نمــــــونه «استشهاد محلـی»                                                بسمه تعالي

 

استشهاديه محلي

 

 بدين وسيله استشهاد و استعلام مي گردد از كليه مطلعين و معتمدين اهالي محل كه اينجانب ................................... فرزند: ...................  ( توضيح مطلب مورد نظر). لذا خواهشمند است از افرادي كه آگاهي و اطلاع كامل دارند مراتب فوق را با امضاي خود ذيل استشهاديه گواهي فرماييد.
نمونه ی دیگر

بسمه تعالي
استشهاد محلي
اينجانبان امض اكنندگان زير گواهي مي دهيم دانشنامه ي دائم/ گواهينامه ي موقت صادرشده به شماره ي ................................... به
تاريخ ..................... متعلق به خانم ........................................... فرزند ..................... داراي شناسنامه ي شمار هي .............................. صادره از
................ متولد .................. ساكن شهر..................... خيابان .........................كوچه ي .................. شماره ي ............ مفقود شده است.
-1 نام ونام خانوادگي و نشاني محل سكونت نفر اول:
امضا
-2 نام و نام خانوادگي و نشاني محل سكونت نفر دوم :
امضا
-3 نام و نام خانوادگي و نشاني محل سكونت نفر سوم:
امضا
* محل تأييد يكي از مراجع رسمي: محضر اسناد رسمي/ كلانتري محل/ يكي از سازمان هاي دولتي يا يكي از نهادهاي انقلابي.مطالب مشابه :


نمونه استشهاد محلی مسکن

انجام پروژه های معماری , شیت بندی معماری - نمونه استشهاد محلی مسکن - دانلود پروژه های دانشجویی معماری , دانلود منابع ارشد معماری , پروژه دروس معماری , دانلود , معماری.
نمــــــونه «استشهاد محلـی»

حـــــق اوجـــــــاقی - نمــــــونه «استشهاد محلـی» - - حـــــق اوجـــــــاقی.
نمونه استشهاد محلی

حقوق Law - نمونه استشهاد محلی - مشاوره حقوقی - حقوق Law.
نمونه استشهاد اعسار

((استشهاد محلی)). بدینوسیله ازهمسایگان و معتمدین و کسبه محل (همکاران)، درخواست می کنم، هرگاه با وضعیت خانوادگی و کاری و میزان درآمد اینجانب ............ فرزند ....... آشنا هستند، با در نظر گرفتن خداوند متعال گواهی فرمایند : که بنده به عنوان ..... و با حقوق ...
نمونه استشهاد و دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به

دلایل و منضمات دادخواست : 1 – استشهاد محلی 2 – تصویر مصدّق فیش حقوقی 3 – تصویر تصویر مصدّق سند مالکیت ...4 – تصویر مصدّق دادنامه و اجراییه استنادی 5 - نسخه ثانی و الخ دادخواست و ضمایم . شرح : ریاست محترم شعبه دادگاه ...
فرم استشهاد محلي نوزادان درمنزل

بسم الله الرحمن الرحيم. فرم استشهاد محلي نوزادان درمنزل. اينجانبان امضاء كنندگان برگه ذيل شهادت ميدهيم. در تاریخ 14/1/1389فرزند/دخترد درشهرستان نیریزخیابان آیت الله صدوقی کوچه مهدکودک لاله ها. به دنیا آمده است. به نام: زیبا شهرت جعفری اسم گذاري ...
فرم خام استشهاد محلی

شركت تعاوني مسكن مهرشماره 80 دزفول - فرم خام استشهاد محلی - تهیه زمین باکاربری مسکونی واحداث ساختمان شماره ثبت :3363 تاریخ ثبت :1387/11/30.
کلمات کلیدی وبلاگ

کلمات کلیدی وبلاگ. 1 فیش حقوقی 480 2 هر پوند چند گرم است 112 3 هر اونس چند گرم است 108 4 نمونه استشهاد محلی 105 5 هر گالن چند لیتر است 95 6 فیش حقوقی فرهنگیان 93 7 هر پا چند متر است 92 8 هر فوت چند متر است 85 9 هر مثقال چند گرم است
فرم

است که به عنوان نمونه می توان به موارد زیراشاره کرد: -فرم ج زمین شهری. - فرم ط ۷ زمین شهری. - فرم ۸ زمین شهری. - فرم استعلام عضو جهت ثبت در سامانه وزارت مسکن. -فرم ۶ زمین شهری. - فرم ثبت سهم آورده. - فرمهای استشهاد محلی. - فرم اطلاعات فردی زمین ...
برچسب :