عنوان فعالیت:مراسم انتخاب کتاب برتر سال در کلاس چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم

جشنواره فعالیت های مکمل وفوق برنامه

عنوان فعالیت:مراسم انتخاب کتاب برتر سال در کلاس چهارم

حکیم عمرانی آموزگار پایه ی چهارم

دبستان پسرانه شاهد مریوان

سال تحصیلی 88/87

 

فرم شماره (1)

فرم مشخصات

نام شهرستان : مريوان     نام آموزشگاه : دبستان پسرانه شاهد       كد ويژه به وسيله ي آموزش درج گردد:                                                                   تلفن آموزشگاه :3240178          نام ونام خانوادگي :حکیم عمرانی     مدرك تحصيلي  :  ليسانس  آموزش ابتدايي     سمت :    آموزگار

پايه ي تدريس :  پايه ي چهارم ابتدايي

 

 

 

 

 

فرم شماره (2)                                                  

                                                                                                 كد ويژه به وسيله ي آموزش درج گردد :

                                                                  

طرح هاي اجرا شده در آموزشگاه به منظور شركت در جشنواره  فعاليتهاي  مكمل و فوق برنامه

   نام شهرستان : مريوان                            نوع طرح : مكمل ¦         فوق برنامه :   ¦                        نام درس :بنویسیم پایه‌ی چهارم

  موضوع درس :درس6برف خجالت فعالیت 10صفحه 34                           نام طرح يا فعاليت :برگزاری مراسم انتخاب کتاب برتر سال کلاس

 

 

 

 

 

 

 

اهداف

الگوها

روش های تدریس

وسایل مورد نیاز

زمان

طرز عمل

الف)اهداف شناختی (دانش ها):

-دانش آموزباشیوه ی تالیف کتاب آشنا می شود.

-مراحل تهیه کتاب را یاد می گیرد.

- کتاب ها رابا هم مقایسه می کند. 

 

ب)اهداف مهارتی:

- مهارت نوشتن دانش آموز تقویت می شود.

-مهارت خواندن دانش آموز تقویت می شود.   - مهارت کارباابزارو صحافی وصفحه آرایی دانش موزتقویت می شود.

-دانش آموزان کم رو وخجالتی,قدرت حضور در جمع را کسب می کنند.

 

ج)اهداف نگرشی:

- به نوشتن علاقه مند می شود.

- به گوش دادن وخواندن کتاب علاقه نشان می دهد.

- به حفظ کتاب های خود توجه بیشتری نشان می دهد.

 

ترکیبی    ( الگوی یادسپاری و الگوی ایفای نقش)

 

- تلفیقی ( بارش مغزی،کار گروهی  ،سخنرانی، همیاری)

                                                         تكنيك (ارائه مطلب درحضور جمع)

 

 

 

- مداد وکاغذ

- وسایل پذیرایی

- کارت تشویق وجایزه

- چسب

 

با توجه به این که طرح ارائه شده به صورت ترکیبی می باشد در قسمت فوق بر نامه یک هفته وقت لازم است. ولی در قسمت مکمل طرح به دو جلسه کامل انشا   وقت نیاز است.

 

 

ابتداذهن دانش آموزان را آماده نموده و در آنها ايجاد انگيزه مي كنيم.سپس با توجه به این که درس  برف خجالت را از قبل تدریس کرده ایم به جهت تعمیق یاد گیری این طرح را اجرا می کنیم .

