مشهد به تهران مسير اول 880 كيلومتر، مسير دوم935كيلومتر

مسیر پیشنهادی اول:ازمشهد به تهران ۸۸۰ كيلومتر

مسير يابي:مشهد، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان،سمنان،گرمسار، ايوانكي،تهران(پل افسريه ) .

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد۳۷ كيلومتر است( آزاد راه باغچه)كه در نتيجه فاصله ملك آباد تاشهرمقدس مشهد ۳۷كيلومتر است و فاصله ملك آباد تا شهر تهران ۸۴۳ كيلومتر است. ( جاده بصورت آزاد راه )

توضيح بيشتر : البته مي توان از جاده قديم نيشابور هم به ملك آباد رفت كه فاصله ان ۲۸كيلومتر است كه ۹كيلومتر از آزاد راه كمتر است كه من اين مسافت را براي مسافت مشهد تهران محسوب نمي كنم.( جاده بصورت دو طرف اصلي)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)۸۳ كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر تهران ۷۶۰ كيلومتر است. (جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))۱۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس۲۳۰كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر تهران ۶۵۰كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن۷۶ كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس ۳۰۶ كيلومتر است و فاصله داورزن تا تهران۵۷۴  كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي ۱۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس ۴۲۲ كيلومتر است و فاصله ميامي تا تهران ۴۵۸ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود ۶۱كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس ۴۸۳ كيلومتراست و فاصله شاهرود تا تهران  ۳۹۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان ۶۶كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس ۵۴۹كيلومتر است و فاصله دامغان تا تهران ۳۳۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس ۶۶۱ كيلومتر است و فاصله سمنان تا تهران ۲۱۹ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار ۱۱۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس ۷۸۰كيلومتر است و فاصله گرمسار تا تهران ۱۰۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به ايوانكي:

از گرمسار تا ايوانكي ۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس۸۱۴ كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا تهران ۶۶ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به تهران :

 از ايوانكي تا تهران۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تهران(پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

مسیر پیشنهادی اول:از تهران به مشهد ۸۸۰ كيلومتر

مسير يابي:تهران(پل افسريه ) ،ايوانكي، گرمسار، سمنان، دامغان، شاهرود، ميامي، داورزن، سبزوار، نيشابور، ملك آباد، مشهد مقدس.

تهران(پل افرسيه) به ايوانكي:

از تهران تا ايوانكي ۶۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا تهران ۶۶كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس ۸۱۴كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به گرمسار:

از ايوانكي تا گرمسار۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا تهران ۱۰۰كيلومتر است و فاصله گرمسار تا مشهد مقدس ۷۸۰ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به سمنان:

ازگرمسار به سمنان ۱۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا تهران ۲۱۹كيلومتراست و فاصله سمنان تا مشهد مقدس ۶۶۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به دامغان:

ازاول كمر بندي سمنان تا اول كمر بندي دامغان ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله  دامغان تا تهران ۳۳۱ كيلومتراست و فاصله دامغان تا مشهد مقدس ۵۴۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به شاهرود:

ازاول كمر بندي دامغان تا ميانه كمر بندي شاهرود ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شاهرود تا تهران ۳۹۷ كيلومتراست و فاصله شاهرود تا مشهد مقدس ۴۸۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به ميامي:

ازميانه كمر بندي شاهرود تا ميامي ۶۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا تهران ۴۵۸كيلومتر است و فاصله ميامي تا مشهد مقدس ۴۲۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به داورزن:

ازميامي تا داورزن ۱۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله داورزن تا تهران ۵۷۴كيلومتر است و فاصله داورزن تا مشهد مقدس ۳۰۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به سبزوار:

از داورزن تا اول كمر بندي سبزوار ۷۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا تهران ۶۵۰كيلومتر است و فاصله سبزوار تا مشهد مقدس ۲۳۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به نيشابور:

ازاول كمر بندي سبزوار تا ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) ۱۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نيشابور تا تهران ۷۶۰كيلومتر است و فاصله نيشابور تا مشهد مقدس ۱۲۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به ملك آباد:

از ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) تا عوارضي ملك آباد ۸۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ملك آباد تا تهران ۸۴۳كيلومتر است و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

توضيح بيشتر : البته مي توان از جاده قديم نيشابور هم به مشهد مقدس رفت كه فاصله ان ۲۸كيلومتر است كه ۹كيلومتر از آزاد راه كمتر است كه من اين مسافت را براي مسافت مشهد تهران محسوب نمي كنم.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

