نمونه سوال انشای هفتم

نوعی قالب شعري است که فقط مصراعهاي زوج آن باهم ، هم قافیه اند.

1- الف ) قطعه       ب)  غزل       ج)  رباعی        د) مثنوي

2- هم خانواده « قبول» در کدام گزینه نیآمده است ؟

 الف)  مقتل            ب)  قابل        ج) قبل         د)  مقبول

3- در هنگام نوشتن نامه جهت پست کردن آن باید به چه نکاتی توجه کرد ؟

الف) خط زیبا وخوانا             ب) تمبر نامه               ج)  کاغذ نامه             د)  هر سه مورد 

4- دربیت « زنگ تفریح را که زنجره زد بازهم در کلاسی غوغا شد» چه نوع زیبایی ادبی به کاررفته است ؟

الف)  تکرار         ب)  تشخیص       ج)  تشبیه           د) مراعات النظیر

5- ساده ترین اتفاق ها وحوادث هم می تواند سر آغاز نوشتن یک خاطره ي ماندگار باشد . ص      غ

6- استفاده از«نماد» در نوشته باعث قوت اثر وتاثیر بخشی بیشتر برخواننده نمی شود. ص    غ

7- هرگاه بخواهیم مقصود ومنظور خودرا زیباتر وتاثیر گذارتر بگوییم از .............. بهره می گیریم.

8-هرگاه صحنه ها یا حادثه هایی را که درزندگی روي داده یا مشاهده شده است بازگو کنیم یا بنویسیم به آن ................... گویند.

9- مترجم به چه کسی می گویند؟

 10- در ابیات زیر چه نوع آرایه ادبی به کاررفته است ؟ ( مراعات النظیر ، تشبیه ، تکرار )

الف) مادر اي کهکشان آینه ها دست هاي تو شط خورشید است. ( ..................)

ب)  من قلب کوچولویی دارم ؛ خیلی کوچولو ؛ خیلی خیلی کوچولو. (........................ )

ج) ابرو بادومه وخورشی وفلک درکارند تاتونانی به کف آري به غفلت نخوري. (.....................)

11- بیت زیرا به نثر ساده باز گردانید.

زوحشت سست شد برجاي ناگاه  // زرنج خستگی درمانددرراه

12-با کلمات وترکیب هاي زیر جمله بسازید.

 الف) صرف وقت ؛                                                                   ب)  قرین ؛

13- درباره ي موضوع زیر یک بند بنویسید. ( 4 جمله )

نامه اي به رییس جمهور...

14-  در باره ي ضرب المثل « دوستی با مردم دانا نکوست.» یک بند بنویسید.

15-  عبارت ناتمام زیررا با 2 جمله ادامه داده وکامل نمایید.

دوران کوکی من...

16- تصویر روبرورا با 4 جمله ي زیبا توصیف کنید                                                                                                                        

17- عبارت نا تمام زیر  را در دوسطر کامل کنید.

قطره ی بارانم، آرزو دارم......                                                                                   

18- درست ویا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.

الف)رعایت فاصله (حاشیه گذاری )در دو طرف متن انشا به زیبایی متن کمک می کند.(       )

ب )تکرار آگاهانه در نظم ونثر باعث زیبایی نوشته نمی شود.(      )

19- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.    

الف)در بر گرداندن قسمت های مختلف شعر به نثر .................... در پایان جمله قرار می گیرد.

 ب)هر گاه صحنه ها یا حادثه هایی را که در زندگی روی داده یا مشاهده شده ،باز گوکنیم به آن ........می گویند . 

20-بیت « سعدیا ، مرد نکونام نمیرد هرگز// مرده آن است که نامش به نکویی نبرند» چند جمله است؟

   الف)3 جمله           ب)2جمله                ج) 4جمله             د) 1جمله

21- دربیت « روشن وگرم وزندگی پرداز // آسمان مثل یک تبسم شد »چه نوع آرایه ادبی وجود دارد؟

   الف)تشبیه                    ب) تشخیص                           ج)مراعات نظیر                              د)تضاد        

22- این شعر در چه قالبی سروده شده است؟

ای مرغک خرد زآشیانه            پرواز کن و پریدن آموز

تا کی حرکات کودکانه               در باغ و چمن چمیدن آموز                                                                                   د)غزل              ج)رباعی           ب)قطعه           الف) مثنوی 

23- کدام گزینه می تواند با واژه ی  «آسمان »مراعات نظیر واقع شود.

