سوالات دکتری سراسری 92

سوالات آزمون دکتری سراسری 92 - دروس عمومی و تخصصی
خرید سوالات آزمون دکتری سراسری 92 - دروس عمومی و تخصصی
سوالات کنکور دکتری ۹۰-۹۱-۹۲ تمامی گروههای آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز

سوالات دکتری سراسری 92
سوالات دکتری سراسری ۹۰-۹۱-۹۲
سوالات دکترای سراسری از سال 90 تا 92

سوالات دکتری سراسری کشاورزی و منابع طبیعی 92
سوالات دکتری سراسری علوم انسانی 92
سوالات دکتری سراسری علوم پایه 92
سوالات دکتری سراسری علوم پزشکی 92
سوالات دکتری سراسری دامپزشکی 92
سوالات دکتری سراسری هنر و معماری 92
سوالات دکتری سراسری فنی و مهندسی 92
سوالات دکتری سراسری زبان 92
سوالات دکتری سراسری تربیت بدنی 92

گروه کشاورزی و منابع طبیعی سوالات سالهای 90-91-92 موجود است میتوایند از طریق ایمیل یا پست دریافت نمایید.
سوالات از طریق ایمیل بصورت PDF ارسال میگردند.
2401-سوالات دکتری سراسری - آلودگی های محیط زیست 92
2402-سوالات دکتری سراسری - بوم شناسی و مدیریت حیات وحش 92
2403-سوالات دکتری سراسری - ارزیابی محیط زیست 92
2404-سوالات دکتری سراسری - مکانیک ماشین های کشاورزی 92
2405-سوالات دکتری سراسری - مجموعه مکانیزاسیون کشاورزی 92
2406-سوالات دکتری سراسری - سبزیکاری - فیزیولوژی و اصلاح سبزی 92
2407-سوالات دکتری سراسری - میوه کاری- فیزیولوژی و اصلاح میوه 92
2408-سوالات دکتری سراسری - گیاهان زینتی 92
2409-سوالات دکتری سراسری - مجموعه گیاهان دارویی 92
2410-سوالات دکتری سراسری - فیزیولوژی پس از برداشت 92
2411-سوالات دکتری سراسری - بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی 92
2412-سوالات دکتری سراسری - تکنولوژی مواد غذایی 92
2413-سوالات دکتری سراسری - میکروبیولوژی،بهداشت و بیوتکنولوژی مواد غذایی 92
2414-سوالات دکتری سراسری - شیمی مواد غذایی 92
2415-سوالات دکتری سراسری - مهندسی صنایع غذایی 92
2416-سوالات دکتری سراسری - مجموعه اقتصاد کشاورزی 92
2417-سوالات دکتری سراسری - بیولوژی و آناتومی چوب 92
2418-سوالات دکتری سراسری - صنایع چوب با فرآورهای مرکب چوب 92
2419-سوالات دکتری سراسری - صنایع خمیر و کاغذ 92
2420-سوالات دکتری سراسری - بیولوژی خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک 92
