انگور

01.jpg

ايران به عنوان يكي از مبادي پيدايش وگسترش انگور در دنيا ميباشد و ساكنين اين مرزو بوم از 2000 تا 3000سال قبل از ميلاد با كشت وكار انگور آشنايي داشته وسازگاري اقليم هاي مختلف بخصوص مناطق معتدل و وجود خاكهاي آهكي عميق در اين مناطق موجب گسترش آن در سطح وسيعي از مناطق جنوبي كشور تا مرز آذربايجان و از حاشيه كوير تا مناطق غرب در كوههاي زاگرس شده است.

مشخصات گياهشناسي

مو گياهي است از تيره آمپلي داسه كه آن راسارمانتاسه ويا ويتاسه مي نامند اين تيره شامل 10 جنس مختلف است كه جنس ويتيس Vitis از لحاظ تغذيه مورد توجه مي باشد درختان مو كه در اروپا وآفريقا وآسيا كاشته ميشوند اصلشان از كوههاي قفقاز است و از جنس vitis وگونه vintra ميباشند . انواع آمريكايي مو كه بومي آمريكا ي شمالي است با اين فرق دارند وداراي خصوصيات جداگانه اي هستند . انگورهاي آمريكايي در احياء موستانهاي فرانسه سهم بسزايي داشته اند چه از آنها به عنوان پايه جهت پيوند استفاده شده است .

سطح زير كشت

خراسان پس از استان فارس بيشترين سطح زير كشت انگور را دارا است . سطح زير كشت انگور آبي بارور خراسان 28795 ونهال انگور 2606 هكتار مي باشد كل توليد انگور آبي 2800550 تن ومتوسط عملكرد آن 6743 كيلو گرم در هكتار است .

شهرستانهاي كاشمر، قوچان ، بجنوردوسبزوار به ترتيب بيشترين سطح زير كشت انگور آبي را دارا مي باشند .سطح زير كشت درختان بارور انگور ديم استان خراسان 10810 هكتار وسطح نهال 3077 است كل توليد انگور ديم برابر 52076 ومتوسط آن 4817 كيلو گرم مي باشد

خاك مناسب كشت مو:

مو،مي تواند در اغلب خاكهايبسيار سنگين رسي،خاكهاي بسيار سبك شني وخاكهاي بسيار فقير (خاكهاي كم عمق وخاكهاي عميق)رشد كرده و محصول بدهد. در حد امكان بايداز كشت مو در خاكهاي سنگين فاقد زهكشي وخاكهاي قليايي همراه با نمك فراوان پرهيز شود .خاكهاي عميق با زهكشي خوب و هوموس فراوان براي رشد انگور بسيار مناسبند.

ميزان آب مورد نياز مو:

در مناطقي كه ميزان بارندگي بين 200 تا 400 ميليمتر وبه بالاست مي توان انگور را به صورت ديم كشت نمود .

 تحقيقات انجام شده در منطقه نشان مي دهدكه ميزان آب مورد نياز بوسيله آبياري قطره اي 4500مترمكعب يعني نصف آب مورد نياز آبياري نشتي(9000 مترمكعب)ميباشد.            

براساس طرح توسعه تاكستانها ،تعداد6-5 نوبت آبياري به قرارزيرتوصيه شده است:

1-آبيارى قبل ازشروع رشد

2-اولين آبيارى درزمان رشد(قبل ويا بعد ازگل دهي)

3-دومين آبياري درزمان رشد(موقع آبياري بعدازلقاح وزماني است كه قطرحبه ها به3 تا5 ميليمتررسيده باشد)

4-سومين آبياري درزمان رشد(باتوجه به وضع خاك ومنطقه بين25- 15 روزپس ازدومين آبياري

5-آخرين آبياري قبل ازبرداشت محصول(15 روزقبل از برداشت محصول)

6-آخرين آبياري درزمان رشد(پس ازبرداشت محصول)

برطبق توصيه(F.A.O)ضريب(KC )انگوردرمراحل مختلف رشددرمناطق گرم وخشك بشرح زير مي باشد:

درابتداي فصل KC برابربا 25% تا 45% دراواسط دوره رشد 70% تا 75% ودرانتهاي فصل 35% مي باشد.

 تكثير

ازدياد انگورازطريق بذر ، پيوند، خوابانيدن وقلمه زدن صورت مي گيرد.

دراروپا كولتيواتورهاي انگوراروپايي رابه خاطر كيفيت خوب اما حساس به شته فيلوكسرا برروي پايه هاي امريكايي پيوند مي زنند درايران تكثيربيشتراز طريقه قلمه انجام مي گيرد.

تهيه زمين

درخراسان خصوصا درمنطقه كاشمر احداث باغ جديد بازيرشكني همراه است يعني بوسيله بولدوزر يابيل مكانيكي خاك زمين راتاعمق 1تا5/1 وگاهي 2مترجابجا مي كنند وبااين كارمحيط مساعدي رابراي ريشه بوجود مي آورند.

