حرف ش

شادي

شادي در خواب، دليلي بر گشوده شدن درهاي رحمت الهي بر بينند هي خواب،بعد از

ناراحتي است و بر پرداخت بدهي ها نيز، دلالت دارد. شادي و سرور در خواب ، ممكن

است بر عمل نيك، شاد شدن در زندگي و رفع درد و بلا دلالت داشته باشد.

شاعر

ديدن شاعر در خواب، بر مرد گمراهي دلالت دارد كه به آنچه خود م ي گويد، عمل

نم يكند.

شانه

ديدن شانه در خواب، براي كسي كه بخواهد در امري مشاركت كند، نشانه خير و

بركت است. شانه به مردي عادل نيز، تعبير م يشود.

شاهين

ديدن شاهين در خواب، بر پادشاهي، عمر طولاني، ثروت يا دردسر و گرفتاري دلالت

دارد.

شب

شب، نشانه آرامش و استراحت است و ممكن است نشانه عبادت و شب زند ه داري

باشد. ديدن ش بهاي مبارك، مانند شب قدر به خير و مژده نيك تعبير م يشود.

شپش

شپش در خواب، نشانه عذاب است. ديدن شپ شهاي زياد در خواب، بر فقر، شكست

يا بيماري درازمدت دلالت دارد. كشتن شپش در خواب، نشانه رفع غم و غصه است. اگر

كسي ببيند كه شپشي، او را مي گَزد، نشانه اين است كه افرادي ضعيف از او بدگويي

م يكنند.

شپشك

ديدن شپشك در خواب، بر مردي سخن چين دلالت دارد. اگر بيماري در خواب ببيند

كه در خانه ي او يا در بدن او شپشك وجود دارد، از دنيا م يرود.

شتر

ديدن شتر در خواب، بر غم و غصه دلالت دارد. اگر كسي در خواب ببيند كه شتري

به او حمله ور شده است، به غم و غصه دچار مي شود يا با فردي بي ارزش درگير مي

گردد. اگر در خواب ببيند كه افسار شتر را گرفته است و او را به راه مشخص و

شناخته شده اي مي برد، فردي را از گمراهي به سمت راه راست و خير راهنمايي مي كند،اما

اگر شتر را به بيراهه ببرد، فردي را گمراه مي كند و او را به سمت فساد ونابودي

مي كشاند. اگر كسي ببيند كه شتري را ذبح م يكند، از غم رها شده و به آرامش و راحتي

مي رسد؛ اگر از پشت شتري بيفتد، تنگدست و فقير مي شود و اگر شتر به او لگد بزند، به

بيماري شديدي مبتلا مي شود. ممكن است شتر در خواب، به شيطان يا به فردي منافق و

نادان تعبير شود. اگر زني در خواب ببيند كه بر شتري سوار است، در حالي كه ازدواج

نكرده باشد، شوهر مي كند و اگر ازدواج كرده و شوهرش گم شده باشد، شوهرش نزد او

برمي گردد. اگر كسي ببيند كه شتري را مي دوشد، پول بسيار از طرف سلطان يا فرمانروا

براي او مي رسد و اگر به جاي شير از پستان شتر خون بيايد، پول حرامي به دست او

مي رسد. اگر كسي در خواب ببيند كه شتر ماده اي وارد شهري مي شود، آن شهر به فتنه و

يعني ، و ما ؛« و انا مرسلو الناقه فتنه لهم » : آشوب دچار مي شود؛ زيرا خداوند مي فرمايند

شتر ماده را بر آنان فرستاديم تا فتنه و آزمايشي براي آنان باشد. اگر كسي در خواب ببيند

كه شتر ماد هاي را سر م يبرد، عملي انجام م يدهد كه از آن پشيمان م يشود يا به مصيبتي

دچار م يگردد. ممكن است شتر ماده به زن نيز، تعبير شود.

شترمرغ

ديدن شترمرغ در خواب، بر زن يا نعمت دلالت دارد.


شراب

شراب، به پول حرام و گمراهي تعبير مي شود. اگر كسي در خواب ببيند كه شراب

درست كرده است و آماده مي كند، خدمتكار سلطان مي شود يا مقام بزرگي به او سپرده

مي شود. ديدن شراب در خواب، بر فتنه، آشوب و دشمني نيز، دلالت دارد و ممكن است

به از دست دادن عقل، ديوانگي يا بيهوشي تعبير شود.

شراب فروش

ديدن شراب فروش در خواب، بر مردي دلالت دارد كه صاحب مال و ثروتي حرام

است.

شراكت

اگر فقيري در خواب ببيند كه با شخصي بلندپايه تر از خود شريك شده است، ثروتمند

خواهد شد.

شرم

شرم و حيا درخواب، بر فراواني ايمان و روزي دلالت دارد و ممكن است مايه ي

هدايت براي فرد گناهكاري باشد.

شستن

شستن در خواب، نشانه توبه از گناهان يا برآورده شدن نيازها مي باشد. شستن بدن با

آب سرد در زمستان، نشانه غم و غصه است، اما اگر كسي در خواب ببيند كه در فصل

زمستان با آب گرم خود را مي شويد، سود و منفعت به دست م يآورد يا اينكه بيماريش

شفا مي يابد. اگر كسي در خواب ببيند كه براي پوشيدن احرام يا داخل شدن به مكه، خود

را م يشويد، نشانه دلخوشي او و رسيدن به دوستان و خويشاوندان يا پرداخت

بدهي هايش مي باشد. اگر كسي در خواب ديد كه خودش را شست و لباسي تازه و نو به

تن نمود، اگر بيمار باشد، شفا مي يابد؛ اگر بدهكار باشد، بدهي هايش را مي پردازد ؛ اگ ر

اسير و دربند باشد، آزاد مي شود؛ اگر غم و غصه اي داشته باشد، برطرف مي شود ؛ و اگر

حج نكرده باشد، خداوند او را ثروتمند مي كند؛ اما اگر بعد از شستن بدن، لباس كهنه اي

به تن نمود، غم و غصه اش برطرف مي شود؛ اما فقير و مستند مي گردد. شستن دست ه ا

با آب و صابون، نشانه برطرف شدن غم و ناراحتي است.

