انتخاب بهينه سيستم ارابه فرود هواپيماي فجر-3', مدرس علوم انساني, جلد 5, شماره 1, صفحات 129-

 24. محمود محمدي - محمدرضا امين ناصري - عادل آذر 1380 , 'الگوي انتخاب و به كارگماري نيروي انساني در سازمانها با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي', مدرس علوم انساني, جلد ويژه نامه مديريت, صفحات 135-156148

 25. عادل اذر - صفايي قاديكلايي ١٣٨٠, 'سيستم توليد در سطح جهاني و مراحل استقرار', مجله دانشور, جلد 8, شماره 33, صفحات 1-12

 26. عادل آذر ١٣٨٠, 'بسط و توسعه روش آنتروپي شانون براي پردازش داده ها در تحليل محتوا', فصلنامه علوم انساني دانشگاه الزهرا, جلد 11, شماره 37و38, صفحات 1-18

 27. عادل اذر - فرهاد وفايي ١٣٨٠, 'طراحي مدل تصميم گيري چند شاخصه براي تخصيص كارانه', مديريت و توسعه, جلد 3, شماره 9, صفحات 35-

 28. عادل آذر - حيب ا... طباطباييان ١٣٨٠, 'انتقال تكنولوژي، نيازمند نگرشي جامع', مدرس علوم انساني, جلد 5, شماره 2, صفحات 61-83

 29. عادل آذر - سعيد صفري 1381, 'مدلسازي تعالي سازماني با رويكرد تحليل پوششي داده ها', مدرس علوم انساني, جلد 8, شماره 2, صفحات 1-33

 30. عادل آذر - عظيم زارعي ١٣٨١, 'تبيين عوامل مؤثر بر بهره وري سازمان با استفاده از مدل هاي تصميم گيري چند شاخصه', دانشور - دو ماه نامه علمي, جلد 10, شماره 42, صفحات 1-1646

 31. عادل اذر - ابراهيم نجفي ١٣٨١, 'طراحي مدل رياضي فازي برنامه ريزي نيروي انساني(مورد: ارتش بيست ميليوني)', مدرس علوم انساني ،دانشگاه تربيت مدرس, جلد 6, شماره 1, صفحات 135-155

 32. علي منصوري - عادل اذر ١٣٨١, 'طراحي و تبيين مدل كارآمد تخصيص تسهيلات بانكي-رويكرد شبكه هاي عصبي،رگرسيون لجستيك و خطي', مدرس علوم انساني, جلد 6, شماره 3, صفحات 125-

 33. صفر فضلي - عادل آذر ١٣٨١, 'طراحي مدل رياضي ارزيابي عملكرد مدير با استفاده از DEA', مدرس علوم انساني, جلد 6, شماره 3, صفحات 99-124146

 34. حسن عامري - هاشم كزه چيان عادل آذر- محمد احساني ١٣٨١, 'رابطه سبك رهبري و خلاقيت با ميزان اثربخشي مديران تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري', حركت, شماره 13, صفحات 123-141

 35. حميد نجف آقايي - هاشم كزه چيان - عادل آذر - محمد احساني ١٣٨١, 'بررسي شيوه هاي تصميم گيري مديران تربيت بدني دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري', حركت, شماره 14, صفحات 91-107

 36. عادل آذر ١٣٨١, 'نگاشت مفهومي و كاركردهاي مديريتي آن', پيام مديريت, جلد 2, شماره 3و4, صفحات 75-104

 37. عادل اذر - علي رضا موتمني ١٣٨٢, 'طراحي مدل پوياي بهره وري با رويكرد تحليل پوششي داده ها', مدرس علوم انساني, جلد 7, شماره 3, صفحات 1-22

 38. عادل آذر - علي رجب زاه ١٣٨٢, 'ارزيابي روشهاي پيش بيني تركيبي: با رويكرد هاي شبكه هاي عصبي-كلاسيك در حوزه اقتصاد', تحقيقات اقتصادي, شماره 63, صفحات 87-114

 39. عادل آذر - ايرج نوري ١٣٨٣, 'انتخاب مدير عالي با به كارگيري فن فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي', دانش مديريت, جلد 17, شماره 65, صفحات 3-28

 40. عادل اذر - كامران قرباني ١٣٨٣, 'تعيين كارايي نسبي دانشكده هاي مديريت با رويكرد تحليل فراگير داده ها ', مديريت صنعتي, شماره 6, صفحات 1-26