  كاشت

پس از تهيه زمين موستان محل غرس را مشخص وگودالهايي به ابعاد 50 سانتيمتر حفر مي كنند. سپس نهال رابه صورت مايل كناره ديواره گودال كه بطرف قيم قرارداد بنحوي مي كارند كه قسمت فوقاني نهال كه از خاك بيرون مي ماند چسبيده به قيم باشد سپس نصف يادوسوم گودال راازخاك نرم ومرغوب پركرده است وخاك راباپافشرده مي كنند تابه ريشه بچسبد . سپس بافروبردن يا بيرون آوردن نهال ارتفاع آن را طوري تنظيم مي كنند كه فقط دو جوانه آن بيرون باشد . سپس بقيه گودال رااز خاك پرنموده وخاك رافشرده واقدام به آبياري مي نمايند.

 

هرس مو

مو ازجمله گياهاني است كه به واسطه رشد سريع ساليانه،بايستي هرسال هرس شود تا تعادل بين ريشه وساير قسمتهاي هواييبر قرار شود تا در نهايت بتوان ميوه كافي با كميت وكيفيت بالا وهمچنين رشدي مناسب كه ميوه سال آينده را تامين بدست آيد.هر سيستم كاشت هرسي مخصوص به خود دارد .

  مورادردوفصل هرس ميكنند:

1- هرس خشك يا زمستانه كه در فصل زمستان انجام مي گيرد. فصل هرس زمستانه از خزان برگها شروع شده وتا ابتداي فصل بهار كه اشك مو شروع ميشود ادامه دارد.آزمايشات نشان ميدهد كه هر چه هرس در پاييز زودتر شروع شود در بهار،گياه زودترفعال خواهد شد. به همين خاطر در مناطقي كه سرماي دير رس بهاره وجود دارد، هرس زمستانه را بايستي با تاخير انجام داد. 

2- هرس سبز كه آن را در تمام فصل رشد گياه ميتوان انجام داد، اين هرس شامل هرس برگها،سرشاخه ها،تنك كردن خوشه وغيره مي باشد.

   آزمايش روشهاي آگرو تكنيكي پرورش انگور و تعيين ظرفيت توليد بر مبناي تعداد جوانه نگهداري شده در روي رقم انگور بي دانه نشان داد كه در درختان 11 ساله نگهداري105 جوانه ميتواند بيشترين توليد را داشته باشددر ارتباطبا بررسي تاثير سطوح مختلف شاخه زني(هرس تابستانه )بر روي چند خصوصيت كميو كيفي انگور رقم سلطاني مشاهده مي شود كه حذف 50 درصد سرشاخه ها به صورت حذف كليه شاخه هاي فرعي،حذف 16 برگ آخر شاخه هاي بارده و حذف 8برگ شاخه هاي بدون محصول در نقاطمشابه كاشمر مفيد مي باشد. 

تقسيم بندي انگورازنظرمصرف

   انگورمصارف مختلفي دارد كه مي توان به مصرف تازه خوري ، تهيه كشمش ، شيره انگور، غوره، سركه وغيره اشاره نمود. انگورهاي مناسب تازه خوري درخراسان شامل صاحبي ، ريش بابا ، ديوانه ، لعل ، كلاهداري، عسگري ، خليلي ، ياقوتي وغيره مي باشد . ازانگورهاي عسگري ، زيرجامي نامق ، سپيداري ، كشمش قوچان شيره انگورتهيه مي شود .

انگورهاي مناسب جهت غوره : سپيداري ، عسگري ، پيكامي وساير ارقام انگورهاي مناسب كشمش درخراسان ازارقام بي دانه مانند كشمش قوچاني (سلطاني ) ، پيكامي ، عسگري كشمش تهيه مي شود وازارقام دانه دار مانند سبزمال ، ريش بابا ، رزقي (رازقي) ، طيفي ومويز تهيه مي كنند.

 

 

 

 

 آفات وبيماري هاي درختان مو درخراسان

 الف- آفات انگور

آفاتي كه در باغات مو وجود دارند شامل گونه هاي مختلفي مي باشند. در خراسان آفات مو در ارتباط باشرايط مناسب محيطي در مناطق مو كاري انتشار دارند وگونه هاي زير فعاليت دارند. 

