زبان فارسی 2 - درس 17

نمونه سؤالات درس هفدهم : روش تحقیق (2)

- آن چه به تحقیق، ارزش و اعتبار می بخشد، چیست؟ (ش90)

- هر برگه (فیش تحقیق) چند قسمت دارد؟ بنویسید. (خ90)

- ساده ترین راه ثبت نکته های مهم و یافته ها چیست؟

- در هر کتابخانه سه نوع برگه وجود دارد، آن ها را نام ببرید.

- در هر نوشته دو نوع فهرست وجود دارد، آن ها را نام ببرید.

- فهرست راهنما که در پایان تحقیق قرار می گیرد، شامل چه مطالبی است؟

- نکتهء مهم در یادداشت برداری چیست؟

- برگه ها در برگه دان به چه صورتی تنظیم شده اند؟

- یادداشت برداری چیست؟

- اگر در امر تحقیق از یک منبع به طور مکرر استفاده کنیم شیوهء ارجاع چگونه است؟

- فهرست موضوعی شامل چیست؟ در کدام قسمت تحقیق می آید؟

- درامر تحقیق پس از تنظیم ارجاعات چه کار می کنیم؟

- درامر تحقیق اگر بخواهیم از عین مطالب دیگران استفاده کنیم چگونه عمل کنیم و نشانی آن ها را در کجا می آوریم؟

- اگر از مجله یا نشریه ای در امر تحقیق استفاده کردیم شیوهء ارجاع چگونه است؟

- فهرست راهنما شامل چه مطالبی است؟ به چه ترتیب تنظیم می شود؟ در کجای تحقیق قرار می گیرد؟

- اگر از یک منبع به طور مکرر استفاده کنیم در اولین برخورد آن را به طور کامل ارجاع می دهیم و در ارجاعات بعدی

  فقط .............. و ............... و ............... را ذکر می کنیم.

- در امر تحقیق مشخصات کتاب را چگونه ارجاع می دهیم؟

- در نگارش مقاله یادداشت ها را بر چه اساسی تنظیم می کنیم؟

- در تهیّهء مقاله قبل از تنظیم یادداشت ها چه مراحلی باید طی شود؟

- کتاب های مرجع و نیز کتاب هایی که به شکل گروهی تدوین شده اند چگونه معرفی می شوند؟

- علایم «ق.م» و «ن. ک» درنگارش نشانهء چیست؟

     بیاموزیم:

- تفاوت معنایی« اقامت و اقامه» را بیان کنید.

- تفاوت معنایی« مصاحبه و مصاحبت» را بنویسید.


مطالب مشابه :


چگونه فیش برداری کنیم ؟

خلاصه ای از کتاب روش فیش برداری "روش برگه هاى یک شکل و گرفته که نمونه هایى
نمونه فیش تحقیق

نمونه فیش تحقیق فیش برداری. شناسه: پژوهش: شماره: موضوع کلی: تاریخ: برگه یادداشت
نرم افزار فیش برداری

نرم افزار فیش برداری - آشیانه ای برای هم فکری،تعامل و هم افزایی متخصصین تکنولوژی آموزشی
روش يادداشت برداري

انتخاب برگه‌هاي يادداشت به عنوان نمونه، « عقايد » را مي‌توان به فیش برداری و
روش تحقیق در مطالعات کتابخانه ای

در این روش محقق از مهم‌ترین ابزار خود یعنی فیش برداری چند نمونه از برگه‌دان و
طرح درس - درس هفدهم زبان فارسی2

فیش حقوقی آشنایی با «یاداشت برداری » در جریان تحقیق/مدّت :90 برگه هایی به ابعاد 12 ´ 7
روش یادداشت برداری(2)

روش یادداشت برداری(2)
89 ... نرم افزاری برای فیش‌برداری پژوهشی( دانلود رایگان )

نرم افزاری برای فیشبرداری پژوهشی برگه‌های کتابشناسی، فیش‌های مستند و نمونه احکام
زبان فارسی 2 - درس 17

نمونه سؤالات - هر برگه (فیش - نکتهء مهم در یادداشت برداری چیست؟ - برگه ها در برگه دان به
برچسب :