نمونه سوالات تستی درس عناصر و جزئیات رشته نقشه کشی معماری هنرستان (مهندس حسن فراهانی)

منبع : آموزش معماری(معماری آنلاین)

نمونه سوالات تستی درس عناصر و جزئیات رشته نقشه کشی معماری هنرستان

رديف

سوالهاي تستي درس عناصر و جزئيات فصل هاي 9و 10

1

اگر سنگ توالت در سرويس باشد:

الف ) گذاشتن كفشور الزامي است.         ب) كفشورالزامي نيست

ج) شيب كف به طرف توالت است         د) گزينه ب و ج

2

به قسمت پائيني قاب در چه مي گويند؟

الف) آستانه                        ب) لنگه                      ج) وادار                   د) قيد

3

تقسيم كننده لنگه در به دو يا چند قسمت را ......... گويند؟

الف) وادار                    ب) تنكه                    ج) پاسار                  د) قيد

4

در محل هائي كه 20 نفر بيشتر جمعيت دارد،بازشو درها به كدام سمت است؟

الف) به طرف خارج             ب) به طرف داخل        ج) راست دست به داخل         د) چپ دست به داخل

5

در، درهاي خارجي و ورودي ها معمولاً از كدام جنس استفاده مي شود؟

الف) چوبي                        ب) فولادي                   ج) آلومينيومي               د) شيشه اي

6

در فضاهاي مرطوب كدام در را پيشنهاد مي كنيد؟

الف) آلومينيومي         ب) شيشه اي              ج) پلاستيكي          د) گزينه هاي اف و ج

7

قرار دادن كدام در در مكانهاي عمومي توصيه نمي شود؟

الف) يك لنگه                 ب) شيشه اي               ج) كشوئي              د) گردان

8

مورد استفاده در هاي آكوردئوني در كجاست؟

الف) مكانهاي صنعتي و گارا‍‍ژها              ب) مكانهايي با رفت و آمد زياد

ج) هتلها                                          د) گزينه ب وج

9

عرض در هاي داخلي ساختمانهاي مسكوني و اداري معمولاً مابين .................. سانتيمتر است.

الف) 110-100                ب) 90-60               ج) 120-90             د) 120-70

10

عرض در براي عبور يك نفر حداقل چند سانتيمتر است؟

الف) 80                     ب) 90                 ج) 60                 د) 50

11

قيدهاي فرعي درهاي اسكلتي چه نقشي را به عهده دارند؟

الف) جلوگيري از تاب خوردن لنگه هاگه                     ب) سبكتر شدن در

ج) مقاوم شدن در                                                  د) هرسه مورد

12

كدام نوع چهارچوب بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد؟

الف) فلزي                   ب) آلومينيومي            ج) چوبي            د) هيچكدام

13

حداقل فاصله مناسب نصب چهارچوب در از ديوار چند سانتيمتر است؟

الف) 70-10                  ب) 5                     ج) 75-15             د) 80

14

ارتفاع مناسب كف پنجره در نشيمن بر اساس چيست؟

الف) ارتفاع مبل و صندلي     ب) كف تمام شده           ج) ارتفاع             د) ارتفاع پنجره

15

براي كاهش صوت از كدام نوع پنجره استفاده مي شود؟

الف) دوجداره                ب) مضاعف                 ج) دولنگه            د) دوطرفه

16

فاصله مناسب دو جام شيشه در وپنجره مضاعف چند سانتيمتر است؟

الف) 10-5                   ب) 20-10              ج) 30-10             د)15-5

17

پنجره را بر اساس چه فاكتورهائي به لنگه هاي مختلف تقسيم مي كنند؟

الف) ويژگي نماي ساختمان      ب) تنظيم ورود هوا       ج) متحرك بودن لنگه ها  د) گزينه الف و ب

18

حداقل عمق شيشه خور چند برابر ضخامت شيشه است؟

الف) 1                      ب) 2                     ج) 3                  د)5/2

19

وادار بالاي در را........................ گويند.

الف) قيد تحتاني             ب) قيد فوقاني           ج) بائو تحتاني        د) تنكه

20

قسمت مابين دو وادار كه صفحه مانند است را چه مي گويند؟

الف) قاب                     ب) كتيبه              ج) شيشه خور           د) تنكه

21

....................... قسمتي از لنگه در يا پنجره است كه روي نماي قاب قرار مي گيرد.

الف) دماغه                   ب) پاخور                 ج) زهوار              د) يراق

22

معمولاً بازشو درها به طرف .................. است بجز محلهائي كه از ............... نفر جمعيت بيشتر باشد.