ملك آباد به مشهد مقدس:

از عوارضي ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا تهران ۸۸۰كيلومتر است .(جاده بصورت آزاد راه)

مشهد به تهران 1

مشهد به تهران2

مسیر پیشنهادی دوم: ۹۳۵ كيلومتر

مسير يابي :مشهد، چناران،قوچان،فاروج،شيروان،بجنورد،آشخانه، چمن بيد، تنگراه، كاليگش، مينودشت، آزادشهر، دلند،خانبين، علي آباد، فاضل آباد،گرگان، كردكوي، بندر گز،گلوگاه، بهشهر،رستمكلاه،نكا،سورك، ساري،اول كمر بندي ساري، اول جاده قائم شهر، قائم شهر،بابل، آمل،گزنك،پلور،آبعلي، رودهن، تهران.

مشهد به چناران:

از ميدان قائم مشهد مقدس تاچناران ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چناران تا مشهد مقدس 50 كيلومتر است و فاصله چناران تا تهران ۸۸۵كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

چناران به قوچان:

از چناران تا قوچان ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا مشهد مقدس 125 كيلومتر است و فاصله قوچان تا تهران ۸۱۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به فاروج:

از قوچان تا فاروج ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است و فاصله فاروج تا تهران ۷۷۸كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

فاروج به شيروان:

از فاروج تا ميدان اول شيروان(ميدان معلم) ۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شيروان تا مشهد مقدس ۱۸۸ كيلومتر است و فاصله فاروج تا تهران ۷۴۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شيروان به بجنورد:

ازشیروان تا میدان خرمشهر بجنورد ۶۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱ کیلومتر است  وفاصله بجنورد تا تهران ۶۸۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بجنورد به آشخانه :

ازمیدان خرمشهر بجنورد تا آشخانه ۴۵ کیلومتر است كه در نتیجه فاصله آشخانه تا مشهد مقدس۲۹۶ کیلومتر است و فاصله آشخانه تا تهران ۶۳۹کیلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي و در حال تبديل شدن به بزرگراه)

آشخانه به چمن بيد:

از آشخانه تا چمن بيد ۳۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چمن بيد تا مشهد مقدس۳۳۵ كيلومتر است و فاصله چمن بيد تا تهران ۶۰۰كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

چمن بيد به تنگراه:

از چمن بيد تا تنگراه ۸۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵ كيلومتر است و فاصله تنگراه تا تهران ۵۲۰كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

تنگراه به کالیگش :

از تنگراه تا كاليگش ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاليگش تا مشهد مقدس ۴۵۰ كيلومتر است و فاصله كاليگش تا تهران ۴۸۵كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

كاليگش به مينودشت:

ازكاليگش تا مينودشت ۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مينودشت از مشهد مقدس ۴۵۹ كيلومتر است و فاصله مينودشت تا تهران ۴۷۶كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

مينودشت به آزاد شهر:

از مينودشت تا آزاد شهر۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴ كيلومتر است و فاصله آزاد شهر تا تهران ۴۵۱كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آزاد شهر به دلند:

از آزاد شهر به دلند ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷ كيلومتر است و فاصله دلند تا تهران ۴۳۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دلند به خانبين:

از دلند تا خانبين ۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خانبين تا مشهد مقدس۵۰۳ كيلومتر است وفاصله خانبين تا تهران ۴۳۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

خانبين به علي آباد:

از خانبين تا علي آباد۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله علي آباد تا مشهد مقدس۵۱۹ كيلومتر است و فاصله علي آباد تا تهران ۴۱۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

علي آباد به فاضل آباد:

از علي آباد تا فاضل آباد ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس۵۳۰ كيلومتر است و فاصله فاضل آباد تا تهران ۴۰۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

فاضل آباد به گرگان :

از فاضل آباد تا مركز شهرگرگان ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰ كيلومتر است و فاصله گرگان تا تهران ۳۷۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گرگان به كرد كوي :

 

از گرگان تا كرد كوي ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرد كوي تا مشهد مقدس۵۹۰ كيلومتر است و فاصله كرد كوي تا تهران ۳۴۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كرد كوي به بندر گز:

از كرد كوي تا اول جاده بندر گز ۱۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر گز تا مشهد مقدس۶۰۵ كيلومتر است و فاصله بندر گز تا تهران ۳۳۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بندر گز به گلوگاه:

 از بندرگز تا گلوگاه  ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گلوگاه تامشهد مقدس۶۱۸ كيلومتر است و فاصله گلوگاه تا تهران ۳۱۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گلوگاه به بهشهر:

از گلوگاه تا بهشهر ۲۵ كيلومتر است كه درنتيجه فاصله بهشهر تا مشهد مقدس۶۴۳ كيلومتر است و فاصله بهشهر تا تهران ۲۹۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بهشهر به رستمكلاه:

از بهشهر به رستمكلاه ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رستمكلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳ كيلومتر است و فاصله بهشهر تا تهران ۲۸۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رستمكلاه به نكا:

از رستمكلاه به نكا ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نكا تا مشهد مقدس ۶۶۵ كيلومتر است و فاصله نكا تا تهران ۲۷۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نكا به سورك:

از نكا تا سورك۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سورك تا مشهد مقدس ۶۷۶ كيلومتر است و فاصله سورك تا تهران ۲۵۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سورك به ساري:

از سورك تا ميدان هلال احمر ساري ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساري تا مشهد مقدس ۶۸۹ كيلومتر است و فاصله ساري تا تهران ۲۴۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 اول كمر بندي ساري به اول جاده قائم شهر: 

از اول كمر بندي ساري( ميدان هلاال احمر) تااول جاده قائم شهر( ميدان امام)۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول جاده قائم شهر( ميدان امام) تا مشهد مقدس ۶۹۷ كيلومتر است و فاصله اين قسمت تا تهران ۲۳۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ساري به قائم شهر :

ازساري تا ميدان ساعت قائم شهر ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائم شهر تا مشهد مقدس۷۱۶ كيلومتر است و فاصله قائم شهر تا تهران ۲۱۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

قائم شهر به بابل:

از ميدان ساعت قائم شهرتا بابل ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بابل تا مشهد مقدس۷۳۴ كيلومتر است و فاصله بابل تا تهران ۲۰۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بابل به آمل:

از بابل تا آمل ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آمل تا مشهد مقدس ۷۶۴ كيلومتر است و فاصله آمل تا تهران ۱۷۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

آمل به گزنك:

از آمل تا گزنك۷۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گزنك تا مشهد مقدس۸۴۲ كيلومتر است و فاصله گزنك تا تهران ۹۳كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

گزنك به پلور:

از گزنك تا پلور ۲۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله پلور تا مشهد مقدس ۸۶۳ كيلومتر است و فاصله پلور تا تهران ۷۲كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

پلور به آبعلي:

از پلور تا آبعلي۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آبعلي  تا مشهد مقدس ۸۸۸ كيلومتر است و فاصله آبعلي تا تهران ۴۷كيلومتر است.(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آبعلي به رودهن :

از آبعلي تا رودهن ۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رودهن تا مشهد مقدس ۸۹۵ كيلومتر است و فاصله رودهن تا تهران ۴۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رودهن به تهران:

از رودهن تا تهران( انتهاي بزرگراه افسريه) ۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تهران تا مشهد مقدس ۹۳۵ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

مشهد به تهران 1

ضمنا"نقاط دیدنی استان تهران در خط سیر جاده وشهر تهران بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: تهران

مقصد سفر: ديزين

مسیرسفر: آزاد راه تهران- كرج- جاده چالوس

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : سد اميركبير- پيست اسكي بين المللي ديزين پيست اسكي خور (ارنگه رود) - شهرستانك - كاخ قاجاري- غار يخ مراد .

2-مبدأ سفر: تهران

مقصد سفر: ورامين

مسیرسفر: تهران - ري - ورامين

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : چشمه علي- ديوارري- تپه ميل ورامين- معبد آناهيتا- برج طغرل .

3-مبدأ سفر: تهران

مقصد سفر: امامزاده داوود

مسیرسفر: تهران- جاده كن، سولقان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : غار بيوك آقا- روستاي سنگان – آبشار سنگان- آستانه مقدس امامزاده داوود.

4-مبدأ سفر: تهران

مقصد سفر: فيروزكوه

مسیرسفر: تهران- جاجرود- دماوند- فيروزكوه

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : درياچه تار- غار رودافشان- روستاي جليزمند (تنگ واشي)- پارك جنگلي سرخه حصار- چشمه آب معدني اعلاء- دره زيباي هرانده- رودخانه نمرود- غار بورنيك- درياچه تار .

