نامزدهای شورای شهر تبریز

محمدحسین نیک فال آلانق - تبریز

 

نام كانديدا: محمدحسین   نام خانوادگي كانديدا: نیک فال آلانق   شهر: تبريز  

محمدحسین نیک فال آلانق 

دکتر احد عبادی

نام کاندیدا:احد

نام خانوادگي كانديدا: عبادی

شهر: تبریز

آقای دکتر عباسی

abbasi.jpg

 

نقی ابراهیمی سنائی-تبریز نام كانديدا: نقی نام خانوادگي كانديدا: ابراهیمی سنائی شهر: تبریز حسن پوراسمعیل - تبریز نام كانديدا: حسن نام خانوادگي كانديدا: پوراسمعیل شهر: تبریز احداسماعیلی -تبریز نام كانديدا: احد نام خانوادگي كانديدا: اسماعیلی شهر: تبریز اکبر موید ستا -تبریز نام كانديدا: اکبر موید ستا نام خانوادگي كانديدا: موید ستا شهر: تبریز منوچهر خلیلی فائزی - تبریز نام كانديدا: منوچهر نام خانوادگي كانديدا: خلیلی فائزی شهر: تبریز اردلان بایبوردی - تبریز نام كانديدا: اردلان نام خانوادگي كانديدا: بایبوردی شهر: تبریز اسماعیل فلاح - تبریز نام كانديدا: اسماعیل نام خانوادگي كانديدا: فلاح شهر: تبریز کمال بارعی- تبریز نام كانديدا: کمال نام خانوادگي كانديدا: بارعی شهر: تبریز یوسف علیزاده -تبریز نام كانديدا: یوسف نام خانوادگي كانديدا: علیزاده شهر: تبریز محمدعلي مستانه - تبريز نام كانديدا: محمدعلي نام خانوادگي كانديدا: مستانه شهر: تبريز علی حیدری منور-تبریز نام كانديدا: علی نام خانوادگي كانديدا: حیدری منور شهر: تبریز علیرضا زرینه پور-تبریز نام كانديدا: علیرضا نام خانوادگي كانديدا: زرینه پور شهر: تبریز ایرج شهین باهر - تبریز نام كانديدا: ایرج نام خانوادگي كانديدا: شهین باهر شهر: تبریز علي مشایخی -تبريز نام كانديدا: علی نام خانوادگي كانديدا: مشایخی شهر: تبریز یاشار جسور-تبریز نام كانديدا: یاشار نام خانوادگي كانديدا: جسور شهر: تبریز سجاد میمندی - تبریز نام كانديدا: سجاد نام خانوادگي كانديدا: میمندی شهر: تبریز مقصود ملائی-تبریز نام كانديدا: مقصود نام خانوادگي كانديدا: ملائی شهر: تبریز محمدحسین اکبرنژاد-تبریز نام كانديدا: محمدحسین نام خانوادگي كانديدا: اکبرنژاد شهر: تبریز مهروش کاظمی - تبريز نام كانديدا: دکتر مهروش کاظمی نام خانوادگي كانديدا: کاظمی شهر: تبریز حمیدرضا ایلخانی -تبریز نام كانديدا: حمیدرضا نام خانوادگي كانديدا: ایلخانی شهر: تبریز حسین نجفی - تبریز نام كانديدا: حسین نام خانوادگي كانديدا: نجفی شهر: تبریز رسول درس خوان - تبریز نام كانديدا: دکتر رسول نام خانوادگي كانديدا: درس خوان شهر: تبریز حامد شهامی خلجان- تبریز نام كانديدا: حامد نام خانوادگي كانديدا: شهامی خلجان شهر: تبریز رشید فرشباف یوح - تبریز نام كانديدا: رشید نام خانوادگي كانديدا: فرشباف یوح شهر: تبریز كريم صادقزاده تبريزي - تبريز نام كانديدا: كريم نام خانوادگي كانديدا: صادقزاده تبريزي شهر: تبريز سعید محدث صدیق- تبریز نام كانديدا: سعید نام خانوادگي كانديدا: محدث صدیق شهر: تبریز مهروش كاظمي - تبريز نام كانديدا: مهروش نام خانوادگي كانديدا: كاظمي شيشوان شهر: تبريز توحید فروغی خسروشاهی - تبریز نام كانديدا: توحید نام خانوادگي كانديدا: فروغی خسروشاهی شهر: تبریز محمدعلي مستانه - تبريز نام كانديدا: محمدعلي نام خانوادگي كانديدا: مستانه گويشام شهر: تبريز مقصود رفیق - تبریز نام كانديدا: مقصود نام خانوادگي كانديدا: رفیق شهر: تبریز غلامرضا صادقیقراجه داغی - تبریز نام كانديدا: غلامرضا نام خانوادگي كانديدا: صادقی قراجه داغی شهر: تبریز محمد انجاری زاد -تبریز نام كانديدا: محمد نام خانوادگي كانديدا: انجاری زاد شهر: تبریز صمد عالمی -تبریز نام كانديدا: صمد نام خانوادگي كانديدا: عالمی شهر: تبریز علیرضا فهیمی - تبریز نام كانديدا: علیرضا نام خانوادگي كانديدا: فهیمی شهر: تبریز جاوید تقوی افشرد-تبریز نام كانديدا: جاوید نام خانوادگي كانديدا: تقوی افشرد شهر: تبریز اصغر شفائیه هیق - تبریز نام كانديدا: اصغر نام خانوادگي كانديدا: شفائیه هیق شهر: تبریز حسن دهقانیان -تبریز نام كانديدا: حسن نام خانوادگي كانديدا: دهقانیان شهر: تبریز سعید حاجی زاده بخشایش - تبریز نام كانديدا: سعید نام خانوادگي كانديدا: حاجی زاده بخشایش شهر: تبریز حسین حیدری منور - تبریز نام كانديدا: حسین نام خانوادگي كانديدا: حیدری منور شهر: تبریز شورای شهر نام كانديدا: سید داود نام خانوادگي كانديدا: موسوی شهر: تبریز علیرضا نوای باغبان - تبریز نام كانديدا: علیرضا نام خانوادگي كانديدا: نوای باغبان شهر: تبریز سجاد میمندی-تبریز نام كانديدا: سجاد نام خانوادگي كانديدا: میمندی شهر: تبریز داوود امیر حقیان - تبریز نام كانديدا: داوود نام خانوادگي كانديدا: امیرحقیان شهر: تبریز کریم باقری - تبریز نام كانديدا: کریم نام خانوادگي كانديدا: