انگشتر و نگین

انگشتر و نگین

در حدیث معتبر از امام موسی (ع) سوال کردند که به چه علت حضرت امیر المومنین (ع) انگشتر دردست راست می کردند؟فرمود زیرا که آنحضرت پیشوای اصحاب یمین است که در قیامت نامه هایشان را به دست راست می دهند.وحضرت رسول (ص) انگشتر را دردست راست می کردندواین علامتی است برای شیعیان ما که به این علامت ایشان را می شناسند وبه محافظت کردن در وقت نمازهای پنجگانه وبه دادن زکات وبه قسمت کردن مال خود با برادران مومن خود وامر به نیکی ها کردن ونهی از بدی ها کردن واز حضرت امیرالمومنین (ع) منقول است که حضرت جبرئیل به حضرت رسول (ص) گفت هرکه انگشتر در دست راست کند وغرضش سنت ومتابعت تو باشد وببینم او را که در قیامت متحیر مانده است دستش بگیرم وبه تو به حضرت امیرالمومنین برسانم.واز حضرت صادق منقول است که از سنت پیغمبران انگشتر در دست راست کردن است واز حضرت امیرالمومنین (ع) فرمود هر که انگشتری دردست چپ داشته باشد که نام خدا در آن باشد دروقت استنجا بدرآورد ودر دست دیگر کند واز حضرت صادق (ع) منقول است که حضرت رسول(ص) نهی فرمود از انگشتر دردست شهادت کردن وانگشت میان واز حضرت صادق منقول است که انگشتر را به بند پایین انگشت برسانید ودرروایتی وارد شده است که انگشتر به سرانگشت کردن عمل قوم لوط است.

در بیان جنس انگشتر

سنت است که انگشتر از نقره باشد انگشتر طلا دردست مردان حرام است وانگشتر آهن وبرنج وفولاد برای  مردان وزنان مکروه می باشد در چندین حدیث معتبر منقول است است که حضرت رسول (ص) به حضرت امیرالمومنین فرمود یا علی انگشتر طلا در دست مکن که آن زینت تو است در بهشت. (حلیة المتقین)

 طلا زینت اهل بهشت است وخداوند طلا را دردنیا زینت زنان قرار داده وبرمردان پوشیدن طلا ونماز خواندن باآن حرام است(وسائل الشیعه2/100).

 اما پلاتین یا طلای سفید برای مردانچه حکمی دارد ؟ به فقهای معاصر رجوع ونظراتشان را می آوریم کتاب (مسائل جدید از دیگاه علما ومراجع تقلید)مولف سید محسن محمودی ج2:

 پوشیدن طلای سفید وپلاتین جهت مردان چگونه است؟

حضرت آیت الله خامنه ای : اگر طلاست که براثر مخلوط کردن ماده ای رنگ آن سفید شده است حرام است ولی اگر پلاتین است یاعنصر طلادرآن به قدری کم است که عرفا به آن طلا نمی گویند مانع ندارد.

 حضرت آیت الله فاضل لنکرانی:ظاهرا پلاتین غیر ازطلای سفید است لذا پلاتین برای مردان حلال است اگر چه طلای سفید حرام است.

حضرت آیت الله  بهجت:اگر ازجنس طلا نباشد مانع ندارد.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی:زینت به طلای سفید برای مردان جایز نیست ولی پلاتین که فلز دیگری است اشکال ندارد.

 حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: اگر طلا باشد جایز نیست واگر فلز دیگری محسوب شود اشکال ندارد.

 حضرت آیت الله تبریزی: پوشیدن طلا ولو سفید باشد برای مردان جایز نیست ولی پلاتین که فلز دیگراست مانعی ندارد.

