نمونه سوالات(مخصوص دانشجویان رشته تاسیسات)


  
1.  کدام ابزار کاربرد بشتر در لوله کشی دارد؟
الف:اچار فرانسه     ب: مهره ماسوره     ج: اچار لوله گیر      د:همه موارد
2. کدام نوع اره برای بریدن لوله پولیکا استفاده میشود؟
  الف :اره چوب بری میتوان استفاده کرد       ب:اره اهن بری میتوان استفاده کرد   
ج :از چاقو استفاده کرد    د:از چسب استفاده کرد
3. برای سوهان کاری داخل شکل مقابل از سوهان های
الف : مثلثی و دایره ای     ب: مثلثی و تخت     ج: دایره و تخت          د:همه موارد
4. کاربیده معمولاً ....................نصب میشود
الف : دست و صورت را میشوید      ب:بعد از توالت فرنگی استفاده میشود     ج:برای گرمکردن اب استفاده میشود           د :هیچکدام
5. در کشورایران بیشتر از کدام سنگ دستشویی استفاده میشود؟
الف: سنگ توالت شرقی     ب: سنگ توالت فرنگی     ج : هردومورد     د:هیچکدام  
6. کار ابگرمکن چیست ؟
الف : اب راگرم میکند                      ب: اب سرد ورودی را گرم وبرای خروج اماده میکند؟                    ج:الف وب         هیچکدام
7. شیرقطع و وصل معمولان------------- نام دارد؟
 الف: پیسوار      ب: سای تک        ج :شیردروازه ای           د:هیچ کدام
8.  در حال حاضر برای نصب دست شویی و برخی از سرویس های بهداشتی ازچه نوع  استفاده می شود ؟
الف : بست قورباغه ایی      ب: بست رو کار          ج : الف و ب         د:پیچ و رو پلاک
9. چند نوع شیر بر روی دستشویی نصب میشود؟
الف : تک پایه و دوپایه              ب:  دوپایه و سه پایه               ج : شیر شللنگی      د:همه موارد
10. برای جلو گیری ازورود  بوفاضلاب به داخل منزل چه کا رباید کرد ؟
الف :   فلاش تانک استفاده کرد          ب:  سیفون نصب کرد            ج : باید شیب داد     د: همه موارد
11 جواب صحیح کدام است ؟
الف: اچار فرانسه همان اچار همه کاره است        ب :سیفون همان فلاش تانک است    ج: مهره مسوره همان مغزی است       د:هیچکدام
12. خطوط رو برو نشان دهنده چیست؟                                                                          ...         ...           ...         ...
الف:  آب سرد                     ب : آب  گرم                   ج: خط فا ظلاب                د: آب گرم برگشتی
13. علامت روبرو نشان دهنده چیست؟                                 
الف: زیر آب   ب : آب سرد کن  ج: آبگرمکن   د: کف شوی
14. برای خنک کردن تیغه اره آهن بر از ------- استفاده می گردد؟
الف: روغن              ب :  آب صابون      ج:  نفت سفید         د:تفاوتی ندارد مایع باشد15. برای حدیده کردن لوله 1 اینچ از چه پارچه ای استفاده می شود ؟
الف: 2/1 اینچ            ب : 1   اینچ           ج:   4/3 اینچ              د:2 اینچ
16. الکترود از لحاظ پوشش عبارتند از ...
الف:سلولز-  اسیدی- قلیایی        ب : رتیلی –سلولزی – اسیدی         ج:شیمیایی – اسیدی – لیزری – پودری      د: گزینمه الف و ب  
17. چگونگی ایجاد قوس الکتریکی؟                    
الف: نوک پرندگان – دویدن  ب : کشیدن کبریت – زدن چکش   ج: کشیدن کبریت – نوک زدن پرندگان    د: زدن چکش – دویدن
18. شیشه ماسک جوشکاری چند لایه است وشیشه سفید جلوی ماسک به چه منظور است؟
الف: 5 لایه و برای اینکه به شیشه مشکی  اسیب نرسد     ب : 3 لایه برای اینکه به شیشه مشکی اسیب نرسد     ج: 4 لایه برای اینکه به شیشه مشکی اسیب نرسد
19. چه اشعاتی از ایجاد قوس الکتریکی منتشر می شود؟
الف: گاما +ایکس+ماورای بنفش   ب: ایکس + ماورای بنفش       ج: ماورای بنفش + مادون قرمز
20. ورق کاری چیست؟ 
الف: برش ورق بدون براده برداری       ب : برش ورق در اندازه واشکال مختلف    ج:  شکل هندسی وسه بعدی جسم را با استفاده ازورق 
  د: برش کاری و خم کاری انواع ورق به وسیله دست و ماشین
21. وسایل مورد نیاز در نقشه کشی چیست؟