باقری شهر: تبریز احد اصغری - تبریز نام كانديدا: احد نام خانوادگي كانديدا: اصغری شهر: تبریز داود خانلاري - تبريز نام كانديدا: داود نام خانوادگي كانديدا: خانلاري شهر: تبريز اکبر رزقی خسروشاهی - تبریز نام كانديدا: اکبر نام خانوادگي كانديدا: رزقی خسروشاهی شهر: تبریز جواد صادقی - تبریز نام كانديدا: جواد نام خانوادگي كانديدا: صادقی شهر: تبریز محمدحسین نیک فال آلانق - تبریز نام كانديدا: محمدحسین نام خانوادگي كانديدا: نیک فال آلانق شهر: تبريز   داود عباسی-تبریز نام كانديدا: داود نام خانوادگي كانديدا: عباسی شهر: تبریز يعقوب صبوري - تبريز نام كانديدا: يعقوب نام خانوادگي كانديدا: صبوري شهر: تبريز محمدرضا قويدل - تبريز نام كانديدا: محمدرضا نام خانوادگي كانديدا: قويدل شهر: تبريز مهدی رضایی نبیی -تبریز نام كانديدا: مهدی نام خانوادگي كانديدا: رضایی نبیی شهر: تبریز مهدي مددي - تبريز نام كانديدا: مهدي نام خانوادگي كانديدا: مددي شهر: تبريز محمد محمد زاده اصل - تبریز نام كانديدا: محمد نام خانوادگي كانديدا: محمد زاده اصل شهر: تبریز محمدحسین حسن زاده - تبریز نام كانديدا: محمدحسین نام خانوادگي كانديدا: حسن زاده شهر: تبریز مهرداد حکمت شعار - تبریز نام كانديدا: مهرداد نام خانوادگي كانديدا: حکمت شعار شهر: تبریز فرشاد نظرزاده - تبريز نام كانديدا: فرشاد نام خانوادگي كانديدا: نظرزاده شهر: تبريز محمد ابراهیم رمضانی - تبریز نام كانديدا: محمد ابراهیم نام خانوادگي كانديدا: رمضانی شهر: تبریز عبدالحمید مقدم دلجو - تبریز نام كانديدا: عبدالحمید نام خانوادگي كانديدا: مقدم دلجو شهر: تبریز معصومه نعمتی - تبریز نام كانديدا: معصومه نام خانوادگي كانديدا: نعمتی شهر: تبریز سعید فاتح - تبریز نام كانديدا: سعید نام خانوادگي كانديدا: فاتح شهر: تبریز کمال بارعی- تبریز نام كانديدا: کمال نام خانوادگي كانديدا: بارعی شهر: تبریز حمید مظاهری راد- تبریز نام كانديدا: حمید نام خانوادگي كانديدا: مظاهری راد شهر: تبریز احد زبردست-تبریز نام كانديدا: احد نام خانوادگي كانديدا: زبردست شهر: تبریز رشید صاح پور - تبریز نام كانديدا: رشید نام خانوادگي كانديدا: صالح پور شهر: تبریز قادر غضنفری - تبریز نام كانديدا: قادر نام خانوادگي كانديدا: غضنفری شهر: تبریز مهردادخیردوست-تبریز نام كانديدا: مهرداد نام خانوادگي كانديدا: خیردوست شهر: تبریز رضا غفاری - تبریز نام كانديدا: حاج رضا نام خانوادگي كانديدا: غفاری شهر: تبریز محمد محمد زاده اصل - تبریز نام كانديدا: دکتر محمد نام خانوادگي كانديدا: محمد زاده اصل شهر: تبریز سید جواد مرتضوی -تبریز نام كانديدا: سیدجواد نام خانوادگي كانديدا: مرتضوی شهر: تبریز وهاب ياري شخملو - تبريز نام كانديدا: وهاب نام خانوادگي كانديدا: ياري شخملو شهر: تبريز مهدی علیزاده - تبریز نام كانديدا: مهدی نام خانوادگي كانديدا: علیزاده شهر: تبریز علیرضا رضایی - تبریز نام كانديدا: علیرضا نام خانوادگي كانديدا: رضایی شهر: تبریز رسول زارع زاده - تبریز نام كانديدا: رسول نام خانوادگي كانديدا: زارع زاده شهر: تبریز فریدون بابائی اقدم- تبریز نام كانديدا: دکتر فریدون نام خانوادگي كانديدا: بابائی اقدم شهر: تبریز سید مهدی رضایی نبیی - تبریز نام كانديدا: سید مهدی نام خانوادگي كانديدا: رضایی نبیی شهر: تبریز ناصر عالی پور - تبریز نام كانديدا: ناصر نام خانوادگي كانديدا: عالی پور شهر: تبریز افشین پتکچی یوسفی - تبریز نام كانديدا: افشین نام خانوادگي كانديدا: پتکچی یوسفی شهر: تبریز محمد ابراهیم رمضانی - تبریز نام كانديدا: محمد نام خانوادگي كانديدا: ابراهیم شهر: تبریز صفر فرج پور - تبریز نام كانديدا: صفر نام خانوادگي كانديدا: فرج پور شهر: تبریز زینت مطلبی کندولی - تبریز نام كانديدا: زینت نام خانوادگي كانديدا: مطلبی کندولی شهر: تبریز رحیم نمدی - تبریز نام كانديدا: رحیم نام خانوادگي كانديدا: نمدی شهر: تهران محسن سلمان زاده - تبریز نام كانديدا: دکترمحسن نام خانوادگي كانديدا: سلمان زاده شهر: تبریز احد اباذری حصار - تبریز نام كانديدا: احد نام خانوادگي كانديدا: اباذری حصار شهر: تبریز حسن اسدی زرقان- تبریز نام كانديدا: حسن نام خانوادگي كانديدا: اسدی زرقان شهر: تبریز رضي اله باقري - تبريز نام كانديدا: رضي اله نام خانوادگي كانديدا: باقري شهر: تبريز سیّد صالح هاشمی-تبریز نام كانديدا: سیّد صالح نام خانوادگي كانديدا: هاشمی شهر: تبریز علاءالدین نور محمدزاده-تبریز نام كانديدا: علاءالدین نام خانوادگي كانديدا: نور محمدزاده شهر: تبریز محمد حسن اسّوتچی-تبریز نام كانديدا: محمد حسن نام خانوادگي كانديدا: اسّوتچی شهر: تبریز رسول درسخوان-تبریز نام كانديدا: رسول نام خانوادگ


