مزد یا حقوق و قانون كار و قوانین مرتبط

مزد یا حقوق و قانون كار

كارگر:

ازنظر قانون كسی است كه به هر عنوان درمقابل دریـافت حـق السعی اعـم از:

 مزد،حقوق،سهم سود وسایر مزایا به درخواست كارفرما كار كند.

كارفرما :

شخصی است حقیقی یا حقوقی كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت  حق السعی كار میكند.
 
مجموع ساعات كار در هفته : 44 ساعت میباشد و بیش از آن اضافه كار محسوب میشود.برای هر ساعت اضافه كار 40% اضافه بر مزد پرداخت می شود.اوقات نماز و نهار واعمال ماه رمضان ... ج‍زء ساعات كار محسوب نمی شوند.

نحوه محاسبه اضافه كاری:

دستمزد روزانه = مزد ماهانه تقسیم بر 30
مزد یكساعت كار = مزد روزانه تقسیم بر 7/33
مزد یكساعت اضافه كار = 1/4 * مزد یكساعت كار عادی
مـزد مـاهـانـه عبـارتست از همه عواملی كه بطور معمول ماهیانه و ثابت پرداخت میشود.
مثل حقوق پایه ،سختی كار،حق سرپرستی ،فوق العاده شغل ...
مواردی مانند فوق العاده نوبت كاری ، تفاوت تطبیق ، ...در محاسبه اضافه كار منظورنمیشود .
روز جمعه روز تعطیل هفتگی كارگران با استفاده از مزد میباشد .كارگری كه روز جمعه كار میكند در مقابل عدم استفاده از تعطیل جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت میكند.در ایام تعطیلات رسمی همه ساعات كار اضافه كار محسوب میشود.
مزد روز جمعه = 1/4* مزد روز عادی
مزد یكساعت كار در روز جمعه = مزد روز جمعه تقسیم بر 7/33
مزد یكساعت اضافه كار در روز جمعه = مزد یكساعت كار در روز جمعه *1/4
شركتهایی كه در ازاء 44 ساعت كار در 5 روز پنـج شنـبه و جـمعه تعطـیل هسـتند مزد هر یك از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه خواهد بود.
علاوه بر تعطیلات رسمی روز كارگر 11 اردیبهشت جزء تعطیلات رسمی كارگران بوده و در صورت كاركرد حقوق آنان بصورت اضافه كار ( 1/4 ) محاسبه میشود.سالانه كارگران با استفاده از مزد و احتساب 4 روز جمعه ، یكماه مرخصی استحقاقی دارند . یعنی 26 روز كاری .
كارگر نمیتواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره كند (ماده 69 قانون كار)


حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از موارد زیر امكان پذیر است :
الف ) ازدواج دائم
ب )فوت همسر، پدر،مادر و فرزندان( ماده 73)

اگر تعطیلات رسمی بین روزهای مرخصی قرار بگیرد روزهای تعطیل هم مرخصی محسوب میشود.
مثلا :  اگر چهارشنبه و شنبه را مرخصی بگیرید 4 روز از مرخصی شما كسر خواهد شد .(در صورتیكه پنج شنبه تعطیل كاری شركت باشد.)

وقتی میخواهید شركتی را ترك كنید كارفرما باید موارد زیر را پرداخت كند.
1- ذخیره مرخصی = تعداد روزهای مرخصی ذخیره شده *مزد یك روز كار
2- مزایای پایان كار(سنوات) = بـرای كـارگـری كـه یـكسال یـا بیــشتر اشـتغـال داشته برای هر سال سابقه اعـــم از متـوالـی یا متناوب براساس آخرین حقوق ، مبلغی معادل یكماه حقوق بعنوان مزایای پایان كار پرداخت نماید. ازاین مبلغ بیمه و مالیات كسر نمیشود.در صورتیكه اگر این مبلغ در حین كار پرداخت شود مشمول كسورات میشود.