الف)شب وستاره            ب)بهار ونسیم           ج)گل وجوانه                     د)درخت ومیوه.

 24- جمله های زیر را به ادبی تبدیل کنید

الف)خورشید طلوع می کند.........................................................

ب )باران می بارد....................................................  .

25- با تر کیب های زیر جمله بسازید.

الف)سیمای جذّاب :.................................................................................

 ب)مصاحبت دوستان: ...........................................................................                                                                                                                                              

 26- ضرب المثل « خانه ی ظالم به اندک فرصتی ویران شود» را در یک بند توضیح دهید.  

27-انشاء خود را بابهره گیری از زاویه دید دوم شخص مفرد می نویسیم .    ص (  )        غ (  )

28- یکی از راه های تقویت نویسندگی نامه نگاری است .     ص (  )        غ (  )          

29- هر گاه بخواهیم مقصود خود را زیبا تر وتاثیر گزار تر بگوییم از  .............. بهره می گیریم .

30- از ............. برای زیبایی و تاثیر گزاری سخن ونوشته استفاده میکنیم .     

31- بین کلمه های « درخت ، گل ، شکوفه ، جوانه »  چه رابطه ای وجود دارد ؟

الف - تضاد     ب- مترادف         ج- مراعات النظیر          د- تشبیه  

32- در جمله ی « شاخه های درختان دست های خویش را به آسمان بر افراشته بودند.» چه آرایه ی ادبی به کار رفته است؟              الف – تشخیص       ب – تشبیه         ج- تخیّل          د – تکرار   

33- معنی بیت زیر را بنویسید .

     نمودش بس که دور آن راه نزدیک                      شدش گیتی به پیش چشم تاریک 

34- در بیت زیر چه آرایه ادبی به کار رفته است ؟

الف- من اینجا چون تو نگهبانم توچون گنج // تو را آسودگی باید مرا رنج  (                    )

ب-    دانه آرام بر زمین غلتید//  رفت وانشای کوچکش را خواند  (                  )

35- کلمه های « جوان ، آینده ، سربلندی ، درس  » را دریک بند بکار ببرید .(حداقل دوسطر)

36- عبارت نا تمام  مقابل را تا دو سطر ادامه دهید . وقت از طلا گران بها تر است اگر . . . .

37- برای کلمات زیر جمله ی ادبی زیبا بنویسید .

طبیعت :                                                                      نسیم :  

38- در نوشتن انشاء چه مواردی را باید رعایت کرد ؟(دومورد)

 39- این تصویر را در دوسطر توصیف کنید .                          

 40- درستی یا نا درستی جملات زیر را معلوم کنید .

الف) استفاده از آیات ،ابیات ومثل ها بر اعتباروارزش کلام می افزاید .(    )

ب) هر گاه بخواهیم منظور خود را زیبا تر و تاثیر گذارتر بگوییم از « زبان » بهره می گیریم . (    )

41- در بیت « شبنم از روی گل برخا ست/گفت : می خوا هم آ فتاب شوم »چه آرایه ادبی به کار رفته است ؟ 

الف) تضـا د        ب)  تشـخـیص    ج) تشبـیه         د) ضرب المـثل  

42- در کدام گزینه آ رایه تشبیه وجود  نــدارد ؟

 الف) شهدا مثل خورشید ند                          ب) آسمان مثل یک تبسم شد            

  د) نسیم مانند مادری مهربان است              ج) گل به خنده گفت               

43- جاهای خـا لی را با کلمات مناسب پــر کنید .

الف ) یکی از راه های ارتـباط با دیگران  ...............     است .

ب  ) در نثر ..............  نویسنده به زیبایی نو شته توجه فراوان دارد .   

44- بیت زیر را به نثر سا ده بازگردا نی کنید .

« نمودش بس که دورآن راه نزدیک / شدش گیتی به پیش چشم ، تاریک  »

45- با هر یک از واژ ه های زیر یک تـشبـیـه بسا زید .