 آثار سنگهای معدنی دربیان روایات: (منبع برگرفته از حلیة المتقین ومعجزه نگین علی رضا اسد اللهی فرد)

 عقیق:

فقرونفاق را ازبین می برد:

در روایت ابی نصر ازامام رضا (ع) آمده که حضرت فرمود:به همراه داشتن عقیق فقر را از بین می برد وکسی که عقیق به دست می کند نفاق را از خود دور می کندو نیز در روایتی دیگر آمده  که عقیق  در دست راست بهترین زینت است وفقر را ازبین می برد.(کافی ج6ووجامع الاخبار ص133)

 عقیق بابرکت وامید عاقبت به خیری دارند آن می رود:

امام صادق(ع)فرمود پیامبر اکرم فرمود:انگشتر بانگین عقیق بدست کنید چرا که عقیق مبارک است وهرکس انگشتر عقیق بدست کند امید است که عاقبت به خیر شود.(وسائل الشیعه ج5 ص86)

درروایتی دیگر حضرت علی (ع) میفرماید:از رسول دا شنیدم که می فرمود:هرکس انگشتر عقیق سرخ  بدست کند خداوند عاقبت او را به خیر ختم کند.(مستدرک الوسائل ج3 ص295)

دارنده عقیق نیازهایش برطرف می شود:

ربیعه میگوید در دست امام علی ابن الحسین (ع) نگینی دیدم که پرسیدم :این نگین چیست؟حضرت فرمود:عقیق رومی است وفرمود:رسول خدا فرمود :هرکس انگشتر عقیق به دست کند حوایج اش برآورده می شود.

عقیق دارنده اش را درامان نگه می دارد:

امام صادق(ع)فرمود:عقیق در سفر سلامتی است.

عقیق حرز سلامتی از هر بدی است

شخصی به رسول خدا (ص) شکایت کرد که در سفر اموالش را راهزنها  زدند حضرت فرمود:چرا انگشتر عقیق بدست نکردی ؟همانا انگشتر عقیق از هر بدی نگه می دارد.(وسائل الشیعه ج5 ص89)

عقیق دعا را درمعرض اجابت فرار میدهد:

سلیمان اعمش میگوید امام صادق (ع) فرمود:خداون دوست دارد دستی که انگشتر عقیق دارد بطرف او بالا رود.(وسائل الشیعه ج5 ص91)

کسی که  عقیق به دست می کند ثروتمند می شود:

امام صادق (ع) به اعمش که عرض کرد بیشتر آگاهم کن فرمود خیلی عجیب است دستی که درآن نگین عقیق باشد ودرهم ودینار نداشته باشد.(وسائل الشیعه ج5 ص91)

عقیق حرز سلامتی از هر بلایی است:

اما صادق(ع) به سلیمان فرمود:عقیق حرز ونگهدارنده از هر بلایی است وباز فرمود :عقیق نمی گذارد صاحبش نیاز مند شود.

عقیق شادی آور است :

امام رضا(ع) از پدرانش نقل می کند که رسول خدا (ص) فرمود:انگشتر عقیق به دست کنید مادامی که در دست دارید به شما اندوهی نخواهد رسید.(مکارم الاخلاق ص87)

کسی که عقیق بدست می کند از مقربین خواهد شد:

سلمان فارسی از پیامبر (ص) نقل می کند که حضرت به علی(ع) فرمود:یا علی ! انگشتر عقیق به دست کن تا از مقربین باشی.عرض کرد مقربین چه کسانی اند؟جبرئیل ومیکائیل (ع) عرض کرد چه نوعی فرمود:عقیق سرخ.(وسئل الشیعه ج5ص88)

 

آثار یاقوت وزمرد وزبرجد :

یاقوت زداینده فقر است:

حسین بن خالد از امام رضا(ع) نقل می کند که حضرت فرمود:حضرت صادق(ع) می فرمود:انگشتر بانگین یاقوت بدست کنید که فقر را ازبین می برد.(کافی ج6)

در روایتی از حضرت علی (ع) آمده که حضرت فرمود:هرکس انگشتر زمرد بدست کند همانا زمرد گره گشا است ومشکل ساز نیست.(کافی ج6 ص471)

 از امام رضا (ع) انگشتر زبرجد به دست کردن  موجب آسانی است که در آن دشواری نیست .(حلیة المتقین)

فیروزه

فیروزه صاحبش را بی نیاز می کند

درروایتی از امام صادق (ع) آمده است که حضرت فرمود :دستی که انگشتر بانگین فیروزه داشته باشد نیازمند نخواهد بود. (وسائل الشیعه ج5 ص 94)

درر وایت دیگر از همان امام (ع) :دستی که فیروزه داشته باشد هیچ وقت نیازمند نمی شود.

