روش تحقیق )(تحقیق زمینه یابی )


                   واحد علی آباد کتول

موضوع :

روش تحقیق پیشرفته ( تحقیق زمینه یابی)

 

نام دانشجو :کرامت رمدانی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 

نام استاد : دکتر منصور گرکز 

سال تحصیلی : 1390-1391

 

بسم الله الرحمن الرحیم

تحقیق توصیفی :

 در این تحقیق آنچه است یا وضیعت موجودپدیده ها مورد بررسی قرار می گیرد .به عقیده بست این  تحقیق در مورد روابط موجود ،عقاید ،دیدگاهها ،نگرشها و باور های مردم نسبت به یک پدیده ؛فرآیند ها و روندها را مطالعه  می کند . (روش تحقیق حسن زاده)

تحقیق زمینه یابی : شکلی از تحقیق توصیفی است که در علوم رفتاری بطور فراوان مورد استفاده قرار می گیرد . این تحقیق عبارت است از که یک فرایند پژوهشی است که به منظور جمع آوری اطلاعات در باره این موضوع  که گروهی از مردم چه می دانند چه فکر می کنند یا چه کاری انجام می دهند . یعنی نگرشها باورها عقاید و امور مورد علاقه مردم چیست .

چند نمونه تحقیق زمینه یابی :

1- بررسی میزان رضایت زندگی ساکنان یک شهر

2- بررسی علل اعتیاد نوجوانان و جوانان از دیدگاه کار شناسان و متخصصان

3- بررسی نگرش مردم در مورد ضرورت تاسیس مراکز آموزش فنی و حرفه ای

تحقیق زمینه یابی براین اساس استوار است که اگر قصد دارید عقیده مردم را نسبت به موضوعی بدانید بهترین روش این است که از آنها سوال کنید .(برگرفته از کتاب روش تحقیق علی دلاوری )

پیش نیاز روش تحقیق زمینه یابی :

1-تعیین هدف تحقیق : به عقیده گودوین(1995) هدف اصلی تحقیق زمینه یابی تعمیم نتایج نمونه به جامعه است .

2- جامعه مورد مطالعه

3- تعیین منابع و امکانات مورد نیاز

توضیح اینکه در این تحقیق انتخاب نمونه بسار مهم است چراکه بعنوان نماینده جامعه می باشد .

 انواع روشهای تحقیق زمینه یابی

1-مصاحبه : (زمینه یابی مصاحبه ای )

این مصاحبه یک گفتگوی دو نفره است که می تواند با ساخت دار (سازمان یافته )که در این مصاحبه سوالات از قبل تعیین شده اند و طرز سوالات برای پاسخگرها کاملا"یکسان است .مصاحبه بدون ساختار (سازمان نیافته ) که نظم خاصی ندارد .

مزایای مصاحبه :

1- از انعطاف پذیری مناسب برخوردار است .یعنی با موقعیتهای و پاسخگر های مختلف سازگار است .

2-از طریق مصاحبه می توان به حالات غیر کلامی ،مانند خوشحالی و ناراحتی پاسخگر نسبت به موضوع های خاص پی برد .

3- مصاحبه برای افرادی که در جامعه سواد لازم را ندارند بسیار مفید است .

4 – مصاحبه برای مطالعات عمیق ،ژرفانگری و موردی روش مناسب است . زیرا تعداد افراد مورد مطالعه محدودند . ولی عمق مورد مطالعه بسیار زیاد است .

معایب مصاحبه :

1- مصاحبه گر ممکن است پاسخ را تحت تاثیر قرار دهد .آن ممکن است بر پاسخگر اثر گذارد و پاسخ او را هدایت کند .

2- نیاز به زمان زیادی دارد و پرهزینه و دشوار   است .

3- مرتب و تنظیم کردن آن دشوار است و امکان مقایسه افراد با یکدیگر محدود است .

4-به مصاحبه گران مجرب و کار آزموده نیاز است ؛زیرا مصاحبه امری است فنی و تخصصی و از عهده هر کس بر نمی آید .