2421-سوالات دکتری سراسری - فیزیک و حفاظت خاک 92
2422-سوالات دکتری سراسری - پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک 92
2423-سوالات دکتری سراسری - شیمی و حاصلخیزی خاک 92
2424-سوالات دکتری سراسری - فیزیولوژی دام 92
2425-سوالات دکتری سراسری - تغذیه دام،نشخوارکنندگان،طیور و دام و طیور 92
2426-سوالات دکتری سراسری - اصلاح نژاد دام،ژنتیک و اصلاح دام کمی و کیفی 92
2427-سوالات دکتری سراسری - آبیاری و زهکشی،علوم و مهندسی آبیاری 92
2428-سوالات دکتری سراسری - سازه های آبی 92
2429-سوالات دکتری سراسری - منابع آب 92
2430-سوالات دکتری سراسری - هواشناسی کشاورزی 92
2431-سوالات دکتری سراسری - اصلاح نباتات - اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری) 92
2432-سوالات دکتری سراسری - زراعت،فیزیولوژی گیاهان زراعی،علوم و تکنولوژی بذر 92
2433-سوالات دکتری سراسری - اصلاح نباتات،بیوتکنولوژی کشاورزی و ... 92
2434-سوالات دکتری سراسری - علوم علف های هرز،شناسایی و مبارزه با ... 92
2435-سوالات دکتری سراسری - مهندسی تولیدات گیاهی 92
2436-سوالات دکتری سراسری - اکولوژی گیاهان زراعی،کشاورزی اکولوژیک و ... 92
2437-سوالات دکتری سراسری - ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی 92
2438-سوالات دکتری سراسری - توسعه روستایی، توسعه کشاورزی 92
2439-سوالات دکتری سراسری - مجموعه حشره شناسی کشاورزی 92
2440-سوالات دکتری سراسری - مجموعه بیماری شناسی گیاهی 92
2441-سوالات دکتری سراسری - جنگل داری و اقتصاد جنگل 92
2442-سوالات دکتری سراسری - جنگل داری و علوم جنگل 92
2443-سوالات دکتری سراسری - جنگل شناسی و اکولوژی جنگل 92
2444-سوالات دکتری سراسری - تکثیر و پرورش 92
2445-سوالات دکتری سراسری - فرآوری محصولات شیلاتی 92
2446-سوالات دکتری سراسری - بوم شناسی آبزیان شیلاتی 92
2447-سوالات دکتری سراسری - تولید و بهره بردای، صید 92
2448-سوالات دکتری سراسری - علوم مرتع، مرتعداری 92
2449-سوالات دکتری سراسری - بیابان زدایی 92
2450-سوالات دکتری سراسری - آبخیزداری (علوم مهندسی آبخیزداری) 92
2451-سوالات دکتری سراسری - مجموعه کشاورزی هسته ای 92
2452-سوالات دکتری سراسری - مجموعه علوم طیور 92
2453-سوالات دکتری سراسری - مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب 92