  فعّاليّت را از قبل براي فراگيران شرح مي دهيم ودر موردشناسنامه کتاب ومراحل نوشتن آن با آن‌ها بحث مي‌كنيم.سپس درزنگ انشااز دانش آموزان می خواهیم که فعالیت10صفحه34کتاب بنویسیم راانجام دهندواز بین موضوعات زیر یکی رابنویسندوآن رابه شکل یک کتاب دربیاورند.1)خرگوش کم رووروباه پررو2)گنجشک فراموش کار 3)درختی که سکه طلا می داد4)درخت خواب آلود.تاپایان زنگ به آن ها فرصت می دهیم سپس ازآن هامی خواهیم که به مدت یک هفته مطالب نوشته شده را به منزل برده وبا کمک دوستان هم گروه خود هر کدام مطلب خودراتا جایی که می توانند به شکل یک کتاب کامل دربیاورندوبه مدرسه بیاورند.هفته بعدزنگی رابه عنوان زنگ مراسم انتخاب کتاب برتر سال کلاس نام گذاری نموده ومقدمات لازم رابرای این کار ازجمله تعیین جایگاه مؤلف,داوران و...فراهم می کنیم.سپس نحوه برگزاری مراسم و چگونگی انتخاب کتاب برتر به شیوه ی زیربرای دانش آموزان شرح میدهیم:ابتداتمام کتاب های دانش آموزان راجمع آوری نموده وروی جایگاه مؤلف می گذاریم.وهمه ی دانش آموزان رابه عنوان داور انتخاب نموده وجایگاه آن ها راتعیین می نماییم.سپس به همان ترتیبی که کتاب ها روی جایگاه قرار دارند صاحب هر اثر می آید وکتاب خود را قرائت می کندودانش آموزان دیگر درمقام داور به او گوش می دهند بعد از آن کتاب رابه دست همه دانش آموزان داده تا آن راازلحاظ ظاهری و...نیز بررسی کنند تادرپایان خواندن همه ی کتاب ها به بهترین کتاب رای بدهند.سپس نفر بعدی می آید واوهم کتاب خود راقرائت نموده وبه دست دانش آموزان می دهد تاداوران بررسی کنند.واین روال تاپایان خواندن همه ی کتاب هاادامه خواهد داشت.درضمن انجام مراسم از دانش آموزان پذیرایی می شود.هر دانش آموز ضمن قرائت کتاب خود در مقام داور برای کتاب سایر دانش آموزان انجام وظیفه می نمایند.بعدازخوانده شدن همه ی کتاب ها  به هرکدام ازدانش آموزان یک برگه ی رای می دهیم تا به بهترین کتاب کلاس از هرنظر –به نظر خودشان- رای بدهند.به آن ها می گوییم که نمی توانند به کتاب خود شان رای بدهند. بعدازشمارش رای ها کتاب هردانش آموزی را که رای بیشتری آورد به عنوان کتاب منتخب سال کلاس معرفی می کنیم.سپس به همه ی دانش آموزانی که کتابی برای شرکت درمراسم ارائه کرده بودند یک کارت تشویق می دهیم وبه صاحب کتاب منتخب جایزه ای ویژه که از قبل تهیه کرده ایم تقدیم می کنیم. دانش آموزان با زدن کف خود را تشویق نموده وبه مراسم پایان می دهیم.  

 

 

 

 

 

ارزشیابی:

 

نام و نام خانوادگی دانش آموز :                                                             تاریخ ارزیابی:

ردیف

مهارت های گروهی

خوب

متوسط

کم‌کار

1

در مورد یکی از چهار موضوع مطلبی می نویسد.

 

 

 

2

دانش آموزدر نوشتن به نکات دستوری توجه می کند.

 

 

 

3

برای تبدیل نمودن نوشته به کتاب باهم گروه های خود ارتباط برقرار کرده است.

 

 

 

4

وظایف محول به خود را به درستی انجام می دهد.

 

 

 

5

 افکار واحساسات خود را در قالب ایفای نقش وارائه ی مطلب ابراز می کند.

 

 

 

6

برای نظر دیگران احترام قایل است وبه رای مخالف گوش می دهد.

 

 

 

7

به قوانین ومقررات کلاس احترام می گذارد.

 

 

               

8

بر روان خوانی مطلب مسلط شده است.

 

 

       

 

 

 

 

مبانی علمی ونظری به کار گرفته در فعالیت

 

 فعالیت مکمل،فعالیتی است که بر مبنای محتوای دروس یک موضوع درسی، نظیرفارسی،علوم تجربی،

هدیه های آسمان و... طراحی می شود.هدف فعالیت مکمل تعمیق یادگیری دانش آموزوایجاد فرصت برای اندیشیدن درباره ی مفاهیم وتمرین مهارت هاست.1

 

- فعالیت های کمک برنامه (مکمل): ((به آن دسته ازفعالیت های دانش آموزان که نیازمند حدی ازنظارت وسرپرستی از ناحیه ی مدیریت آموزشگاه است ومتفاوت از آموزش کلاسی است،اطلاق می شود ولی با این حال بخش مهمی از نظام تربیتی مدرسه است مانندورزش،گروه های دانش آموزی،روزنامه دیواری و...)) در منابع دیگر این واژه ی مهم راگسترده ساخته اندوآن رابه صورت عمیق تری در چار چوب برنامه مدرسه قرار داده اندوآن رابه نوعی از فعالیت های فوق برنامه متمایز کرده اند.2

 

 

فعالیت فوق برنامه ی درسی

 

-فعالیت فوق برنامه فعالیتی است که به منظور حفظ انگیزه وایجاد چالش دریادگیرنده به منظورتجربه درفضای آزادودر عین حال مرتبط باموضوعات درسی طراحی  می شود.دامنه ای که برای فعالیت های فوق برنامه در نظر گرفته می شوداز مدرسه تافضاهای برون مدرسه است. فعالیت های فوق برنامه را الزاماّ معلم طراحی     نمی کند،اما معلم می تواند به عنوان عامل اصلی ومحوری درطراحی فعالیت های فوق برنامه درسی پذیرفته شود.3

 

 فعالیت های فوق برنامه

 

- مطابق برخی از فرهنگ ها ودانشنامه ها مجموعه ای ازفعالیت ها وتجربیات دانش آموزان است که به خارج از حیطه ی کلاس درس (دروس آکادمیک) مربوط می شود.