عـیـدی و پـــاداش :

به نسبت یكسال كار معادل 60 روز آخرین مزد ،بعنوان عیدی و پاداش، به شرطی كه از معادل نود روز حداقل مزد تجاوز نكند 

مالیات حقوق و مزایا:

معافیت سالیانه مالیات حقوق از ابتدای سال 81 ،میزان 60 برابر حداقل حقوق مبنا به یكصد و پنجاه برابراصلاح شد وتبصره های 1و2ماده 84 قانــون مــالـیاتـهـای مستقیم  مربوط به 25% بخشودگی و مقررات مالیات اضافه كاری حذف شده است. 

طبق بند 6 ماده 91 (اصلاحیه ) بجز هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه ازمالیات معاف میباشند، سایرفوق العاده ها :بدی آب وهوا هوا ، محرومیت از تسهیلات زندگی ،محل خدمت ،اشتغال خارج ا زمركز،مناطق مرزی،سختی شرایط محیط كار،نوبت كاری ،كشیك ، جذب ‌، فوق العاده تحویل داری ( كسرصندوق )، مزایای ارزی ‌و اشتغال مامورین در خارج از كشور مشمول مالیات میباشند.

عیدی سالانه وپاداش آخرسال جمعا معادل یك دوازدهم میزان معافیت مالیاتی ازپرداخت مالیات معاف است. 
 
جانبازان صرفنظر از درصد جانبازی ،وآزادگان ،صد در صد معاف از مالیات بر درآمد حقوق و مزایا خواهند بود.بند14 ماده 81

پنجاه درصد مالیات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخشوده میگردد. (ماده 92 اصلاحی)

مزایای غیر نقدی پرداختی مشمول مالیات معادل دو دوازدهم معافیت خواهد شد (بند 11 ماده 91)

معافیت ماده 84 (معافیت مالیات حقوق) درحالت كلی بصورت زیر محاسبه میشود:    

1- عدد مبنای جدول حقوق (نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت (عدد ثابت 400)

2- ضریب حقوق كاركنان دولت كهمعمولا در ابتدای هر سال توسط هیات وزیران مشخص میشود.

3- عدد ثابت 150

ضریب ثابت سال 84 عدد 454 اعلام شده است .

معافیت سالانه                         000ر240ر27 = 400 * 150 * 454

معافیت ماهانه                         000ر270ر2 = 12 / 000ر240ر27

درآمدی كه شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی )در قبال تسلیم نیروی كار خود بابت اشتغال برحـسب مــدت یـا كـار انـجـام یـافــته بطور نقد یا غیر نقد تحصیل میكند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است .

   درآمــد حــقوق در مدت ماموریت خارج از كشور كه (از طرف دولت ایران یا اشخاص مقیم ایران پرداخت شود) از منابع ایرانی عاید شخص شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق است .

درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق :

 1- مسكن با اثاثیه معادل 20 %  حقوق و مزایای نقدی باستثنای مزایای نقدی موضوع ماده 91 در ماه پس از وجوهی كه ازاین بابت از حقوق كارمندان كسر میشود.

 2 - اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد بدون راننده 5 % حقوق و مزایای مستمر نقدی پس ازوضع كسر وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمند كسر میشود.

ماده 84 :

تا میزان 150 برابر حداقل حقوق مبنای حقوق جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال 1370 ، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق كلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون كار ،از یك یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف میباشند.

اضافه پرداختی بابت مالیات حقوق مسترد خواهد شد مشروط بر اینكه بعداز انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آنسال با درخواست كتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سكونت مورد مطالبه قرار گیرد.(ماده 87)

ماده 91

درآمدهای حقوق معاف از پرداخت مالیات :

1- روسا و اعضای ماموریتهای سیاسی در خارج از ایران و روسا و اعضای هیات های نمایندگی فوق العاده درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیات های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور درصورتیكه تابع دولت ایران نباشند.