      

   نوع،نحوه،زمان خسارت وروش هاي مبارزه با آفات باغات انگور

 

رديف

111

 

نام آفت

نحوه خسارت

زمان خسارت

نحوه مبارزه

1

 

 

كرم خوشه خوار انگور

Lobesi batrana

لاروهاي نسل سه از دانه هاي رسيده انگورتغذيه مي كنند

ازاواخرفروردين تا اواخرتابستان

1-هرس درختان

2-قراردادن درختان روي تكيه گاه

3-ديازينون 1-2 درهزار

 

2

 

شپشك آرد آلود مو

Psococcus vicatis

1- با تغذيه ازشيره گياهي وترشح شيره موجب نامرغوبي خوشه هاي آلوده ميشود

2-ضعف درختان وسوختگي برگها

3-نامرغوبي كشمش حاصله از خوشه هاي آلوده

 

 

 

از اوايل خرداد تا اوايل مهر

1-شخم عميق ويخ آب زمستانه

2-هرس درختان وايجاد تهويه

3-آبياري وتقويت درخت

4-مبارزه عليه مورچه با سوين دراوايل بهار وسمپاشي درختان عليه شپشك درخرداد با زولون 5/1 درهزارو دورسبان 5/1درهزار

3

زنجرك مو

Arboria kermanshah

با مكيدن شيره گياهي برگها نقاط روشني روي آنها ايجاد كرده و موجب ضعف درخت مي شود

در بهار،تابستان تا اواسط پاييز

مبارزه شيميايي با دورسبان 1000/2 وزولون 1000/2 

 

 

 

ب- بيماري هاي انگور

مهمترين عوامل بيماري زاي گياهي درباغات انگور وروشهاي مبارزه با آن

رديف

نام بيماري

نحوه خسارت

زمان خسارت

نحوه مبارزه

1

 

1

 

 

سفيدك حقيقي

Uncinula necator

 

1- روي برگها وميوه ها از گرد سفيد خاكستري رنگي پوشيده مي شوند

2-دانه هاي آلوده كوچك وترك دار و چروكيده وتيره مي شوند

 

 

 

از نيمه ارديبهشت

تا اوايل تير 

1- هرس شاخه هاي آلوده واضافي

2- سمپاشي درختان در سه نوبت صورت مي گيرد (اوايل رشد شاخه،پس از ريزش گل، سه هفته بعد ازسمپاشي دوم)  براي سمپاشي بيشتر از تركيبات گوگردي استفاده مي شود

2

 

 

سفيدك دروغي

Plasmopara viticola

1- زير برگها پوشش كرك مانندي به رنگ سفيد مايل به خاكستري ديده مي شوند

2- دانه ها به رنگ خاكستري آبي در آمده چروكيده وتركيده مي شوند

 

 

ازاوايل خرداد ماه

تا موقع برداشت انگور

 

استفاده از سموم مؤثر وسيستمیك بلافاصله پس از بارندگي خرداد وتير ماه

 

3

         

3

فوزاريومfusariumoxsyporum

1- در زمان ضعف درخت حمله مي كند وباعث خشكيدگي برگ از حاشيه وريزش آن مي شود

2- خشك شدن تاك

اوج خسارت از اوايل خرداد تا پايان تير

1- تقويت خاك وبنيه درختان با كود دامي پوسيده وكود هاي فسفره وپتاس

2- حذف درختان خشك شده وضد عفوني محل با آب آهك

3- تغيير روش آبياري

4- استفاده از كار بندازيم ورورال TS

 

 

 

   انبارداري ومسايل پس ازبرداشت انگور :

تلفات پس از برداشت انگوردر ايران وخراسان زياد است. اين ميزان تلفات در كشورهاي غربي وبسياري ازكشورهاي اروپايي كه تكنولوژي فراوري انگور در آنها به خوبي توسعه يافته، به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است. عدم آشنايي باغداران كشور با انتخاب زمان مناسب ونحوه صحيح برداشت، مشكلات حمل ونقل، بسته بندي ونگهداري محصول منجر به افزايش درصد ضايعات گرديده است. كاهش ميزان ضايعات وافزايش عمر نگهداري ميوه انگور مستلزم رعايت نكات ذيل است:

1- زمان برداشت

2- نحوه برداشت

3- شرايط انبار داري

 

 

 


مطالب مشابه :


انگور

عمر درخت انگور به طور اگر چه انجام هرس زمستانه در انگور ضروري است در كشت ديم حتي
فیلم آموزشی هرس انگور

فیلم آموزشی هرس انگور. در این فیلم آموزشی با انواع روش های هرس سبز و خشک اشنا می هرس درخت مو:
درخت مو انگور نحوه و روش پیوند انگور

درخت مو انگور نحوه و روش پیوند انگور برگزاری دوره های آموزش هرس و پیوند درختان
فيلم هرس درخت سيب + دانلود

فيلم هرس درخت سيب( بسيار آموزنده است حتما دانلود كنيد )
انگور

ايران به عنوان يكي از مبادي پيدايش وگسترش انگور در دنيا هرس مو. مو نوع،نحوه،زمان
آموزش کاشت انگور

ارقام و واریته ها - نحوه احداث و مدیریت موستان - هرس درخت انگور, هرس درخت, درخت
انگور

و بسیاری از بیماریهای مربوط به درخت انگور ا زجمله سرطان مو های انگور شامل هرس شکل
برچسب :