رتبه های قبولی کنکور ارشدعمران90

رتبه دانشگاه یا موسسه قبولی گرایش قبولی دوره قبولی 1 دانشگاه شریف سازه روزانه 2 دانشگاه شریف سازه روزانه 3 دانشگاه شریف سازه روزانه 4 دانشگاه شریف سازه روزانه 6 دانشگاه شریف سازه روزانه 10 دانشگاه شریف سازه روزانه 13 دانشگاه شریف خاک و پی روزانه 17 دانشگاه تهران مدیریت و ساخت روزانه 20 دانشگاه شریف سازه روزانه 26 دانشگاه شریف خاک و پی روزانه 30 دانشگاه تهران مدیریت و ساخت روزانه 35 دانشگاه شریف خاک و پی روزانه 37 دانشگاه شریف سازه روزانه 40 دانشگاه تهران مدیریت و ساخت روزانه 42 دانشگاه تهران مدیریت و ساخت روزانه 43 دانشگاه شریف مدیریت و ساخت روزانه 46 دانشگاه شریف راه و ترابری روزانه 48 دانشگاه تهران مدیریت و ساخت روزانه 60 دانشگاه شریف خاک و پی روزانه 66 دانشگاه شریف سازه روزانه 68 دانشگاه تهران مدیریت و ساخت شبانه 80 دانشگاه تهران سازه روزانه 81 دانشگاه شریف خاک و پی روزانه 83 دانشگاه شریف سازه شبانه 101 دانشگاه امیرکبیر مدیریت و ساخت روزانه 103 دانشگاه تهران خاک و پی روزانه 113 دانشگاه تهران سازه روزانه 116 دانشگاه شریف زلزله روزانه 119 دانشگاه تهران خاک و پی روزانه 125 دانشگاه شریف سازه شبانه 128 دانشگاه شریف سازه ( رتبه اولی ) روزانه 130 دانشگاه امیرکبیر مدیریت و ساخت روزانه 131 دانشگاه شریف محیط زیست روزانه 135 دانشگاه شریف سازه شبانه 140 دانشگاه تهران زلزله روزانه 150 دانشگاه تهران مدیریت و ساخت شبانه حدود 150 دانشگاه امیرکبیر مدیریت و ساخت روزانه 156 دانشگاه امیرکبیر سازه روزانه 162 دانشگاه امیرکبیر خاک و پی روزانه 170 دانشگاه تهران زلزله روزانه 180 دانشگاه علم و صنعت مدیریت و ساخت روزانه 200 دانشگاه تهران خاک و پی شبانه 203 دانشگاه تهران سازه های دریایی روزانه 205 دانشگاه امیرکبیر زلزله روزانه 207 دانشگاه امیرکبیر سازه روزانه 216 دانشگاه شریف سازه شبانه 225 دانشگاه تهران راه و ترابری روزانه 226 دانشگاه امیرکبیر خاک و پی روزانه 230 دانشگاه علم و صنعت زلزله روزانه 240 دانشگاه تهران راه و ترابری روزانه 243 دانشگاه شریف حمل و نقل روزانه 250 دانشگاه شریف محیط زیست روزانه 258 دانشگاه علم و صنعت سازه روزانه 260 دانشگاه علم و صنعت سازه های دریایی روزانه حدود 260 دانشگاه امیرکبیر خاک و پی روزانه 270 دانشگاه امیرکبیر خاک و پی روزانه 274 دانشگاه تهران زلزله شبانه 287 دانشگاه تهران زلزله شبانه 298 دانشگاه تهران سازه های هیدرولیکی روزانه حدود 298 دانشگاه شریف حمل و نقل روزانه 300 دانشگاه شریف مدیریت و ساخت ( رتبه اولی ) روزانه 313 دانشگاه شریف محیط زیست روزانه 315 دانشگاه علم و صنعت زلزله روزانه 325 دانشگاه علم و صنعت زلزله روزانه 353 دانشگاه علم و صنعت خاک و پی روزانه 360 دانشگاه تهران سازه های دریایی شبانه 370 دانشگاه امیرکبیر راه و ترابری روزانه 375 دانشگاه علم و صنعت زلزله روزانه 377 دانشگاه تربیت مدرس خاک و پی روزانه 380 دانشگاه امیرکبیر سازه شبانه 394 دانشگاه امیرکبیر سازه شبانه حدود 400 دانشگاه امیرکبیر خاک و پی شبانه 423 دانشگاه فردوسی مشهد سازه روزانه 424 دانشگاه علم و صنعت سازه های دریایی روزانه 445 دانشگاه شریف محیط زیست روزانه 457 دانشگاه خواجه نصیر سازه روزانه 466 دانشگاه تهران راه و ترابری شبانه 480 دانشگاه امیرکبیر سازه شبانه حدود 480 دانشگاه علم و صنعت راه و ترابری روزانه 494 دانشگاه شریف مهندسی آب روزانه 497 دانشگاه