منابع پيشنهادي حسابداری

منابع پيشنهادي كارشناسي ارشدحسابداري

منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری
1)     حسابرسی
منابع اصلی:
1- استانداردهای حسابرسی٬ تالیف کمیته فنی سازمان حسابرسی٬ نشریه شماره 124 سازمان حسابرسی
2- اصول حسابرسی جلد اول٬ ترجمه عباس ارباب سلیمانی و محمود نفری٬ نشریه شماره 87 سازمان حسابرسی
3- اصول حسابرسی جلد دوم٬ ترجمه عباس ارباب سلیمانی ٬ نشریه شماره 105 سازمان حسابرسی
4- آیین رفتار حرفه ای٬ تالیف کمیته فنی سازمان حسابرسی٬ نشریه شماره 123 سازمان حسابرسی
5- دستورالعمل حسابرسی٬ تالیف کمیته تجدید نظر دستورالعمل حسابرسی٬ نشریه شماره 150 سازمان حسابرسی
6- مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای استانداردهای حسابرسی٬ تالیف کوروش امانی و احمد فاضلی٬ انتشارات کیومرث
7- پرسشهای چهار گزینه ای حسابرسی٬ ترجمه و تالیف احمد فاضلی و کوروش امانی٬ انتشارات کیومرث
8- پرسشهای چهار گزینه ای حسابرسی٬ تالیف دکتر کیهان مهام٬ انتشارات حساب
9- نمونه پرسشهای چهار گزینه ای حسابرسی٬ ترجمه احمد فاضلی و کوروش امانی٬ نشریه شماره 154 سازمان حسابرسی
سایر منابع و منابع کمکی:
1- مروری جامع بر حسابرسی دفتر اول٬ تالیف حامد فیلی٬ انتشارات ترمه
2- مروری جامع بر حسابرسی دفتر دوم٬ تالیف حامد فیلی٬ انتشارات ترمه
3- حسابرسی٬ تالیف دکتر محمد علی آقایی و سید رضا سید نژاد فهیم٬ انتشارات سنجش
4- اصول حسابرسی (1)٬ تالیف جمشید اسکندری و حمید رضا عرفی٬ انتشارات کیومرث
5- حسابرسی (2)٬ تالیف دکتر شکراله خواجوی و میثم نوشادی٬ انتشارات ترمه
6- مجموعه سوالات چهار گزینه ای حسابرسی٬ ترجمه و تالیف گارو هوانسیان فر٬ انتشارات ترمه

2)     حسابداری صنعتی
منابع اصلی:
1-     حسابداری صنعتی جلد اول٬ ترجمه عزیز عالی ور٬ نشریه شماره 158 سازمان حسابرسی
2-     حسابداری صنعتی جلد دوم٬ ترجمه عزیز عالی ور٬ نشریه شماره 177 سازمان حسابرسی
3-     حسابداری صنعتی جلد سوم٬ تالیف عزیز عالی ور و دکتر رضا شباهنگ٬ نشریه شماره 82 سازمان حسابرسی
4-     حسابداری مدیریت٬ تالیف دکتر رضا شباهنگ٬ نشریه شماره 131 سازمان حسابرسی
5-     مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حسابداری صنعتی٬ ترجمه و تالیف علی مصدر٬ انتشارات کیومرث
6-     مباحثی در حسابداری صنعتی٬ تالیف دکتر احمد ظریف فرد و بهروز خدا رحمی٬ انتشارات نسیم حیات
7-     مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حسابداری صنعتی٬ تالیف جمشید اسکندری٬ انتشارات حفیظ
سایر منابع و منابع کمکی:
1-     حسابداری صنعتی جلد اول٬ تالیف دکترمحمد قسیم عثمانی و علی قاسم زاده٬ انتشارات ترمه
2-     حسابداری صنعتی٬ تالیف دکتر حسین اعتمادی و سید رضا سید نژاد فهیم٬ انتشارات سنجش
3-     حسابداری صنعتی٬ تالیف رضا درگاهی٬ انتشارات نگاه دانش
4-     حسابداری صنعتی (1)٬ تالیف جمشید اسکندری٬ انتشارات حفیظ
5-     حسابداری صنعتی (2)٬ تالیف جمشید اسکندری٬ انتشارات حفیظ
6-     حسابداری صنعتی (3)٬ تالیف جمشید اسکندری٬ انتشارات حفیظ

