طرحهای در دست اقدام برنامة دوم توسعة قضایی:

                      قارچ   قارچ  قارچ  قارچ  قارچ  قارچ  قارچ

                               24.gif24.gif24.gifمجموعه طرحهای در دست اقدام24.gif24.gif24.gif

قوة قضائیه برای ایجاد تحول بنیادین، برخی طرحهای عمدة ملی را در افق برنامة دوم توسعة قضایی تعیین کرده است. این طرحها دارای ارتباط سامان­یافته و منسجم اند. بر اثر این طرحها، لوایح قانونی به منزلة نقطة اتکای قوة قضائیه در یک ساختار مرتبط یکپارچه می­شود؛ منابع انسانی قوة قضائیه بر اثر آموزش و کارآموزی توانمند شده و ارتقا می­یابند؛ تعامل قوة قضائیه با قوای دیگر و نیز با نهادها و بخشهای کلان ملی برای تحقق هدفهای حاکمیتی، تدقیق، تعمیق و سامان می­یابد؛ سازمانها و واحدهای قوة قضائیه به لحاظ وضعیت کارکردی سنجیده و ارزشیابی می­شوند تا میزان اعتبار آنها افزون شود؛ و سرانجام، روحیة تحقیق و مطالعه در قوة قضائیه تقویت و رواج می­یابد. از این رو، هفت طرح زیر دارای ارتباط سیستمی و تکمیلی است.

 

1. طرح تدوین یکپارچة لوایح قانونی، مقررات و آیین­نامه­ها

قوانین، مقررات و آیین­نامه­های کشور به لحاظ نبودِ ارتباط نظام­مند، دارای تداخل، تزاحم و کاستیهای فراوان است. ضرورت دارد که تدوین قوانین به طور سامان­یافته انجام شود. استفاده از نظام کدگذاری روشمند، برای مصوبه­های قانونی و نیز برای تعیین جایگاه هر مصوبة قانونی و اجزای آن در ارتباط با سایر مصوبه­ها اهمیت ویژه­ای دارد. طرح کنونی به این مهم می­پردازد تا جایگاه هر مصوبة قانونی در ارتباط با سایر مصوبه­ها به روشنی معلوم باشد.

 

2. طرح توسعة منابع انسانی قوة قضائیه

منابع انسانی سازمانهای دانش­محور، عمده­ترین سرمایة آنهاست. قضات، کارشناسان حقوقی و قضایی، فنی، علمی و اداری قوة قضائیه به لحاظ حسن اجرای امور قضایی کشور دارای اهمیت ویژه ­اند. لازم است که آموزش و توانمندسازی منابع انسانی قوة قضائیه به طور سامان­یافته و همگون در سطح ملی برنامه­ریزی و اجرا شود. از دستاوردهای این اقدام افزایش بهر­ه­وری، کارایی و اثربخشی قوة قضائیه خواهد بود. طرح کنونی در پی آن است که در افق برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، منابع انسانی قوة قضائیه را به بالاترین سطح استانداردهای رایج در کشورهای در حال توسعه برساند.

 

3. طرح اصلاح ساختار نظام جامع قضایی کشور

نظام جامع قضایی کشور شامل مؤلفه­های مختلف است که در ارتباط با هم یک مجموعه از فعالیتهای
غیرضروری مرتبط به امر قضا را پدیدار می­کنند. امر قضا نیازمند مقدمات و مؤخرات است؛ از جمله، لازم است که از مراجعة غیرضروری به قوة قضاییه پرهیز شود. ترویج رجوع به داوری و شوراهای حل اختلاف در این میان بسیار کارساز است. برای کارا کردن فرآیند رسیدگی، بهتر آن است که تعامل میان قوه از یک سو و وکیلان و مشاوران از سوی دیگر افزوده شود. بر اثر بهره­گیری از نظام جامع اطلاعاتیِ عملیات و مدیریت، اطلاع­رسانی میان مراجعان و قوه شکلی روزآمد و کارآمد به خود می­گیرد.

همچنین، تعامل میان دستگاههای اجرایی مرتبط با قوة قضائیه نیاز به بازنگری دارد. زیرا، به لحاظ کاهش اطالة دادرسی، لازم است که به موازات تحول در قوة قضائیه، در آن دستگاهها نیز تحولات لازم اِعمال شود. این مجموعه از سازمانها نیازمند پشتیبانی نظری ــ اعم از حقوقی، فقهی، علمی،  مدیریتی و مانند آن ــ دارد. زیرا، بدون تحقیق و توسعه نمی­توان انتظار داشت که دستاوردهای روزآمد دچار کهنگی و نسخ نشود. از این­رو، لازم است که طرح اصلاح ساختار نظام جامع قوة قضائیه با توجه به همة مؤلفه­های اصلی قضایی و مؤلفه­های جنبی مرتبط با امر قضا مجموعه­ای یکپارچه و سامان­یافته را رقم زند. این طرح به این امر مهم می­پردازد.