گروه علوم انسانی - سوالات سالهای 90-91-92 - میتوایند از طریق ایمیل یا پست دریافت نمایید.
سوالات از طریق ایمیل بصورت PDF ارسال میگردند.

2101-سوالات دکتری سراسری - علوم جغرافیایی - جغرافیای سیاسی 92
2102-سوالات دکتری سراسری - علوم جغرافیایی - برنامه ریزی شهری 92
2103-سوالات دکتری سراسری - علوم جغرافیایی - برنامه ریزی روستایی 92
2014-سوالات دکتری سراسری - علوم جغرافیایی - جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی 92
2105-سوالات دکتری سراسری - علوم جغرافیایی - جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی 92
2106-سوالات دکتری سراسری - مجموعه علوم اقتصادی 92
2107-سوالات دکتری سراسری - تاریخ اسلام 92
2108-سوالات دکتری سراسری - مجموعه تاریخ ایران اسلامی 92
2109-سوالات دکتری سراسری - تاریخ ایران پیش از اسلام 92
2110-سوالات دکتری سراسری - مجموعه علوم اجتماعی 92
2111-سوالات دکتری سراسری - علوم اجتماعی - جمعیت شناسی 92
2112-سوالات دکتری سراسری - مددکاری اجتماعی 92
2113-سوالات دکتری سراسری - حقوق عمومی 92
2114-سوالات دکتری سراسری - حقوق جزا- جزا و جرم شناسی 92
2115-سوالات دکتری سراسری - حقوق بین الملل 92
2116-سوالات دکتری سراسری - حقوق خصوصی 92
2117-سوالات دکتری سراسری - مجموعه علوم سیاسی 92
2118-سوالات دکتری سراسری - مجموعه مدیریت 92
2119-سوالات دکتری سراسری - حسابداری 92
2120-سوالات دکتری سراسری - علوم کتابداری و اطلاع رسانی 92
2121-سوالات دکتری سراسری - مجموعه فلسفه 92
2122-سوالات دکتری سراسری - فلسفه تعلیم و تربیت 92
2123-سوالات دکتری سراسری - برنامه ریزی درسی 92
2124-سوالات دکتری سراسری - مدیریت آموزشی 92
2125-سوالات دکتری سراسری - روان شناسی تربیتی 92
2126-سوالات دکتری سراسری - تکنولوژی آموزشی 92
2127-سوالات دکتری سراسری - آموزش عالی 92
2128-سوالات دکتری سراسری - روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 92
2129-سوالات دکتری سراسری - برنامه ریزی آموزشی 92
2130-سوالات دکتری سراسری - مجموعه مشاوره و راهنمایی 92
2131-سوالات دکتری سراسری - مجموعه علوم ارتباطات 92
2132-سوالات دکتری سراسری - سنجش و اندازه گیری 92
2133-سوالات دکتری سراسری - مجموعه روان شناسی 92
2134-سوالات دکتری سراسری - مجموعه باستان شناسی 92
2135-سوالات دکتری سراسری - محیط زیست - برنامه ریزی 92
2136-سوالات دکتری سراسری - مجموعه کارآفرینی 92
2137-سوالات دکتری سراسری - آینده پژوهی 92
2138-سوالات دکتری سراسری - الهیات - علوم قرآن و حدیث 92
2139-سوالات دکتری سراسری - الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی 92
2140-سوالات دکتری سراسری - الهیات - ادیان و عرفان 92
2141-سوالات دکتری سراسری - الهیات - تاریخ و تمدن ملل اسلامی 92
2142-سوالات دکتری سراسری - الهیات - تصوف و عرفان اسلامی 92
2143-سوالات دکتری سراسری - مجموعه کلام 92
2144-سوالات دکتری سراسری - فقه شافعی 92
2145-سوالات دکتری سراسری - مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز 92
2146-سوالات دکتری سراسری - حقوق نفت و گاز 92
2147-سوالات دکتری سراسری - اقتصاد نفت و گاز 92
2148-سوالات دکتری سراسری - سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 92
2149-سوالات دکتری سراسری - مالی 92
2150-سوالات دکتری سراسری - مطالعات زنان 92
2151-سوالات دکتری سراسری - مجموعه مدرسی معارف اسلامی 92

