بارم بندي كتاب جغرافياي (1) و استان (استان شناسي) سال تحصیلی 91-90

بارم بندي كتاب جغرافياي (1) و استان (استان شناسي) رشته ادبيات و علوم انساني با كد 2/225 فصول عناوين دروس نوبت اول نوبت دوم شهريور اول درس اول:جغرافيا ، علمي براي زندگي 2 5/0 5/1 دوم درس دوم:نگاهي به جغرافياي طبيعي ايران درس سوم : نگاهي به جغرافياي انساني ايران 7 5/1 4 سوم درس چهارم: بيابان ها درس پنجم : انسان و بيابان 5/3 1 5/1 چهارم درس ششم: اهميت و نقش جنگل ها درس هفتم: پراكندگي و انواع جنگل ها و … 5/3 1 5/1 پنجم درس هشتم : آلودگي هوا درس نهم : آلودگي درياها ورودها 4 1 5/1 ششم درس دهم :مخاطرات طبيعي درس يازدهم : انسان ومخاطرات طبيعي - 5/3 2 هفتم درس دوازدهم:گردشگري چيست؟گردشگركيست؟ درس سيزدهم:ايرانگردي - 5/2 5/1 هشتم درس چهاردهم : پراكندگي ورشد جمعيت درس پانزدهم : جمعيت ومهاجرت ، … - 5 3 نهم درس شانزدهم :آب ها درس هفدهم:بهره برداري از منابع آب - 3 2 دهم درس هجدهم : جغرافيا، جغرافيدانان و… - 1 5/1 جمع 20 20 20 يادآوري مهم: 1ـ تدريس جغرافياي استان(دراجراي آزمايشي،كتاب استان شناسي ) هماهنگ وهمراه با كتاب اصلي خواهد بود ودرصورت مغايرت سرفصل‌هاي كتاب اصلي و جغرافياي استان ها ( استان شناسي) ، ملاك تصميم گيري با دبيران محترم است. 2ـ ارزش يابي كتاب جغرافياي (1) 15 نمره وكتاب جغرافياي استان (استان شناسي) 5 نمره مي باشد. 3 ـ نمره مندرج درهرفصل به تفكيك كتاب جغرافيا واستان ( استان شناسي) است واستان هايي كه فاقدآن فصول دركتاب استان مي باشند بايد نمرة مورد نظر را به فصل كتاب جغرافياي (1) اختصاص دهند. بارم بندي كتاب جغرافيا (2) رشته ادبيات و علوم انساني فصول دروس نوبت اول نوبت دوم و شهريور فصل اول درس اول - درس دوم 5/4 75/2 فصل دوم درس سوم - درس چهارم 3 75/1 فصل سوم درس پنجم - درس ششم 5/4 75/2 فصل چهارم درس هفتم - درس هشتم 4 25/2 فصل پنجم درس نهم - درس دهم 4 25/2 فصل ششم دروس يازدهم ، دوازدهم ، سيزدهم - 5/3 فصل هفتم درس چهاردهم - درس پانزدهم - 75/2 فصل هشتم درس شانزدهم - 2 جمع 20 20 تذكر: قسمت هاي« مطالعه هاي موردي» و « بيشتر بدانيم » صرفاً براي مطالعه آزاد دانش آموزان مي باشد و در هيچ يك از ارزشيابي هاي مستمر و پاياني منظور نمي گردد. بدين ترتيب متن تحت عنوان‌«معلم گرامي» در ابتداي كتاب ، اصلاح مي گردد. بارم بندي كتاب جغرافياي عمومي و استان (استان شناسي) - (غيراز رشتة ادبيات و علوم انسانی) فصول عناوين دروس نوبت اول نوبت دوم شهريور اول درس اول:جغرافيا ، علمي براي زندگي 2 5/0 5/1 دوم درس دوم:نگاهي به جغرافياي طبيعي ايران درس سوم : نگاهي به جغرافياي انساني ايران 7 5/1 4 سوم درس چهارم: بيابان ها درس پنجم : انسان و بيابان 5/3 1 5/1 چهارم درس ششم: اهميت و نقش جنگل ها درس هفتم: پراكندگي و انواع جنگل ها و … 5/3 1 5/1 پنجم درس هشتم : آلودگي هوا درس نهم : آلودگي درياها ورودها 4 1 5/1 ششم درس دهم :مخاطرات طبيعي درس يازدهم : انسان ومخاطرات طبيعي - 5/3 5/2 هفتم درس دوازدهم:گردشگري چيست؟گردشگركيست؟ درس سيزدهم:ايرانگردي - 3 2 هشتم درس چهاردهم : پراكندگي ورشد جمعيت درس پانزدهم : جمعيت ومهاجرت ، … - 5/5 5/3 نهم درس شانزدهم :آب ها درس هفدهم:بهره برداري از منابع آب - 3 2 جمع 20 20 20 يادآوري مهم : 1ـ تدريس جغرافياي استان (دراجراي آزمايشي،كتاب استان شناسي )هماهنگ وهمراه با كتاب اصلي خواهد بودودرصورت مغايرت سرفصل هاي كتاب اصلي و جغرافياي استان ها ( استان شناسي) ، ملاك تصميم گيري با دبيران محترم است. 2ـ ارزش يابي كتاب جغرافياي عمومي 15 نمره وكتاب جغرافياي استان (استان شناسي) 5 نمره مي باشد. 3 ـ نمره مندرج درهر فصل به تفكيك كتاب جغرافيا واستان ( استان شناسي) است و استان هايي كه فاقد آن فصول دركتاب استان مي باشند بايد نمرة مورد نظر را به فصل كتاب جغرافياي عمومي اختصاص دهند.


مطالب مشابه :


پیام تبریک وزیر آموزش و پرورش به مناسبت روز معلم

کارشناسی آموزش راهنمایی ناحیه2کرمانشاه - پیام تبریک وزیر آموزش و پرورش به مناسبت روز معلم -
موضوع: نحوه ای ادامه تحصیل دانش آموزان دوره ی راهنمایی

کارشناسی آموزش راهنمایی ناحیه2کرمانشاه با عنایت به مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش در
برنامه عملياتي سالانه گروه آموزشي جغرافيای استان کرمانشاه دوره متوسطه سال تحصيلي 1391-1390

گروه آموزشی جغرافیای ناحیه2کرمانشاه. مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 3 معاونت آموزش متوسطه
تهیه وسایل کمک آموزشی

گروه آموزشی جغرافیای ناحیه2کرمانشاه. آموزش وپرورش ناحیه3 اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
يادگيري از طريق همياري

گروه آموزشی جغرافیای ناحیه2کرمانشاه. آموزش وپرورش سنتی نمی­توان آموزش داد و اطلاعات
بارم بندي كتاب جغرافياي (1) و استان (استان شناسي) سال تحصیلی 91-90

آموزش و پرورش استان کرمانشاه. آموزش وپرورش ناحیه2 گروه آموزشی جغرافیای ناحیه2کرمانشاه.
فراخوان تولید فیلم هاي کوتاه آموزشی مفاهیم جغرافیایی

آموزش وپرورش گروه آموزشی جغرافیای ناحیه2کرمانشاه. از چند رسانه اي ها در آموزش
برچسب :