قالب آبی

                                                               قالب آبی

قالب آبی ترجمه خودم

<html> <head> <script language="javascript"> function GetBC(lngPostid) { intTimeZone=<-BlogTimeZone->; strBlogId="<-BlogId->"; intCount=-1; strResult=""; try { for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2) { if (BlogComments[i]==lngPostid) intCount=BlogComments[i+1] ; } } catch( e) { } if ( intCount==-1) strResult="آرشیو نظرات"; if ( intCount==0) strResult="نظر بدهید"; if ( intCount==1) strResult="یک نظر"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " نظر" ; strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ; document.write ( strResult ) ; } </script> <script language="JavaScript"> fadeColor = "#F56A1C"; // رنگ مورد نظرتان را اينجا وارد كنيد stepIn = 20; // delay when fading in stepOut = 20; // delay when fading out /* set to true or false; true will ** cause all links to fade automatically ** (you won't need to add class="fade") ***/ autoFade = true; /* set to true or false; true will cause all CSS ** classes with "fade" in them to fade onmouseover ***/ sloppyClass = true; /* set to true or false; true will make the script ** work for Macs (IE 5+), but you will have to give ** a name (name="blah") to each link that you want ** to fade. ***/ macCompat = false; /** **** </config> **************/ /************* **** <install> ** Now, once you have customized your fading colors, you need to include your customized .js file on every page that you want to use it in. You can include javascript files using this syntax (in the head of a document): Now that you have the file included, you need to setup your links a small bit. Each link that you want to fade needs to use the fade class. Example: <a href="blah.html" class="fade">click here</a> Also, the link must be plain text. This means that you can't have <b>'s, <i>'s, <font>'s, etc. inside of the link. Example of what not to do: <a href="blah.html" class="fade"><b>click</b> here</a> Have fun! -Anarchos- ** **** </install> **************/ hexa = new makearray(16); for(var i = 0; i < 10; i++) hexa[i] = i; hexa[10]="a"; hexa[11]="b"; hexa[12]="c"; hexa[13]="d"; hexa[14]="e"; hexa[15]="f"; document.onmouseover = domouseover; document.onmouseout = domouseout; fadeColor = dehexize(fadeColor.toLowerCase()); var fadeId = new Array(); function dehexize(Color){ var colorArr = new makearray(3); for (i=1; i<7; i++){ for (j=0; j<16; j++){ if (Color.charAt(i) == hexa[j]){ if (i%2 !=0) colorArr[Math.floor((i-1)/2)]=eval(j)*16; else colorArr[Math.floor((i-1)/2)]+=eval(j); } } } return colorArr; } function domouseover() { if(document.all){ var srcElement = event.srcElement; if ((srcElement.tagName == "A" && autoFade && srcElement.className != "nofade") || srcElement.className == "fade" || (sloppyClass && srcElement.className.indexOf("fade") != -1)) { if (!srcElement.startColor) { srcElement.startColor = (srcElement.style.color)? srcElement.style.color: srcElement.currentStyle.color; srcElement.startColor = dehexize(srcElement.startColor.toLowerCase()); } var link = (macCompat? srcElement.name: srcElement.uniqueID); if (link) fade(srcElement.startColor,fadeColor,link,stepIn); else if (macCompat) alert("Error: Mac Compatility mode enabled, but link has no name."); } } } function domouseout() { if (document.all){ var srcElement = event.srcElement; if ((srcElement.tagName == "A" && autoFade && srcElement.className != "nofade") || srcElement.className == "fade" || (sloppyClass && srcElement.className.indexOf("fade") != -1)) { var link = (macCompat? srcElement.name: srcElement.uniqueID); if (link) fade(fadeColor,srcElement.startColor,link,stepIn); } } } function makearray(n) { this.length = n; for(var i = 1; i <= n; i++) this[i] = 0; return this; } function hex(i) { if (i < 0) return "00"; else if (i > 255) return "ff"; else return "" + hexa[Math.floor(i/16)] + hexa[i%16]; } function setColor(r, g, b, element) { var hr = hex(r); var hg = hex(g); var hb = hex(b); element.style.color = "#"+hr+hg+hb; } function fade(s,e,element,step) { var sr = s[0]; var sg = s[1]; var sb = s[2]; var er = e[0]; var eg = e[1]; var eb = e[2]; if (fadeId[0] != null && fade[0] != element && eval(fadeId[0])) { var orig = eval(fadeId[0]); setColor(orig.startColor[0],orig.startColor[1],orig.startColor[2],orig); var i = 1; while(i < fadeId.length) { clearTimeout(fadeId[i]); i++; } } for(var i = 0; i <= step; i++) { fadeId[i+1] = setTimeout("setColor(Math.floor(" +sr+ " *(( " +step+ " - " +i+ " )/ " +step+ " ) + " +er+ " * (" +i+ "/" + step+ ")),Math.floor(" +sg+ " * (( " +step+ " - " +i+ " )/ " +step+ " ) + " +eg+ " * (" +i+ "/" +step+ ")),Math.floor(" +sb+ " * ((" +step+ "-" +i+ ")/" +step+ ") + " +eb+ " * (" +i+ "/" +step+ ")),"+element+");",i*step); } fadeId[0] = element; }</script> </head> <!