فیروزه  هدیه جبرئیل به حضرت محمد (ص)

علی بن مهران میگوید:وارد خانه امام موسی کاظم (ع) شدم ودر انگشت اش انگشتری دیدم که نگین آن فیروزه بود ونقش آن (الله الملک) بود ومن نگاهم به این نگین زیادشد.حضرت فرمود:برای چه اینقدر به این نگین می نگری؟گفتم روایتی به من رسیده که حضرت علی (ع) نیز چنین نگینی داشته است حضرت فرمود:آن انگشتری را می شناسی ؟عرض کردم :نه.فرمود :این همان انگشتر است. فرمود میدانی به چه علت در دست من است ؟عرض کردم :نه.فرمود:این سنگی است که جبرئیل (ع) به حضرت رسول (ص) هدیه ووی آن را به امیرالمومنین هدیه کرد.بعد فرمود میدانی اسم این نگین چیست؟عرض کردم :نه.فرمود نام فارسی آن فیروزه و  به عربی این نگین را ظفر می نامند(ج42بحار ص70)

 

دعای کسی که انگشتر فیروزه دارد مستجاب است.

اما صادق(ع) میفرماید:رسول خدا(ص) فرمود:خداوند سبحان می فرماید :همانا من خجالت می کشم از بنده ای که دستهایش را به سوی من دراز کرده در حالی که انگشتری با نگین فیروزه دارد اینکه دعایش را اجابت نکنم ودست خالی برگردانم.(وسائل الشیعه ج5 ص 95)

جزع یمانی (سنگی سیاه دارای خالهای سفید وزرد وسرخ  درمعدن عقیق پیدا می شود)

 

وسوسه وحیله های شیطان را از شما بر میگرداند

امام سجاد (ع) از پدرش امیرالمومنین روایت کرد که حضرت علی(ع) فرمود:جزع یمانی بدست کنید که آن

وسوسه ها  وحیله های شیاطین را از شما برمی گردانند.(جامع الاخبار ص135) 

ثواب نماز با جزع یمانی

امام رضا (ع) از پدرانش از علی(ع) فرمود:روزی رسول خدا (ص) آمد درحالی که در دست او انگشتری با نگین جزع یمانی بود.برای ما نماز خواند ووقتی نمازش تمام شد آن را به من داد وبه من فرمود:یا علی! این انگشتر را به دست راستت کن وبا آن نماز بخوان .آیا میدانی ثواب نماز خواندن با انگشتری که نگین جزع یمانی دارد هفتاد نماز است وجزع تسبیح می گوید واستغفار می کند وثوابش را به صاحبش می نویسند.

(عیون اخبار الرضا ج2ص132 )

بلور

در روایت امام صادق ازآثار بلور چیزی ذکر نشده است اما بلور را با عنوان (نگین بلور چه خوب است) بیان کرده است.(ثواب الاعمال ص178)

نقش نگین های انبیاء وائمه

نقش نگین حضرت آدم(ع): لا اله الا الله محمد رسول الله بود باخود از بهشت به زمین آورد.

نقش نگین حضرت نوح :در روی انگشتر خود لا اله الا الله الف مرة یا رب اصلحنی  حک کرد یعنی همان ذکری که خدای متعال به وی آموخت برای از ترس غرق شدن که هزار بار بگوید لا اله الاالله ووی به روی انگشتر حک کرد آن ذکر را به صورت لا اله الا الله الف مرة یا رب اصلحنی

نقش نگین حضرت ابراهیم     

انگشتری  که خدای متعال  برای درامان ماندن حضرت ابراهیم از آتش به وی داد این نقش را داشت لا اله الا الله محمد رسول الله لاحول ولا قوة الا بالله فوضت امری الی الله اشتدّت ظهری الی الله حسبی الله وبه اذن خدا همان شد آتش سد وسلامت شد

 

نقش نگین حضرت موسی (ع) دو حرف بود که از تورات بیرون آورده شده بود اصبر توجز اصدق تنج :صبرکن تا مزد یابی راست بگو تا نجات یابی .

 

نقش نگین حضرت سلیمان (ع):سبحان من الجم الجن بکلماته

 نقش نگین حضرت عیسی (ع):دو حرف بود که از انجیل بیرون آورده بود :طوبی لعبد ذکر الله من اجله وویل لعبد نسی الله من اجله خوشا به حال بنده که یاد کرده شود خدا به سبب او ووای بربنده ای که خدا فراموش شود از خاطها به سبب او

 نقش نگین امام علی(ع): الملک لله  ودیگری انگشتر وی که نگینی از حدید صینی سفید صاف بود در هفت سطر بود که در جنگها وشدت ها در دست می کردند.

