ستایش خداوند از ابتدای شاهنامه فردوسی

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر

فروزنده ماه و ناهید و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست

نگارندهٔ بر شده پیکرست

به بینندگان آفریننده را

نبینی مرنجان دو بیننده را

نیابد بدو نیز اندیشه راه

که او برتر از نام و از جایگاه

سخن هر چه زین گوهران بگذرد

نیابد بدو راه جان و خرد

خرد گر سخن برگزیند همی

همان را گزیند که بیند همی

ستودن نداند کس او را چو هست

میان بندگی را ببایدت بست

خرد را و جان را همی سنجد اوی

در اندیشهٔ سخته کی گنجد اوی

بدین آلت رای و جان و زبان

ستود آفریننده را کی توان

به هستیش باید که خستو شوی

ز گفتار بی‌کار یکسو شوی

پرستنده باشی و جوینده راه

به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

توانا بود هر که دانا بود

ز دانش دل پیر برنا بود

از این پرده برتر سخن‌گاه نیست

ز هستی مر اندیشه را راه نیست


مطالب مشابه :


ستایش خدا...

آه خدایا - ستایش خدا - خدایا چون تو حاضری چه جویم و چون تو ناظری چه گویم
(( تدریس هدیه های آسمانی ، چگونه ؟!! ))

3- ستایش خداوند با ادای برخی از عبارات و یکی متن مناسب در ستایش خدا را جستجو و نقل می کند .
معنای لغات و متن درس اول کتاب ادبیات فارسی 3 «ما هم چنان در اول وصف تو مانده ایم»

معنی متن: سپاس و ستایش مخصوص خداوند گرامی و بزرگ است که عبادت او. موجب نزدیکی به اوست و
منظور از «حمد و ستايش خداوند در آخرت»، چيست؟

متن و ترجمه در اينكه منظور از حمد و ستايش خداوند در آخرت چيست؟ مفسران نظرات مختلفى داده
ستایش خداوند از ابتدای شاهنامه فردوسی

هنر بدون مرز - ستایش خداوند از ابتدای شاهنامه فردوسی - ادبیات، فرهنگ و هنر بدون مرز
خوانش متن - لحن ها

در لحن چنین متن هایی باید تضرع و اظهار نیاز به درگاه خداوند محسوس باشد. متن برای ستایش
معنای درس ستایش خدا و پیغمبر همراه با متن درس(کتاب ادبیات فارسی 1)

نوای نی - معنای درس ستایش خدا و پیغمبر همراه با متن درس(کتاب ادبیات فارسی 1) - وبلاگ گروه
آغاز با نام خدا در اشعار فارسی

شاهنامه فردوسی. به نام خداوند جان و خرد. کزین برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای
متن نماز همراه با معنی فارسی

متن نماز همراه (یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم (خدا میشنود کسی را که ستایش می
چگونه بخوانيم؟

در هنگام خواندن متن های ستایشی باید دو متواضعانه ،نرم ولطیف،صمیمانه خداوند را ستایش
برچسب :