با ران  :                                                                   کتا ب  :

46- با شبکه معنا یی داده شده یک جمــــــــــله بنویسید .    ( ستا ره – شب – آ سمان ) 

47- در باره ضرب المثل « پشیمان  نگردد کس از کار نیک »  یک بند بنو یسید . ( حداقل سه جمله )

48- جمله نا تمام زیر تا دو سطر ادامه دهید .  (حـــــد اقل سه جمله )

مــا در، یک فرشته ی مهربا نی است که خـــــــدا .....................................................

49- ازتشبیه برای زیبایی وتاثیرگذاری سخن ونوشته استفاده می شود.        ص            غ

50- هرگاه نویسنده بخواهد بر چیزی تاکید کند آن را تکرار می کند .     ص             غ

51- یکی از راههای تقویت نویسندگی ..............است که امروزه هم به شیوه ی رایانه ای وهم از طریق پست امکان پذیر است .

52- کدام قالب شعری است که در آن به پند واندرزهای ومسائل اخلاقی واجتماعی می پردازد ومصراع های دوم همه بیت های آن هم قافیه هستند    الف )غزل         ب)قصیده             ج)قطعه     د) مثنوی

53- هرگاه صحنه یا حادثه ای را که در زندگی روی داده است بازگو کنیم یا بنویسیم به آن ........می گویند

     الف )شرح حال              ب)سفرنامه              ج)خاطره          د) بیوگرافی

54- باهر یک از کلمه های زیر یک جمله تشبیهی بنویسید .

الف) کتاب :                                                                         ب) مصاحبت دوستان:

55- درک وفهم خود را از ضرب المثل « از محبّت خارها گل می شود » در یک بند بنویسید .

56- کلمات زیر را به یک نثر ساده تبدیل کنید.

موذّنی بانگ می گفت ومی دوید پرسیدند که (چرا می دوی )گفت (می گویند آمواز تو از دور خوش است می دوم تا آواز خود را از دور بشنوم.

57- -بیت زیر را به نثر برگردانید .

نمودش بس که دور آن را نزدیک           شدش گیتی به پیش چشم تاریک

58- جمله ی زبانی زیر را به جمله ی ادبی تبدیل کنید .باران می بارد .

59- جمله ناتمام زیر را بااستفاده از شیوه جان بخشی در یک بند کامل کنید .

نمی دانم چرا ..........

60- یک بند بنویسید وکلمه های (فارسی –گران بها –سلام –جاودان) را درآن به کار ببرید.

61-جمله حکمت آمیز (همه عالم ،کتاب حق تعالی است )را در دو سطر توضیح دهید.

  62- برای زیباترشدن نوشته ازتشبیه استفاده می کنیم.   ص        غ

63- برای خیال انگیزکردن نوشته هامی توان ازشیوه ی .............................به اشیا استفاده کرد.

64- تکرار......................درنظم ونثرباعث زیبایی نوشته می شود.

1 – آگاهانه    2- مرتب      3- پی در پی            4 – دائمی

65- ارتباط مناسب بین جمله هابااستفاده ازکلمات مناسب باعث ...................ویک پارچگی نوشته می شود.

1- شلوغی                2 -  نامنظمی                 3- انسجام                4- جدایی

 

66- واژه های زیر هنگام گرفتن (ی) چه  شکلی نوشته می شوند .

آهسته (                   ) شکفته (                     ) زنده (                    ) خانه (                          )

67- برای هریک از ترکیب های زیریک جمله بنویسید.

سیمای جذّاب:

صدای بلند:

68- عنوان های زیررا برای کدام نوع نامه ها بکارمی برند؟

وزیرمحترم(                                          )              عموی بزرگوارم(                                            )

69-خاطره چه نوع نوشته ای است ؟

در موردضرب المثل «دوستی بامردم دانا نکوست » توضیح دهید.

70- باکلمات داده شده یک بند درموردپیامبراسلام (ص) بنویسید.

  عطوفت –دشنام –متفکر-سجده -

71- عبارت ناتمام رابادوسطریابیشتر کامل نمایید.

کتاب یارمهربان دانش آموزان و...

72- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید

الف) ساده ترین اتفاق ها و حوادث هم می تواند سر آغاز نوشتن یک خاطره ماندگار باشد. (      )                                  

ب) رعایت فاصله ( حاشیه گذاری) در دو طرف متن انشا در زیبایی آن تأثیری ندارد. (    )

73- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) هر گاه بخواهیم مقصود خود را زیبا تر و تأثیر گذار تر بگوییم از « ....................... »بهره می گیریم.

ب)نویسندگان برای زیبا تر کردن نوشته های خود گاهی از .................................استفاده می کنند.

ج) به کلمه هایی که یک مجموعه یا شبکه را تشکیل می دهند............................می گویند.

74- سوالات چهار گزینه ای:

-در عبارت « الهی دلی ده که در کار تو جان بازیم، جانی ده که کار آن جهان سازیم» چه آرایه ای به کار رفته است؟   

   الف)تکرار                           ب)تضاد                 ج) تشبیه              د)سجع

-کدام گزینه نمی تواندجزءشبکه ی معنایی « مدرسه » باشد؟

الف) کلاس                                 ب) گل                  ج) معلم                   د)کتاب

-عبارت «در پوستین خلق افتادن» کنایه از چیست؟

الف) پوست کسی را کندن     ب) دروغ گفتن            ج)غیبت کردن          د)به فکر مردم بودن

-با توجه به عنوان ، نوع نامه را مشخص کنید.         استاد ارجمند...

الف)اداری            ب)دوستانه و خانوادگی          ج)گزینه  الف – ب         د) هیچکدام

75- با کلمه ها و ترکیب ها ی زیر جمله بسازید.

الف) مظلوم:(جمله ی امری)

ب) عطش مطالعه:

76- پیام شعر را بنویسید.

عیب است بزرگ، بر کشیدن خود را    وز جمله ی خلق برگزیدن خود را

از مردمک دیده بباید آموخت  دیدن همه کس را و ندیدن خود را

77- بیت زیر را به نثر برگردانید.

کبوتر بچه ای با شوق پرواز                                                 به جرئت کرد روزی بال و پر باز

78-     صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

الف) هرگاه بخواهیم پدیده ای را توصیف کنیم به خصوصیات و ویژگی های آن دقت می کنیم. ص    غ

ب) در نثر ساده نویسنده به زیبایی نوشته برای تا ثیر سخن توجه فراوان دارد.  ص   غ

79- آب را در ادبیّات نماد چه چیز می دانند؟

     الف) مهربانی     ب)  نور وروشنایی       ج) صلح ودوستی           د) استواری

80-  در بیت زیر طرف دوم تشبیه )مشبه به(کدام واژه است؟

دلم همچون پرستوی بهاری است // از این صحرا به آن صحرا فراری است

   الف) فراری     ب) دلم       ج) پرستوی بهاری       د) صحرا

81- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) هرگاه صحنه یا حادثه هایی را که در زندگی روی داده یا مشاهده شده است ،بازگو کنیم یا بنویسیم به آن................می گویند.

ب) رعایت ................... در انشا سبب زیبایی وانسجام نوشته می شود.

82- بیت مقابل را به نثر روان برگردانید. با زبان عقربک می گفت عمر // می روم ،بشنو صدای پای من

83- یک گروه شبکه معنایی در رابطه با) علم ( بنویسید.

84- با ترکیب های زیر جملات خواسته شده را بنویسید.

سیمای جذاب (جمله عاطفی ) :                                     دریای وسیع (جمله امری ):

85- عبارت نا تمام زیر را در دو سطر کامل کنید..

قطره ی بارانم آرزودارم...

86- یک ضرب المثل را با کاربرد آن دریک بند بنویسید.

87- تصویر داده شده را در یک بند به صورت ادبی توصیف کنید.

 

 

88- درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.

الف. هر گاه بخواهیم مقصود و منظور خود را بیان کنیم از ادبیّات  استفاده می کنیم .     ص            غ

ب. مراعات النظیر و شبکه معنایی باعث زیبایی سخن می شود.   ص              غ

89-  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف. یکی از را ه های ارتباط با دیگران  .......... است.

ب. به شیوه های بیان داستان .......... می گویند.

90- پاسخ درست را انتخاب کنید.

