گارد پرچم (مراسم پرچم)

یادآوري: بهتر است چنانچه پرچم در دسترس باشد و يا پرچم قابل حمل باشد پرچمدار قدري آن را متمايل كند تا پيشتاز يا فرزانه بتواند با دست چپ گوشه پرچم را گرفته و با دست راست سلام داده و متن سوگند پرچم را كه جمله به جمله رهنمون گروه يا سردسته اداء مي نمايد تكرار كند .

2-هنگاميكه پيشتاز يا فرزانه در مكاني ايستاده باشد و پرچم رسمي مقدس جمهوري اسلامي ايران را از آنجا عبور دهند وقتي پرچم به هفت قدمي وي رسيد ، رو به پرچم به حالت خبردار ايستاده و سلام سازماني مي دهد تا وقتيكه پرچم از هفت قدمي او بگذرد . در طول اين مدت سر به سمت پرچم حركت نموده و با نگاه  آن را استقبال و يا مشايعت مي نمايد (نظر به پرچم است ) .

3- هنگاميكه عضو پيشتاز يا فرزانه از مقابل پرچم ثابت عبور مي كند  بايستي از هفت قدم مانده به پرچم تا هفت قدم بعد از پرچم بحالت سلام سازماني و نظر به پرچم حركت كند .

تبصره : هر گاه در موارد  2 و 3 عضو لباس فرم تشكيلات را به تن نداشته باشد نبايد سلام سازماني بدهد بلكه فقط در مقابل پرچم مي ايستد و چنانچه كلاه بر سر داشته باشد به احترام پرچم رسمي و مقدس كشور ، كلاه را از سر برمي دارد .

4-هنگاميكه گروهي از پيشتازان و يا فرزانگان  در صف منظم از مقابل پرچم رسمي ثابت عبور مي كنند ، سردسته يا مربي آن گروه فرمان نظر به (راست) و يا برحسب مكان پرچم ، فرمان نظر به (چپ) داده ، پيشتازان يا فرزانگان سر را به سمت پرچم چرخانيده و فقط سردسته يا مربي يا معاون گروه مانند ماده 3 سلام مي دهند . در حالت رژه گروهي نياز به سلام دادن اعضاء دانش آموزي نمي باشد .

5- هنگام رژه از مقابل پرچم نيز كساني كه از صف خارج هستند (سردسته و سرتیم و مربی) سلام مي دهند و بقيه افراد غير ستون اول نظر به پرچم مي كنند (نظر به راست ) .

6- هنگام حركت دادن پرچم مقدس و بردن آن از جايي به جاي ديگر بايستي نگهبانان پرچم (گارد پرچم ) همراه پرچم باشند ، حد متوسط عده گارد پرچم 5 نفرند كه با پرچمدار 6 نفر مي شوند كه در صف سه نفري حركت مي كنند و پرچم دست نفر وسط صف جلو قرار مي گيرد ، حداقل گارد پرچم دو نفرند كه با پرچمدار كه در وسط قرار مي گيرد  3 نفر مي شوند .

تذكر: پرچمدار و گارد پرچم و محافظ پرچم را بايد از پيشتازان و فرزانگان صاحب رتبه و درجات بالاتر انتخاب كرد.

 7- پرچم رسمي و مقدس ايران هيچگاه نبايد با زمين تماس پيدا كند و نبايد آن را روي زمين گذاشت و در هنگام سلام و رژه نيز بايد مراقب بود چنانچه پرچم بايد بصورت افقي قرار گيرد با زمين تماس نگيرد زيرا تماس با زمين بي احترامي به پرچم محسوب مي شود .

8- هر گاه پرچم كهنه شود نبايد آن را قطعه قطعه نموده و براي كارهاي مختلف مورد استفاده قرار داد ، چرا كه پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران مزين به نام جلال ا.... و 22 ا... اكبر است .

در اين مورد بايد پرچم كهنه را در يك جعبه نگهداري نمود و از پرچم نو استفاده كرد .

9- پس از اتمام برنامه يا اردو ، پرچم را از ميله جدا كرده ، آن را تا نموده و در جعبه و يا محل مناسبي براي برنامه هاي بعدي نگهداري نمائيد .

مقررات پرچم رسمي جمهوري اسلامي ايران :

الف/ مشخصات پرچم رسمي جمهوري اسلامي ايران

به موجب اصل هيجدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، پرچم رسمي ايران به رنگ هاي سبز ، سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي  و شعار الله اكبر است .

رنگ سبز در بالا ، سفيد در وسط و رنگ سرخ در پايين قرار گرفته است .