5- اطلاعات بدست آمده از طریق روش مصاحبه را نمی توان همانند روش پرسش نامه به جامعه بزرگتری تعمیم داد ؛زیرا این اطلاعات بر پایه تعداد محدود و موردی جمع آوری می شود و تنها می توان به افراد مشابه تعمیم داد . (بر گرفته از روش تحقیق دکتر حافظ نیا)

2-پرسشنامه (زمینه یابی پرسشنامه ای )

در پرسش نامه ها موضوع سوالات پرسشنامه می تواند گسترده و مشتمل بر بر دانش و نگرشها ،رفتار ،ویژگی های شخصی و یا موقعیتهای محیطی افراد باشد و چارچوب جملات یا سوالات می تواند باز پاسخ ( یعنی اینکه پاسخ آزاد را روا می دارد ) یا از نوع سوالات بسته باشد (مثل سوالات باپاسخ چند گزینه ای یا باجواب بلی یاخیر ) باشد .

برای توزیع پرسشنامه و گرد آوری آن دو روش مرسوم است 1- اتحویل پرسشنامه بصورت مستقیم 2- ارسال پرسشنامه از طریق پست : از طریق پست زمانی استفاده می شود که پاسخگرها در یک منطقه وسیع جفرافیایی پراکنده هستند از روش پست مفید تر است اما وقتی پاسخگرها  بصورت مستقیم و گروهی زندگی می کنند ارسال مستقیم مفید تر است .

برای مقابله با مشکل عدم بازگشت در صدی از پرسشنامه ها از روشهای زیر پیشنهاد می شود .

1-سوالات  را تا حد امکان کوتا ،آسان و بسته پاسخ طرح کنید. 2- با ارسال نامه مجدد یا تماس تلفنی اهمیت موضوع را دوباره یاد آور شوید .3- پاداش نقدی در داخل پاکت پرسشنامه قرار دهید 4- در هنگام ارسال پرسشنامه پاکتی با تمبر و آدرس برگشت در داخل پاکت بگذارید . (از کتاب روش تحقیق حسن زاده )

محاسن پرسشنامه :

1-اطلاعات وسیعی باسرعت زیاد جمع آوری می شود.

2- زمان کمتری برای پاسخگویی و تکمیل نیاز دارد .

3- هزینه بسیار پایین دارد .

4- افراد زیاد تری را می توان را می توان مورد پرسش قرار داد 

5- امکان تبدیل داده ها به کمیت و سپس تجزیه تحلیل و سنجش همبستگی گوناگون بین آنها را فراهم می سازد .

معایب پرسنامه :

1- تهیه سوالات در باره موضوع حساس و پیچیده  دشوار است .

2- سوالات پرسشنامه ممکن است به اندازه کافی موضوع مورد نظر را تحت پوشش قرار ندهد .

3- در سوالات باز پاسخ تحلیل و مقایسه پاسخها دشوار است . (از کتاب دکتر حافظ نیا )

3-تماس تلفنی (زمینه یابی ): مزایا ی تماس تلفنی

1- نسبت به پرسشنامه و مصاحبه از نظر هرینه ،زمان و نیروی انسانی مقرون به صرفه است .

2- هم کار آمدی پرسشنامه پستی و هم کار آمدی مصاحبه ای را دارد زیرا زمان مسافرت یا رفتن به سراغ انها حذف می شود .

3- از خطرات احتمالی مصون است زیرا در مصاحبه های میدانی احتمال  خطر برای مصاحبه کننده وجود دارد .

4- برای افرادی که حوصله پاسخدهی به پر سشنامه یا مصاحبه را ندارند یا افراد پر مشغله کاربرد دارد.          

5-با پاسخگران حرفه ای از طریق تلفن بهتر می توان ارتیاط برقرار کرد.

معایب تماس تلفنی :

1- باید کوتا و مختصر باشد زیرا ممکن است پاسخگر شکیبایی لازم را نداشته باشد و تلفن قطع شود .