5-مبدأ سفر: تهران

مقصد سفر: بهشت زهرا

مسیرسفر: تهران- شهر ري- بهشت زهرا

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : حرم حضرت عبدالعظيم- قبور شهدا- بهشت زهرا- حرم مطهر امام خميني (ره) .

6-مبدأ سفر: تهران

مقصد سفر: لواسانات

مسیرسفر: تهران- جاده لشكرك- لواسانات- جاده اوشان به فشم و شمشك

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : دشت هويج (كجار)- قلعه دختر- غار هملون- دره تلخاب- روستاي لالان- آبشار شكراب- پيست شمشك .

نقاط دیدنی شهرو حومه تهران :

برج آزادی – مسجد شهید مطعری ( سپهسالار) – مسجد امام خمینی ( شاه یا سلطانی ) –مجموعه تاریخی بازار تهران – موزه ملی ایران – سر در باغ ملی – مدرسه دارالفنون – مسجد جامع – کاخ گلستان – امامزاده داوود – امامزاده زید – بقعه سر قبرآقا- موزه فرش – موزه آبگینه – عمارت تاریخی شمس العماره – عمارت تاریخی مسعودیه – موزه جواهرات ملی – موزه هنرهای ملی ایران – کلیسای سورپ گورگ – کلیسای طاوس – کاخ مرمر- عمارت باغ فردوس- عمارت و باغ فرمانیه – خانه مشیر الدوله پیرنیا – امامزاده یحیی – امامزاده سید اسماعیل – منار محله پامنار – برج میلاد .

 


مطالب مشابه :


نقشه کامل وجدید و آنلاین مشهد

نقشه آنلاين مشهد ، راهنماي شهروندان و زائران عزيز اين شهر مقدس است كه جستجوي اماكن و خدمات مورد نياز هر شهروند را بر روي نقشه امكان پذير كرده است. شما با استفاده از این
نقشه با اندازه بزرگ شهر مشهد

برای دریافت نقشه شهر مشهد با سایز و اندازه بزرگ و فرمت عکس ( jpg ) لینک زیر را کلیک نمایید. ... در لینک زیر هم نقشه بزرگ دیگری با جزئیات بیشتر وجو دارد:.
نقشه مشهد

GigaParticle - نقشه مشهد - ... برچسب‌ها: نقشه خیابانها و معابر, نقشه هوایی مشهد, نرم افزار نقشه مشهد · + نوشته شده در جمعه سیزدهم دی ۱۳۸۷ساعت 14:5 توسط | 3 نظر
نقشه شهر مشهد در یک نگاه

نقشه شهر مشهد در یک نگاه · نقشه شهر مشهد مقدس. + نوشته شده در جمعه چهاردهم اسفند ۱۳۸۸ساعت ... اینجا بهشت شهر خدا، شهر مشهد است رحلت نبی اکرم (ص) و شهادت مظلومانه امام
نقشه جغرافیایی شهر مشهد

كبوتر حرم - نقشه جغرافیایی شهر مشهد - مرتبط با جشنواره امام رضا.
نقشه جامع محلات شهر مشهد

نقشه جامع محلات شهر مشهد به همت معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري، اولين نقشه جامع شهر مشهد می باشد که به تفکيک مناطق، نواحي و محلات کلانشهر مشهد تهيه شده است.
موقعیت جغرافیایی مشهداردهال+نقشه

مشهد اردهال - موقعیت جغرافیایی مشهداردهال+نقشه - ... موقعیت جغرافیایی مشهداردهال. برچسب‌ها: راه ارتباطی مشهد اردهال, مشهداردهال کجاست, سهراب سپهری, علی ابن محمدباقر
مشهد به تهران مسير اول 880 كيلومتر، مسير دوم935كيلومتر

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد۳۷ كيلومتر است( آزاد راه ..... بين مسير و نوع جاده نيز درج شده است و نقشه هاي مسير هاي پيشنهادي هم ارائه شده است.
نقشه تمام خطوط مترو مشهد

مرجع اطلاعات توریستی وزیارتی جمهوری مشهد - نقشه تمام خطوط مترو مشهد - HOLLY MASHHAD PARADIS METRO POLIS WWW.MASHHADEMA.TK.
فایل کد نقشه شهر مشهد

13 آگوست 2011 ... مهندسی عمران راه و ساختمان - فایل کد نقشه شهر مشهد - ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی ( عمران ) - وبلاگ گنجینه عمران(hfarahani48.ir) - مهندسی عمران راه و
برچسب :