نمونه سوال ریاضی

1

مخزنی با 5/5 لیوان پر می شود. حجم لیوان به حجم مخزن چیست؟

1)                             2)                               3)                            4)

3

حاصل عبارت                    تا دو رقم اعشار برابر است با:

1)  69/1                       2)33/1                             3)84/3                        4)24/1

4

کسر اعشاری  چیست؟

1)  125/0                      2) 3/0                              3) 625/0                    4) 03/0

5

حاصل ضرب 003/0 در 7/10 برابر است با:

1)  1/32                        2) 21/3                            3) 0321/0                  4) 321/0

6

نمایش اعشاری  مساوی کدام عدد زیر است؟

1)  05/4                        2) 50/4                             3) 45/0                     4) 045/0

7

ضلع مربعی 1205 متر است. مساحت آن چند کیلومتر مربع است؟

1)  2025/145               2) 52025/14                      3) 452025/1              4) 1452025

8

زمینی داریم به شکل ذوزنقه ای قائم الزاویه که اندازه های قاعده ها و ساق قائم آن به ترتیب 25 و 20 و 8 متر است. می خواهیم %60 آن را ساختمان بسازیم. چند هکتار از این زمین برای حیاط باقی می ماند؟

    1 )72/0                          2)072/0                               3) 72                       4)0072/0

9

هر متر چند دسی متر است؟

1)  100                         2)01/0                                   3)10                        4) 1/0

10

75/0 از  یک پاره خط به طول 5/1 متر چند دسی متر است؟

   1)1                                      2) 10                             3) 100                      4) 1000

11

007/0 متر چند میلی متر است؟

1)7                                         2) 70                             3)07/0                       4)700

12

2/7 میلی متر چند دسی متر است؟

1)720                                      2)72/0                           3)072/0                    4) 72

13

هر سانتی متر چند کیلومتر است؟

1)01/0                                    2)001/0                         3)0001/0                 4)00001/0

14

هر متر مربع چند دسی متر مربع است؟

1)10                                       2)100                              3)1000                    4)10000

15

در یک زمین مربع شکل به مساحت 4 متر مربع چند موزائیک مربع شکل به ضلع 25 سانتی متر می توان چید؟

1)16                                      2)24                                  3)48                        4)64

 

 

 

1

رقم های طبقه میلیون عدد 654087340031 کدام است؟

الف: 340                       ب: 873                    ج): 087                     د: 408

2

عکس کدام یک از اعداد زیر با تصویرش در آینه برابر است؟

الف: 8181                     ب: 7000                   ج: 8558                   د: 5757

3

مجموع اعداد 1 تا 100 چه عددی است؟

الف: 5500                    ب: 5050                    ج: 5553                     د: 55054

صورت و مخرج یک کسر دارای اعداد برابر است اگر صورت و مخرج را 5 برابر کنیم کسر حاصل با کدام عدد زیر برابر است؟

الف: 1                 ب: 3                                    ج: 5                           د: 25

5

چند  تا می شود 56 تا؟

الف: 206              ب: 392                                ج: 8                           د: 56

6

کدام یک از اعداد زیر را در           قرار  دهیم تا حاصل کسر برابر با "1" شود ؟

1= + +

الف:2                  ب:3                   ج:4                  د:1

7

عدد « 2 » چند تا   است؟

الف: 4                ب: 5                   ج: 6                  د: 7

8

برای تقسیم یک قطعه چوب به  8 قسمت مساوی به چند برش نیاز داریم؟

الف: 5               ب: 6                  ج: 7                د: 8

9

تقسیم حاصل ضرب دو عدد فرد بر « 2 » چگونه است؟

الف: بخش پذیر است.                         ب: بعضی اوقات بخش پذیر است.

ج: بخش پذیر نیست.                          د:بعضی اوقات بخش پذیر نیست.

