خلاصه تاریخ کامل ایران / 26

File:ParthianCataphract.JPG

سوار سنگین اسلحه پارتی در نبرد با شیر. موزه بریتانیا.

اما ، در تمام موارد سوداي جهانگيري روم از طرف اشكانيان با مانع مواجه شد و روم هرگز موفق نشد كه قسمتي از خاك ايران را به قلمرو خود ملحق كند. حتي، آخرين اشك اين خاندان كه بعدها مغلوب اردشير بابكان موسس دولت ساساني گشت، حمله خائنانه و نفرت انگيز كاراكالا امپراتور ديوانه روم را به شدت در هم شكست ( 215ق.م.). در اين راستا، خاندان اشكانيان كه در معرض سقوط و انقراض بود، قلمرو خود را نه به يك فاتح اجنبي، بلكه به يك مدعي ايراني باخت.

                partian2.jpg

            سنگ نگاره پارتي در قير و كارزين

سلطنت اشكانيان، چهار صد هفتاد سال طول كشيد و در اين مدت ، بيست و نه اشك از اين سلسله در ايران فرمانروايي كردند. پايتخت آنان در دوران اعتلاي سلطنت ايشان، تيسفون و سلوكيه در نزديك دجله بود. در اوايل تاسيس دولت، شهر نسا در نزديك عشق آباد كنوني و شهر دارا در ناحيه ابيورد و در هنگام تابستان كه پادشاه از بابل به ماد و پارت و گرگان مي رفت، گاه اكباتانا و گاه شهر هكاتوم پليس ( صد دروازه در قومس- دامغان امروز) مقر موقت دربار شد. بي شك نظام ملوك الطوايفي كه از اسباب فقدان تمركز در قدرت بود، اختلافات خانوادگي كه همين عدم تمركز آن را مخاطره آميزتر مي كرد و شايد نفرت و مخالفت موبدان زرتشتي كه سياست تسامح و اغماض اشكانيان را به نظر مخالفت مي ديدند، از عوامل انحطاط دولت آنان شد. جنگهاي فرساينده اي كه در مدت پنج قرن آنان را در شرق و غرب مشغول داشت نيز، خود عامل عمده اي در ايجاد ناخر سنديهايي شد كه از زياده رويهاي دايم طبقات جنگجو و قدرتمند در بين طبقات فرودين جامعه حاصل مي شد.

حاصل عمده فرمانروايي آنان، حفظ تمدن ايران از تهاجمات ويرانگر طوايف مرزهاي شرقي و نيز، حفظ تماميت ايران در مقابل تجاوز خزنده روم به جانب شرق بود. در هر دو مورد، مساعي آنان اهميت قابل ملاحظه اي براي تاريخ ايران داشت.

 File:ParthianHorseman.jpg

مجسمه اسب سوار پارتی، به نمایش گذاشته شده در کاخ ماداما


مطالب مشابه :


خلاصه تاریخ کامل ایران / 26

مجسمه اسب سوار پارتی، به نمایش گذاشته شده در کاخ ماداما [ یکشنبه هفدهم دی 1391 ] [ 16:59 ] [ علي ] .:
اشکانیان

و احیای ایران مجسمه اسب سوار پارتی، به نمایش گذاشته شده در کاخ ماداما ماداما ، تورین
اشکانیان

و مدیریت ارتش مجسمه اسب سوار پارتی، به نمایش گذاشته شده در کاخ ماداما ماداما ، تورین
باغ­های اسپانیا

*ویژگی کاخ باغ­های آندلسی: ویلا ماداما (1519م0) توسط رافائل در داخل جنگل و کنار رودخانه ساخته
برچسب :