نمونه سوالات میانترم عربی هفتم

لغات زیر را معنی کنید:

لِسان.........ضَیف..........شارع..........وراء.......وَجَع......... سیٍّاح...لغات{ نحن،سبعة}به ترتیب کدامست؟

الف- هفت،ما ب- ما،هفت ج-شش،شما د- شما،ششبا توجه به تصاویر نام تصاویر را به عربی بنویسید؟.............. ................ ......................

جملات زیر را بفارسی ترجمه کنید:

الف- کَم شجرة برتقال فی هذه الحدیقة؟ فیها شجرتان.

ب- حسن الخلق،نصف دین.

ج- الخیرکثیرٌو فاعلهُ قلیل.

د- الوحدة،خیرٌمِن جلیس السوء.

خ- رُبّ کلام، جوابهُ السکوت.

م- خیر الاُمُور،اَوسطها.

ف- رضا الله فی رضا الوالدین.در جای خالی گزینه مناسب قراردهید:

الف- ذلک الصف....... جمیل ناجح

د- عمودالدین..... الصبر الصلاة

ب- هذان .... مرتفعان الجبلان الوردتان

م- کم اُسبوعاًفی الشهر؟ عشرة اربعة

ج- اولئک الاولاد... ممتازون لاعبون لاعبات

ف – مَن اَنتِ؟انا...ذلک الصف. طالبة طالبضمایر را در جملات زیر بیابید و خط بکشید:

الف- انا عالمة ایرانیةفی علم النجوم. ب- هِیَ مترجمة القرانبرای این سوالات پاسخ عربی بنویسید:

الف – مِن اَینَ انتَ؟ ............ ب- مَن انت؟.....................با توجه به تصاویر پاسخ عربی کوتاه بدهید:

ب- اَینَ السفینة؟ .........

د- مَن هذا العالم؟ج- ما هذه؟ .....معادل مونث هر کلمه را پیدا کنید و بنویسید:(بنت- الُاخت – هی المَرأة)

الف- الَاخ........ ب- الرجل........ ج- هُو....... د- الولد......

کدام معنی جمله ی{علیک بالصبر} می باشد:الف – برتو لازم است که صبر کنی ب – تو باید صبر کنی

ج- بر تو لازم است که خارج شوی د- الف و ب صحیح استزیر جمع های مکسر خط بکشید

شاکران – مفاتیح – حدائق – نسیانبا توجه به معنا ی کلمات با کلمات پراکنده جمله بسازید:

الف- موفقون- العلماء – اولئک ( آن دانشمندان ، موفق هستند)

ب- طفلتان – جمیلتان – هاتان (اینها، کودکانی زیبا هستند)کدام معنی جمله ی{هی منضدة خشبیة} صحیح است:

الف – او میز چوبی است ب- آن صندلی چوبی است

ج- آن میز چوبی است د- آن صندلی چوبی است

متضاد کلمه{غالیة} چیست؟

الف- حسن ب- رخیصة ج- جماعة د- واقف

زیر جمع های سالم خط بکشید:

الف- هولاء،طالبات ناجحات. ب- اولئک الرجال،جالسون عند النافذة.

در جاهای خالی کدام کلمه پرسشی مناسب است؟الف- ........طالب فی الصف؟ عشرةطلاب.

ب- ......هذا جندی؟ نعم،هذا جندی

ج- ......ذلک؟ ذلک قلم.

م- ......هذه الحقیبة؟ هذه الحقیبة لصدیقی.موفق باشید


مطالب مشابه :


هنر قلاب بافي و بافتني

در ادامه شما را با آموزش قلاب بافي و نَوْمٌ لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی
برگزاری دوره آموزش مهارت فرش بافی و تابلو فرش

مركز آموزش فني نامه منعقده فی مابین اداره کل آموزش فنی وحرفه قلاب بافی
نمونه سوالات میانترم عربی هفتم

ف- رضا الله فی رضا الوالدین. در جای خالی گزینه مناسب قراردهید: الف- ذلک الصف آموزش قلاب
فیتیله جمعه تعطیله تمام شد ؟!

آموزش قلاب برنامه های قبلی این گروه نیز دیده نشد و آیتمهای نمایشی برنامه فی
« تعلیم و تربیت دختران نوجوان در آینه ی اسلام »

آموزش قلاب « بادروا احداثکم » فی بعض النسخ : " اولادکم " ، فی الوافی والمرآه ج21ص82 :
صائبین یا منداییان -قوم فراموش شده تاریخ

آموزش قلاب ثانوی در کشاف ضمن بحث از صابئین مینویسد: « فی الدرر فی شرح الغرر» آمده :
متن کامل خطبه غدیر خم با ترجمه فارسی

آموزش قلاب آموزش ربان و یُنْفِذُ أَمْرَهُ بِلامُشاوَرَةِ مُشیرٍ وَلامَعَهُ شَریکٌ فی
برچسب :