-در کدام گزینه آرایه تشخیص وجود دارد

الف) بچه ها گرم گفت و گو بودند                                ب) غنچه هم گفت گرچه دلتنگم                     

ج ) باز انگار زنگ انشا بود                                           د) حدیث زندگی می باید آموخت

 -در کدام گزینه تخیل به کار رفته است؟

     الف) چادر من باغی از آیینه هاست                          ب) مادر ای مریم بزرگ زمان             

ج ) عیب است بزرگ برکشیدن خو را                          د) آرزوهایتان چه رنگین است

91-  نوع جمله های (ادبی- زبانی)  زیر را مشخص کنید .

الف) دندان هایش سفید است                           ب) دندانهایش مثل مروارید می درخشد

92- با کلمه (معلم) یک جمله تشبیهی بنویسید.

93-بیت زیر را به نثر ساده بنویسید.

نگشت آسایشم یک لحظه دمساز                     گهی از گربه ترسیدم گه از باز

94-داستان های رمزین و نمادین چیست؟

95- یک بند بنویسید و واژه های " رودخانه – دریا – موج – قطره " را در آن به کار ببرید.

96- درباره ضرب المثل " پشیمان نگردد کسی از کار نیک " یک بند بنویسید.

97- نامه ای به کودک فلسطینی بنویسید.

 98- در بیت «دانه آرام بر زمین غلتید/ رفت و انشای کوچکش را خواند» چه نوع آرایه ادبی به کار رفته است ؟                                 

99- با ترکیب های زیر جمله زیبایی بنویسید .                                                                                                                   الف) طبیعت روستا : (پرسشی)  .................................................................                                                                                                                                            ب) درس بزرگ : (عاطفی)  .......................................................................

100- کدام گزینه با ضرب المثل «به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید » ارتباط معنایی دارد ؟                                                           الف : تا توانی پیش کس مگشای راز      برکسی این در مکن زنهار باز   

ب   : ز وحشت سست بر جای ناگاه      ز رنج خستگی در ماند در راه    

ج    : من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج     تو را آسودگی باید مرا رنج

د    : نابرده رنج گنج میسّر نمی شود   مزد آن گرفت که جان برادر کار کرد

101- کدام گزینه برای کلمه ((بهار )) بعنوان مراعات نظیر یا شبکه معنایی محسوب می شود ؟ 

الف:سرسبزی،جوانه،بوی خوش و گل                                  ب:درخت،گل،شکوفه و شکفتن

ج:آسمان ابری،طلوع آفتاب،گریه ابرها و کوچ پرندگان        د:گزینه الف و ب صحیح است

102- انشای خود را با بهره گیری از زاویه دید .....  بنویسید .

103- هنگام ارسال نامه از طریق پست برای دیگران رعایت چه نکاتی لازم و ضروری است ؟

الف :نشانی دقیق خود و گیرنده نامه                 ب:تمبر نامه فراموش نشود

ج: کاغذ نامه تمیز و مناسب باشد                   د: همه موارد صحیح است

104- آیا عنوان و عباراتی که در نامه دوستانه به کار می رود با عبارات نامه های رسمی و اداری فرق می کند ؟

105- ارتباط مناسب بین جملات با استفاده از کلمات مناسب باعث ............................... نوشته می شود .

106- اساس بسیاری از داستانها و فیلم ها و آثار هنری ........................ است .

107- در باره ضرب المثل ((پشیمان نگردد کس از کار نیک )) دو جمله زیبا بنویسید .

108- کدام گزینه برای کلمه (« اخلاص »هم خانواده محسوب می شود .

الف:تخلّص          ب: مخلص            ج: خالص                  د : همه موارد

109- در باره ویژگی اخلاقی و رفتاری پیامبر اکرم (ص) یک جمله زیبا بنویسید .

110- در نثر ساده نویسنده بسیار طبیعی ، روان و ساده به دنبال انتقال پیام خویش به مخاطب است .

111- کدام کلمه نماد صلح و دوستی است ؟

الف:آب          ب: امنیت               ج: کبوتر             د: بهار

112- برگرداندن متنی از یک زبان به زبانی دیگر کار چه کسی است ؟

الف : نویسنده                 ب : شاعر                    ج: مترجم                  د : همه موارد

113- داستان های رمزی و نمادین را تعریف کنید .