 

4. طرح تعامل قوة قضائیه با کلان­بخشهای دیگر

قوانین بر اساس ضرورتهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پدیدار می­شود. قوة قضائیه به اعمال و نظارت بر قوانین در زمینه­های مختلف مورد مراجعه ­می­پردازد. از این­رو، قوة قضائیه مرجع ابراز و اعلان توانمندی و کارایی قوانین مصوب است. زیرا، قوة قضائیه به کمک آمار و داده­های ثبت شده به آسانی می­تواند دربارة قوانین و اصلاح آن داوری کند. بنابراین، لازم است که تعاملی روشن میان قوة قضائیه با کلان­بخشهای دیگر ــ اعم از دو قوة دیگر و مراجع کلان تصویب قوانین و مقررات ــ داشته باشد. این طرح به تعامل روشمند میان قوة قضائیه و سایر کلان­بخشهای کشور می­پردازد.

 

5. طرح اعتبارسنجی و اعتباربخشی و ارزشیابی جامع قوة قضائیه

امروزه، سنجش میزان اعتبار نهادها و سازمانها موضوعی رایج در جهان است. تعیین مجموعه­ای از شاخصها و معیارها برای سنجش وضعیت و کارکردهای هر سازمان و واحدهای تابع آن، گام نخست در فرآیند
اعتبارسنجی است. پس از آن، شیوه­های تلفیق معیارهای سنجیده تعیین می­شود. این شیوه­ها برگرفته از رویکردهای ارزشیابی چندمعیاری یا چندشناسه­ای است. تاکنون سنجش اعتبار و ارزشیابی واحدهای قضایی به طور سامان­یافته انجام نشده است. لازم است که این مهم صورت پذیرد و این طرح چنین کاری را انجام
می­دهد. همچنین، طرح کنونی گام عمده­ای برای سنجش کیفیت قضایی و ارتقای آن است. پیامد نهایی این طرح عبارت است از اطمینان از تحقق استانداردها و کیفیت خدمات قضایی.

 

6. طرح جامع اطلاعاتیِ عملیات و مدیریت قوة قضائیه

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) وجه بارز زمانة ماست. به کمک این فناوری می­توان بر سرعت، دقت و صحت کارکرد قوة قضائیه به طور چشمگیر افزود. افزون بر آن، لازم است که نظارت بر حسن اجرای کار همة منابع انسانی به بهترین شکل به طور مستقیم و بدون هرگونه تأخیر انجام شود. اطلاع­رسانی درونی و بیرونی قوة قضائیه از رهگذر تهیة نرم­افزارهای توانمند، سخت­افزارهای مناسب و شبکة فراگیر ملی امری فوری است. درخور توجه است که طرح جامع اطلاعات و عملیات و مدیریت قوة قضائیه دارای دو بخش عمومی و اختصاصی است. بخش اختصاصی به سیستمهایی می­پردازد که ویژة امور قضایی است؛ از جمله، سیستمهای مدیریت پروندة قضایی اعم از مدنی و کیفری، و نیز سیستم خبرة قضایی. بخش عمومی به سیستمهایی می­پردازد که در سایر دستگاههای کشور بکار می­رود؛ از جمله، سیستمهای اداری، مالی و پشتیبانی. در سه سال اخیر، تمهیدهای لازم برای ایجاد طرح جامع اطلاعاتی عملیات و مدیریت در قوة قضائیه فراهم شده است. در هفتة قضایی سال جاری، نخستین مجتمع قضایی الکترونیک کشور افتتاح خواهد شد که دارای مجموعه­ای از شعبه­های مدنی است. شعبه­های کیفری نیز در این چارچوب راه­اندازی خواهد شد.

 

7. طرح نظام تحقیق و مطالعة قضایی

بررسی تداوم روزآمدن کردن نظریه­ها، شیوه­ها، سازمانها، زیرساختارها و ابزارها نیازمند گسترش تحقیق و مطالعة سازمان یافته و بنیادین در قوة قضائیه است. گسترة این امر بسیار پهناور و متنوع بوده و پژوهشهای حقوقی، فقهی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تحقیقات میان­رشته­ای مربوط به نظام قضایی را شامل می­شود. ایجاد مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی گام آغازین برای این منظور بوده است. در گام بعد، لازم است که نظام فراگیر ملی برای ترویج و نهادینه­سازی تحقیق و مطالعه در قوة قضاییه ایجاد شود. طرح کنونی به این مهم می­پردازد و ضامن روزآمد بودن و همگامی قوة قضائیه با دستاوردهای اندیشه و عمل در گستره­های اسلامی، ملی و جهانی است.