گروه علوم پایه - سوالات سالهای 90-91-92 - میتوایند از طریق ایمیل یا پست دریافت نمایید.
سوالات از طریق ایمیل بصورت PDF ارسال میگردند.

2201-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زمین شناسی-چینه و فسیل شناسی 92
2202-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زمین شناسی - زمین شناسی نفت 92
2203-سوالات دکتری سراسری - رسوب شناسی - سنگ شناسی رسوبی 92
2204-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زمین شناسی - آب شناسی 92
2205-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زمین شناسی - زمین شناسی مهندسی 92
2206-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زمین شناسی - زیست محیطی 92
2207-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زمین شناسی - ژئو شیمی 92
2208-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زمین شناسی - پترولوژی 92
2209-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زمین شناسی - اقتصادی 92
2210-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زمین شناسی - تکتونیک 92
2211-سوالات دکتری سراسری - مجموعه شیمی - شیمی فیزیک 92
2212-سوالات دکتری سراسری - مجموعه شیمی - شیمی آلی 92
2213-سوالات دکتری سراسری - مجموعه شیمی - شیمی تجزیه 92
2214-سوالات دکتری سراسری - مجموعه شیمی - شیمی معدنی 92
2215-سوالات دکتری سراسری - مجموعه شیمی - شیمی کاربردی 92
2216-سوالات دکتری سراسری - مجموعه شیمی - پلیمر 92
2217-سوالات دکتری سراسری - مجموعه شیمی - الکتروشیمی 92
2218-سوالات دکتری سراسری - مجموعه شیمی - فیتوشیمی92
2219-سوالات دکتری سراسری - هواشناسی 92
2220-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی 92
2221-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی 92
2222-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- سلولی و تکوینی گیاهی 92
2223-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- فیزیولوژی جانوری 92
2224-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- بیوسیستماتیک جانوری 92
2225-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- سلولی و تکوینی جانوری 92
2226-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- سلولی و ملکولی 92
2227-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- بیوشیمی 92
2228-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- ژنتیک 92
2229-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- میکروبیولوژی 92
2230-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- بیوفیزیک 92
2231-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- زیست فناوری 92
2232-سوالات دکتری سراسری - آمار 92
2233-سوالات دکتری سراسری - ریاضی محض 92
2234-سوالات دکتری سراسری - ریاضی کاربردی 92
2235-سوالات دکتری سراسری - فیزیک دریا 92
2236-سوالات دکتری سراسری - جانوران دریا 92
2237-سوالات دکتری سراسری - مجموعه نانو فیزیک 92
2238-سوالات دکتری سراسری - مجموعه فیزیک 92
2239-سوالات دکتری سراسری - مجموعه ژئوفیزیک - فوتونیک 92
2240-سوالات دکتری سراسری - مجموعه ژئوفیزیک - لرزه شناسی 92
2241-سوالات دکتری سراسری - مجموعه ژئوفیزیک - زلزله شناسی 92
2242-سوالات دکتری سراسری - مجموعه ژئوفیزیک - الکترومغناطیسی 92
2243-سوالات دکتری سراسری - مجموعه ژئوفیزیک - گرانی سنجی 92
2244-سوالات دکتری سراسری - مجموعه نانو شیمی 92
2245-سوالات دکتری سراسری - نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری) 92
2246-سوالات دکتری سراسری - بیوانفورماتیک 92
2247-سوالات دکتری سراسری - علوم کامپیوتر 92
2248-سوالات دکتری سراسری - مجموعه علوم شناختی 92