 

- فعالیت های تقریباّ غیر رسمی که به کلاس وحتی گاهی به مدرسه محدود نیستند وبیش ازهرعامل دیگر از میزان علاقه،تجربه وقدرت ابتکار معلم ودانش آموزان ومدرسه متاثر می شوند. این گونه فعالیت های تربیتی رادرمقابل فعالیت های تربیتی برنامه ریزی شده (رسمی )، " فعالیت های فوق برنامه" یاا فعالیت های "غیر رسمی " می نامند.4

چگونگی یادگیری از نظر جروم برونر:

برونر انسان را موجودی اندیشمند، آفریننده ودانش پژوه می شناسد وی به اموری مانند گزینش – حفظ – تغییر و تبدیل معلومات ابزار علاقه می کند وهمین اساس یادگیری او را تشکیل می دهد. 5

جنبه ی یادگیری از نظر برونر:

1- کسب معلومات جدید:اطلاعات جدیدممکن است معلومات قبلی را تصحیح کند.2-دگرگون سازی معلومات هنگامی رخ می دهد که از تغییرآن بتوان کار اثربخش دیگری به دست آورد. 3- نظارت به صحت وکفایت معلومات زمانی صورت می گیرد که به وسیله ی ارزشیابی معلوم گرددکه دخالت درانجام دادن یک کار با یک محل تا چه اندازه لازم است ودر چه مواردی موجب عقب ماندگی یا پیشرفت می شود.یادگیری هنگامی حاصل می شود که ساختار های معنا داربه یک دیگر ارتباط یابند.6

روش مشارکتی :

تکنیک بیندیش – یاری کن – دیگران را سهیم کن دریادگیری بسیار موثر است در روش مشارکتی موارد خاصی را می توان دریافت که در یادگیری مهم هستند از جمله:

 

1- ایجاد شور وشوق وانگیزه ی درونی در فرا گیران  2- مشارکت وفعالیت دانش آموزان 3- کاهش کم رویی وخجالت دانش آموزان 4- افزایش مهارت های روانی وحرکتی در دانش آموزان 5- کسب نگرش جدید ومقبول ارزشهای اجتماعی 6- افزایش وظیفه شناسی در دانش آموزان.7

شناخت فرهنگی :

درباره ی شناخت فرهنگی باید موارد زیر را مد نظر قرار داد:

1-گفت وشنودسازنده میان معلمان ودانش آموزان 2- جلب اعتماد وتوجه شاگردان به کار گشایی و حل مسایل زندگی 3- خود رهبری شاگردان 4- بهره گیری از اقتصاد فکر وذهن 5- رشد صداقت عقلی وفکری 6- ایجاد علاقه به زندگی در شاگردان وهمکاری اجتماعی . که در اجرای طرح از نظریه ی اکتشافی برونر بهره گرفته شده است .8   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع:

1،2،3،4- راهنمای طراحی و اجرای  فعالیت های مکمل و فوق برنامه در دوره ی ابتدایی – دفتر آموزش وپرورش دبستانی و ابتدایی

     

6،5- نظریه های یادگیری -  دکتر محمد پارسا

 

7- اندیشه های برتر – سازمان آموزش وپرورش استان کردستان

 

8- روانشناسی یادگیری – دکتر علی اکبر صیف

 


مطالب مشابه :


راه اندازی وبلاگ دبستان شاهد دختران مریوان

دبستان دخترانه شاهد شهرستان مریوان دبستان پسرانه شاهد مریوان سازمان آموزش و پرورش
عنوان فعالیت:مراسم انتخاب کتاب برتر سال در کلاس چهارم

دبستان پسرانه شاهد آموزگار دبستان های شهرستان مریوان راه اندازی شده است.ازتمامی
دل نوشته های دانش آموزان دبستان پسرانه شاهد مریوان

دل نوشته های دانش آموزان دبستان پسرانه شاهد مریوان دانش آموزان دبستان پسرانه شاهد:
فعالیت مکمل وفوق برنامه درس بخوانیم پایه ی اول

نام شهرستان / منطقه : مریوان نام آموزشگاه : دبستان پسرانه شاهد نوع آموزشگاه
نمونه سوال ریاضی

دبستان پسرانه شاهد با 22 سال سابقه آموزگاری در شهرستان مریوان این وبلاگ می کوشد تا مطالب
مجموعه پرسش هاي علوم اول دبستان

آموزگار پايه ي ششم دبستان پسرانه ی دبستان شاهد دبستان پسرانه شاهد مریوان
ارتقای کیفیت آموزشی در دوره ی ابتدایی

دوره ابتدایی وارتباط باهم اندیشان توسط حکیم عمرانی آموزگار دبستان پسرانه شاهد مریوان
برچسب :