الف) خارج،10                 ب) خارج،30              ج) داخل،20            د) داخل،30

23

قسمتي از در يا پنجره كه در چهارچوب قرار مي گيردو معمولاً متحرك است،كدام گزينه است؟

الف) تنكه                  ب) لنگه                      ج) پاسار              د) قاب

24

براي اتاق خواب،عرض متوسط در بين چه مقداري بر حسب سانتيمتر است؟

الف) 75-65                   ب) 110-95               ج) 85-75             د) 95-80

25

درهائي كه براي سردخانه استفاده مي شود،داراي چه مشخصه ويژه اي است؟

الف) مقاومت بالائي دارد      ب) مقاومت حرارتي بالائي دارد 

ج)دو تا چند لنگه است        د) از جنس آلومينيومي بايد باشد.

 

26

رايجترين نوع در كدام است؟

الف) اسكلتي                  ب) شبكه اي                        ج) صاف                د) توپر

27

هسته مياني درهاي توپر چيست؟

الف) تخته نئوپان             ب) پشم معدني فشرده       ج) تخته هاي گچي       د) هر سه مورد مي تواند باشد

28

در كدام نوع از درها براي جلوگيري از افتادن در به يك سمت بايد وادارها و بائوها را به يكديگر كاملاً متصل كرد؟

الف) توپر                   ب) تنكه اي                          ج) اسكلتي                         د) شبكه اي

29

قاب و وادار در درهاي فلزي چه نوع نقشي دارند؟

الف) سازه اي               ب) وزن در را تحمل مي كنند             ج) گزينه 1و2               د) اتصال دهنده

30

اگر در داراي آستانه نباشد،با چه وسيله چهارچوب ها به هم متصل مي شود؟

الف) ميلگرد در كف تحتاني                   ب) تسمه                 ج) جوش سرتاسري         د) با موزائيك

31

براي اتصال بهتر چارچوب چوبي به ديوار چه مي توان كرد؟

الف) گذاشتن شاخ         ب) ايجاد لغاز        ج) نصب تسمه به چارچوب    د) وادار فوقاني را بلندتر گرفت

32

نصب چارچوب در كجاها درست نيست؟

الف) گوشه اتاق               ب) وسط اتاق             ج) بغل رادياتور     د) بغل كمد و كابينت

33

براي جلوگيري از ترك در چارچوب هاي فلزي .................. و در چارچوب هاي چوبي از .......... استفاده مي كنند.

الف) چفت-فتيله            ب) فتيله چفت                      ج) لولا-روكوب                   د) چفت-لولا

34

براي جلوگيري از نفوذ هوا و رطوبت به داخل،در چارچوبهاي ورودي چه مي توان كرد؟

الف) ماستيك           ب) نماسازي بر روي چارچوب            ج) گزينه الف وب           د) اندود كاري

35

در دفاتر كار براي داشتن نور بهتر چه مي توان كرد؟

الف) هدايت آن به سقف    ب) انعكاس نور در سطح اتاق    ج) گزينه الف وب   د) استفاده از سايبانهاي مشبك

36

شيشه دو جداره :

الف) باعث افزايش عايق حرارتي مي شود      ب) كاهش صوت قابل توجهي ندارد    

 ج) گزينه الف وب                                  د) باعث افزايش عايق حرارتي و صوتي مي گردد

37

مهمترين عامل انتخاب نوع پنجره چيست؟

الف) كاربرد                    ب) گزينه الف وج                      ج) جنس                    د) محل آن

38

پنجره ها از نظر باز و بسته شده به چند دسته تقسيم مي شوند؟

الف) چهار دسته                ب) سه دسته                         ج) دو دسته                   د) يك دسته

39

اين نوع پنجره گرانتر و حجيم تر از بقيه است و انتخاب آن بستگي به مصالح به كار رفته در نما دارد.

الف)چوبي                        ب) فلزي                                    ج) لولائي           د) آلومينيومي

40

پنجره هاي چوبي چگونه به ديوار متصل مي شود؟

الف) گوه چوبي                  ب) تسمه فلزي                        ج) گزينه الف وب           د) شاخ

41

اگر بخواهيم پنجره اي داشته باشيم كه از نظر هوابندي بسيار مصلوب باشد،كدام پنجره مناسب است؟

الف)آلومينيومي                    ب) چوبي                              ج) فولادي                    د) ويژه

42

در مناطق سردسير يا گرمسير از كدام پنجره استفاده مي شود؟

الف) مضاعف                     ب) دوجداره                            ج) آلومينيومي                   د) فولادي

43

به منظور جلوگيري از شكسته شدن شيشه در اثر انقباض و انبساط در يال پائيني از چه مصالحي استفاده مي شود؟

الف) شيشه                      ب) زهوار فلزي                                  ج) چوب نرم           د) ماسه نرم

44

كداميك از عوامل زير در انتخاب نوع مصالح جهت نماسازي نقش دارد؟

الف) مصالح موجود               ب) محل قرارگيري                    ج) عملكرد ساختمان          د) هر سه مورد