گروه فنی و مهندسی - سوالات سالهای 90-91-92 - میتوایند سوالات را از طریق ایمیل یا پست پیشتاز دریافت نمایید.
سوالات از طریق ایمیل بصورت PDF ارسال میگردند.

2301-سوالات دکتری سراسری - مهندسی برق - الکترونیک 92
2302-سوالات دکتری سراسری - مهندسی برق - مخابرات (میدان) 92
2303-سوالات دکتری سراسری - مهندسی برق - مخابرات (سیستم) 92
2304-سوالات دکتری سراسری - مهندسی برق - قدرت 92
2305-سوالات دکتری سراسری - مهندسی برق - کنترل 92
2306-سوالات دکتری سراسری - مهندسی برق - هوش ماشین و رباتیک 92
2307-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - سازه 92
2308-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - مهندسی زلزله 92
2309-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی 92
2310-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی 92
2311-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - راه و ترابری 92
2312-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - سازه های دریایی 92
2313-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - مهندسی آب 92
2314-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل 92
2315-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - مدیریت ساخت 92
2316-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - محیط زیست 92
2317-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - نقشه برداری -ژئودزی 92
2318-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - نقشه برداری - فتوگرامتری 92
2319-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - نقشه برداری - سنجش از دور 92
2320-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - نقشه برداری - GIS سال 92
2321-سوالات دکتری سراسری - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید 92
2322-سوالات دکتری سراسری - مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (د جامدات) 92
2323-سوالات دکتری سراسری - مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (د، ارتعا...) 92
2324-سوالات دکتری سراسری - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 92
2325-سوالات دکتری سراسری - مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو 92
2326-سوالات دکتری سراسری - مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو - قوای محرکه 92
2327-سوالات دکتری سراسری - مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو - سازه و بدنه 92
2328-سوالات دکتری سراسری - مهندسی مکانیک - مهندسی پزشکی 92
2329-سوالات دکتری سراسری - مهندسی مکانیک - مهندسی راه آهن 92
2330-سوالات دکتری سراسری - مهندسی دریا 92
2331-سوالات دکتری سراسری - مهندسی هوافضا - آئرودینامیک 92
2332-سوالات دکتری سراسری - مهندسی هوافضا - جلوبرندگی (پیشرفته) 92
2333-سوالات دکتری سراسری - مهندسی هوافضا - سازه های هوایی 92
2334-سوالات دکتری سراسری - مهندسی هوافضا -مکانیک پرواز و کنترل ماهواره 92
2335-سوالات دکتری سراسری - مهندسی معدن - اکتشاف 92
2336-سوالات دکتری سراسری - مهندسی معدن - استخراج 92
2337-سوالات دکتری سراسری - مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی 92
2338-سوالات دکتری سراسری - مهندسی معدن - مکانیک سنگ 92
2339-سوالات دکتری سراسری - مهندسی پلیمر - صنایع رنگ 92
2340-سوالات دکتری سراسری - مهندسی پلیمر - فرآیندهای پلیمریزاسیون 92
2341-سوالات دکتری سراسری - مهندسی پلیمر - کارشناسی صنایع رنگ 92
2342-سوالات دکتری سراسری - مهندسی پلیمر - کارشناسی رنگ و چوب 92
2343-سوالات دکتری سراسری - مهندسی محیط زیست - منابع آب 92
2344-سوالات دکتری سراسری - مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب 92
2345-سوالات دکتری سراسری - مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد 92
2346-سوالات دکتری سراسری - مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا 92
2347-سوالات دکتری سراسری - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک 92
2348-سوالات دکتری سراسری - مهندسی پزشکی - بیومکانیک 92
2349-سوالات دکتری سراسری - مهندسی پزشکی - بیومتریال 92
2350-سوالات دکتری سراسری - مجموعه مهندسی صنایع 92
2351-سوالات دکتری سراسری - مهندسی نفت - نفت و بهره برداری مخازن 92
2352-سوالات دکتری سراسری - مهندسی نفت - اکتشاف 92
2353-سوالات دکتری سراسری - مهندسی نفت - مهندسی مخازن هیدروکربوری 92
2354-سوالات دکتری سراسری - مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 92
2355-سوالات دکتری سراسری - مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری 92
2356-سوالات دکتری سراسری - مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی 92
2357-سوالات دکتری سراسری - مهندسی کامپیوتر - الگوریتم و محاسبات 92
2358-سوالات دکتری سراسری - مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات 92
2359-سوالات دکتری سراسری - مهندسی مواد و متالورژی 92
2360-سوالات دکتری سراسری - مهندسی شیمی (تمامی گرایش ها) 92
2361-سوالات دکتری سراسری - مهندسی شیمی - مهندسی پلیمر 92
2362-سوالات دکتری سراسری - مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و محیط زیست 92
2364-سوالات دکتری سراسری - مهندسی فناوری نانو - نانوالکترونیک 92
2365-سوالات دکتری سراسری - مهندسی هسته ای (شکافت،کاربرد پرتوها) 92
2366-سوالات دکتری سراسری - مهندسی هسته ای (شکافت،راکتور) 92
2367-سوالات دکتری سراسری - مهندسی هسته ای (شکافت،پرتوپزشکی) 92
2368-سوالات دکتری سراسری - مهندسی هسته ای (شکافت،چرخه سوخت) 92
2369-سوالات دکتری سراسری - مهندسی هسته ای - گداخت 92
2370-سوالات دکتری سراسری - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی 92
2371-سوالات دکتری سراسری - مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف 92
2372-سوالات دکتری سراسری - مهندسی IT سال 92
2373-سوالات دکتری سراسری - مهندسی سیستم های انرژی 92