10

کدام یک از کسرهای زیر بین  و  است؟

الف:                     ب:                        ج:                        د:

11

کدام کسر با بقیه مساوی نیست؟

الف:                     ب:                         ج:                         د:

12

مساحت زمینی به شکل مربع و به ضلع 10 متر چه کسری از یک هکتار است؟ (کسر ساده شده)

الف:                            ب:                       ج:                       د:

۱-  ۳ مداد و ۲دفتر ۲۱۰۰تومان خریدیم . اگر قیمت هر مداد نصف قیمت یک دفتر باشد، قیمت یک دفتر چند تومان است؟

الف: ۴۲۰تومان           ب: ۸۴۰تومان              ج: ۳۰۰ تومان          د: ۶۰۰ تومان

٢- کدام یک از مقادیر زیر بیش تر است؟

الف: ۵ میلی متر           ب: 500/0متر         ج: ۵/۰سانتی متر          د: ۵/۰متر

٣- فاطمه اگر شبی ۲۰ صفحه از کتابش را مطالعه کند ۴۰ از کتاب باقی می ماند ، اگر شبی ۲۵صفحه از همان کتاب را مطالعه کند 10 صفحه باقی می ماند. کتاب او چند صفحه دارد؟

الف:  ۲۳۰                  ب: ۱۴۰                ج: ۱۶۰                        د: ۲۴۰

۴-  اگر محیط مربعی ۳برابر شود، مساحت آن چند برابر می شود؟

الف:۳                         ب: ۹                         ج:۶                            د:۱۲

۵-  اکبر و رضا هر کدام ۲۰۰۰تومان دارند. اکبر  چقدر به رضا بدهد تا رضا ۴برابر اکبر پول داشته باشد؟

الف: ۱۰۰۰ تومان        ب: ۴۰۰۰ تومان          ج: ۱۲۰۰۰ریال              د: ۸۰۰تومان

۶- علی ۱۲ روز و حسین ۳ روز کم تر از دو سوم علی در یک کارگاه کار کردند و جمعا ۱۰۲۰۰۰تومان گرفتند . اختلاف پول آن ها چقدر است؟

الف: ۴۲۰۰۰تومان         ب: ۳۲۰۰۰ تومان       د: ۷۲۰۰۰ تومان       د: ۴۸۰۰۰ تومان

٧-   اگر نصف پول احمد ۴۸۰۰تومان از ثلث پولش بیش تر باشد، تمام پول او چقدر است؟

الف:۹۶۰۰ تومان        ب: ۲۸۸۰۰ تومان      ج: ۱۴۴۰۰تومان       د: ۲۴۰۰تومان

٨-  مساحت زمینی ۱۲ هکتار است . اگر عرض زمین ۲۰۰ متر باشد ، محیط این زمین چند متر است؟

الف:  ۱۲۰۰                ب: ۱۲۰۰۰۰              ج: ۱۶۰۰               د: ۱۶۰۰۰۰

٩-   علی ساعت ۳۵          ۱۰ شب خوابید و در ساعت۲۵         ۵ از خواب بیدار شد . او چه مدت خواب بوده است؟

الف: ۳۵       ۵            ب: ۴۰      ۱۵            ج:  ۵۰        ۶          د: ۵۰          ۷

١٠- چند تا یک هشتم می شودیک؟

الف: ۵تا               ب: ۶تا                      ج: ۷ تا                     د: ۸ تا

١١-  بین اعداد ۱۰۰ تا ۱۳۰ چند عدد وجود دارد که هم بر ۳ و هم  بر۶بخش پذیر باشد؟

الف: ۵ عدد                      ب: ۶ عدد                  ج: ۷ عدد                د: ۲عدد

 


مطالب مشابه :


راه اندازی وبلاگ دبستان شاهد دختران مریوان

دبستان دخترانه شاهد شهرستان مریوان دبستان پسرانه شاهد مریوان سازمان آموزش و پرورش
عنوان فعالیت:مراسم انتخاب کتاب برتر سال در کلاس چهارم

دبستان پسرانه شاهد آموزگار دبستان های شهرستان مریوان راه اندازی شده است.ازتمامی
دل نوشته های دانش آموزان دبستان پسرانه شاهد مریوان

دل نوشته های دانش آموزان دبستان پسرانه شاهد مریوان دانش آموزان دبستان پسرانه شاهد:
فعالیت مکمل وفوق برنامه درس بخوانیم پایه ی اول

نام شهرستان / منطقه : مریوان نام آموزشگاه : دبستان پسرانه شاهد نوع آموزشگاه
نمونه سوال ریاضی

دبستان پسرانه شاهد با 22 سال سابقه آموزگاری در شهرستان مریوان این وبلاگ می کوشد تا مطالب
مجموعه پرسش هاي علوم اول دبستان

آموزگار پايه ي ششم دبستان پسرانه ی دبستان شاهد دبستان پسرانه شاهد مریوان
ارتقای کیفیت آموزشی در دوره ی ابتدایی

دوره ابتدایی وارتباط باهم اندیشان توسط حکیم عمرانی آموزگار دبستان پسرانه شاهد مریوان
برچسب :