مطالب مشابه :


افتتاح آزمایشگاه عصب شناختی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدعلی مظاهری (ریاست دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی) دکتر حمیدرضا
معرفی شبکه ماهواره ای دیدار (DIDAR GLOBALTV)

کوچه های خلوت شعر( حمیدرضا واحدی) دکتر رضا مظاهری در محله گمرک تهران بدنیا آمد.
کلینیک های توزیع داروی OT در تهران

آقای دکتر. حمیدرضا فتحی ناز. میدان رسالت- سرسبز- بطرف فرجام- نبش مظاهری- پلاک 184. سه شنبه:9 تا 13.
با من بمان

محمدمهدی مظاهری عزت اله عصیری - حمیدرضا آیدا رحیمی - حمیدرضا عرب حسن - دکتر رضا
لیست انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه در تهران عبارتند از :

خاش: حمیدرضا پشنگ ریگی نجف‌آباد: دکتر محمد مهدی مظاهری اصفهان: دکتر زهرا پیشگاهی فرد
اعلام مقالات برتر هفتمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک 15 اردیبهشت ماه

نوشته مشترک خانم‌ها دکتر نسیم شبیر دائمی، حمیدرضا بی امیر مظاهری در
دكتر رسول روشن

دکتر رسول روشن محمد علی مظاهری،دکتر رسول رجبی،دکتر رسول روشن،حمیدرضا
پروپوزال های تصویب شده در تاریخ های 10 و 23 بهمن و 7 اسفند آزاد شاهرود

حمیدرضا خشنودی، نرگس قنبریان، ناصر شیخ کبیر، مریم السادات طباطبایی، اصغر مظاهری دکتر
نامزدهای شورای شهر تبریز

آقای دکتر عباسی نقی حمیدرضا. نام خانوادگي كانديدا: نام خانوادگي كانديدا: مظاهری
برچسب :