حروف صدادار و كاربرد آنها

در زبان انگليسي، مثل هر زبان ديگري، براي ادا كردن واژه ها و واجك ها، نياز به يك چند تا حرف صدا دار مي باشد. براي فهم ساده اين موضوع، به صداي اَ  ا‍ِ  اُ  در ادا كردن كلمات در زبان فارسي دقت نماييد. اگر اين سه حركت در زبان فارسي و عربي  توسط گوينده كلمه، در جاهاي خود و به درستي ادا نشوند، واژه ها خنده دار و تا حدودي نا مفهوم به نظر مي آيند. وظيفه اين ادا كردن واژه ها و اصوات در زبان انگليسي، به عهده پنج حرف a, e,i,o,u مي باشد كه بر سر كلمات و جاهاي خاص خود قرار ميگيرند تا كلمه به درستي ادا و قابل فهم گردد. به اين پنج حرف در زبان انگليسي، حروف صدادار يا اصطلاحا Vowel sounds ميگويند. براي مثال، نام يا نام خانوادگي خود را بدون حروف صدادار بنويسيد: آيا قابل ادا كردن هستند؟

دو حرف iوa  در زبان انگليسي، هم حرف هستند و هم به نوعي تك كلمه چون به تنهايي هم معني ميدهند: I كه به معناي "من" و A كه حرف تعريف هم هست و به معناي "يك" و "يكي" مي باشد.

سه حرف hوw و y هم نيمه صدادار و يا اصطلاحا  Semi Vowel sounds هستند و از همين رو است كه برخي مواقع براي كلماتي مانند hour و honest و honor ، از حرف تعريف an استفاده ميشود.

بقيه حروف نيز بي صدا يا اصطلاحا Consonant ناميده ميشوند؛ مثل، b,t,k و غيره .

براي توضيح مكمل به گفته هاي فوق، ميتوان اينگونه اضافه كرد كه در آواشناسي يا Phonetics، حروف صدا دار به حروفي گفته ميشود كه دهان (لب ها) در اداي آنها، باز ميشود و زبان به بالاي دهان يا دندان ها تماس پيدا نمي كند.

حروف بي صدا هم در آواشناسي به حروفي گفته ميشود كه به هنگام ادا شدن، هواي بازدم را به طور كامل يا تا حدودي به هنگام خروج از دهان و لبها، متوقف
مي سازند.

به علاوه ي موارد فوق، حروف ديگري در علم آوا شناسي مورد بررسي قرار ميگيرد كه به حروف دو صدايي يا اصطلاحاDiphthong  معروف هستند. اين حروف، تركيبي از دو حرف صدا دار(vowel letters) يا دو صوت صدادار(Vowel sounds ) مي باشد؛ براي نمونه، صداي /aI/ (آي) در تلفظ كلمه اي چون pipe يا دو حرف صدادارou در كلمه اي چونdoubt .

براي راحتي و سهولت در استفاده از واژه ها در هرفرهنگ لغت(dictionary )، از علايم آواييياPhonetic Symbolsاستفاده مي شود ومعمولا در بخش ضمايم آن فرهنگ لغت قرار دارد و بهترين راهنما جهت استفاده و تلفظ(pronunciation ) كلمات خواهد بود

 

 

 

 


مطالب مشابه :


تلفظ حروف بی صدا و صدادار

تلفظ حروف بی صدا و و چنانكه بين دو حرف صدا دار ( حروف بي صدا را در زبان انگليسي
به نام خداوند بخشنده و مهربان

حروف صدا دار vowels حروف بی صدا consonant. حروفی هستند که بدون دخالت حروف صدادار .
حروف صدادار و كاربرد آنها

زبان ديگري، براي ادا كردن واژه ها و واجك ها، نياز به يك چند تا حرف صدا دار انگليسي، حروف
حروف صدادار و كاربرد آنها

زبان ديگري، براي ادا كردن واژه ها و واجك ها، نياز به يك چند تا حرف صدا دار انگليسي، حروف
تلفظ حروف بی صدا و صدادار

تلفظ حروف بی صدا و زبان انگليسي داراي 26 حرف است و چنانكه بين دو حرف صدا دار واقع
حروف صدادار و كاربرد آنها

يك چند تا حرف صدا دار انگليسي، حروف صدادار يا Phonetics ، حروف صدا دار به
تلفظ حروف بی صدا و صدادار

تلفظ حروف بی صدا و صدادار انجمن زبان انگليسي و چنانكه بين دو حرف صدا دار واقع
اصطلاحات پر کار برد در زبان انگليسي و اصوات انگليسي و جدول IPA ( تلفظ )

کار برد در زبان انگليسي و اصوات انگليسي و جدول حروف همخوان (بی‌صدا) حروف واکه (صدادار)
تلفظ حروف انگلیسی(pronounciation of english letters)

این حروف حروف بی صدا . Example صدا دار صدای ذ
برچسب :