 41. حبيب الله مير غف.ري - مير مهدي سيد اصفهاني - عادل آذر 1383 , 'طراحي مدل سلسله مراتبي زنجيره عرضه(مورد: مجتمع صنايع لاستيك يزد)', مدرس علوم انساني, جلد 7, شماره 3, صفحات 137-160

 42. سعيد صفري - عادل آذر ١٣٨٣, 'ارزيابي عملكر سازمان بر اساس شاخص هاي جوايز كيفيت - رويكرد DEA', دانشور - مديريت, جلد 11, شماره 1, صفحات 14-1

 43. عادل اذر - علي رضا موتمني ١٣٨٣, 'اندازه گيري بهره وري در شركت هاي توليدي به وسيله مدل هاي تحليل پوششي داده ها', دانشور - مديريت, جلد 11, شماره 1, صفحات 41-54

 44. عادل آذر - شعبان الهي - علي رجب زاه ١٣٨٣, 'طراحي مدل تجربه سازماني مديران و تبيين عناصر اصلي آن', دانشور- مديريت, جلد 11, شماره 1, صفحات 65-77

 45. عادل آذر - كريم بيات ١٣٨٣, 'استانداردسازي كيفيت نظام آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي', استاندارد و استانداردسازي در آموزش و پرورش, شماره ويژه نامه, صفحات 131-147

 46. مصباح الهدي باقري - عادل آذر ١٣٨٤, 'رويكردي جديد به آميخته بازاريابي اينترنتي', مدرس علوم انساني, جلد 9, شماره 2, صفحات 1-27

 47. حجت ا... فرجي خورشيدي - عادل آذر ١٣٨٤, 'طراحي مدل هوشمند ارزيابي جذابيت بازارهاي بين المللي', مدرس علوم انساني, شماره ويژه نامه, صفحات 121-148

 48. عادل آذر - بهرز زارعي - عظيم زارعي ١٣٨٤, 'ارائه يك روش براي شبيه سازي ارتباطات بين سازماني دستگاههاي دولت', دانشور رفتار, جلد 12, شماره 12, صفحات 19-36

 49. عادل اذر - علي رجب زاده ١٣٨٤, 'طراحي مدل پيش بيني تركيبي در صنعت نفت (مدل سيستم هاي خبره تصميم گيرنده)', پژوهشنامه بازرگاني, شماره 34, صفحات 33-62

 50. جيران محمدي - عادل آذر - حسن زارعي ١٣٨٤, 'طراحي مدل برنامه ريزي نيروي انساني براي بيمارستانهاي آموزشي - مورد مطالعه بيمارستانهاي آموزشي شهر اهواز', دانشور رفتار, جلد 12, شماره 1, صفحات 79-90

 51. رانتين جولايي - عادل آذر - امرحسين چيزري ١٣٨٤, 'مدلهاي برنامه ريزي چند منطقه اي و كاربرد آن در كشاورزي - مطالعه موردي استان فارس', اقتصاد كشاورزي و توسعه, جلد 13, شماره 51, صفحات 87-112

 52. عادل آذر - عبدالعلي پور ١٣٨۵, 'ارزيابي سازمانهاي بازرگاني استانها با رويكرد MADM', پژوهشنامه بازرگاني, شماره 39, صفحات 157-189

 53. عادل آذر - امير افسر ١٣٨۵, 'مدلسازي پيش بيني قيمت سهام با رويكرد شبكه هاي عصبي فازي', پژوهشنامه بازرگاني, شماره 40, صفحات 33-52

 54. عادل آذر - داوود غلامرضايي ١٣٨۵, 'رتبه بندي استانهاي كشور با رويكرد DEA (با به كارگيري شاخصهاي توسعه انساني)', پژوهشهاي اقتصادي ايران, شماره 27, صفحات 153-173

 55. عادل آذر - امير افسر - پرويز احمدي ١٣٨۵, 'مقايسه روش هاي كلاسيك و هوش مصنوعي در پيش بيني شاخص قيمت سهام و طراحي مدل تركيبي', مدرس علوم انساني, جلد 10, شماره 4, صفحات 1-16

 56. عادل اذر - غلامرضا توكلي ١٣٨۵, 'توسعه مدل تعالي بنياد كيفيت اروپا : طراحي يك مدل غربالگري فازي براي انتخاب مساله هاي كليدي در سازمانهاي صنعتي ايران', فصلنامه , شماره 4, صفحات 55-77

