شیوه نامه تحلیل محتوای کتاب زمین شناسی سال سوم تجربی


به نام خدا

اداره كل آموزش وپرورش استان چهارمحال وبختياري

معاونت آموزش متوسطه  - گروه تكنولوژي وگروه‌هاي آموزشي استان

دبيرخانه راهبري درس زمين شناسي كشور

شيوه‌نامه تحليل محتواي كتاب  زمين شناسي سال سوم تجربي

مقدمه :

با توجه به اشکالات محتوایی ، کاستیها ونقایصی که در بخشهای مختلف کتاب زمین شناسی سوم مشاهده می‌شود وپیرو تذکرات دبیران وسرگروه‌های محترم زمین شناسی استانها ،  دبیرخانه‌ی راهبری درس  زمین شناسی کشور درنظر دارد محتوای آموزشی کتاب  زمین شناسی سال سوم تجربی را مورد نقد وبررسی قراردهد. لذا به منظور پیگیری  دقیق ، روشمند وهماهنگ این هدف انتظار می‌رود همکاران محترم براساس شیوه نامه ذیل نسبت به تحلیل محتوای کتاب مذکور اقدام نموده ونتایج بررسی‌های کارشناسانه خود را به دبیرخانه زمین شناسی ارسال فرمایند

اهداف :

·          نقد وبررسی دقیق و همه‌جانبه‌ی  محتوای کتاب زمین شناسی سال سوم

·         تشخیص اشکالات ،  نارسائیها وابهامات موجود درمتن، تصاویر، جداول ونمودارهای کتاب

·         گردآوری نظرات وپیشنهادات همکاران محترم جهت انعکاس به مسئولین مربوطه

شيوه‌ي اجرا :

1-      برای هراستان فصل خاصی در نظر گرفته شده واعضای محترم گروه‌های زمین شناسی استانها موظفند با همکاری وبهره‌گیری از نظرات دبیران وسرگروه‌های مناطق وشهرستانها ، فصل مربوطه را از نظر محتوایی مورد تحلیل ونقد وبررسی قراردهند.

2-      علاوه بر متن کتاب ، تصاویرواشکال ،جداول،  نمودارها، سئوالات وفعالیتهای موجود درهرفصل کتاب نیز بایستی مورد نقد وبررسی قرارگیرند.

3-      نتایج تحلیل محتوای انجام شده بايستي توسط نرم افزار word ثایپ شده وفقط درقالب CD   به دبیرخانه‌ی راهبری درس زمین شناسی ارسال گردند. ضمنا با توجه به اينكه قراراست كليه تحلیل‌های ارسالی به شكل هماهنگ و با فونت وسايز قلم يكسان تدوین ومجلد شده وبه دفتربرنامه‌ریزی وتالیف کتب درسی وزارت متبوع گزارش شوند ،از ارسال مطالب به‌صورت pdf شده خودداري فرماييد.

4-      گروه‌های زمين شناسي استان‌ها پس از انجام این فعالیت ، نتایج حاصله را حداكثرتا پایان اسفندماه 1389 به دبيرخانه راهبري درس زمين شناسي ارسال نمايند.

فصل‌هاي درنظرگرفته‌شده براي استان‌ها :

استان

شماره وعنوان فصل

صفحات

موضوعات کلی موجود درهرفصل

آذربايجان شرقي

آذربايجان غربي

فصل 1

علم زمین شناسی

1،12

مشاهده، اندازه گیری – تفسیرکردن، فرضیه سازی وآزمون فرضیه، مدل سازی، اهمیت وکاربرد علم زمین شناسی

اردبيل

اصفهان

ايلام

بوشهر

فصل 2

آب در هوا

13، 42

چرخه آب، ترکیب شیمیایی هوا، تغییرات دمای هوا، لایه ازون، یونوسفر، ماگنتوسفر، عوامل موثر برتغییرات دمای هوا، اثرگلخانه‌ای، وارونگی دمایی، فشارهوا وباد، بادهای عمومی، بادهای موسمی ونسیم دریا، رطوبت مطلق ونسبی، نقطه شبنم، ابرومه مه دود، باران اسیدی، توده هوا، آب وهوا و عوامل موثربرآن

چهارمحال وبختياري

خراسان جنوبي

فصل 3

آب در دریا

43، 52

اهمیت اقیانوسها، املاح آب دریا، گازها ودمای آب دریا، فشار وچگالی، امواج، جریانهای سطحی،جریانهای عمیق، شکل شناسی بستراقیانوس، فلات قاره و    سراشیب قاره – خیزقاره ودشت مغاکی ، پشته‌ها ی اقیانوسی ودرازگودالها

خراسان‌رضوي

خراسان شمالي

خوزستان و زنجان

فصل 4

آب در خشکی

53، 63

رواناب وحوضه آبریز، سرعت آب وآبدهی رود، سطح ایستابی، تخلخل ونفوذپذیزی، حرکات آبهای زیرزمینی، آبخوان، ترکیب شیمیایی آب زیرزمینی، یخچالها – دریاچه‌ها .