خواجه نصیر سازه روزانه 498 دانشگاه امیرکبیر سازه شبانه 500 دانشگاه امیرکبیر سازه شبانه 504 دانشگاه امیرکبیر زلزله شبانه 505 دانشگاه تهران مهندسی آب روزانه 520 دانشگاه تربیت مدرس راه و ترابری روزانه 530 دانشگاه شیراز سازه روزانه 538 دانشگاه خواجه نصیر خاک و پی روزانه 540 دانشگاه شریف محیط زیست روزانه 548 دانشگاه خواجه نصیر زلزله روزانه 550 دانشگاه تربیت مدرس راه و ترابری روزانه حدود 550 دانشگاه خواجه نصیر سازه روزانه 551 دانشگاه تربیت مدرس راه و ترابری روزانه 560 دانشگاه خواجه نصیر سازه شبانه 600 دانشگاه علم و صنعت راه و ترابری روزانه حدود 600 دانشگاه شریف مهندسی آب شبانه 631 دانشگاه تربیت مدرس سازه های هیدرولیکی روزانه 650 دانشگاه شیراز خاک و پی روزانه حدود 650 دانشگاه صنعتی اصفهان خاک و پی روزانه 665 دانشگاه شریف خاک و پی ( آموزش محور ) شبانه 675 دانشگاه شیراز سازه روزانه 679 دانشگاه صنعتی اصفهان سازه روزانه 680 پژوهشگاه زلزله زلزله روزانه 690 دانشگاه خواجه نصیر خاک و پی روزانه حدود 700 دانشگاه تهران مهندسی آب شبانه  703 دانشگاه خواجه نصیر راه و ترابری روزانه 705 دانشگاه شریف حمل و نقل روزانه 711 دانشگاه صنعتی اصفهان راه و ترابری روزانه 712 دانشگاه تربیت مدرس سازه های دریایی روزانه 713 دانشگاه شریف محیط زیست شبانه 735 دانشگاه صنعتی اصفهان سازه روزانه 742 دانشگاه تهران محیط زیست شبانه 766 دانشگاه تبریز سازه روزانه 770 دانشگاه خواجه نصیر راه و ترابری شبانه 771 دانشگاه امیرکبیر مدیریت و ساخت ( رتبه اولی ) شبانه 790 دانشگاه علم و صنعت حمل و نقل شبانه حدود 790 دانشگاه شیراز خاک و پی روزانه 802 دانشگاه صنعتی اصفهان سازه شبانه 830 دانشگاه خواجه نصیر سازه های دریایی روزانه حدود 830 دانشگاه علم و صنعت محیط زیست روزانه 850 دانشگاه صنعتی اصفهان خاک و پی روزانه 870 دانشگاه فردوسی مشهد سازه روزانه 880 دانشگاه خواجه نصیر سازه های دریایی روزانه 890 دانشگاه فردوسی مشهد سازه روزانه 900 دانشگاه تبریز سازه روزانه 901 دانشگاه اصفهان سازه روزانه 908 دانشگاه علم و صنعت محیط زیست روزانه 932 دانشگاه تربیت مدرس مهندسی آب روزانه 970 دانشگاه فردوسی مشهد سازه روزانه 980 دانشگاه اصفهان سازه روزانه 1009 دانشگاه شیراز سازه شبانه 1021 دانشگاه عباسپور زلزله روزانه 1032 دانشگاه امیرکبیر مهندسی آب شبانه 1047 دانشگاه تبریز خاک و پی روزانه 1090 دانشگاه قزوین سازه شبانه 1095 دانشگاه خلیج فارس بوشهر خاک و پی روزانه 1100 دانشگاه بوعلی همدان خاک و پی روزانه حدود 1100 دانشگاه خواجه نصیر مهندسی آب شبانه حدود 1100 دانشگاه علم و صنعت راه آهن روزانه حدود 1100 دانشکده محیط زیست تهران محیط زیست روزانه  1140 دانشگاه عباسپور خاک و پی روزانه 1150 دانشگاه خواجه نصیر محیط زیست روزانه 1164 دانشگاه سمنان سازه روزانه 1188 دانشگاه تبریز سازه های هیدرولیکی روزانه حدود 1200 دانشگاه صنعتی شاهرود سازه روزانه 1261 دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی آب روزانه 1278 دانشگاه تربیت معلم خاک و پی روزانه 1292 دانشگاه یزد سازه روزانه 1293 دانشگاه گیلان سازه روزانه 1300 دانشگاه عباسپور مهندسی آب روزانه حدود 1300 دانشگاه سمنان سازه روزانه حدود 1300 دانشگاه صنعتی اصفهان محیط زیست روزانه 1305 دانشگاه چمران اهواز سازه شبانه حدود 1350 دانشگاه گیلان سازه روزانه 1374 دانشگاه شیراز محیط زیست روزانه 1393 دانشگاه ارومیه سازه