----- Script By java-mo.blogfa.com ----> <meta http-equiv="Content-Language" content="fa" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title><-BlogTitle-></title> <style> .HeaderBox{height:75px ; color: white; border: 0px solid #FFFFFF; background-color: #6633FF;direction: rtl;} .BlogSubTitle{color:gray;font-family: Tahoma;font-size: 9pt;} </style> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://compu2ers.250free.com/temps5/Style.css"> </head> <body> <div id="title"> <div class="HeaderBox"> <BR><BR><font color="#FFFFFF" size="5"><FONT face=Webdings size=5>a</FONT><-BlogTitle-><BR><BR><FONT face=Webdings size=5>a</FONT><-BlogDescription-></FONT><BR><BR><BR><BR><BR> </div></DIV> <div id="Body"> <br /> <br /> <div id="Menu"> <div class="B"> <div class="TOP"> <p>... وبلاگ من </p> </div> <div class="Bx"> <P><FONT face=Webdings size=2>a</FONT><a href="<-BlogUrl->"> صفحه اصلي </a> <P><a href="<-BlogEmail->"><FONT face=Webdings size=2>a</FONT>تماس با ما </a> <P> <A href="javascript:history.go(0)" onClick="javascript:this.style.behavior='url(#default#homepage)'; this.setHomePage(' <p align="center" dir="rtl"><a href="<-BlogUrl->"); TARGET="_self"><FONT face=Webdings size=2>a</FONT>این سایت را خانه خود کنید</A><P> <P><A href="javascript:window.external.AddFavorite('<-BlogUrl->','<-BlogTitle->')"><FONT face=Webdings size=2>a</FONT>اضافه به علاقه مندی ها</a><P> <P><a href="http://WWW.JAVA-MO.TK/"><FONT face=Webdings size=2>a</FONT>طراح قالب</a></P> <P> </P> <br /> </div> </div> <br /> <div class="B"> <div class="top"> <p>... وضعیت یاهو</p> </div> <div class="Bx"> <p> <!***************************************** باید به جای Your Id آی دی خود را بزارید *******************************> <p align="center"><a target="_self" title="ياهو مسنجر" href = "ymsgr:sendim?YOUR ID"><img src=http://www.iranianplanet.com/yahoo/ystat.php?id=YourID&mod=9></A></P> <!**********************************************************************************************> <p> </div> <p></p> </div> <div class="B"> <div class="top"> <p>... بايگاني </p> </div> <div class="Bx"> <br /> <span dir="ltr"> <BlogArchive> <p align="center"> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br> </BlogArchive> </span> </div> </div> <br /> <div class="B"> <div class="top"> <p>... جستجو</p> </div> <div class="Bx"> <p> <p align="center"> <head> <br> <SCRIPT language=JavaScript> var NS4 = (document.layers); var IE4 = (document.all); var win = window; var n = 0; function findInPage(str) { var txt, i, found; if (str == "") return false; if (NS4) { if (!win.find(str)) while(win.find(str, false, true)) n++; else n++; if (n == 0) alert("Not found."); } if (IE4) { txt = win.document.body.createTextRange(); for (i = 0; i <= n && (found = txt.findText(str)) != false; i++) { txt.moveStart("character", 1); txt.moveEnd("textedit"); } if (found) { txt.moveStart("character", -1); txt.findText(str); txt.select(); txt.scrollIntoView(); n++; } else { if (n > 0) { n = 0; findInPage(str); } else alert("ببخشيد... كلمه اي كه نوشتي تو وبلاگ نيست"); } } return false; } </SCRIPT> <FORM name=search onsubmit="return findInPage(this.string.value);"> <P align=center><FONT size=3><INPUT style="BORDER-RIGHT: #666666 1px solid; BORDER-TOP: #666666 1px solid; FONT-SIZE: 8pt; BORDER-LEFT: #666666 1px solid; BORDER-BOTTOM: #666666 1px solid" onchange="n = 0;" size=11 name=string></FONT><BR><INPUT style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-SIZE: 8pt; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; FONT-FAMILY: Tahoma; BACKGROUND-COLOR: #aaaaaa" type=submit value=جستجو در وبلاگ > </P></FORM></b></font></font> <!----- Script By java-mo.blogfa.com ----> </p> </div> <p></p> </div> <div class="B"> <div class="top"> <p>... موسیقی</p> </div> <div class="Bx"> <p align=center> <!********************** ابتدای کد موسیقی ***************************************> <font face="Tahoma" size="2" color="#000000"> <object classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" id="WindowsMediaPlayer1" width="150" height="45"> <param name="URL" ref value="http://www.asemani.org/parsplanet.asx"> <param name="rate" value="1"> <param name="balance" value="0"> <param name="currentPosition" value="0"> <param name="defaultFrame" value> <param name="playCount" value="1"> <param name="autoStart" value="-1"> <param name="currentMarker" value="0"> <param name="invokeURLs" value="-1"> <param name="baseURL" value> <param name="volume" value="50"> <param name="mute" value="0"> <param name="uiMode" value="full"> <param name="stretchToFit" value="0"> <param name="windowlessVideo" value="0"> <param name="enabled" value="-1"> <param name="enableContextMenu" value="-1"> <param name="fullScreen" value="0"> <param name="SAMIStyle" value> <param name="SAMILang" value> <param name="SAMIFilename" value> <param name="captioningID" value> <param name="enableErrorDialogs" value="0"> </object></font></body> <br> <!********************** انتهای کد موسیقی ***************************************> </div> <p></p> </div> <div class="B"> <div class="top"> <p>... لینک دوستان</p> </div> <div class="Bx"> <p> <MARQUEE onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() scrollAmount="2" scrollDelay="80" direction=up width="100%" height="120"> <div align="center"> <br><a href="http://java-mo.blogfa.com/" target="_blank">.:: قالب های رایگان ::.