 57. عادل آذر - مريم دانشور - محمدرضا زالي ١٣٨۵, 'طراحي مدل ارزيابي عملكرد شعب بيمه با استفاده از تكنيك DEA', پژوهشنامه ي علوم انساني و اجتماعي , جلد 6, شماره 23, صفحات 37 - 62

 58. عادل اذر - عليرضا تركاشوند ١٣٨۵, 'ارزيابي عملكرد آموزشي و پژوهشي با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها : گروههاي آموزشي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس', مدرس علوم انساني, جلد 10, شماره 1, صفحات 1-23

 59. عادل آذر - علي محمدلوي ١٣٨٦, 'طراحي مدل رياضي مديريت موجودي در زنجيره تامين', مدرس علوم انساني, شماره 3, صفحات

 60. عادل آذر - علي اصغر انواري رستمي - محمدرضا رستمي ١٣٨٦, 'اندازه گيري كارآيي نسبي شركتهاي حاضر در بورس اوراق بهادار با رويكرد تحليل پوششي داده ها ( شاخصهاي تكنولوژي اطلاعات)', بررسي هاي حسابداري و حسابرسي, شماره 50, صفحات 119-138

 61. عادل اذر - فرهاد وفايي ١٣٨٧, 'رتبه بندي فنون تصميم گيري چند شاخصه با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره در محيط فازي و مقايسه آن با رتبه بندي به روش DEA', دانشور رفتار, صفحات

 62. عادل آدر - مريم دانشور ١٣٧٨, 'مروري بر روشهاي ارزيابي عملكرد شعب بيمه', فصلنامه صنعت بيمه, جلد 86, شماره 2, صفحات 123-152

 63. علي گرزي - امير افسر - محمد احساني - سردار محمدي - عادل آذر - علي رضا ايزدي ١٣٨٨, 'مدلسازي پيش بيني جايگاه تيم ملي فوتبال ايران در رده بندي فيفا با استفاده از شبكه هاي عصبي فازي', المپيك, جلد 17, شماره 2, صفحات 113-126

 64. عادل آذر - كريم بيات ١٣٨٧, 'طراحي مدل فرآيند محوري كسب و كار با رويكرد مدلسازي ساختاري', دانش مديريت -مديريت فناوري اطلاعات, جلد 1, شماره 1, صفحات 18-3

 65. عادل آذر - محمودرضا حقافام - نيما علي بابايي ١٣٨٧, 'مدلسازي و بهينه سازي كاهش بار و جابجايي ميزان توليد نيروگاهها در شرايط اضطراري شبكه انتقال برق', دانش مديريت -مديريت صنعتي, جلد 1, شماره 1, صفحات 20-3

 66. عادل آذر - مسعور ربيعه - فاطمه قيطاسي ١٣٨٧, 'اخلاق در علم مديريت', اخلاق در علوم و فناوري, جلد 3, شماره 1-2, صفحات 61-70