روزانه 1400 دانشگاه بوعلی همدان خاک و پی روزانه حدود 1400 دانشگاه سهند تبریز سازه روزانه حدود 1400 دانشگاه سمنان سازه روزانه حدود 1400 دانشگاه صنعتی شاهرود سازه روزانه 1430 دانشگاه بوعلی همدان سازه شبانه 1433 دانشگاه بابل خاک و پی شبانه 1440 دانشگاه چمران اهواز سازه روزانه حدود 1440 دانشگاه اصفهان سازه ( رتبه اولی ) روزانه ( آموزش محور) 1450 دانشگاه تربیت معلم خاک و پی روزانه 1493 دانشگاه زنجان سازه روزانه 1500 دانشگاه عباسپور مهندسی آب روزانه حدود 1500 دانشکده محیط زیست تهران محیط زیست شبانه 1550 دانشگاه تهران محیط زیست روزانه 1560 دانشگاه اصفهان حمل و نقل روزانه 1580 دانشگاه تبریز سازه شبانه 1600 دانشگاه بوعلی همدان خاک و پی شبانه حدود 1600 دانشگاه تربیت معلم تبریز سازه روزانه حدود 1600 دانشگاه باهنر کرمان سازه روزانه حدود 1600 دانشگاه زاهدان سازه های هیدرولیکی روزانه حدود 1600 دانشگاه عباسپور مهندسی آب روزانه 1670 دانشگاه سمنان سازه روزانه 1690 دانشگاه رازی کرمانشاه سازه روزانه 1700 دانشگاه زنجان سازه شبانه حدود 1700 دانشگاه عباسپور مهندسی آب روزانه حدود 1700 دانشگاه سمنان سازه های هیدرولیکی روزانه 1727 دانشگاه خلیج فارس بوشهر سازه روزانه 1770 دانشگاه گیلان راه و ترابری شبانه 1794 دانشگاه باهنر کرمان خاک و پی روزانه حدود 1800 دانشگاه سمنان سازه شبانه 1814 دانشگاه بابل راه و ترابری شبانه 1833 دانشگاه تبریز سازه های هیدرولیکی شبانه 1900 دانشگاه تفرش سازه شبانه حدود 1900 دانشگاه رازی کرمانشاه سازه روزانه 1952 دانشگاه بوعلی همدان خاک و پی شبانه 1966 دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی آب شبانه 1974 دانشگاه هرمزگان سازه روزانه 1982 دانشگاه ارومیه زلزله روزانه 2000 دانشگاه سمنان سازه شبانه 2013 دانشگاه هرمزگان سازه روزانه 2063 دانشگاه عباسپور مهندسی رودخانه روزانه 2065 دانشگاه بوشهر خاک و پی روزانه 2164 دانشگاه اردبیل زلزله روزانه 2167 دانشگاه اردبیل زلزله روزانه 2190 دانشگاه ارومیه سازه های هیدرولیکی روزانه 2275 دانشگاه یزد سازه شبانه 2300 دانشگاه سمنان زلزله شبانه حدود 2300 دانشگاه سهند تبریز سازه های دریایی روزانه 2360 دانشگاه چمران اهواز راه و ترابری شبانه حدود 2400 دانشگاه سمنان خاک و پی شبانه 2417 دانشگاه تهران محیط زیست شبانه 2421 دانشگاه کردستان زلزله ( آموزش محور ) روزانه 2450 دانشگاه قزوین سازه شبانه 2457 دانشگاه چمران اهواز مهندسی آب روزانه 2460 دانشگاه چمران اهواز مهندسی آب روزانه 2495 دانشگاه ارومیه سازه های هیدرولیکی شبانه 2638 دانشگاه علم و فرهنگ زلزله غیرانتفاعی 2688 دانشگاه قزوین حمل و نقل شبانه 2737 دانشگاه قزوین حمل و نقل شبانه 2774 دانشگاه علم و فرهنگ زلزله غیرانتفاعی 2777 دانشگاه هرمزگان سازه های دریایی شبانه 2808 دانشگاه شمال آمل سازه غیرانتفاعی 2865 دانشگاه علم و فرهنگ زلزله غیرانتفاعی 3080 موسسه آبا آبیک قزوین سازه غیرانتفاعی 3126 دانشگاه شریف ( کیش ) سازه بین الملل 3141 موسسه صدرالمتالهین زلزله غیرانتفاعی 3198 موسسه اقبال لاهوری مشهد سازه غیرانتفاعی 3240 دانشگاه علوم و فنون مازندران سازه غیرانتفاعی 3459 دانشگاه پیام نور مرکز تهران راه و ترابری پیام نور 3539 موسسه صنعتی مازندران خاک وپی غیرانتفاعی 3950 دانشگاه گیلان ( انزلی ) سازه بین الملل 3994 دانشگاه چابهار سازه بین الملل 4421 دانشگاه گیلان ( انزلی ) خاک و پی بین الملل