114- صحیح و غلط بودن عبارت های زیر را مشخّص کنید.

الف)برای اینکه زیباتر بنویسیم باید عناصر زیبایی سخن را بشناسیم.    ص        غ                    

ب)نمی توان با استفاده از آیات ،ابیات و مثل ها بر اعتبار کلام خود افزود.   ص        غ   

115- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف)یکی از راه های پرورش ذهن خلّاق .............است.                                                   

ب)مطالب.........را از نوشته حذف واز............بیهوده پرهیز نمایید.

ج)استفاده از..........در نوشته باعث قوّت اثر و تأثیر بخشی بیشتر بر خواننده می شود.

 

116- با توجّه به پرسش های زیر گزینه ی صحیح را انتخاب نمایید.

1) در کدام عبارت زیبایی ادبی تشخیص وجود ندارد؟

الف)غنچه هم گفت:گرچه دلتنگم                                 ب)نم نم باران بر گونه رهگذران غلتید وآهسته فروافتاد                                                       

ج)باغ و صحرا را تماشا کردم وبه عظمت خداپی بردم    د)دیگر صدای ناله ی باد به گوش نمی رسد

2) در بیت زیر مشبه به (طرف دوم تشبیه)کدام واژه است؟

«دلم همچو پرستوی بهاری است              از این صحرا به آن صحرا فراری است»

الف)صحرا        ب)پرستوی بهاری           ج)دلم              د)فراری

117-ضرب المثلی در مورد (امید وآرزو) بنویسید.                                                                  

118- جمله ی زبانی را به ادبی و جمله ی ادبی را به زبانی برگردانید.                                            

باران بارید.                                 هنر چشمه ی زاینده است.

119- برای هر کلمه یک هم خانواده بنویسید.                                                                        

جاری............    غرق..............  راضی..............    قدرت..............

120- تصویر داده شده را در یک بند به صورت ادبی توصیف کنید.                                               

         

121- درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

الف)یکی از راه های تقویت ذهن و پرورش قدرت نویسندگی،مقایسه پدیده هاو بیان شباهت هاو تفاوت هاست.   

 ب) می توان با استفاده از آیات ،ابیات و مثل ها بر اعتبار و ارزش کلام خود افزود.      

122- درست ترین گزینه را تشخیص دهید .

 الف ) در عبارت « بر درختی ،شکوفه ای خندید »کدام آرایه به کار رفته است؟

    1–  تشبیه      2-تشخیص      3-تضاد            4-هم آوا

 ب ) همه ی گزینه ها جز گزینه ی   ..... به زیبایی متن شما کمک می کند

   1- رعایت فاصله     2 – رعایت بند نویسی              3 – تکرار نا آگاهانه           4 – تشبیه

123- بیت زیر را به نثر ساده و روان فارسی برگردانید :      {درک و فهم }

    نمودش بس که دور آن راه نزدیک                           شدش گیتی به پیش چشم تاریک

124- با شبکه معنایی زیر یک جمله بنویسید .

-آسمان  ،  ستاره  ،  شب  :

125- جمله ی نا تمام زیر را به شیوه ی جان بخشی به اشیا تا دو جمله ادامه دهید .

-نمی دانم چرا...

 

126- متن زیر را بخوانید و جمله ها را با کلمات مناسب به یکدیکر ارتباط دهید .

مردی ... در جنگل گردش می کرد ...از مدتی با خشم  و ناراحتی به خود گفت : چه بد شد ، این همه راه آمده ام         ... جنگل را تماشا کنم ... شاخ و برگ درخت های اطراف می گذارند.                   

127- در باره ی این جمله دردو سطر توضیح دهید .

  « قلب ، لانه ی گنجشک نیست که بهار ساخته شود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد.»

128- تصویر زیر رادر چهار جمله با استفاده از شیوه ی تکرارتوصیف کنید.            

129- یکی از چهره هایی را که دوست دارید در دو جمله توصیف کنید .

130حکایت زیر را به یک نوشته ی ساده تبدیل کنید .