مقالات خارجي

1- عادل آذر - مهران حسيني فرازمند - علي اصغر انواري رستمي , 'Fuzzy parttioning and its application to reservoir operation problem(Amultistage approach using markov chain)', Journal of the Operations ResearchSociety of Japan, جلد 45, شماره 1, صفحات 27-35
2002 ميلادي
2- علي اصغر انواري رستمي - عادل اذر - حميد خداداد حسيني , 'Amixed integer goal programming(MIGP) model for multi -period complex corporatefinancing problems', Finance India, جلد 17, شماره 2, صفحات 495-510
2003 ميلادي
3- مجيد معتمدزاده - هوشنگ شهنواز - انشيروان كاظم زاده - عادل آذر - حسين كزيمي , 'The impact of participatory ergonomics on working conditions, quality, and productivity', JOSE, جلد 9, شماره 2, صفحات 135-147
2003 ميلادي
4- حميد خدادادحسيني- عادل اذر- علي اصغر انواري رستمي , 'Theintervening role of innovative climate: A studey of middle managers inmanufacturing organizations in iran', Public Organization Review: A GlobalJournal, شماره 3, صفحات 151-170
2003 ميلادي
5- عادل آذر - حيب ا... طباطباييان , 'Designing a decision makingmodel for selecting technology transfer projects', Iranian Jouranalofinformation science and tchnology, جلد 1, شماره 2, صفحات 1-13
2003 ميلادي
6- مهدي رياحي خرم - محمود شريعت - عادل آذر - محرم نژاد - عليرضا محبوب , 'Ecological capability evaluation for aquaculture activities by GIS', Iranian Jouranal of Environ. Health. Sci. Eng., جلد 2, شماره 3, صفحات 183-188
2005 ميلادي
7- مهدي رياحي خرم - محمود شريعت - عادل آذر - محرم نژاد - عليرضا محبوب , 'Survey on Knowledge, Attitude and practice on sustainable agricultureamong rural farmers in hamadan province, Iran', Sarhad journal Agric., جلد 22, شماره 4, صفحات 701-705
2006 ميلادي
8- منصور محمدي - عادل آذر - علي اصغر انواري رستمي , 'Two-SidedLinear Norm: A New Approach to Improve the Linear Norm Method for MultiattributeDecision Making Methods', Journal of Academy of Business and Economics (JABE), جلد 6, شماره 2, صفحات 153-160
2006 ميلادي
9- مهدي رياحي خرم - محمود شريعت - عادل آذر - محرم نژاد - عليرضا محبوب , 'Impementing and prioritizing the strategies of sustainable agricultureushng fuzzy analytic hierarchy process( FAHP); Case study; Hamadan provinceagrriculture field, Iran', P J B S, جلد 9, شماره 13, صفحات 2462-2467
2006 ميلادي
10- مهدي رياحي خرم - محمود شريعت - عادل آذر - محرم نژاد - عليرضا محبوب , 'Prioritizing the strategies and methods of treated wastewater reusingby fuzzy analytic hierarchy process (FAHP):a case study', Internationaljournal of Agribiol (ISI), جلد 9, شماره 2, صفحات 319-323
2007 ميلادي
11- علي اصغر انواري رستمي - حميد خداداد حسيني- عادل اذر - احمد علي خائف , 'Employees' Social Status in Iranian Public and GovermentalOrganization: Effect of Individual, Organizational, and Social Factors', Singapore Management Review, جلد 30, شماره 1, صفحات 319-323
2008 ميلادي
12- عادل آذر - رضا احمدي كهنعلي - الهوردي تقوي , 'Therelationship between supply chain quality management practices and their effectson organizational performance', Singapore Management Review, جلد 32, شماره 2, صفحات
داراي پذيرش - نيمه دوم 2010 ميلادي چاپ خواهد شد

تجارب تحقيقاتي

 1. طراحي نظام استقرار شعب در بانك رفاه, مديريت, بانك رفاه, ايران, ١٢/٠٧/١٣٧٦ - ٢٠/١٢/١٣٧٦
 2. بررسي نظام پرداخت در بانك رفاه, مديريت, بانك رفاه, ايران, ٠١/٠٩/١٣٧٦ - ١٢/١٢/١٣٧٧
 3. مستند سازي نظام بودجه ريزي در سازمان تامين اجتماعي, بودجه, ايران, ٠٩/٠٣/١٣٧٦ - ١٩/١٠/١٣٧٧
 4. طراحي سيستم اطلاعاتي مركز جهاني علوم اسلامي, MIS, ايران, ٠۵/٠۵/١٣٧٦ - ١٠/٠٧/١٣٧٨
 5. شناسائي نيروهاي مستعد مديريت(طرح شهيد بهشتي), مديريت, ايران, ٢٠/٠١/١٣٧٧ - ١۵/٠٢/١٣٧٨
 6. شناسائي عوامل موثر ارتقائ منزلت اجتمائي كاركنان دولت, مديريت, ايران, ٢۵/٠١/١٣٧٧ - ١۵/٠٣/١٣٧٩
 7. مهندسي مجدد فرآيندهاي وزارت امور خارجه و طراحي ساختار سازماني, BPR, وزارت امور خارجه, ايران, ١٧/٠٣/١٣٧٧ - ١٩/٠٤/١٣٧٩
 8. مهندسي مجدد فرآيندهاي وزارت كار و طراحي ساختار سازماني, BPR, وزارت كار وامور اجتمائي, ايران, ٣٠/٠٤/١٣٧٨ - ٢٠/٠٧/١٣٧٩
 9. طراحي و تدوين شاخصهاي ارزيابي عملكرد دستگاههاي دولتي ايران, مديريت, ساغزمان برنامه و بودجه, ١٦/٠٦/١٣٧٨ - ٢٠/٠٤/١٣٨٠
 10. طراحي نطام ارزيابي عملكرد مركز آمار ايران, مديريت, مركز آمار ايران, ايران, ٢۵/٠٧/١٣٨٠ - ١٨/٠٤/١٣٨١
 11. بررسي فرآيندهاي سيستم سيبا , BPR, بانك ملي, ايران, ١٧/٠٢/١٣٨٠ - ٢٠/٠٢/١٣٨١
 12. اندازه گيري بهروري برق منطقه اي زنجان, بهروري, زنجان, ايران, ١٧/٠١/١٣٨١ - ١۵/٠٢/١٣٨٢
 13. مهندسي مجدد فرآيندهاي بنياد مستضعفان و طراحي ساختار كلان, BPR, بنياد مستضعفان, ايران, ٢٨/٠٤/١٣٨٠ - ١٩/١٢/١٣٨٢
 14. برنامه ريزي استراتژيك در گمرك ايران, مديريت, گمرك ايران, ايران, ٢۵/٠٢/١٣٨٢ - ٣٠/٠٤/١٣٨٣
 15. مهندسي مجدد فرآيندهاي بانك كشاورزي, BPR, بانك كساورزي, ايران, ٢٦/٠٣/١٣٨٢ - ١٨/٠۵/١٣٨٤
 16. مستند سازي تجربه مديران و طراحي مدل مستند سازي تجربه مديران, مديريت, مركز آموزش مديريت دولتي, ١٨/٠٧/١٣٨٢ - ٢٦/١٠/١٣٨٤
 17. بررسي برون سپاري فعاليتها در وزارت امور اقتصادي, مديريت, وزارت امور اقتصادي و دارائي, ايران, ٢٢/٠٤/١٣٨٣ - ٣٠/٠٨/١٣٨٤
 18. طراحي نطام ارزيابي عملكرد وتدوين برنامه پنجساله هلال احمر, مديريت, هلال احمر ايران, ايران, ٢٨/٠٨/١٣٨٣ - ٣٠/٠٣/١٣٨۵
 19. تدوين شاخصهاي بهروري و اندازه گيري كارآئي, بهروري, شركت ملي نفت, ايران, ١۵/٠٢/١٣٨٨
 20. طراحي نطام ابودجه ريزي عملياتي , بودجه, بانك تجارت, ايران, ٢۵/٠١/١٣٨٨
 21. طراحي نطام ابودجه ريزي عملياتي , بودجه, موسسه مهر, ايران, ٢٠/٠٢/١٣٨٨
 22. طراحي نقشه نظام علم و فناوري كشور, Mapping, اوزارت علوم , تحقيقات و فناوري, ايران, ٠٢/٠٢/١٣٨٧ - ٣١/٠۵/١٣٨٨