1عندالشدائداعددت لکل هول لا اله الا الله 2ولکل کرب لا حول ولا قوة الا بالله3 ولکل مصیبة نازلة حسبی الله 4ولکل ذنب کبیرة استغفر الله5 ولکل هم وغم قادح ما شاء الله6 ولکل نعمة متجدد الحمد لله7 ما بعلی بن ابی طالب من نعم الله فمن الله.

نقش نگین امام حسن(ع):العزة لله

نقش نگین امام حسین(ع):ان الله بالغ امره

نقش نگین امام سجاد (ع):خزی وشقی قاتل الحسین بن علی (ع)

نقش نگین امام باقر(ع): رب لاتذرنی فردا

نقش نگین امام صادق(ع) مصباح کفعمی آورده شده است :الله خالق کل شیء ودیگر اللهم انت ثقتی فقنی شر خلقک

نقش نگین امام کاظم(ع):حسبی الله.

نقش نگین امام رضا (ع):حسبی الله

نقش نگین امام جواد (ع):نعم القادر الله

 

نقش نگین امام هادی (ع):الله ربی وهو عصمتی من خلقه

 

نقش نگین امام حسن عسکری (ع):در فصول الهمة نگین ایشان چنین آمده است (سبحان من له مقالید السموات والارض)   

نقش نگین انگشتر حضرت حجة (عج)

آنچه مسلم است حضرت (ع) ورثه ووصی یادگار اوصیاء وانبیاء می باشد .همانگونه که ذوالفقار حضرت علی (ع) وصحیفه حضرت فاطمه (س)ووسایل شخصی از قبیل انگشترهای ائمه ،مهر امامت و....  به امام (عج) رسیده است  پس میتواند نقش نگین امام عصر(عج) نقش نگین انبیاء یا ائمه (ص) باشد.

(منبع برگرفته از حلیة المتقین ومعجزه نگین علی رضا اسد اللهی فرد)

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

( رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا 10 سوره کهف)

 d746f22b0ddedf30a4d567b2a29a3daf.jpg

دُر نجف-مات

10000179_1.jpg

عقیق

 

 

8.62ruby-christies.jpg

یاقوت

1236616048215101144109484912852016521221

فیروزه

781102117288523821111172521554181199177.

زمرد

peridot1.JPG

زبرجد

attachment.php?attachmentid=23

 

515302.jpg

جزع یمانی

kh-blur%20(9).jpg

بلور


مطالب مشابه :


سنگ عقیق

سنگ عقیق. عقیق یا آگات از سنگ های نیمه قیمتی و جزو کانی هایی است که از چند عنصر شیمیایی تشکیل
خواص عقیق

بهترین های اینترنت - خواص عقیق - "کارشناسی ارشد_خواص خوراکی ها_ترفندهای کامپیوتر_زبان
فواید در دست داشتن انگشتر عقیق

با خدا بودن بهترین سود است - فواید در دست داشتن انگشتر عقیق - با خدا بودن بهترین سود است .
چه انگشتری دست کنیم ؟

بهترین نگین انگشتر، عقیق و فیروزه است همچنین درباره انگشتر عقیق در دست كنيد كه مبارك است
آشنایی با سنگ‌ عقیق

جلوه های علوم - آشنایی با سنگ‌ عقیق - علمی- آموزشی بهترین آن سرخ، زرد و سفید است.
سنگ عقیق

یک نفر - سنگ عقیق بهترین نوع عقیق خزه‌ای در هندوستان استخراج می‌گردد. 2- عقیق شجری:
آشنایی با سنگ‌ عقیق

بهترین نوع عقیق خزه‌ای در هندوستان استخراج می‌گردد. 2- عقیق شجری: که سنگ مشا نیز نامیده
انگشتر و نگین

انگشتر عقیق می کندو نیز در روایتی دیگر آمده که عقیق در دست راست بهترین زینت است وفقر را
انگشترهای خاص و بی همتا جهت خرید با شماره09149198890 تماس بگیرید

عقیق یمن بسیار خوشرنگ _ رکاب کاملا" دست ساز اثر بهترین نوع عقیق ابدار یمنی
برچسب :