3)      حسابداری مالی
منابع اصلی:
1- استانداردهای حسابداری٬ تالیف کمیته فنی سازمان حسابرسی٬ نشریه شماره 160 سازمان حسابرسی و راهنمای بکارگیری استاندارد مربوطه ( در حال حاضر نشریات شماره های 176-179-180-182-184-185-190-191-192-193-194-197)
2- حسابداری میانه (1) جلد اول٬ تالیف دکتر موسی بزرگ اصل٬ نشریه شماره 175 سازمان حسابرسی
3- حسابداری میانه (1) جلد دوم٬ تالیف دکتر یونس باد آورنهندی و امین ناظمی٬ نشریه شماره 196 سازمان حسابرسی
4- حسابداری میانه (2)٬ تالیف دکتر موسی بزرگ اصل٬ دکتر یونس باد آور نهندی و امین ناظمی٬ نشریه شماره 198 سازمان حسابرسی
5- حسابداری پیشرفته (1)٬ تالیف حسن همتی٬ انتشارات ترمه
6- صورتهای مالی تلفیقی از تئوری تا عمل٬ تالیف و ترجمه دکتر محسن خوش طینت٬ محمد رضا بازگیر و حسین میر بلوک٬ انتشارات بازگیر
7- مباحث جاری در حسابداری٬ تالیف حسن همتی٬ انتشارات ترمه
8- حسابداری و کنترلهای دولتی٬ تالیف دکتر جعفر باباجانی٬ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
9- مجموعه سوالات استانداردهای حسابداری ایران٬ تالیف دکتر ایرج نوروش٬ دکتر غلامرضا کرمی٬ محسن عزیز خانی٬ بهرام محسنی و احسان فلاح٬ انتشارات نگاه دانش
10- مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای استانداردهای حسابداری٬ تالیف دکتر محمد قسیم عثمانی و جمشید اسکندری٬ انتشارات کیومرث

سایر منابع و منابع کمکی:
1-     مروری جامع بر حسابداری مالی جلد اول٬ تالیف دکتر ایرج نوروش٬ دکتر ساسان مهرانی٬ غلامرضا کرمی و محمد مرادی٬ انتشارات نگاه دانش
2-     مروری جامع بر حسابداری مالی جلد دوم٬ تالیف دکتر ایرج نوروش٬ دکتر ساسان مهرانی٬ غلامرضا کرمی و محمد مرادی٬ انتشارات کتاب نو
3-     حسابداری مالی جلد اول (حسابداری میانه)٬ تالیف یداله تاری وردی٬ انتشارات عابد
4-     حسابداری مالی جلد دوم (صورتهای مالی تلفیقی)٬ تالیف یداله تاری وردی٬ انتشارات مولف
5-     حسابداری مالی جلد سوم (حسابداری پیشرفته)٬ تالیف یداله تاری وردی٬ انتشارات مولف
6-     حسابداری میانه (1)٬ تالیف دکتر حسن همتی٬ انتشارات ترمه
7-     حسابداری میانه (1)٬ ترجمه دکتر ایرج نوروش و غلامرضا کرمی٬ انتشارات کتاب نو
8-     حسابداری میانه (2)٬ تالیف دکتر حسن همتی٬ انتشارات ترمه
9-     حسابداری میانه (2)٬ تالیف دکتر شکراله خواجوی٬ میثم قاسمی و سید حسین حسینی٬ انتشارات ترمه
10-     حسابداری پیشرفته (1)٬ تالیف دکتر شکراله خواجوی و امین ناظمی٬ انتشارات ترمه
11-     حسابداری پیشرفته (1)٬ تالیف جمشید اسکندری٬ انتشارات ترمه
12-     حسابداری پیشرفته (2)٬ ترجمه علی سعیدی و مجید عظیمی٬ انتشارات کتاب نو
13-     حسابداری مالی پیشرفته جلد دوم (صورتهای مالی تلفیقی)٬ تالیف حسن همتی٬ انتشارات ترمه
14-     مباحث جاری در حسابداری٬ تالیف دکتر شکراله خواجوی و سید حسین حسینی٬ انتشارات نگاه دانش
15-     راهنمای حسابداری دولتی٬ تالیف جعفر باباجانی و حمید رضا موسی رمضانی٬ انتشارات ترمه
16-     مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حسابداری میانه و استانداردهای حسابداری ایران٬ ترجمه و تالیف دکتر مهدی مراد زاده و ضیا الدین مجدی٬ انتشارات کیومرث
17-     مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حسابداری میانه٬ تالیف جمشید اسکندری٬ انتشارات کیومرث
18-     مجموعه سوالات چهار گزینه ای حسابداری پیشرفته (2)٬ تالیف دکتر علی سعیدی٬ انتشارات نوپردازان