الف: کولیس- نوار چسب – مداد – خط کش t  ب : فاز متر – نوار چسب برق – ولت متر   ج:  خط کش t – گونیا- شابلون – کاغذ مناسب
22. خطوط رو برو نشان دهنده چیست؟                                                                          .           .          .         .
الف:  آب سرد                     ب : آب  گرم                   ج: خط فا ظلاب                د: آب گرم برگشتی
23. علامت روبرو نشان دهنده چیست؟                                 
الف: زیر آب   ب : آب سرد کن  ج: آبگرمکن   د: کف شوی
24. برای خنک کردن سوهان از  ------- استفاده می گردد؟
الف: روغن              ب :  آب صابون      ج:  نفت سفید         د: هیچکدام
25. شکل روبرو چیست؟  
الف:  زیردوش حمام  ب : روشویی                       ج: توالت با شیب تند     د: خطر انفجار
.  قسمت های مختلف کمان اره را نام ببرید؟
الف : پیچ بزرگ –کمان –تیغ اره –دسته
ب: کمان –دسته- پیچ خروسکی -تیغ اره 
ج : دسته- کمان -طول اسمی- دندانه
د: همه موارد
 27. در جوشکاری گاز برای خاموش کردن ابتدا باید
الف: شیر گاز رابست   ب : شیر اکسیژن را بست     ج: خود به خو خاموش میشود       د:  هردوهم زمان
28. علت صدا دادن شعله در هنگام جوشکاری چیست؟
الف: فشار رگلاتو تنظیم نباشد – شل بودن سر پیک – نزدیک کردن بیش از حد مشعل به قطعه کار   ب : اب داخل اکسیژن بودن – انقباض و انبساط شدن شلنگ      ج: گاز مصرفی دارای اب است29
 . برای بستن لوله بهتر است از کدام گیره استفاده گردد؟   
الف: آهنگری                 ب :  موازی                 ج: لوله گیر             د: همه موارد
30. فاصله بین دو شیار مته را ؟
الف: فاز مته                ب :   راس مته             ج:    جان مته              د: نوک مته
31. برای کنترل فشار و حرارت در سیستم ؟
الف: شیر فلوت          ب : شیر اطمینان         ج: شیر خود کار   د:هیچکدام
32. در موقع نصب ابگرمکن  
الف:شیر اطمینان نیاز است     ب : شیر فلوترنیاز است     ج: شیر پیسوارنیاز است        د: همه موارد
33. شیر یک طرفه  
الف: اب را از هر طرف بخواهد عبور می دهد                               ب : برای جلو گیری از ورود اب به داخل لوله کشی ساختمان                                                                                ج: برای جلو گیری از برگشت اب به داخل سیستم لوله کشی شهری   
34. فشار گاز اکسیژن داخل کپسول
الف:150 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع     ب :150 اتمسفر    ج: 150 میلی بار       د: 150 پوند بر اینچ مربع
35.  برای تغییرقطر لوله در مسیر   
الف:از بوش ساده استفاده میشود    ب : ازبوش تبدلی استفاده میشود    ج: از سه راهی استفاده می شود 
36. برای اتصال دو لوله  هم قطر 
الف: از زانو    ب : از بوش     ج: مهره ماسوره     د:هر سه مورد  
37. شکل رو برو نماد چیست؟
الف: مغزی                 ب : شیر یکطرفه         ج: فشار شکن         د: هیچ کدام
38. شکل رو برو نماد چیست؟                                             D   
الف: لوله هوا      ب :  لوله تخلیه       ج: لوله اب سرد      د:هیچکدام
39. در دریل کاری روی ورق ابتدا 
الف: با پیچ گوشتی علامت زده       ب : با مداد علامت زده       ج:با سنبه علامت می زنیم
40. نام دیگر آچار دریل  
الف: آچار فرانسه      ب : آچار سه نظام       ج: اچار لوله گیر  د:هیچکدام
41. برای کنترل دمای آبگرمکن از 
الف:  ترمومتر         ب : استفاده ممتد از ابگرمکن      ج: ترموستات  د:هیچکدام    
42. آب گرمکن مخزنی نفت سوز را معمولا در 
الف:اشپز خانه      ب : راهرو       ج: حیاط خلوط      د: هر سه مورد
43. بیده معمولاًدر کنار ....................نصب میشود
الف : روشویی      ب: حمام       ج:توالت فرنگی           د : درهر کجا که نصب شود موردی ندارد
44. در کشور مسلمان کاسه توالت
الف: بر عکس قبله مسلمانان     ب: هم جهت قبله      ج : در جهتی که قبله مسلمانان نباشد  