تشريح رنگها :

رنگ سبز نشانه اعتقاد ما به اسلام است ، اين رنگ در پرچم بيشتر كشورهاي اسلامي ديده مي شود .

رنگ سفيد ، نشانه علاقه ما به صلح و آرامش است .

رنگ سرخ ، نشانه آن است كه ما از استقلال ، آزادي و جمهوري اسلامي خود با نثار خون خويش دفاع خواهيم كرد .

شعار الله اكبر :

شعار " الله اكبر "  در پرچم ما در محل اتصال رنگ هاي سبز و سرخ به رنگ سفيد و 22  بار با خطي كه به خط  "بنايي"  معروف است تكرار شده است . عدد 22  ياد آور روز مبارك 22 بهمن 1357 است كه روز پيروزي انقلاب اسلامي ما است .

شعار" الله اكبر" در پرچم ما نشانه اعتقاد ما به اين است كه خدا از همه نيروها و قدرت ها برتر و بزرگتر است و در مقابل او هر قدرت ديگر پست و پوچ و باطل است .

ب/ موارد استفاده از پرچم

1-  در جشن ها و ساير مراسم رسمي  كه در محافل اجرا مي شود .

2-  بر فراز عمارت ها ، ادارات دولتي ، وزارت خانه ها  و سفارت خانه هاي ايران در ممالك خارجي

3-  در ميادين ورزشي

4- در كنفرانس ها و مجامع بين المللي كه با شركت نمايندگان ايران انجام مي شود .

گارد پرچم و طرز قرار گرفتن آن

 گارد پرچم از سه يا پنج نفر كه آشنا به فرامين نظامي مي باشند  و قبلاً نيز تمرين رژه كرده باشند تشكيل مي شود و محل ايستادن گارد پرچم با فاصله بين 5 تا 10 قدم مقابل ميله پرچم قرار دارد . از  3 نفر گارد پرچم  2 نفر در طرفين قرار مي گيرند و نفر سوم ، در وسط طناب را بالا مي برد و پرچم افراشته مي شود . پس از اينكه افراد در جاي خود مستقر شدند مسئول مراسم براي تنظيم صفوف به جاي خود برمي گردد .

محل برافراشتن و طرز بكار بردن پرچم

1-  پرچم رسمي در ميدانها بايد در وسط يكي از اضلاع ميدان بر روي پايه اي بلند نصب شود .

2-  در صورتيكه در ميدان پرچمهاي ديگري نصب شده باشد پايه پرچم رسمي بايد از همه بلندتر باشد .

3- اگر پرچم ايران با پرچم كشور ديگر در يك ميدان برافراشته شود پرچم ايران بايد در طرف راست قرار گيرد .  ( افراشتن پرچم دو كشور در كنار هم نشانه دوستي في مابين دو ملت مي باشد ) .

4-  در داخل سالنها پرچم بايد در مقابل جمعيت ، يا در وسط و يا در طرف راست نصب شود .

5-  برفراز عمارت دولتي پرچم بايد در وسط و يا بلندترين نقطه ساختمان نصب شود .

6- در صورتيكه لازم باشد پرچم آويخته شود بايد رعايت شود آرم ا... رو به بالا قرار گيرد .

7-  پرچمهاي روي ميزي بايد در طرف راست ميز باشد .

8- در موقع حمل پرچم بايد حتما گارد پرچم همراه پرچم باشد .

متن فرمان پرچم :

1-  گارد پرچم به جاي خود ( در اينجا افراد گارد بحالت خبردار مي ايستند ) .

2-  گارد پرچم جهت برافراشتن پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران ، قدم رو .  ( نفرات بطرف پرچم حركت مي كنند ) .

3-  گارد پرچم ايست ( همگي با اين فرمان مي ايستند ) .

4- نفر به پرچم ، پيش ( در اين حالت نفر وسط به حالت قدم رو مي رود ) .

چند قدم حركت مي كند ، سپس زانو زده و پرچم را مي بوسد و مي ايستد و سپس طناب بالا بر پرچم را بدست مي گيرد .

5- اردو هماهنگ و همصدا (سرود جمهوري اسلامي ايران) را مي خوانند .

در اينجا به همراه نواختن موزيك و اجراي سرود توسط حضار ، نفر وسط آهسته پرچم را بالا مي برد تا در انتهاي سرود ،  پرچم  به بالاترين نقطه خود برسد ، سپس سوگند پرچم خوانده شده و دانش آموزان تكرار مي كنند .

6-  نفر به جاي خود ( نفرعقب گرد كرده با نظم به جاي اول خود مي رود سپس بطرف پرچم عقب گرد مي كند ).