2- روسا و اعضای كنسولی خارجی در ایران و كارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متفابل .

3- كارشناسان خارجی كه با موافقت دولت ایران از محل كمكهای بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی یا موسسات بین المللی به ایران اعزام میشوند بسبت به حقوق دریافتی آنان از دول میبوع یا موسسات بین المللی مذكور.

4- كارمندان محلی سفارتخانه ها ،كنسولگریها و نمایندگیهای دولت ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت ایران ،در صورتیكه تابعیت دولت ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

5- حقوق بازنشستگی ،وظیفه ،ومستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و باز خرید خدمت یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده كه در موقع بازنشستگی به حقوق بگیر پرداخت شود.

6 - هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل .

7 - مسكن واگذاری در محل كارگاه یا كارخانه جهت استفاده كارگران كارخانه و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل كارگران یا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار میگیرد.

8 - وجوه حاصله از بیمه بابت خسارت بدنی و معالجه و امثال آن

9 - عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یك دوازدهم میزان معافیت مالیاتی ماده 84 

10 - خانه های سازمانی كه با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران كشوری گذاشته میشود.

11 - وجوهی كه كارفرما بابت معالجه كارگران خود یا افراد تحت تكفل آنها مستقیما بوسییله حقوق بگیر به پزشك یا بیمارستان باستناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت میشود.

12 - مزایای غیر نقدی پرداختی به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافیت ماده 84

13 - درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتطامی ،مشمول قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان و آزادگان.

ماده 92 :

50 % مالیات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور بخشوده میشود

 


مطالب مشابه :


نحوه محاسبه سنوات پرسنل قراردادي(مشخص/معين/تبصره 3/تبصره 4 ماده 2)

كارمندان و كارگران. استفاده از دو هفته مرخصي زايمان العاده ماموریت در سال 92.
توضيحات بخشنامه افزايش حقوق و دستمزد كارگران مشمول قانون كار در سال 1393

2- اعطاي يك پايه سنوات در سال 93 به كارگران در ماده 92 قانون كار مرخصي
نحوه محاسبه مانده مرخصي پرسنل قراردادي(مشخص/معين/تبصره 3/تبصره 4 ماده 2)

نحوه محاسبه مانده مرخصي كارمندان و كارگران. نحوه محاسبه فوق العاده ماموریت در سال 92.
نحوه محاسبه فوق العاده ماموریت در سال 92

نحوه محاسبه فوق العاده ماموریت در سال 92 كارمندان و كارگران. از دو هفته مرخصي زايمان
میزان حداقل حقوق و مزایا کارگری در سال 1390

میزان حداقل حقوق و مزایا کارگری در سال كارگران در سال 1388 روزانه رسمي و مرخصي
فرمول محاسبه حقوق و كسر ماليات و حق بيمه كاركنان بر اساس قانون کار در سال 91

بيمه كاركنان بر اساس قانون کار در سال 91 تعطيل و مرخصي العاده ماموریت در سال 92.
مزد یا حقوق و قانون كار و قوانین مرتبط

جزء تعطیلات رسمی كارگران بوده و در صورت كهمعمولا در ابتدای هر سال توسط 92 : 50 % مالیات
بخشنامه نحوه محاسبه افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۰

در سال 89 این مبلغ 4,375,000 ریال تعیین شده است . بازخريد ايام مرخصي. 2. كمك هزينه اولاد. 3.
مبناي محاسبه سنوات وبازخريد آن

مبناي محاسبه ذخيره مرخصي استفاده قانون كار به ازاي هر سال خدمت يك ماه حقوق در نظر
جدول اقلام حقوقي -اضافه كار-شب كار-سنوات-مسكن-بن سال 91 طبق قانون كار

كارمندان و كارگران. استفاده از دو هفته مرخصي زايمان العاده ماموریت در سال 92.
برچسب :