سمنان

سيستان وبلوچستان

شهرتهران

شهرستانهاي تهران

فارس

فصل 5

کانیها

65، 87

جرخه سنگ، تعریف وفراوانی کانیها، تشکیل کانیها، شکل بلور سختی وجلا، سطح شکست، چگالی،رنگ ورنگ خاکه، راههای شناسایی دیگر، کانیهای ماگمایی، سیلیکاتها، سیلیکاتهای تیره، سیلیکاتهای روشن، غیرسیلیکاتها، کانیهای رسی، کربناتها، کلریدها وسولفیدها، کانیهای دگرگونی، کانیهای قیمتی، کانسنگها، مسئله آزبست .

قزوين

قم

كردستان وكرمان

فصل 6

ماگماتیسم و

سنگهای آذرین

88، 97

ماگماتیسم، باتولیتها وسیل ودایک، ذوب وتبلور، تشکیل ماگما، سری واکنشی بوون، بافت سنگهای آذرین، طبقه بندی سنگهای آذرین، موارد استفاده سنگهای آذرین .

كرمانشاه

كهگيلويه وبويراحمد

گلستان

گيلان

فصل 7

سنگهای رسوبی

98، 110

سنگهای رسوبی واهمیت آنها، منشاء رسوبات، منشاء ونوع کانیهای موجود در سنگهای رسوبی، حمل رسوبات – دیاژنز، بافت سنگهای رسوبی،  شیل وگلسنگ،ماسه سنگها، کنگلومرا وبرش، سنگهای رسوبی شیمیایی، سنگ آهک، دولومیت و چرت، سنگهای تبخیری، سنگهای رسوبی شیمیایی آلی، زغال سنگ

لرستان

مازندران

مركزي

فصل 8

فرآیند دگرگونی و سنگهای دگرگون شده

111، 121

دگرگونی وحد دگرگونی، عوامل دگرگون ساز، دگرگونی مجاورتی، دگرگونی ناحیه‌ای، دگرگونی گرمابی، تغییر دربافت، تغییر در کانیها، طبقه بندی سنگهای دگرگونی، درجات دگرگونی وکانیهای شاخص، دگرگونی ومنابع طبیعی .

هرمزگان

همدان

يزد

فصل 9

تغییرات سنگها

122، 143

هوازدگی فیزیکی، هوازدگی شیمیایی، پایداری سنگها در برابر هوازدگی، خاک، نیمرخ وانواع خاک، فرسایش دراثر جاذبه، فرسایش آبهای جاری، فرسایش آبهای زیرزمینی، فرسایش یخچالها، فرسایش امواج دریاها، فرسایش بادی،      رسوبگذاری آبهای جاری، رسوبگذاری آبهای زیرزمینی، رسوبگذاری یخچالها، رسوبگذاری در اقیانوسها، رسوبگذاری توسط باد .

 


ه


مطالب مشابه :


بخشنامه های دبیر خانه زمین شناسی کشور

معاونت آموزش متوسطه و سيستان ی گروه های آموزشی متوسطه ی استان ها موظف به
شیوه نامه تحلیل محتوای کتاب زمین شناسی سال سوم تجربی

گروه زمين شناسي اداره کل آموزش اداره كل آموزش وپرورش استان معاونت آموزش متوسطه
شيوه‌نامه طراحی وتولید لوح فشرده با محوریت معرفی شیوه های نوین تدریس مبتنی بر ICT

معاونت آموزش متوسطه . از سوی اداره کل آموزش وپروش استان چهارمحال سيستان وبلوچستان
انتصابات در اداره کل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان و چند نکته مهم

انتصابات در اداره کل آموزش و پرورش استان سيستان و به عنوان معاونت آموزش متوسطه
تيم هندبال متوسطه لرستان مقابل فارس متوقف شد

معاونت‌تربيت‌بدني ورزشي شهرستان مناطق آموزش و پرورش استان مقطع متوسطه
اداره آموزش وپرورش عشایر استان سیستان وبلوچستانکسب مقام اول کشوری را کسب کرد

معاونت آموزش ابتدايي وزارت متبوع، اداره آموزش و پرورش عشاير استان سيستان متوسطه خرداد
شيوه‌نامه طراحی و تولید بسته آموزشی برای کتاب علوم زمین

معاونت آموزش متوسطه . از سوی اداره کل آموزش وپروش استان چهارمحال و سيستان
گزارش برگزاري آزمونهاي مشاوره استان سيستان وبلوچستان

گزارش برگزاري آزمونهاي مشاوره استان سيستان متوسطه در استان سيستان معاونت پرورشي
شيوه‌نامه طراحی وتولید لوح فشرده با محوریت معرفی شیوه های نوین تدریس مبتنی بر ICT

معاونت آموزش متوسطه . از سوی اداره کل آموزش وپروش استان چهارمحال سيستان وبلوچستان
برچسب :