</a><br> <BlogLinks> <br><a href="<-LinkUrl->" target="_blank" ><-LinkTitle-></a><br> </BlogLinks> </div> </MARQUEE> <p> </div> <p></p> </div> <div class="B"> <div class="top"> <p>... لوگوی دوستان </p> </div> <div class="Bx"> <p> <MARQUEE onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() scrollAmount="2" scrollDelay="80" direction=up width="100%" height="120"> <div align="center"> <br><a href="<-BlogUrl->" target="_blank">.:: لوگوی شما ::.</a><br> <br><a href="<-BlogUrl->" target="_blank">.:: لوگوی شما ::.</a><br> </div> </MARQUEE> </p> </div> <p></p> </div> <div class="B"> <div class="top"> <p>... کدهای جاوا </p> </div> <div class="Bx"> <p> <MARQUEE onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() scrollAmount="2" scrollDelay="80" direction=up width="100%" height="120"> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-96.aspx">قالب وحشت</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-95.aspx">theme ghaleb</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-94.aspx">قالب جهنم</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-93.aspx">عوض کردن شکل موس و یه Preloader توپ</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-90.aspx">قرار دادن عکس متحرک در زمینه وبلاگ</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-89.aspx">Add Your ID</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-88.aspx">آغاز به کار قسمت هک</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-87.aspx">سخنگو برای وبلاگ</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-86.aspx">پاسخ به سوالات</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-85.aspx">حامیت از این وبلاگ</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-84.aspx">تبلیغ رایگان و لوگوی مجانی</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-82.aspx">کد وضعيت آنلاين يا آفلاين بودن در ياهو</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-81.aspx">جلوگیری از راست کلیک کردن</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-80.aspx">جلوگیری از کپی کردن متن ها</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-79.aspx">قرار دادن perloader در سایت یا وبلاگ</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-78.aspx">کد های ناب جاوا</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-77.aspx">نوت بوک رایگان</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-76.aspx">قالب سرمه</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-75.aspx">قالب شمیم</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-74.aspx">گذاشتن لودینگ در استاتوس بار</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-73.aspx">قالب اسپایدر من</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-71.aspx">دعوت نامه پرشین گیگ</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-70.aspx">آموزش آپلود فایل روی یک سرور رایگان</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-69.aspx">قالب جدید بلاگفا</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-68.aspx">موزیک</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-67.aspx">جواب به سوالات</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-65.aspx">چت با بازدیدکنندگان </a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-64.aspx">نوت بوک رایگان</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-63.aspx">قالب شهلا 1 </a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-62.aspx">کادر سلام و خوش آمد گویی</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-61.aspx">جدیدترین قالب بلاگفا</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-59.aspx">یک قالب فانتزی برای وبلاگ های عاشقانه</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-58.aspx">قالب جدید برای بلاگفا</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-57.aspx">قالب ماكروسافت ويندوز اكس پي</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-56.aspx">موسیقی برای وبلاگ - 2 </a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-55.aspx">موسیقی برای وبلاگ - 1 </a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-53.aspx">قالب بلاگفا - 4 </a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-52.aspx">قالب بلاگفا - 3 </a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-51.aspx">قالب بلاگفا - 2 </a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-50.aspx">قالب بلاگفا - 1</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-49.aspx">قالب بلاگفا - پری</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-48.aspx">قالب بلاگفا - دانوس</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-47.aspx">قالب بلاگفا - آی تی</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-46.aspx">لینک های متحرک-مانند لوگوی دوستان </a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-45.aspx">قالب مشکی سایت </a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-44.aspx">نوشته متحرک در نوار ابزار</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-43.aspx">نوشته متحرک - مانند عنوان وبلاگ</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-42.aspx">نوشته متحرک </a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-41.aspx">لینک شناور </a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-40.aspx">نظر خواهی </a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-38.aspx">افکت های : چت