   مؤذنی بانگ می گفت و می دوید .پرسیدند :که  «چرا می دوی ؟»  گفت :  «می گویند آواز تو از دور خوشتر است . می دوم تا آواز خود را از دور  بشنوم .».

131-یک بند بنویسید و کلمه های  ( رود خانه ،دریا ،موج ، قطره )را در آن به کار ببرید . 

132- تأثیر نوشته‌ی زبانی، بیشتر از نوشته‌ی ادبی است. ص    غ        

133- ساده‌ترین اتّفاق‌ها و حوادث هم می‌تواند سرآغاز نوشتن یک خاطره‌ی ماندگار باشد. ص    غ

134- تکرار همواره موجب زیبایی نوشته می‌شود.   ص    غ

135- کدام یک از گزینه‌های زیر نمی‌تواند وجه شبهی برای تشبیه اضافه‌ی «کلبه‌ی دل» باشد.

الف)پناهگاه بودن                ب)ساده بودن                ج)سریع بودن              د)گرم بودن

136- آرایه‌ی مقابل کدام بیت نادرست نوشته شده است؟

الف)این عمر به ابر نوبهاران مانَد           وین دیده به سیل کوهساران مانَد(تشبیه)

ب)بهتر از هر چه هست در دنیا            با خدا راز گفتنت امروز(تشخیص)

ج)نار خندان باغ را خندان کند            صحبت مردانت از مردان کند(تکرار)

د)توی گلدسته‎‌های یک گنبد              روز و شب زائر حرم باشیم(مراعات نظیر)        

137- یکی از راه‌های ارتباط با دیگران ................................ است.     

138- ارتباط مناسب بین جمله‌ها با استفاده از کلمات مناسب باعث.......... و یکپارچگی نوشته می‌شود.

139- عبارت‌های زیر می‌تواند پایان‌بخش چه نوع نامه‌هایی باشد؟

با تقدیم احترام:                                          دوستدار همیشگی تو:        

140- پیام ابیات زیر را در یک جمله بنویسید.

مهتری گر به کام شیر درست                       رو خطر کن ز کام شیر بجوی

یا بزرگی و عزّ و نعمت و جاه                     یا چو مردانت مرگ رویاروی

141- جمله‌ی زبانی زیر را به جمله‌ی ادبی تبدیل کنید.

دیروز هوا ابری بود.

142- با توجّه به کمانک جمله‌ی مناسب بنویسید.

عبادت(جمله‌ی عاطفی):                                        نامه(آرایه‌ی تشبیه):

143-با به کارگیری عنصر تخیّل صحنه‌ی "بارش برف زمسانی" را در یک بند توصیف کنید.

144- عبارت ناتمام مقابل  را تا سه جمله‌ی کامل ادامه دهید.         - اگر آن روز می‌توانستم .....

145- درستی یانادرستی جمله های زیررامشخص کنید:

الف)هرگاه بخواهیم پدیده ای راتوصیف کنیم،به خصوصیات وویژگی آن دقت می کنیم.درست            نادرست           

ب)همهٴاجزای جمله رامی توان به د لخواه  درشعرونثرجابه جاکرد. درست       نادرست                                  

146-جاهای خالی رابا کلمات مناسب پرکنید.

الف)وقتی می خواهیم مقصودومنظورخودرازیباتروتاثیر گذارتربگوییم از............بهره می گیریم.

ب)هرگاه بخواهیم پدیده ای راتوصیف کنیم به........و........آن دقّت می کنیم.

147- باهریک ازترکیب های زیرجمله ای بنویسید.

الف) قسمت اعظم:                                                 ب)  دقایق تلف شده:

 148- جمله ی زبانی زیررابه جمله ی ادبی تبدیل کنید:

 الف ) باران می بارد.                                                ب) پرنده بادیدن من، ازاین شاخه به آن شاخه پرید.

149- بیت زیررابه نثرساده وروان بنویسید:

گورخانهٴرازتوچون دل شود                               آن مرادت زودترحاصل شود

150-یک تشبیه بنویسیدوارکان تشبیه رادرآن مشخص کنید.

151-بادوکلمه «آینده»و«جوان»یک جمله ٴزیبابنویسید.

152- درباره ضرب المثل « ازهیچ دلی نیست که راهی به خدانیست» یک بندبنویسید.