دریافت  نشان ملی درجه دو

در اسفند ماه ۱۳۹۰ دکتر عادل آذر در راستای اصل 129 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با استناد به ماده‌ 20 آیین‌نامه‌ اعطای نشان‌های دولتی  موفق به اخذ نشان ملی درجه ۲  پژوهش کشور شد.

منبع:تارنمای دانشگاه تربیت مدرس


مطالب مشابه :


عادل آذر

استاد دکتر عادل آذر در سال 1345 در شهر دهلران بدنيا آمد . 14 - تحقيق در عمليات:




مشاهیر لُر: دکتر عادل آذر

عضو انجمن ايراني تحقيق در عمليات . عادل آذر ١٣٨٠, تحقيق در عمليات , نشر علوم نوين,




مشاهیر لُرتبار ایلام:دکتر عادل آذر

عضو انجمن ايراني تحقيق در عمليات . عادل آذر ١٣٨٠, تحقيق در عمليات , نشر علوم نوين,




مجموعه جزوات و كتب كارشناسي ارشد مديريت

تحقيق در عمليات عادل آذر آمار و كاربرد آن در مديريت جلد اول عادل آذر .




سري مقالات آموزشي پژوهش عملياتي(1)

تحقيق در عمليات نويسنده: دكتر عادل آذر. 3. هفته اوّل آذر




مجموعه کتاب های مورد نیاز رشته مهندسی صنایع

مجموعه تست تحقيق در عمليات ۱: عادل آذر، علی رجب زاده، علی. تهران: نگاه دانش، چاپ سوم ;




منابع ارشد پیشنهادی

آمار و کاربرد آن در مدیریت: عادل آذر. تصمیم گیری و تعیین خط مشی گذاری: تحقيق در عمليات:




نمونه کتب چاپ شده دانشگاه پیام نور مدیریت روانشناسی علوم تربیتی

تحقيق در عمليات 1 عادل آذر . تحقيق در عمليات 2 عادل آذر




جزوه پژوهش عملیاتی(تحقیق درعملیات)1 دانشگاه پیام نور

1 نوشته دکتر عادل آذر در صورتی میتونید جزوه رو تو سایت یا وبلاگتون بگذارید که هیچ




برچسب :