بازديدكنندگان - سيستم دوستيابي - نوشته به دنبال موس </a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-37.aspx">افکت های : نوشته چشمک زن - لينكهاي رنگارنگ - پرواز يك متن</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-36.aspx">افکت های : ريزش باران - دريافت نام کاربر و خوش امد گويي - اين وبلاگ را صفحه خانگي</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-35.aspx">افکت های : موتور جستجو - تقويم براي وبلاگها - مدت زمان حضور كاربر - تاريخ ميلادي و فارسي</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-34.aspx">افکت های : نمايش آي پي سيستم - حرکت سريع يک جمله در نوار - سخنگو براي وبلاگها - </a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-33.aspx">افکت های : قرار دادن عكس بعنوان - نوشته متحرك - پنهان کردن اسکريپت</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-32.aspx">افکت های : پيغام ورودي به وبلاگ - ارائه يک پيغام در زماني از روز</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-31.aspx">افکت های : نوشتن متون بصورت on the fly - باز شدن سي دي رام - انتخاب رنگ پشت زمينه وبلاگ</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-30.aspx">افکت های : لرزش مرورگر به مدت 2 ثانيه - درج نام بازديدكننده از وبلاگ - تيتر وبلاگ شما به صورت متحرك</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-29.aspx">افکت های : آتش بازي در وبلاگ - بارش برف - نمايش ساعات مختلف جهان</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-28.aspx">افکت های : درست كردن باكس در وبلاگ - اضافه كردن پيشگوئي - لينك به وبلاگها و وب سايتها-</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-27.aspx">افکت های : انتخاب رنگ پشت زمینه به صورت تصادفی - انتقال کاربر به صفحه جدید وبلاگ</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-6.aspx">حذف تبليغات از ابتداي وبلاگها</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-5.aspx">پارتیشن هاي رايانه</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-4.aspx">مشخصات يك سيستم</a> <p align="center"><a href="http://java-mo.blogfa.com/post-3.aspx">ساعت براي وبلاگها</a> </div> </MARQUEE> </p> </div> <br /> <div class="B"> <div class="top"> <p>... آمار وبلاگ </p> </div> <div class="Bx"> <p> <!-- Start FastWebCounter--> <p align="center"> <a href="<-BlogUrl->"> آمار بازديدکنندگان : <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->"></script></a> <!-- End FastWebCounter--> <br> <!-- Start FastOnlineUsers--> <a href="<-BlogUrl->"> کاربران آنلاين : <script src=http://fastonlineusers.com/online.php?d=<-BlogUrl->></script></a> <!-- End FastOnlineUsers--> </p> </div> </div> </div> <br /> <br /> <br /> </div> <div id="Blog"> <script>var links=""</script><BLOGFA> <script language=javascript> links +='<br><a href="<-PostLink->" ><-PostTitle-></a>' </script> <div class="top"><p><font face="Wingdings 2">K</font><-PostTitle-></p></div> <div class="Date"><-PostDate-></div> <div class="bx"> <p style="text-align: right"><p><-PostContent-></p><p> <font color="#FF6D00">نوشته شده در </font><font color="#9966FF"><-PostDate-></font><font color="#FF6D00"> و </font><font color="#9966FF"><-PostTime-></font><font color="#FF6D00"> توسط </font> <font color="#9966FF"><-BlogAuthor-></font></p> <p style="text-align: left"> <BlogComment> |&nbsp; <span dir="rtl" > <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script> </span> </BlogComment> </p> <p style="text-align: right"></P> <P style="margin-top: -18px; direction:rtl; text-align:left;margin-left:8"> </P> <P style="margin-top: -18px; direction:rtl; text-align:left;margin-left:8"> </P> </div> <br /> </BLOGFA> </div> <div id="Blog"> <div class="top"><p><font face="Wingdings 2">V </font>مطالب قبلی</p></div> <div class="bx"> <p style="text-align: right"> <script> document.write(links)</script> </div> </div> <br /> </DIV> <br /> <br /> <br /> </div> </body> </html> <head> <script language="javascript"> var aWFMnBspm="- ساعت: ";var AWFMnBspm="24 HOURS";var awfmnbSpm=document.title;var AwfmnbSpm="This script was made by USINGIT.COM (C)2002 All rights reserved. Visit www.usingit.com for more free scripts!";function aWfmnbSpm(){var awFmnbSpm=new Date();awfMnbSpm=awFmnbSpm.getSeconds();AWfmnbSpm=awFmnbSpm.getHours();aWFmnbSpm=awFmnbSpm.getMinutes();var awFMnbSpm;if(AWFMnBspm=="24 HOURS"){if((AWfmnbSpm>=12)&&(AWfmnbSpm<24)){awFMnbSpm="عصر";AWfmnbSpm-=12;}else{awFMnbSpm="صبح";}}else{awFMnbSpm="";}if (aWFmnbSpm<=9){aWFmnbSpm = "0"+aWFmnbSpm;}if (awfMnbSpm<=9){awfMnbSpm = "0"+awfMnbSpm;}if (AWfmnbSpm<=9){AWfmnbSpm = "0"+AWfmnbSpm;}if(AwfmnbSpm.charAt(60)!=String.fromCharCode(118))return;if(window.status!=AwfmnbSpm)document.title=awfmnbSpm+aWFMnBspm+AWfmnbSpm+":"+aWFmnbSpm+":"+awfMnbSpm+" "+awFMnbSpm; };setInterval("aWfmnbSpm()",500); </SCRIPT> </head> <!----- Script By java-mo.blogfa.com ----> <script language="javascript"> function l1() {window.status = "[ - - - - - - ]=[ -<-BlogDescription-> -]=[ - - - - - - ]"; setTimeout("l2()",30);} function l2() {window.status = "[ - - - - - - ]=[ -<-BlogDescription-> -]=[ - - - - - - ]"; setTimeout("l3()",10);} function l3() {window.status = "[ - - - - - - ]=[ -<-BlogDescription-> -]=[ - - - - - - ]"; setTimeout("l1()",40);} l1(); </script></HEAD></BODY></body></HTML>