4)     زبان تخصصی حسابداری
منابع پیشنهادی:
1-     زبان تخصصی حسابداری جلد اول٬ تالیف دکتر عبدالرضا تالانه٬ انتشارات کیومرث
2-     زبان تخصصی حسابداری جلد دوم٬ تالیف دکتر عبدالرضا تالانه٬ انتشارات کیومرث
3-     مجموعه زبان عمومی و تخصصی حسابداری٬ تالیف دکتر عبدالرضا تالانه٬ انتشارات کیومرث
4-     نکته ها و مهارت های موفقیت در آزمون های زبان عمومی وتخصصی٬ تالیف سید شاهین شریفی و دکتر عبدالرضا تالانه٬ انتشارات کیومرث
5-     زبان تخصصی حسابداری٬ تالیف دکتر شکراله خواجوی و امین ناظمی٬ انتشارات ترمه
6-     زبان تخصصی حسابداری جلد (1)٬ تالیف علیرضا رام روز٬ انتشارات جاودانه٬ جنگل
7-     زبان تخصصی حسابداری جلد (2)٬ تالیف علیرضا رام روز٬ انتشارات جاودانه٬ جنگل
8-     مجموعه سوالات طبقه بندی شده زبان تخصصی حسابداری٬ تالیف سعید باقرزاده٬ انتشارات نگاه دانش


 

 

 

 

 

منابع پيشنهادي كارداني به كارشناسي حسابداري

 آزمون کاردانی پیوسته به کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری

 دروس عمومی شامل :    زبان و ادبیات فارسی - فرهنگ و معارف اسلامی - زبان انگلیسی

دروس تخصصی شامل :    ریاضی عمومی و آمار - اصول حسابداری -  حسابداری صنعتی - حسابداری شرکتها - حسابداری دولتی حسابرسی - حسابداری مالی - سازمان و مدیریت – اقتصاد

دروس عمومی:

زبان و ادبیات فارسی:

برگزیده متون ادب فارسی، زبان و ادب فارسی، آئین نگارش (زبان و نگارش فارسی)، آئین نگارش مراکز تربیت معلم و برگزیده ادب فارسی مراکز تربیت معلم.

زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی ناپیوسته، جلد دوم(مخصوص آزاد)، باقر غلامی کلیشمی، انتشارات گسترش علوم پایه

زبان و نگارش فارسی، تالیف دکتر حسن احمدی گیوی و ... ( انتشارات سمت)

زبان و ادبیات فارسی (ویژه کارشناسی نا پیوسته )،  شرح مشکلات ، نکته و تست کتاب

برگزیده متون ادب فارسی، تالیف دکتر جلیل تجلیل و ... ( مرکز نشر دانشگاهی )

فرهنگ و معارف اسلامی:

معارف اسلامی(1) انتشارات سمت

معارف اسلامی(1و2)، جمعی از نویسندگان، انتشارات سمت (تنها بخش اول)

معارف اسلامی (ویژه کارشناسی ناپیوسته )، درس و کنکور، تالیف:علی اکبر فراهانی

معارف اسلامی 1 (انتشارات نهاد رهبری)

زبان انگلیسی:

گرامر: زبان عمومی چاپ سوم و چهارم ( تالیف محمدرضا حبیب وند)

کتاب English structure

لغت: کتاب سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی 1و2

واژگان زبان عمومی (تالیف محمد رضا حبیب وند)

نکته: منابع فوق بیشتر متوجه دانشگاه آزاد می باشد. دانشجویان دانشگاه سراسری طبق آخرین گزارش ها از منابع مصوب شورای عالی برنامه ریزی که قبلاً به گروه های آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شده است، طراحی خواهند شد. از منابع فوق نیز می توانید استفاده کنید.

کتاب جامع: مجموعه سئوالات کنکور (سراسری و آزاد)، 2500 پرسش چهار گزینه ای دروس عمومی، انتشارات کتابخانه فرهنگ، معارف: مهدی مهدوی، ادبیات: زین العابدین درگاهی، زبان: شهاب اناری

دروس اختصاصی حسابداری:

ریاضی عمومی و آمار:

ریاضیات و کاربرد آن درمدیریت، دکتر صدقیانی مهندس ابراهیمی

ریاضی پیش دانشگاهی و پایه برای رشته های علوم انسانی، مهندس حافظی نسب

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، مهندس حافظی نسب، مهندس جوادی

آمار و کاربرد آن درمدیریت، دکتر صدقیانی، مهندس ابراهیمی

تستهای آمار ۱و ۲ جلد قهوه ای، فرخ امینی

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت پورکاظمی، کاربرد ریاضیات در حسابداری و مدیریت لیلا فرخو

آمار و احتمال مقدماتی دکتر پورکاظمی

آمار ج 1و2 نوفرستی

اصول حسابداری:

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای، استانداردهای حسابداری، تألیف، دکتر محمد قسیم عثمانی و جمشید اسکندری

استانداردهای حسابداری نشریه ۱۶۰ سازمان حسابرسی

حسابداری اموال ماشین آلات و تجهیزات، سازمان حسابرسی

حسابداری میانه ۱، یدالله تاری وردی

تست حسابداری میانه 1، ایرج نورورش

اصول حسابداری ۱و۲، فرخ امینی

اصول حسابداری 1و2 هنرستان

حسابداری صنعتی:

حسابداری صنعتی 1و2، تألیف جمشید اسکندری، نشر حفیظ

حسابداری صنعتی 1، سازمان حسابرسی، نشریه شماره 158، آقای عزیز عالی ور

حسابداری صنعتی، جلد 1و2 سازمان حسابرسی

حسابداری صنعتی 2، ترجمه دکتر ایرج نوروش، انتشارات کتاب نو

حسابداری صنعتی ۱و۲ رضا درگاهی

تست حسابداری صنعتی CPA علی مصدر

حسابداری شرکتها:

اصول حسابداری 2، دکتر ایرج نوروش

حسابداری شرکت ها جلد 1و2، حسن همتی، انتشارات ترمه

حسابداری شرکت های تعاونی، تالیف فریده پور رضوان روح

حسابداری شرکتها۱و۲، استاد  غلامرضا صفارزاده

آزمون و آموزش حسابداری( کارشناسی ناپیوسته)، فرخ امینی

حسابداری مالی استاد غلامرضا صفارزاده

حسابدرای پیشرفته 1، پیام نور

حسابداری دولتی:

اصول و کاربردحسابداری درسازمانهای دولتی وغیرانتفاعی، داوداقوامی جعفر باباجانی

حسابرسی:

اصول حسابرسی1، همراه با پرسش های چهارگزینه ای، تألیف جمشید اسکندری و حمید رضا عرفی، اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران JACPA

اصول حسابرسی ( جلد اول ) سازمان حسابرسی

حسابرسی ویژه کاردانی به کارشناسی، انتشارات گسترش علوم پایه، مهران علائی و سیاوش ملک پور

اصول حسابرسی ج 1 سازمان، اصول حسابرسی وحیدی

اصول حسابرسی، دکتر عزیز نبوی

استانداردهای حسابرسی ج ۱ سازمان حسابرسی

استانداردهای حسابرسی نشریه ۱۲۴ سازمان حسابرسی

تست ASPA، کورش امانی، گارو هوانسیانفر

حسابداری مالی:

حسابداری مالی استاد غلامرضا صفارزاده

حسابداری میانه 1، تألیف چستین، فلاهرتی، اوکانر، ترجمه و اقتباس دکتر ایرج نوروش

حسابداری میانه 1، آ . ان موسیچ، ترجمه و تالیف، منوچهر منوچهری و سید محسن اطیابی

استاندارد های حسابداری، نشریه شماره 160

اموال، ماشین آلات و تجهیزات، سازمان حسابرسی

موجودی مواد و کالا، سازمان حسابرسی

سازمان و مدیریت:

اصول و مبانی مدیریت، عبدالله جاسبی

سازمان و مدیریت، رضا نجف بیگی

اقتصاد:

اقتصاد خرد دومنیک سالواتوره، ترجمه دکتر حسن سبحانی

تست های طبقه بندی شده، دکتر محسن نظری

دکتر مهرگان و دکتر تقوی

کتاب جامع: مجموعه مطالب درسی و نکات کنکوری، درس و کنکور، کارشناسی ناپیوسته، محمدعلی جلالی، انتشارات گسترش علوم پایه


مطالب مشابه :


کتاب مدیریت بانکداری الکترونیکی منتشر شد.

مدیریت نوین - کتاب مدیریت بانکداری الکترونیکی منتشر شد. - اطلاعات من و تو ،دانش ما !
دانلود کتاب الکترونیک اصول حسابداری ۱

وبلاگ موسسه آموزش عالی شرق گلستان - دانلود کتاب الکترونیک اصول حسابداری ۱ -
کتاب مدیریت بانکداری الکترونیکی منتشر شد.

کتاب مدیریت بانکداری الکترونیکی منتشر شد. اصول مديريت ريسك در بانكداري الكترونيكي
کتاب اصول حسابداری 1

دانلود سنتر تخصصی حسابداری - کتاب اصول حسابداری 1 - Powered By Hamid Badri - دانلود سنتر تخصصی حسابداری
دانلود 100 كتاب و جزوه حسابداری (تقديم به دانشجويان پيام نور)

پول و ارز و بانکداری: 871030: 3lh.pdf: 46: اصول حسابداری 1: 861012: بعد از جستجو روی کتاب مورد نظر خود
جزوه بانکداری

وبلاگ تخصصی اقتصاد،سنجی،مالی،بین الملل - جزوه بانکداری - اقتصاد ، سنجی ، مالی ، بین الملل
منابع پيشنهادي حسابداری

-آموزش بانکداری ، قوانین و مقررات 2- اصول حسابرسی جلد اول٬ ترجمه عباس ارباب کتاب جامع
برچسب :