برترین و معتبرترین جزوات دکتری (Phd) کشاورزی | جزوات دکتری (Phd) منابع طبیعی از ما بخواهید.

سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی :
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 » 30000 ریال-ارسال با ایمیل 3000 تومان-با پست 6800 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 91 » منتشر نشده است
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 92 » منتشر نشده است
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد سالهای گذشته »سالی ۳۰,۰۰۰ ریال-برخی رشته ها تا 15 سال موجود است.

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه سراسری - کلیه رشته هادفترچه سوالات آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سالهای گذشته دانشگاه سراسریسوالات آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز :

سال 90 - 2000 تومان(شامل زبان و استعداد - چون دروس تخصصی در آزمون 91 تغییر کرده و کاربردی ندارد)

سال 91 - 2000 تومان (شامل سوالات استعداد تحصیلی + سوالات تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد + سوالات زبان انگلیسی عمومی با پاسخ تشریحی)

سال 92 - 2000 تومان (شامل سوالات استعداد تحصیلی+سوالات تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد+سوالات زبان انگلیسی عمومی با پاسخ تشریحی)

پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی عمومی دکتری 92 - 3800 تومانپاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی عمومی دکتری 91 - 3800 تومانپاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی عمومی دکتری 90 - 3800 تومانپاسخنامه تشریحی استعداد تحصیلی دکتری 91 - گروه آزمایشی علوم پایه - 4500 تومانپاسخنامه تشریحی استعداد تحصیلی دکتری 91 - گروه آزمایشی علوم انسانی - 4500 تومانپاسخنامه تشریحی استعداد تحصیلی دکتری 91 - گروه آزمایشی فنی و مهندسی - 4500 تومانپاسخنامه تشریحی استعداد تحصیلی دکتری 91 - گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی- 4500 تومانپاسخنامه تشریحی استعداد تحصیلی دکتری 91 - گروه آزمایشی هنر (در دست تهیه، در زمان روئیت این صفحه و اطمینان از آماده بودن پاسخ تشریحی، تماس بگیرید یا با پیامک درخواست خود را ارسال نمایید)پاسخنامه تشریحی استعداد تحصیلی دکتری 91 - گروه آزمایشی علوم پزشکی (در دست تهیه )پاسخنامه تشریحی استعداد تحصیلی دکتری 91 - گروه آزمایشی دامپزشکی (در دست تهیه )پاسخنامه تشریحی استعداد تحصیلی دکتری 91 - گروه آزمایشی زبان (در دست تهیه )پاسخنامه تشریحی استعداد تحصیلی دکتری 91 - گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی (دست تهیه )

پاسخنامه تشریحی استعداد تحصیلی دکتری 92 - گروه آزمایشی علوم انسانی (در دست تهیه )
پاسخنامه تشریحی استعداد تحصیلی دکتری 92 - گروه آزمایشی فنی و مهندسی (در دست تهیه )
پاسخنامه تشریحی استعداد تحصیلی دکتری 92 - گروه کشاورزی و منابع طبیعی (دست تهیه )
پاسخنامه تشریحی استعداد تحصیلی دکتری 92 - گروه آزمایشی هنر (در دست تهیه )
پاسخنامه تشریحی استعداد تحصیلی دکتری 92 - گروه آزمایشی علوم پزشکی (در دست تهیه )
پاسخنامه تشریحی استعداد تحصیلی دکتری 92 - گروه آزمایشی دامپزشکی (در دست تهیه )
پاسخنامه تشریحی استعداد تحصیلی دکتری 92 - گروه آزمایشی زبان (در دست تهیه )
پاسخنامه تشریحی استعداد تحصیلی دکتری 92 - گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی (دست تهیه )

تخفیف ویژه سوالات دکتری سراسری 90-91-92+سوالات آزاد 90 »» فقط»» 8000 تومانکلیه سوالات بدون پاسخ هستند، سوالات استعداد تحصیلی برخی گروهها پاسخ دارند، سوالات زبان انگلیسی 91 و 92 نیز با پاسخ می باشد.(در خرید 8000 تومان سوالهای زبان با پاسخ ارسال میگردد و استعدادها هم، اگر گروه درخواستی شما پاسخ داشته باشد با پاسخ ارسال میگردد).
ارسال سوالات با ایمیل :

خرید سوالات به تنهایی در بالا مشخص میباشد. قیمت های قید شده در بالا ، قیمت ارسال سوالات با ایمیل میباشد.

ارسال سوالات با پست پیشتاز :
جمع قیمت سوالات درخواستی زیر 5000 تومان باشد + هزینه پست پیشتاز 3800 تومان به مبالغ بالا اضافه میشود.
جمع قیمت سوالات درخواستی زیر 12000 تومان باشد + هزینه پست پیشتاز 5200 تومان به مبالغ بالا اضافه کرده و هزینه را به شماره حساب یا کارت قید شده واریز نمایید.

- بدلیل اینکه ازمون دکترای سراسری ،نیمه متمرکز گردید، سوالات بعد از برگزاری آزمون منتشر شد، در سالهای قبل بدلیل متمرکز بودن آزمون، سوالات دکتری دانشگاه سراسری نیمه متمرکز منتشر نمی شد ثانیا در سایتهای فروش سوالات آزمون فقط سالهای 90 و 91 و 92 موجود است.

نحوه ارسال سوالات :
ارسال با ایمیل یا پست پیشتاز:

مبلغ را واریز مینمایید، بعد از واریز، شماره فیش واریزی یا ارجاع+اسم رشته و گرایش +آزاد یا سراسری+مبلغ واریزی+ایمیل خودتان را پیامک مینماید، سوالات بین 15 دقیقه تا 12 ساعت بعد از واریز ایمیل میشود.
ارسال سوالات دکتری آزاد یا سراسری با پست، روز بعداز واریز مبلغ، سوالات پست میگردد.