مطالب مشابه :


قالب اداری

***تمپلیت و قالب وبلاگ کاملا رایگان*** - قالب اداری - .جدیدترین قالب های روز رایگان در این وبلاگ.
قالب زیبای

***تمپلیت و قالب وبلاگ کاملا رایگان*** - قالب زیبای - .جدیدترین قالب های روز رایگان در این وبلاگ.
قالب هکر و کرک

***تمپلیت و قالب وبلاگ کاملا رایگان*** - قالب هکر و کرک - .جدیدترین قالب های روز رایگان در این
قالب بلاگفا - قالب زمستان برفی

***تمپلیت و قالب وبلاگ کاملا رایگان***.جدیدترین قالب های روز رایگان در این قالب های مذهبی
قالب آبی

***تمپلیت و قالب وبلاگ کاملا رایگان*** - قالب آبی - .جدیدترین قالب های روز رایگان در این وبلاگ.
قالب پاییز

***تمپلیت و قالب وبلاگ کاملا رایگان*** - قالب پاییز - .جدیدترین قالب های روز رایگان در این وبلاگ.
قالب کاکا

***تمپلیت و قالب وبلاگ کاملا رایگان*** - قالب کاکا - .جدیدترین قالب های روز رایگان در این وبلاگ.
قالب گوگل

***تمپلیت و قالب وبلاگ کاملا رایگان*** - قالب گوگل - .جدیدترین قالب های روز رایگان در این وبلاگ.
قالب ستاره

***تمپلیت و قالب وبلاگ کاملا رایگان*** - قالب ستاره - .جدیدترین قالب های روز رایگان در این وبلاگ.
برچسب :