45

حداكثر جذب رطوبت آجر چند درصد است؟

الف) 18                           ب) 20                                    ج) 25                       د) 15

46

ملات مورد مصرف در بندكشي با آجر فشاري كدام است؟

الف) ماسه و سيمان          ب) ماسه بادي و سيمان1:4               ج) ماسه و آهك          د) گزينه الف وج

47

اندود هاي گچي با كدام محلول تركيب مي شود تا گچ مرمري بدست آيد؟

الف) آب                    ب) زاج                         ج) اب و نمك                    د) گزينه الف وب

48

در سطوحي كه دانه هاي سنگي آن از نوع مسطح باشد،حداكثر ضخامت بتوني كه برداشته مي شود، چند ميليمتر است؟

الف) 1                                 ب) 4                             ج) 3                                د) 6

49

كل اجزاي يك ساختمان را كه در پايداري آن نقشي ندارند و تنها جنبه پوشش داخلي را دارند ................. گويند.

الف) سفت كاري             ب) سفيدكاري                 ج) نازك كاري               د) پرداخت كاري

50

آجر مناسب براي نما سازي :

الف) در برخورد با يكديگر صداي زنگ مي دهد      ب) حداكثر درصد جذب رطوبت آن 18 درصد مي باشد           ج) مقاوم در برابر يخبندان است                           د) هر سه مورد

 

51

اگر نماسازي و ديوار ساختمان همزمان اجرا شود آجرهاي نما به چه صورتي چيده مي شود؟

الف) لابند كردن                ب) كله راسته                      ج) 35 سانتي                  د) فرقي نمي كند

52

اگر نماهاي آجري با خاك تماس داشته باشداز چه نوع آجري استفاده مي شود؟

الف) ماسه آهكي      ب) توخالي           ج) جذب رطوبت آن كم باشد          د) جذب رطوبت آن زياد باشد

53

نصب سنگ پلاك به چه صورت انجام مي شود؟

الف) 1                             ب) 2                                    ج) 3                               د) 4

54

در كدام روش نصب سنگ پلاك شيارهايي در سنگ ايجاد مي شود؟

الف) استفاده از قلابهاي فلزي     ب) استفاده از مفتولهاي فلزي        ج) استفاده از اسكوپ        د) هيچكدام

55

در كدام روش شكل دهي به نماي ساختمان از وسيله اي به نام نقطه گذار استفاده مي شود؟

الف) چكش كاري آجدار     ب) سر غلطكي           ج) سوزني                   د) چكش كاري

56

كدام يك از مورد هاي زير از قسمت هاي نماي تيغه قناس مي باشد؟

الف) پالومه                      ب) گلوئي                  ج) هره غنچه اي          د) هشت گي

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مهندسی عمران راه و ساختمان(مهندس حسن فراهانی)


مطالب مشابه :


نمونه سوالات تستی درس کاربرد کامپیوتر در نقشه کشی (اتوکد) رشته نقشه کشی معماری

نمونه سوالات تستی درس کاربرد کامپیوتر رشته نقشه کشی معماری. 1. دانلود پاورپوینت معماری.
سوالات امتحان نهایی نقشه کشی معماری سال سوم هنرستان

سوالات امتحان نهایی نقشه کشی معماری سال سوم سوالات امتحان دانلود سوالات امتحان نهایی
نمونه سوالات تستی درس عناصر و جزئیات رشته نقشه کشی معماری هنرستان (مهندس حسن فراهانی)

نمونه سوالات تستی درس عناصر و جزئیات رشته نقشه کشی معماری و اگر در دانلود مطلب
سوالات تستی درس شناخت مواد و مصالح رشته نقشه کشی هنرستان

سوالات تستی درس شناخت مواد و مصالح رشته نقشه کشی هنرستان معماری فراتر از
سوالات درس کاربرد کامپیوتردر نقشه کشی (اتوکد)

نمونه سوالات تستی درس حجم سایت دانلود پروژه های معماری. نقشه کشی
نمونه سوالات تستی درس حجم شناسی و ماکت سازی

مصالح رشته نقشه کشی سوالات درس سایت دانلود پروژه های معماری. سوالات تستی درس
نمونه سوالات تستی درس کاربرد کامپیوتر در نقشه کشی (اتوکد) رشته نقشه کشی معماری

منبع : آموزش معماری(معماری آنلاین) نمونه سوالات تستی درس کاربرد کامپیوتر در نقشه کشی (اتوکد
دانلود سوالات ازمون جامع نقشه کشی صنعتی

دانلود سوالات ازمون جامع نقشه کشی صنعتی. سوالات تستی ازمون جامع نقشه کشی صنعتی که مشتمل بر
نمونه سوالات تستی درس عناصر و جزئیات رشته معماری

مصالح رشته نقشه کشی سوالات درس سوالات تستی درس شما با رشته معماری و دروس آن
برچسب :