 

 

جدول (8):  مستندات و مراجع مورد استفاده

 

کد گزارشها و مطالعات  يا منبع اطلاعاتی

عنوان

رديف

 

سياستهای کلی قضايی ابلاغی مقام معظم رهبری

1

 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

2

نامة شماره 9440 مورخ 27/8/82 مجمع تشخيص مصحلت نظام

چشمانداز بيست سالةجمهوري اسلامي ايران در افق 1406ش

3

سازمان مديريت و برنامه­ريزي

لايحة برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

4

گزارش كميسيون حقوقي و قضايی مجمع تشخيص مصلحت نظام

بررسي حقوق عامه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

5

پيوست شمار 7

سياستهاي ابلاغي رئيس قوة قضائيه در اسفندماه 82

6

گزارش كميسيون حقوقي و قضايی مجمع تشخيص مصلحت نظام

حقوق ملت

7

مجموعه گزارشهای مركز مطالعات راهبردي

مجموعه گزارشهای كميسيونهاي تخصصي مركز مطالعات راهبردي و توسعة قضايی

8

مجموعه گزارشهای مركز مطالعات راهبردي

طرح شهيد بهشتي - برنامة ميان­مدت قوة قضائيه از 84-88

9

مجموعه گزارشهای مركز مطالعات راهبردي

طرح توسعة قضايی - جلد 1و2

10

01-514013-01

گزارش مطالعات راهبردي تطبيقي

11

مجموعه مستندات برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي

چالشهاي برنامة چهارم توسعة اقتصادي اجتماعي و فرهنگي در بخش قوة قضائيه

12

گزارش دفتر امور قضايی و سياست داخلي

اهم مسائل و چالشهاي پيش روي طرح توسعة قضايی

13

01-514012-01

گزارش بهبود وضعيت موجود

14

مجموعه گزارشهای مركز مطالعات راهبردي

پيشنويس برنامة ملي پيشگيري از جرم

15

مجموعه گزارشهای مركز مطالعات راهبردي

طرح توسعة ICT در قوة قضائيه

16

مجموعه گزارشهای مركز مطالعات راهبردي

بررسي كمّي منابع ساختاري مورد نياز در قوةقضائيه

17

مجموعه گزارشهای مركز مطالعات راهبردي

مجموعه ساختارتشكيلاتي و شرح وظايف موجود و پيشنهادي در قوة قضائيه

18

اطلاعات واحد آمار

مجموعه اطلاعات و آمار عملكرد قوه قضائيه از 78 الي 82

19

اطلاعات واحد آمار

مجموعه اطلاعات و آمار عملكرد از 78 الي 82 - استانها

20

مجموعه گزارشهای مركز مطالعات راهبردي

گزارش عملكرد 4 ساله مركز عالي بازرسي و نظارت فني مهندسي و امور عمراني

21

مجموعه گزارشهای مركز مطالعات راهبردي

مجموعة اطلاعات و آمار زندانها

22

گزارش اداره كل مهندسي قوة قضائيه

اطلاعات طرحهاي استانهاي سراسر كشور

23

مجموعه گزارشهای مركز مطالعات راهبردي

طرح ملي پيشگيري از جرم و بزهديدگي

24

طرح تحقيقاتي دفتر امور اجتماعي و پيشگيري از جرم استان اصفهان

اولويت­بندي مشكلات دادگستري شهر اصفهان از منظر مراجعان و شاغلان

25


مطالب مشابه :


قوه قضائیه؛ گذشته و آینده

انديشه‌های حقوق عمومی - قوه قضائیه؛ گذشته و آینده - این وبلاگ به موضوع‌های حقوقی به ویژه
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

حقوق بان - نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه - - حقوق
آشنایی با تشکیلات و سازمان کار قوه ی قضائیه و امر قضا در ایران

روابط عمومی - آشنایی با تشکیلات و سازمان کار قوه ی قضائیه و امر قضا در ایران (پشتیبانی)
دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضائیه از اداری به قضائی

دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضائیه از اداری به قضائی ماده 1- هیئت سه نفره منتخب
آیا لایحه جامع وکالت قضایی است؟

قوه قضائیه مدعی است که دولت لایجه مذکور را تغییر داده است به نظر شما دولت این کار را کرده
معرفی کتاب

اداره کل پشتیبانی قوه قضائیه. دانشگاه مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه.
معرفی کتاب

اداره کل پشتیبانی قوه قضائیه. آرشیو نظرات مشورتی اداه حقوقی قوه قضائیه. معرفی سایت های
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه.
طرحهای در دست اقدام برنامة دوم توسعة قضایی:

قوة قضائیه سایر دستگاههای کشور بکار می­رود؛ از جمله، سیستمهای اداری، مالی و پشتیبانی.
قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

کارشناس رسمی قوه قضائیه - قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت - سعید خسروی
برچسب :