45. برای نصب ابگرمکن کدام وسایل کامل تر است ؟
الف : مهره ماسوره –شیر یکطرفه – شیر اطمینان                      ب: سه راهی –شیر یکطرفه – شیر اطمینان                                                          ج: مهره ماسوره –شیر یکطرفه – شیر اطمینان-شیرفلکه
46. شیر ------------- رابط بین شبکه لوله کشی اصلی و شیرهای سرویس بهداشتی می باشد.
الف: پیسوار      ب: سای تک        ج :زاویه ای        د:هیچکدام    
47. برای نصب دست شویی و برخی از سرویس های بهداشتی ازچه نوع بست هایی استفاده می شود ؟
الف : بست قورباغه ایی      ب: بست رو کار          ج : همه  موارد        د:هیچکدام    
48. ارتفاع مناسب برای نصب دستشویی
الف : بین 75 تا 85 سانتیمتر             ب:   بین 90 تا 110               ج : بصورت دلخواه        د:هیچکدام 
49. برای جلو گیری از تجمع آب درون ظرف شویی  شیب به طرف
الف : به سمت لگن و سوراخ فاظلاب باشد             ب: درجهت سینی وخلاف لگن باشد            ج : بدون شیب باشد     د: تفاوتی ندارد
50. کار فلاش تانک چیست ؟
الف : باز کردن راه سیفون                 ب: فراهم کردن آب لازم برای شستشوی توالت                  ج: از بین بردن بو     د:هیچکدام    
 مطالب مشابه :


نمونه سوالات آزمون نظارت لوله کشی گاز

سایت شخصی مهندس علی شهرجردی - نمونه سوالات آزمون نظارت لوله کشی گاز - کارشناس ارشد
سئوالات لوله کشی

برای جلو گیری از ورود اب به داخل لوله کشی فشار گاز اکسیژن داخل نمونه سوالات
نمونه سوالات لوله کش گاز خانگی وتجاری

نمونه سوالات لوله کش گاز خانگی وتجاری روی مدادهای نقشه کشی نشانگر
نمونه سوال پایپینگ(piping)

پایپینگ لوله کشی نمونه سوالات پایپینگ برش با گاز آرگن
نمونه سوالات لوله کش ونصاب وسایل بهداشتی درجه 2 (فنی وحرفه ای)

نمونه سوالات لوله کش ونصاب ( تاسیسات گاز رسانی در لوله کشی سرویس های بهداشتی
نمونه سوالات(مخصوص دانشجویان رشته تاسیسات)

نمونه سوالات بشتر در لوله کشی به داخل سیستم لوله کشی شهری 34. فشار گاز اکسیژن
آزمون عملی لوله کشی گاز خانگی و تجاری

آزمون عملی مجدد ادواری رشته لوله کشی گاز خانگی و
نمونه سوالات(مخصوص دانشجویان رشته تاسیسات)

11 در شیلنگهای اتصال گاز و اکسیژن به سربک جوش رنگ سئوالات لوله کشی نمونه سوالات
برچسب :