تعاریف و فرمول محاسبه شاخص های سلامت

تعاریف شاخص های سلامت

رشد طبیعی جمعیت :(Natural Growth Rate(NGR

میزان خام تولد:(Crude Birth Rate(CBR

میزان باروری عمومی : (General Fertility Rate(GFR

میزانهای باروری اختصاصی سنی : (Age Specific Fertility Rat(ASFR

میزان باروری کلی : (Total Fertility Rate(TFR

میزان باروری کلی نکاحی: (Total Mirital  Fertility (TMFR

میزان تجدید نسل ناخالص : (Griss Repeproduction Rate(GRR

میزان تجدید نسل خالص : (Net Repeproduction Rate(NRR

میزان  مرگ خام :(Crude Death Rate(CDR

میزانمرگ و میر  اختصاصی سنی برای هر دو جنس و کل : (Age Specific Death Rat(ASDR

میزان  مرگ  مرگ مادران به دلیل عوارض بارداری و زایمان

میزان مرگ اختصاصی علتی در گروه سنی کمتراز5 سال

درصد اشغال تخت در بيمارستان

متوسط اقامت بيمار در بيمارستان

تخت روز اشغالي

ميزان گردش تخت در بيمارستان

فاصله چرخش تخت در بيمارستان


*رشد طبیعی جمعیت :(Natural Growth Rate(NGR

 

   تعریف: عبارت از این است که هرسال به ازای هر هزار نفر جمعیت چند نفر به جمعیت اضافه خواهد شد.

 a.gif

  *میزان خام تولد:  (Crude Birth Rate(CBR

  تعریف : تعداد کودکان زنده به دنیا آمده به ازای هر هزارنفر جمعیت برآورد شده دروسط سال ؛ دریک سال معین. 

 

b.gif

*میزان باروری عمومی : (General Fertility Rate(GFR

    تعریف : تعداد موالید زنده درهزار زن گروه سنی 15 تا 49 سال دریک سال معین .

c.gif


*میزانهای باروری اختصاصی سنی : (Age Specific Fertility Rat(ASFR

 تعریف :تعداد کودکان زنده بدنیا آمده در یکسال بازای هزار زن درهریک از گروههای اختصاصی سنی .

d.gif


*میزان باروری کلی : (Total Fertility Rate(TFR

    تعریف :نشان دهنده متوسط تعداد کودکان یک زن است به شرط آنکه آن زن بامیزانهای کنونی هریک ازگروههای سنی زنان درسراسر سن باروری خود به زاییدن کودک ادامه دهد .

e.gif


*میزان باروری کلی نکاحی: (Total Mirital  Fertility (TMFR

    تعریف :نشان دهنده متوسط تعداد کودکانی است که یک زن ازدواج کرده بدنیا خواهد آورد به شرط آنکه  درسراسر عمر باروری خود به الگوی باروری کنونی ادامه دهد .

f.gif


*میزان تجدید نسل ناخالص : (Griss Repeproduction Rate(GRR

    تعریف :نشان دهنده  تعداد دخترانی  است که یک زن ازدواج کرده بدنیا خواهد آورد به شرط آنکه  درسراسر عمر باروری خود به الگوی باروری کنونی ادامه دهد .

g.gif


*میزان تجدید نسل خالص : (Net Repeproduction Rate(NRR

    تعریف :نشان دهنده  تعداد دخترانی  است که یک دختر تازه زاده شده به فرض ثابت ماندن میزانهای میرایی و باروری اختصاصی سنی ؛ درطول زندکی خود خواهد زایید .


*میزان  مرگ خام :(Crude Death Rate(CDR

   تعریف : تعداد مرگهای ناشی از کلیه علل درهزار نفر جمعیت دروسط هرسال ودریک منطقه معین .

h.gif


*میزانمرگ و میر  اختصاصی سنی برای هر دو جنس و کل : (Age Specific Death Rat(ASDR

   تعریف: نشان دهنده تعداد مرگهای اتفاق افتاده در یک گروه سنی خاص  به ازای هر هزار نفر جمعیت همان گروه سنی خاص در مدت یکسال .

i.gif


*میزان  مرگ  مرگ مادران به دلیل عوارض بارداری و زایمان:

     تعریف: نشان دهنده تعداد مرگهای اتفاق افتاده در مادران باردار به علت عوارض بارداری وزایمان درعرض یکسال به ازای هر صدهزار تولد زنده .

j.gif

*میزان مرگ اختصاصی علتی در گروه سنی کمتراز5 سال

       تعریف : نشان دهنده تعداد مرگ کربوط به علت کورد نظر درکودکان کمترازپنج سال درعرض یکسال به ازای هرصد هزار نفر ازکودکان زیرپنج سال درهمان سال .

k.gif

*درصد اشغال تخت در بيمارستان:

             فرمول محاسبه:

l.bmp

*متوسط اقامت بيمار در بيمارستان:

                    فرمول محاسبه:

m.bmp

*فاصله چرخش تخت در بيمارستان:

             فرمول محاسبه:

q.bmp


*ميزان گردش تخت در بيمارستان:

                  فرمول محاسبه:

n.bmp

منبع : http://healthdata.tbzmed.ac.ir


مطالب مشابه :


جدیدترین آمار جمعیت ایران

نرخ رشد جمعیت ایران در حال حاضر 0.015 است. مرکز آمار ایران هر لحظه جمعیت ایران را بر اساس یک
مدل های پیش بینی جمعیت

در صورتی که این فرایند ممکن است به دور از واقعیت باشد و نرخ رشد جمعیت فرمول دوم نرخ رشد
روند تحوّلات و علل و عوامل عمده افزایش جمعیت در شهراردبيل

در مقاله حاضر علاوه بر مطالعه جمعیت و نرخ رشد آن علل و عوامل برآورد جمعیت از فرمول
آمار و مدل سازی

ما قبل از بیان فرمول مدل جمعیت حال اگر جمعیت را در هر ساعت محاسبه کنیم،نرخ رشد جمعیت
آیا مستندات علمی برای سیاست تشویق به رشد جمعیت وجود دارد؟

آیا مستندات علمی برای سیاست تشویق به رشد جمعیت (جمعیت /خانوار شاخص «نرخ رشد جمعیت» که
تعاریف و فرمول محاسبه شاخص های سلامت

يا من اسمه دواء و ذكره شفاء - تعاریف و فرمول محاسبه شاخص های سلامت رشد طبیعی جمعیت:
مدل جمعیت ( آمار )

ما قبل از بیان فرمول مدل جمعیت، مثال حال اگر جمعیت را روز به روز محاسبه کنیم،نرخ رشد دریک
برچسب :