شعری برای مجری&شعری با مضمون زندگی برای مجری

زندگی زیباست چشمی باز کن

زندگی زیباست چشمی باز کنزندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن
گردشـــی در کوچــه باغ راز کن
هر که عشقش در تماشا نقش بست
عینک بد‌بینی خود را شکسـت
من مـیـــان جســـم‌ها جــان دیـــده‌ام
درد را افکنـــده درمـان دیـــده‌ام
دیــــده‌ام بــر شـــاخه‌ها احـســـاسـ‌ـها
می‌تپــد دل در شمیــــم یاسها
زنــدگــی موسـیـقـی گنـجشـکهاست
زندگی باغ تماشـــای خداســت
گـــر تـــو را نــور یـقیــــن پیــــــدا شود
می‌تواند زشــت هم زیبا شــود
حال من، در شهر احسـاسم گم است
حال من، عشق تمام مردم است!
زنـدگــی یــعنـی همیـــــــن پــروازهــا
صبـــح‌هـا، لبـخند‌هـا، آوازهـــا
ای خــــطوط چهــــره‌ات قـــــــرآن من
ای تـو جـان جـان جـان جـان مـن
با تـــو اشــــعارم پـر از تــو مــی‌شـود
مثنوی‌هایـم همــه نو می‌شـود
حرفـهایـم مــــرده را جــــان می‌دهــد
واژه‌هایـم بوی بـاران می‌دهـــد


مطالب مشابه :


مطالب مجریگری

شعر . مجری موفق. مطالب سلام زیباترین کلام برای ورود به تالار آشناییهاست زیباترین کلام
نمونه متن های مجری

متن مجری و عوامل شعر شروع آفرین به شاپرک و شما دخترای خوب دیار کریمان با این سرود زیبا.
شعر پایانی برای مجری&مجری وشعر&شعربرای مجری

درباب اجرا وحرفه زیبا وهنری مجری گری آنچه که آموخته ام و شما به بنده می آموزید.تلفن ارتباط
شعری برای مجری&شعری با مضمون زندگی برای مجری

شعری برای مجری&شعری با مضمون زندگی برای مجری می‌تواند زشــت هم زیبا شعر + نوشته شده
شعری برای شروع مجری&مطلع برنامه مجری&

شعری برای شروع مجری&مطلع شعر, مطلع درباب اجرا وحرفه زیبا وهنری مجری گری آنچه که آموخته
شعربرای مجری&شعر انتهای برنامه واجرای مجری

شعربرای مجری&شعر شعر, شعری برای مجری, درباب اجرا وحرفه زیبا وهنری مجری گری
چند نمونه متن برای آغاز برنامه

مطالبی مفید برای یک مجری تلاش برای اجرای بهتر. مطالبی مفید برای یک شعر با لهجه
شعر برای شروع برنامه مجری

درباب اجرا وحرفه زیبا وهنری مجری گری آنچه که آموخته ام و شما به بنده می آموزید.تلفن ارتباط
برچسب :