7-  گارد پرچم عقب گرد ( در اينجا افراد همگي عقب گرد مي كنند ) .

8- به سمت جايگاه قبلي خود ، بدو رو ( در اين حالت افراد گارد بحالت بدو رو رو بصفوف رفته و در انتهاي ستون استان خود مي ايستند) .

تذكرات لازم براي اجراي مراسم پرچم ، افتتاحيه ، اختتاميه :

1-   مسئله مهم و قابل توجه ، انظباط ميدان و رعايت مقررات مربوط به احترام پرچم است كه در حين قرائت قرآن مجيد و اجراي سرود جمهوري اسلامي و نيايش پرچم  هيچكس نبايد از حالت خبردار خارج  و يا حركت نموده وحرفي بزند  و در بقيه موارد ، فرمان آزاد باش مي دهيم تا دانش آموزان خسته نشوند .

2-  در فرمان قدم رو ، قدم اول ( پاي چپ ) محكم و بقيه بصورت آزاد ولي منظم ، و اگر محيط كوچك است فرمان ( گارد پرچم پيش ) كافي خواهد بود .

3-   نحوه قرار گرفتن مسئولين كادر اجرايي و مربيان گروه ها به اينصورت است كه كليه مربيان گروه ها ، در هنگام اجراي مراسم در جلوي گروه و در كنار اولين نفر سمت راست قرار مي گيرند .

4-   مدت زمان لازم براي اجراي مراسم  صبحگاه در دورة ابتدايي حداكثر 15 دقيقه ، دورة راهنمايي حداكثر 30 دقيقه و در دورة متوسطه حداكثر 45 دقيقه خواهد بود .( مدت زمان مراسم افتتاحيه و اختتاميه بستگي به نظر مسئولين و شرايط  زماني و مكاني محيط دارد) .

5- در ميدان مراسم مناسب است 3 ميله پرچم نصب شود كه ميله پرچم وسط بلندتر از دو ميله كناري مي باشد و در آن پرچم جمهوري اسلامي ايران نصب مي شود . در ميله سمت راست موضوع يادوارة اردو  و در ميله سمت چپ موضوع موارد مذهبي و اجتماعي روز مي باشد .

6- در پايان مراسم با مارش رژه ، كليه گروه ها به شكل منظمي با يك  دست (راست) رژه  مي روند و پيشنهاد مي شود در جلوي  جايگاه تمثال حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري نصب شود  و رژه در جلوي تمثال آنان انجام پذيرد و قابل ذكر است كه مسئولين اردو در بالاي جايگاه حضور خواهند داشت .

7- در هنگام حضور در مراسم كليه گروهها تابلوي متعلق به نام خود را همراه آورده و نفر جلويي گروه ، آن را بر دست مي گيرد .

تذكرات  : برنامه هايي كه در مراسم اجرا مي شود ، حتما بايد روز قبل يا قبل از مراسم  توسط مسئولين باز بيني شود و در صورت اشكال تذكرات لازم انجام پذيرد .

از دانش آموزانيكه در اجراي برنامه همكاري كرده اند تشكر و قدرداني شود .


مطالب مشابه :


متن مجری 13 آبان

سامانه ثبت نام مسابقات قران و معارف اسلامی . معاونت پرورشی وزارت اموزش و (متن مجري روز
نمونه سرود جهت تمرین واجرا در مراسم آغازین سال

منابع آزمون کتبی مسابقات اذان و احکام. متن مجري غدیر شهر مجازی قرآن.
دانلود آواهای مدرسه

منابع آزمون کتبی مسابقات اذان و احکام. متن مجري غدیر شهر مجازی قرآن.
سرود جشن تکلیف

در باغ قرآن منابع آزمون کتبی مسابقات اذان و احکام. متن مجري غدیر
گارد پرچم (مراسم پرچم)

است كه در حين قرائت قرآن مجيد و اجراي سرود جمهوري کتبی مسابقات متن مجري
دکلمه جشن تکلیف

و دسته ای گل، بابا خریده قرآن، بوی گلاب دارد، جلد طلایی متن مجری مسابقات قران و
اشعار و مدایح ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

تو قرآنِ ناطق یا امامِ منابع آزمون کتبی مسابقات اذان و احکام. متن مجري غدیر
دومین دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن در بیرجند برگزار شد

دومین دوره‌ی مسابقات استانی حفظ و قرائت قرآن حوزه‌ی علمیه الصدیق بیرجند در روز پنجشنبه و
محفل انـس با قــــرآن كـريم در دانشگاه اصفهان

× دیدار شركت‌كنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن لازم به ذكراست كه مجري اين >متن تفسیر
برچسب :