2- در مقایسه با مصاحبه پرسشنامه ای میزان پاسخ کمتر است و احتمال سوگیری در آن وجود دارد .

3- ممکن است مصاحبه کننده بعد از تماس فراوان با شماره تلفن انتخاب شده موقعیتی کسب نکند .

4-زمان تماس با آزمودنیها ممکن است زمان مناسب برای پاسخگویی آنها نباشد . برای مثال ممکن است زمان استراحت ،خواب باشد

5- نمونه گیری ممکن است سودار باشد زیرا همه مردم دارای تلفن نیستند .

انواع طرحهای زمینه یابی : 1- تحقیق طولی :

در این تحقیق افرادیکسان و معین در طول یک دوره زمانی طولانی و مختلف مطالعه می شوند . این تحقیق ممکن است چند سال  طول بکشد .این تحقیق به سه دسته تقسیم می شود .

الف ) مطالعه روند : به آن مطالعه پیش بینی می گویند . از یک جامعه می توان نمونه ای انتخاب کرد و ان را د ر زمانهای مختلف مورد مطالعه قرار داد. برای مثال : مطالعه سیر تحول ثبت نام دانشجویان دختر در آموزش عالی کشور .

ب ) مطالعه گروه بزرگ (ویژه) :به گروهی از مردم با برخی ویژگی های مشترک گفته می شود . در مطالعه گروه بزرگ جامعه معینی که در زمانهای مختلف از آن اطلاعات جمع آوری می شود مورد مطالعه قرار می گیرد . مثال مطالعه پیشرفت تحصیلی پذیرفته شدگان به دانشکده های جامعه شناسی . علوم تربیتی ورودی سال1380 یک نمونه از مطالعه گروه بزرگ است .

مزایای تحقیق طولی :

1- مطالعه ویژگیها ،تغییرات و رفتار ها در طول زمان

2- گرد آوری اطلاعات جدید و واقعی

3-ایجاد روابط علت و معلولی بین متغیرها

4- طولانی بودن زمان تحقیق به محقق این امکان را می دهد که متغیرها وتغییرات آن را دقیقتر مطالعه کند .

معایب تحقیق طولی :

1- لزوم صرف زمان و هزینه بیشتر

2- افت آزمودنیها در طول مطالعه  ممکن است آزمودنیها ممکن تغییر در رفتار آنها اعمال شود .

3- مقید کردن محققان به دنبال کردن فرضیه یا شکلی از تحقیق که از زمان آنها گذشته است .

تحقیق مقطعی :

افراد در یک مقطع زمانی معین مطالعه می شود . که گروه های مختلف سنی مورد مطالعه قرار می دهند . مثل مطالعه زبان 60کودک در گروه سنی 8و 18 ماهه 3و4و5 ساله

 

  

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیح اینکه

                                                


مطالب مشابه :


ضریب همبستگی چیست؟

وبلاگ جامع تحقیق و پژوهش Araştırma - ضریب همبستگی چیست؟ - روش تحقیق، ریاضیات و آمار Araştırma Yöntemleri
spss چیست ؟

روش تحقیق - spss چیست ؟ میانه‌ها، آزمون تی، تحلیل پراکنش، همبستگی، آزمون‌های
ضریب همبستگی چیست؟

دنیای پژوهش و ارتباطات - ضریب همبستگی چیست؟ - تحقیقات/ پژوهش/ روش تحقیق/ پرسشنامه - دنیای
روش تحقیق )(تحقیق زمینه یابی )

روش تحقیق پیشرفته علاقه مردم چیست . چند نمونه تحقیق تحلیل و سنجش همبستگی گوناگون
خود همبستگی چیست؟

روش تحقیق. دی ۱۳۹۰. مهر تحقیق در خود همبستگی چیست
تست های آمار و روش تحقیق آزمون ارشد ارتباطات 86

روش تحقیق 158- رابطه میان همبستگی و علیت در مدل پوزیتیویستی علم چیست؟ 1- همبستگی به
برچسب :