153-جمله ٴ ناتمام زیرراتادوسطرادامه دهید.

من یک نوجوان ایرانی ام که تصمیم دارم...

154- انشا بنویسید.

- نامه اي به یکی از دوستان یا آشنایان خود بنویسید.

- یک سفر خیالی به اعماق زمین بکنید ومشاهدات خودرا بنویسید.

- در باره ي ارزش وقت انشایی بنویسید.

– فصل زمستان است وهوا سرد وزمین پوشیده از برف و . . . .

–  زندگی زیباست اگر . . . .

- در با ره  « راه های موفقیت در زندگی  » یک انشا بنویسید          

 - در با ره  « ارزش و قــــت » انشا بنویسید 

 - با استفاده از شیو ه ی انسان نما یی از زبان یکی از این پدیده ( گل ، آب ، نسیم و ...) صحبت کنید.

-نا مه ای کوتاه به پد ر یا مـا د ر  خود بنویسید ودر آن شرایط یک نامه ی خوب و کامل را رعا یت کنید .

-نقش دوست خوب در زندگی

-زیبایی های طبیعت (مثل دریا –آسمان –ستارگان –جنگل –حیوانات گوناگون و.....)را توصیف کنید

-مادر مثل .......

-درموردنیکی ونیکوکاری

-فرصت های خوب رادریابیدکه زودگذرند.

 - توصیف یکی از فصل های سال

-  برگ درختان سبز در نظر هوشیار // هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

- انشای تخیلی درمورد جنگل 

-  خاطره یک روز زندگی خود را بنویسید.

-  شما بعنوان یک نوجوان برای آینده چه برنامه ای دارید؟

- خواستن توانستن است

-برای حراست از زبان فارسی چه باید کرد ؟

- خاطرات شیرین خود را از دوران تحصیل در سال گذشته بنویسید .

- از محبّت خار ها گل می شود .

- وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی                                                                      

-  تصور کنید در یک قایق شیشه ای سربسته در زیر دریا سفر می کنید ، چه احساسی دارید ، چه می بینید ؟

 - دوستی با مردم دانا نکوست.

  - در باره ی دوره ی نوجوانی انشایی بنویسید .

-  صبحدم یک روز سرد زمستانی را توصیف کنید .

- به شیوه ی جا ن بخشی به اشیا  یک داستان خیالی بنویسید .

-  در باره ی یکی از زیبایی های آفرینش انشایی بنویسید .

- دوره‌ی نوجوانی

- برگ‌ریزان پاییز

- انیس کنج تنهایی کتاب است               فروغ صبح دانایی کتاب است

-یکی اززیباییهای آفرینش (جنگل،کوه،دریا......)راتوصیف کنید.

-به کسی که بیشترازهمه اورادوست داریدنامه ای بنویسید.

-اگرمن یک پرنده بودم.


مطالب مشابه :


گفته های ناب

جملات ادبی - گفته های ناب - آن روز که همه به دنبال چشم زيبا هستند، تو به دنبال نگاه زيبا باش
تکمیل جمله های ادبی

ادبیات - تکمیل جمله های ادبی - مطالب ادبیات -آسمان می خندید و گلها ازطراوت درونی خویش سرمست
آرایه های ادبی

آرایه های ادبی الف ) آوردن کلماتی در پایان جمله های نثر که در وزن یا حرف یا حرف آخر یا هر
جملات ادبی

جمله ادبی - جملات ادبی - جمله ادبی و مردم عشق را در بسته های زرد کوچک نسیه می دادند .
عکس جمله های زیبا و خواندنی جدید

عکس های طنز و جالب - عکس جمله های زیبا و خواندنی جدید - محمد رضا فرهمند اسفند ابادی
آرایه های ادبی در ادبیّات فارسی

مهمترین آرایه های ادبی در ادبیّات فارسی کلماتی که به وسیله آن ها به وجود تشبیه در جمله پی
آرایه های ادبی

sssssssss - آرایه های ادبی - آب طریقه ی پیدا کردن مفعول در جمله : یکی از عبارت های چه چیزی را ؟
نمونه سوال انشای هفتم

24- جمله های زیر را به ادبی تبدیل کنید . 88- درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.
برچسب :