منابع : ارشدعمران - سری عمران


مطالب مشابه :


کارشناسی ارشد عمران 91

کارشناسی ارشد عمران 91 رتبه و گرایش قبولی ارشد عمران 90 . رتبه کل داوطلب بدون سهميه 6037.
رتبه های قبولی در کنکور کارشناسی ارشد عمران 90

رتبه های قبولی در کنکور کارشناسی ارشد عمران 90 سوالات ارشد رشته
جدول رتبه ها، گرایش ها و دانشگاه قبولی ها و درصدهای کنکور ارشد عمران 91

ارشد عمران 91 قبولی های ارشد عمران 91. جدول برخی از رتبه ها و درصدها کنکور سراسری ارشد
رتبه گرایش و دانشگاه تعدادی از قبول شدگان کارشناسی ارشد عمران

تعدادی از رتبه ها و قبولی های ارشد در سال تخصصی کنکور کارشناسی ارشد عمران در این
مصاحبه با نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد عمران

"محمد" شوخ ولي بسيار محکم است و نشانه اين استحکام و پشتکار کسب رتبه يک رشته عمران ارشد عمران
رتبه های قبولی کنکور ارشدعمران90

سیستم آموزشی جهاددانشگاهی رشت http://91.98.57.124. سایت تخصصی کارشناسی ارشد عمران. رتبه های
رتبه و محل قبولی ارشد برق 92

همانطور که به دوستان قول دادم در زیر رتبه و محل قبولی بیش همه چیز از ارشد برق 91. عمران
برچسب :