شطرنج

بازي كردن با شطرنج و تخته نرد در خواب، به فريب كاري، حسد، فتنه و آشوب

تعبير م يشود.

شعيب پيامبر(ع)

اگر كسي در خواب شعيب پيامبر(ع) را ببيند در ميان قومي گران فروش و ك م فروش

گرفتار م يشود كه به او حقه م يزنند، اما در نهايت، بر آنان پيروز م يشود.

شفاعت

شفاعت در خواب، به سربلندي، شكوهمندي و پاداش تعبير م يشود.

شكارچي

ديدن شكارچي در خواب، بر مردي دلالت دارد كه عاشق زنان است و ممكن است

براي رسيدن به آنان دام بگستراند.

شكر

شكر در خواب، به خوشي و شادماني و رفع غم و اندوه تعبير م يشود.

شلوار

شلوار در خواب، به زن تعبير مي شود و اگر كسي در خواب ببيند كه شلوار جديدي

به دست آورد، زني ديگر م يگيرد.

شمشير

ديدن شمشير در خواب، بر فرزند پسر يا سلطان دلالت دارد. اگر كسي در خواب

ببيند كه شمشيري را برداشته و آن را در دست دارد، ولايتي بزرگ به او سپرده مي شود ؛

اگر ببيند كه شمشيري را به همسرش مي دهد يا همسرش به او شمشيري مي دهد، فرزند

پسر به آنها عطا مي شود؛ اما اگر شمشير در درون غلاف باشد، دختر است. ديدن شمشير

در خواب به فتنه و آشوب نيز، تعبير م يشود.

شمع

شمع، نشانه هدايت است و ديدن آن در خواب براي جوان مجر دّ به ازدواج و براي

فرد جاهل و نادان به هدايت تعبير م يشود.

شن

ديدن شن در خواب، بر سفر كردن دلالت دارد و راه رفتن در ميان شن، ممكن است

به اندوه و ناراحتي تعبير شود.

شنا

اگر كسي در خواب ببيند كه شنا مي كند و خودش شنا كردن نمي داند ، در علم و

دانش به مقصود و مراد خود مي رسد و اگر ببيند كه در وسط دريا به خوبي شنا مي كند،

كار يا مسؤوليتي بزرگ به او سپرده مي شود كه او در انجام آن پيروز و سربلند خواهد

شد.

شهر

اگر كسي در خواب ببيند كه وارد شهري از شهرها مي شود، از آن چيزي كه مي ترسد

ايمن مي شود. ابن سيرين (رح) وارد شدن به شهر را در خواب، خوب و خارج شدن از

آن را، بد م يدانست.

شير

شير در خواب، به فطرت اسلام، هدايت، دين يا دانش تعبير م يشود.

شير (ژيان)

ديدن شير در خواب، بر سلطاني ظالم و ستمكار يا بر جهل و تكب  ر و سرگرداني

دلالت دارد و گفته شده است كه ديدن شير در خواب، بر دشمني قوي و بانفوذ دلالت

دارد.

شير دادن

اگر زني در خواب ببيند كه مردي از شير او مي خورد، مال و دارايي او را مي برد و اگر

زن بيماري ببيند كه شير م يدهد، از بيماري بهبود م ييابد.

شيشه

« رفقاً باالقواري ر » : شيشه در خواب، به زن تعبير مي شود؛ زيرا پيامبرص مي فرمايد

؛يعني، با شيش هها (زنان) با مدارا رفتار كنيد.

شيطان

ديدن شيطان در خواب، به عالمي بدعت گرا يا اقدام به گناه، فريب و نيرنگ،

جادوگري، حسودي و جدايي ميان زن و شوهر تعبير مي شود. اگر كسي ببيند كه شيطان ،

خودش را روي او انداخت، به رباخواري مبتلا م يشود.



مطالب مشابه :


سینه هایم را که می فشاردم شیر فوران می کرد

تعبیر خواب شیر دادن نماد نثار کردن است. جنس زن آکنده از احساس دیگرخواهی است.




تعبیرخواب...

شير. اگر در خواب ببيند که با ديدن سياره زهره در خواب تعبير بسيار خوبي ولي با دادن صدقه و




حرف ش

شير دادن. اگر زني در خواب ببيند كه مردي از شير او مي شيشه در خواب، به زن تعبير مي شود؛ زيرا




حرف پ

هر نوع پايين آمدني در خواب، بر از دست دادن ديدن پنيري كه از شير درست تعبير خواب




تعبیر خواب من چیه ؟

و شروع کرد به کج و ماوج کردن صورتش و تکون دادن تعبير خواب خواب مي بيند كه شير مي




تعبیر خواب (حرف ش )

شتر ماده نيز مثل اسب ماده به زن تعبير مي شود شير روي هم رفته شير در خواب هاي دادن و هديه




خواب و رؤيا از ديدگاه ابن عربي

و اين خبر دادن« تعبير را وحي بصورت خواب است، پس تعبير خواب شير خوردم تا اينكه




برچسب :