ارسال با خرید پستی و پرداخت هزینه به مامور پست درب منزل:
برخی سوالات آزمون دکتری را نیز میتوانید با خرید پستی تهیه نمایید.
هزینه سوالات + هزینه پست بسته به سفارش شما پیشتاز یا سفارشی را درب منزل به مامور پست تحویل میدهید.

برای خرید پستی به آدرس زیر مراجعه نمایید :http://www.1az4.com/page/buy-postal-sale-internet-buy-resources-phd-seniorhttp://buypostalsaleinternet.ir

شماره حساب و شماره کارت جهت واریز :
شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
شماره حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
بانک صادرات بنام Mohammad Arvin

نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:
منابع آزمون دکتری تغذیه دام-دانشگاه آزاد-ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک soalbox.com قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری، ارشد، کاردانی به کارشناسی و سوالات آزمونها:
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ تا ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش | ارسال پیامک درخواست یا سوال ۲۴ ساعته
آدرس ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها:  [PhdAzmoon[at]gmail.com]
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را پیامک نمائید.

سایت ارائه دهنده سوالات آزمون دکتری :
http://www.SoalBox.com (سایت نمونه سوالات دکتری ارشد کاردانی)
یکی از سایتهای زیر مجموعه پی اچ دی آزمون

معرفی سایت فروشگاهی منابع ارشد دکتری :سایت خرید پستی منابع ارشد دکتری (سوالات-سوالات تستی-کتاب-سی دی-فیلم-جزوات-منابع ارشد دکترا)www.buypostalsaleinternet.irwww.buypostalsaleinternet.irمنابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد- سراسری - پی اچ دی 92 -www.phd1392.ir - 09189184598 - 09191812812 خرید پستی فروش اینترنتی خرید اینترنتی منابع دکترا ارشد - ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ - ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ - www.1az4.com منابع آزمون دکتری دانشگاه سراسری 93-92 (جدیدترین و بهترین منابع و جزوات آزمون دکتری سراسری)- ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹- ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ www.Phd1392.ir www.SoalBox.com www.Phd93.blogfa.com www.Phd1393.blogfa.com www.freeuniversity.blogfa.com www.1AZ4.com خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 93-سراسری 93 ۰۹۱۹|۱۸۱|۲۸۱۲ - ۰۹۱۸|۹۱۸|۴۵۹۸- تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ -ارسال پیامک ۲۴ ساعته شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶ - شماره حساب:۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷ Mohammad Arvinبانک صادرات بنام


مطالب مشابه :


سئوالات کنکور سراسری سالهای قبل

سئوالات کنکور سراسری دانلود سئوالات کنکور سالهای 91، 90 و 89 سوالات فیزیک کنکور
سوالات كنكورسراسري 90 با پاسخ تشريحي

سوال فیزیک کنکور سراسری 90 گروه علوم ریاضی با پاسخ سوالات کنکور با موضوع ترمو دینامیک
منابع سوالات کنکور سراسری سال 91

منابع سوالات کنکور سراسری سوالات آزمون سراسری سال چاپ 90»، منابع درس فیزیک
سوالات كنكور سراسري 85 تا 92

آموزش فیزیک: جزوه های کمک آموزشی فیزیک دبیرستان _ سوالات کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور
سوالات کنکور سراسری رشته تجربی با پاسخ نامه تشریحی

سوالات کنکور سراسری کنکور سراسری تجربی 90 سوالات کنکور سراسری سال 93 رشته ریاضی فیزیک.
سوالات دکتری سراسری 92

نمونه سوالات آزمون سوالات دکتری 90 - 93 - سوالات کنکور سراسری 91; سوالات سراسری - فیزیک
سوالات کنکور رشته ریاضی فیزیک - سال 79 تا 90 با پاسخنامه

konkur14; اخبار زمان ثبت‌نام و برگزاری همه آزمون‌های سراسری سال ٩٣; سوالات کنکور سالهای گذشته
بودجه بندي سؤالات کنکور سراسری رشته ریاضی از سال 86 تا 91

سؤالات کنکور سراسری رشته ی سوالات فیزیک در کنکور سراسری. موضوع. نام درس. 91. 90. 89.
برچسب :